ابطال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

مقررات اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید (۱۹) در استخدام‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قابل ابطال نمی باشد

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۶۷۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

شاکی: به شرح مذکور در جداول ذیل

طرف شکایت: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده ها :  هـ ع؍۹۹۰۲۶۷۷، ۹۹۰۲۸۵۷، ۹۹۰۳۰۴۱، ۹۹۰۳۱۹۷

کلاسه ها به شرح جدول ذیل مربوط به سال ۱۴۰۰ می باشد:

۸۳

۱۶۴

۲۱۱

۲۸۳

۴۱۴

۵۳۰

۷۰۰

۷۸۱

۱۴۸۳

۱۷۵۱

۸۴

۱۶۵

۲۱۲

۲۸۴

۴۱۵

۵۳۱

۷۰۱

۷۸۲

۱۴۸۴

۱۷۵۲

۸۵

۱۶۶

۲۱۳

۲۸۵

۴۱۶

۵۳۲

۷۰۲

۷۸۳

۱۵۹۱

۱۷۵۳

۸۶

۱۶۷

۲۱۴

۲۸۶

۴۱۷

۵۳۳

۷۰۳

۷۸۴

۱۶۲۵

۱۷۵۴

۸۷

۱۶۸

۲۱۵

۲۸۷

۴۱۸

۵۳۴

۷۰۴

۷۸۶

۱۷۳۳

۱۷۵۵

۸۸

۱۶۹

۲۱۶

۲۸۸

۴۱۹

۵۳۵

۷۰۵

۷۸۷

۱۵۸۲

۱۷۵۶

۸۹

۱۷۰

۲۱۷

۲۸۹

۴۲۰

۵۳۶

۷۰۶

۷۸۹

۱۵۸۳

۱۷۵۷

۱۲۲

۱۷۱

۲۱۸

۲۹۰

۴۲۱

۵۳۷

۷۰۷

۷۹۲

۱۵۸۴

 

۱۲۳

۱۷۲

۲۱۹

۲۹۱

۴۲۲

۵۳۸

۷۰۸

۷۹۳

۱۵۸۵

 

۱۲۴

۱۷۳

۲۲۰

۲۹۲

۴۲۳

۵۳۹

۷۰۹

۷۹۴

۱۵۸۶

 

۱۲۵

۱۷۴

۲۲۱

۲۹۳

۴۲۴

۵۴۰

۷۱۰

۷۹۵

۱۵۸۷

 

۱۲۶

۱۷۵

۲۴۵

۲۹۴

۴۲۵

۵۴۱

۷۱۱

۷۹۶

۱۵۸۸

 

۱۲۷

۱۷۶

۲۴۶

۲۹۵

۴۲۶

۶۱۸

۷۱۲

۷۹۷

۱۷۲۹

 

۱۲۸

۱۷۷

۲۴۷

۲۹۶

۴۲۷

۶۱۹

۷۱۳

۷۹۸

۱۶۷۴

 

۱۲۹

۱۷۸

۲۴۸

۲۹۷

۴۲۸

۶۲۰

۷۱۴

۷۹۹

۱۶۷۵

 

۱۳۰

۱۷۹

۲۴۹

۲۹۸

۴۲۹

۶۲۱

۷۱۵

۸۰۰

۱۶۷۶

 

۱۳۱

۱۸۰

۲۵۰

۲۹۹

۴۳۰

۶۲۲

۷۱۶

۸۰۱

۱۶۷۷

 

۱۳۲

۱۸۱

۲۵۱

۳۰۰

۴۳۱

۶۲۳

۷۱۷

۸۰۲

۱۶۷۸

 

۱۳۳

۱۸۲

۲۵۲

۳۰۱

۴۳۲

۶۲۴

۷۱۸

۸۰۳

۱۶۷۹

 

۱۳۴

۱۸۳

۲۵۳

۳۰۲

۴۳۳

۶۲۵

۷۱۹

۸۰۴

۱۶۸۰

 

۱۳۵

۱۸۴

۲۵۴

۳۰۳

۴۳۴

۶۲۶

۷۵۲

۸۰۵

۱۶۸۱

 

۱۳۶

۱۸۵

۲۵۵

۳۰۴

۴۳۵

۶۲۷

۷۵۳

۹۵۱

۱۶۸۳

 

۱۳۷

۱۸۶

۲۵۶

۳۰۵

۴۳۶

۶۲۸

۷۵۴

۹۵۲

۱۶۸۴

 

۱۳۸

۱۸۷

۲۵۷

۳۰۶

۴۳۷

۶۲۹

۷۵۵

۹۵۳

۱۶۸۵

 

۱۳۹

۱۸۸

۲۵۸

۳۰۷

۴۳۸

۶۳۰

۷۵۶

۹۵۴

۱۶۸۶

 

۱۴۰

۱۸۹

۲۵۹

۳۰۸

۴۳۹

۶۳۱

۷۵۷

۱۱۴۸

۱۶۸۷

 

۱۴۱

۱۹۰

۲۶۰

۳۰۹

۴۴۰

۶۳۲

۷۵۸

۱۱۴۹

۱۶۸۸

 

۱۴۲

۱۹۱

۲۶۱

۳۱۰

۴۴۱

۶۳۳

۷۵۹

۱۱۵۰

۱۶۸۹

 

۱۴۳

۱۹۲

۲۶۲

۳۱۱

۴۴۲

۶۳۴

۷۶۰

۱۱۵۱

۱۶۹۰

 

۱۴۴

۱۹۳

۲۶۳

۳۱۲

۴۴۳

۶۳۵

۷۶۱

۱۱۵۲

۱۶۹۱

 

۱۴۵

۱۹۴

۲۶۴

۳۱۳

۵۱۱

۶۳۶

۷۶۲

۱۱۵۳

۱۶۹۲

 

۱۴۶

۱۹۵

۲۶۵

۳۱۴

۵۱۲

۶۳۷

۷۶۳

۱۱۵۴

۱۶۹۳

 

۱۴۷

۱۹۶

۲۶۶

۳۱۵

۵۱۳

۶۵۷

۷۶۴

۱۱۵۵

۱۶۹۴

 

۱۴۸

۱۹۷

۲۶۷

۳۲۸

۵۱۴

۶۸۴

۷۶۵

۱۱۵۶

۱۶۹۵

 

۱۴۹

۱۹۸

۲۶۸

۳۵۰

۵۱۵

۶۸۵

۷۶۶

۱۱۵۷

۱۶۹۶

 

۱۵۰

۱۹۹

۲۶۹

۳۵۷

۵۱۶

۶۸۶

۷۶۷

۱۱۵۸

۱۶۹۷

 

۱۵۱

۲۰۰

۲۷۰

۳۵۸

۵۱۷

۶۸۷

۷۶۸

۱۱۵۹

۱۶۹۸

 

۱۵۲

۲۰۱

۲۷۱

۳۵۹

۵۱۸

۶۸۸

۷۶۹

۱۱۶۰

۱۶۹۹

 

۱۵۳

۲۰۲

۲۷۲

۳۶۰

۵۱۹

۶۸۹

۷۷۰

۱۱۶۱

۱۷۰۰

 

۱۵۴

۲۰۳

۲۷۳

۴۰۷

۵۲۰

۶۹۰

۷۷۱

۱۱۶۲

۱۷۰۱

 

۱۵۵

۲۰۴

۲۷۴

۴۰۸

۵۲۱

۶۹۱

۷۷۲

۱۲۴۴

۱۷۰۲

 

۱۵۶

۲۰۵

۲۷۵

۴۰۹

۵۲۲

۶۹۲

۷۷۳

۱۲۴۵

۱۷۰۳

 

۱۵۷

۲۰۶

۲۷۶

۴۱۰

۵۲۳

۶۹۳

۷۷۴

۱۵۳۹

۱۷۰۴

 

۱۵۸

۲۰۷

۲۷۷

۴۱۱

۵۲۴

۶۹۴

۷۷۵

۱۳۴۸

۱۷۲۷

 

۱۵۹

۲۰۸

۲۷۸

۴۱۳

۵۲۵

۶۹۵

۷۷۶

۱۳۴۹

۱۷۴۶

 

۱۶۰

۲۰۹

۲۷۹

 

۵۲۶

۶۹۶

۷۷۷

۱۳۵۰

۱۷۴۷

 

۱۶۱

۲۱۰

۲۸۰

 

۵۲۷

۶۹۷

۷۷۸

۱۴۳۹

۱۷۴۸

 

۱۶۲

۲۸۱

 

۵۲۸

۶۹۸

۷۷۹

۱۶۲۶

۱۷۴۹

 

۱۶۳

 

۲۸۲

 

۵۲۹

۶۹۹

۷۸۰

 

۱۷۵۰

 

ب) شکات :

آقایان و خانم ها

تیمور صیادنژاد

مریم بذرافشان تنها

وحید یاری ذلانی

شیوا حسنی

فخرالدین نظری هریس

سیده انسیه مومنی کلاته رضا

فاطمه السادات حسینی

کمال فیروزی حیدرانلو

محمد نظری

سولماز بابائی

پروانه درخور

مهسا کریم پور

نسرین وجودی یکتا

راضیه محمدی

فرشته نظرخانی

فهیمه چاچی

مینا علیاری بروجنی

مختار اسکندری

اسماعیل سردشتی

سیده زهرا مدنی

بهنام پاسبان

معصومه افشون

فهیمه عمیدیان

زینب شرفی

فریده اسدی

مختار اسکندری

زهرا تاتلی

افسانه احمدی سلامی

فرشته رضائی

سیده نسیم لنگری

ژاله یوسفی

محمد بگلربیگی

احسان پیروتی

زهرا اردودری

نسیم صیدی

حسین روستائی فارسی

طاهره خورسندی ناری

ثریا منصوری

آناهیتا دهقانی

پارسا محمدی

سمیرا سلحشور

سحر دزفولی زاده

سارا یگانه

رضا صالحی

محمد صحرائی

سمانه مفتح

هیبت معروف پور

هادی نجف پور

سودابه ارجمند

طاهره نیک نژاد

سمیه بابائی

هما سلیمانی نشاط

آذر ابراهیمی قلعه

شادی شمسی

مهرنوش میرزائی

زهرا منیری دولیسکان

سعید امیری

سمیرا رشیدی سیکه وندی

نگار باستی

ملیحه کابوسی

فریبا طبرخون

هانیه رضائی

سیده ضحا احسانی

سینا شمسایی

علی ملکی

سمیه اسمعیل پور

سمیراء اسداللهی

یوسف کاظمی

مریم نوری سده

صفوراالسادات میری کافی آباد

مهدی خضری

دینا تواناراد

گلچین یوسفوند

جعفر نوروزی

زهرا نکوئی

اسماعیل آسوده

سحر جامه بزرگ

لطیفه عرازی پور

الناز خلج

مریم درویشی

مهدیه نعمتی

آرزو علی تبار

حسین باپیری

فهیمه کبریائی

کلثوم هادی نژاد

فاطمه چوپانی

حمیده بدراقی

فاطمه پیل پایه

سیده سمیرا مزارعی

سیده آزیتا نوری

مریم رضائی

اصغر محمدی شاهویردی کندی

فاطمه بیات

محمدصدیق رمضانی

گلشن پریزن

سیمین شفیعی نامقی

وحید وجدانی همت

آیسان علیزاده جمال آباد

سیده پرستو ناظرآستانه

سمیرا رضائی منش

سکینه دادپور

الهام بهرامی

مریم کاکاخانی

نجیب الله امانی

فرخنده نظری

فرزاد کاظمی

زهرا مرادی

سولماز بابائی

مهدی حکمتیان

زهرا نوری

فاطمه سالاری

مرضیه افتخاری

مریم باقری

زهرا مهدوی مرج

زیبا معصومی اندبیل

ژاله شریفی

سیده سولماز میرحیدریان

سعید جلال پور

فرزانه زارعی جلال آبادی

سارا یگانه

یگانه حاج عظیمان

مهسا حسین زاده

معصومه افشون

سیدسجاد بدیعی

نجیب الله امانی

محبوبه بهرامی

سلیمان باپیری ینگی کند

جواد کاظمی

مینا شجاعی

سارا رحیمی

فرشته عیونی قره بلاغ

فرزاد کاظمی

رحیمه دادپور

هلاله اسکندری

فرزانه ارم

وحید کاظمی

بهنام حقی

رامین خداویسی

سودابه ارجمند

فریبا سعدی

محسن عباسیان سریده

فاطمه نوروزی

حسین لطفی وند

سیده فاطمه علوی

سحر ایزانلو

شبنم کاظمی

محمدرضا اسدی

ناصر فیضی

کلثوم رحمن وند

فاطمه برگزیده

آترا جودکی

شهلا رئیسی کهن

فاطمه مهدوی کرکان

سمیرا پرنیان

مهشید شاددل

صبا رشیدی

امل محسنی خواه

مریم آذرگون

حسین بختیاری

شبنم حسن زاده یاجلو

شیما محمودی

مهدی پژمان

سیده سعیده مزارعی

فرشته نوری

حمیده گهرفرد

فاطمه عرفانی پورقله زو

سارا جوهری

گلبهار طهماسبی

ناصر رضائی مقدم

گلاله سواری

محمدصالح مولودی

شهرام نادری

اکرم خوشخرام

هادی نودهی

مریم صیفی

فاطمه اقبالی

هاجر بدری

زهره سواران

نرگس میرزائی

سونیا خسروی

مهتاب محمدیان

سیده نرمین حسنی هفتاش

مهدی غفوری کردآبادی

ساناز جباری

مریم سلوکی ننه کران

فاطمه قربانی

بشری عزتی

نفیسه عامریون

نسرین بهرام نژاد

مجید آئینی

زهرا فرودیان زو

اعظم کاظمی

شیرین رجبی

سیمین ایزدی

زهرا رضائی موسی آبادی

نرگس کریمی فیض آبادی

فرزانه باباجانی عزیزی

احسان طبیب زاده

سودا هاشمی قربانلو

فاطمه خشنواپیدا

منیژه قبادیان

یعقوب نصیری

عبدالحکیم یارعلی

الهه ربی

رضا فرزانه سرکاریزی

زهرا تاتلی

سامیه گراوند

عاطفه تابنده

آرام رشیدی

شیما شفیعی سورک

فرید سیاهی سرابی

زهرا علیزاده

حلیمه محمدی

پریسا حیدری

فاطمه حیدری

نگین ساجدی مهر

ایمان نیلی

خاطره آق

نوشین رضائی هاچه سو

مژگان برزوئی

زهرا احمدی

فریبا یل بیرانوند

بهنام فراستی

لطیفه فرزانه

زهرا شکری راد

ابوذر منفرد

لیدا مقسومی هوله سو

عظیمه زارع شهرآبادی

الهام جعفری مسکونی

صدف حسن پور

سحر فتحی آشتیانی

زهرا پازکی طرودی

محسن محمدی

مهناز افسری سرداری

آرمیتا گرجی زاده

محمد کمال وند

مائده حیدریان

شیما شیرزاده

سمیه خدری

زهرا مرزبان

نسیم معتمدی محمدآبادی

نجیب الله امانی

سودابه مرادی

سبحان هاتفی نسب

زینب تقی زاده

مهدیه مهدوی

رحیم طاحونه بان

حسین محمدی قرااوغلان

صدیقه غلامی

بهنام رفیعی قلعه ئی

محمدرضا خوش رنج

مهسا گرجی

مریم غلامی

مازیار نظری

زهره طاهری نژاد

مهدیه فریدونی

عاطفه مهری گوابری

آرش ایراندوست

سعید خزائی

مرجان بیات

سهیلا قربان پور

امیر مرادی

رضا جاوید

مسعود چراغپور

مهدی ابش زاده

علی ارشدی

امیر آذریون

افسانه شیخ ابوالحسنی

فاطمه ابراهیمی ولدانی

امین اطمانی گرماویج

عادله خزائی زوزنی

فاطمه امرائی

علی اکبر محبوب ایرانی

حسام الدین عبدی خالدآباد

علیرضا پیشگو

شکوفه نظری

آسیه عباسی بناری سفلی

فرزاد کاظمی

مهدی فاضلی

فرزانه نجاتی بررودی

بهزاد کاظمی

زهرا مرزبان

مرتضی شفقتی

سمیه تیموری توکلی

نادر طهماسبی چگنی

کاظم جعفری

فهیمه حمیدی پور

سمیرا رئیسی

امید سرداری بذل

رضا نعیمی

سحر حسین زاده

اجو گری نورانی

کامیار کریمی

دل آراء زینالی نوروزلو

شاهرخ بازپور

نگار کاویان

بهاره حیدری شرفی

محدثه شمسی لشکاجانی

صدیقه شاه محمدی

لیلا شوکتی علی آباد

بهرنگ نوظهور

محمدرضا رضائی

رویا امیری

بیتا وطنی

مبینا نادری

مجتبی معینیان

ربابه رشیدی هرزنق

محسن یکتاپرست کشکولی

نرگس علوی پور

علی اصغر قربانی باغانی

هما حیدری

افسانه صحرائی

حمیده جعفری

الهام میدجانی

فاطمه سالاری

فاطمه جوکار

مسعود ریگی کوته

سوگند خزاعی

مسعود طیب خسروشاهی

صدیقه کریمی

مهتاب محمدی

سعید دلشاد

صبا شکوهی نهاد

رضا احمدی

ژاله شریفی

جابر آذربو

سارا روئین

سیده بهناز میرزائی

زهرا قاسمی شیری

عباس عبدالوند

مهسا مردی یولقون آغاج

رضا رضائی جوانمردی

الهام فتاحی مطلق

سیده زهرا مدنی

افتخار رامی

ریحانه بیدی

فریبا سعدی

فائزه یکه کار

الهام رمضانی

مهتاب محمدی

گل سیما میکائیلی

سمیره علی خانپور

یعقوب شایسته

سیده ساناز عسگری ارجنکی

مبین محمدزاده سنگان

محمد عرب پورمحمدآبادی

فریده شیروانی

وحید مرتضوی نیا

مهسا سمیع انارستانی

زیبا معصومی اندبیل

انسیه خداخواه

لیلا آک

مریم چک نژادیان

عاطفه کاردوست پاریزی

حدیث خلیلی

زهرا بالاوندی

عمران جداوی

ریحانه بحرکاظمی

محبوبه باقرزاده

سبحان بالاوندی

احسان بندانی ترشکی

محمدامین ابراهیم پور

لیلا وصالی فلاح

مینا حیدری

اعظم رسولی عبدولی

مهدی باقری

گلناز محسن پورگیلک

یاسین اودک

مریم اسمخانی

امید فرامرزی کیا

فهیمه طاعتی

بهنام نکوفر

یاسر کریمی فیروزجائی

نرجس کارگرفرد

زهرا مرادی

سمیرا غضنفری آرام

اصغر خلیلی لنجی

ادریس رحمانی

میلاد فیض اله زاده اردبیلی

جلال زارعی

سیدمحمد به بین

عرب نوید

معصومه سلیمانی معز

نفیسه آق نیکوانی

زلیخا نوری نرزمیس

معصومه ستاری

محمد شیروانی قادیکلائی

الهام زینلی

پریسا نجات زاده باراندوزی

نرگس استیری

مریم رنجبر

عبدالباسط ارازپور

هرو فیض اله بیگی

جعفر رهیده

محمد شیروانی قادیکلائی

سعیده رشیدی

زهرا سعیدی گراغانی

سیدامیرمحمد قطب شریف

پیمان کریمی

فاطمه قنبرنیا

سارا بابائی

مهناز محمدی

امید فرامرزی کیا

رویا حسین زاده

الهام اتونی

امید محمدی

بهنام پاسبان

الهام فاضلی پور

سمیرا آصفی

معصومه فریدونی

جعفر نجف پورآقابیگلو

صفورا هیبتی هفشجانی

مرتضی دلاکه

حسین روستائی فارسی

آرام سلیمانی

امیر الهیاری حسن آباد

عرفان نورمحمدی

مریم خطیبی

سلیمه دلیری

سمیه زنگوئی

محدثه شمسی لشکاجانی

حامد حسینی

سمانه قانعی زارع

طیبه حسنوند

رامین صداقت حسن آبادی

صدیقه فرزام منش

داود اینچه برونی

فاطمه سلطان زاد

راضیه نوروزی

خدیجه نعمتی طسوجی

محسن مجددی سنگانی

زهرا علی زاده ساروی

فاطمه ایزدیار

فاطمه چوبین

عبداله رضائی فرد

سهند داناطالشمکائیل

خاطره شکوه سلجوقی

کیمیا محمدی کتولی

عرفان نصیری

سعید رحیم پور

مریم محمدی

زهرا بابائی کلیجی

پگاه خدیوی

شیوا بارانی بیرانوند

فاطمه حسن زاده

فاطمه زنگنه

مهدی جاویدان کلوانق

زهرا شاهی

زهره خسروانی شولی

زهره پیرزاده مقدم باغسیاه

سمانه قراتپه لو

شکوفه قاسمی

پ) طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان سنجش

ت)  مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱-ابطال بند ۳ جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹  ،

۲- ابطال بند های ۱ و ۲ قسمت «پ» بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبات مورد شکایت :

۱- بند ۳ جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹

۳ – اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید (۱۹) در استخدام‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

الف- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می ‌شود در آزمون‌ های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می ‌کند برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید (۱۹) در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید (۱۹) در بیمارستان‌ ها فعالیت می ‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کنند.

ب- دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد رسید.

۲- بند های ۱ و ۲ قسمت «پ» بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹بخش چهارم : امتیازات و سهمیه های قانونی

پ- سایر سهمیه ها: …

۱- با توجه به بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۷؍۷؍۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۶؍۶؍۹۹ مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهار دهم (۴؍۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف – شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست مندرج در صفحه ۳۶ ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن ملاک عمل قرار گیرد.

د- در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.

د- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

۲ – به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریت های محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کووید۱۹) از تاریخ ۱؍۱۲؍۹۸ در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت های پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل اولیه فرد اضافه خواهد شد.

ج) خلاصه دلایل شکات:

۱- طبق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام می بایستی بر اساس اصل برابری فرصت ها انجام شود و از نظر قانون اساسی و شرع مقدس عدالت استخدامی ضروری است.

این استخدام در حقیقت نوعی تبدیل وضعیت نیروهای غیر رسمی به رسمی به بهانه کرونا بود در صورتی که نیروهای درگیر کرونا اگر استحقاق پاداش داشته باشند بایستی بدون آزمون تبدیل وضعیت یا از طرق دیگر مشمول پاداش شوند.

۲- در برخی استان ها برای افرادی که درگیر مستقیم با کرونا نبوده اند به بهانه های مختلف گواهی خدمت صادر شده است.

۳-سهمیه کرونا به مشاغل درمانی اختصاص داده شده و برای مشاغل بهداشتی سهمیه ای در نظر گرفته نشده است.

۴- منظور از اولویت مذکور در قانون و مصوبه ستاد کرونا این است که در شرایط برابر به لحاظ نمره علمی، اولویت با داوطلب بومی و کرونایی باشد، نه این که امتیاز غیر قابل جبرانی به آنان داده شود.

۵- در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب ۴۰ درصد (۴؍۱) برای داوطلبان بومی ذکر نشده است و در قانون مدیریت اختیاری به شورای توسعه مدیریت جهت اعمال چنین سهمیه ای اعطاء نشده است. ضمن این که داوطلبان مراکز استان ها در استان خودشان غیر بومی محسوب شده اند.

۶- با توجه به این که امتیازات مذکور، موجب تبعیض ناروا و موجب از بین رفتن حالت رقابت در آزمون استخدامی گردیده است، بنابراین بند ۳ مصوبه ستاد ملی کرونا، بند های ۱ و ۲ قسمت «پ» بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی، به جهت مغایرت با بند ۹ اصل سوم، اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره، ۳۶ مورخ ۱۵؍۰۱؍۱۳۹۶، ۷۴۳ مورخ ۰۹؍۰۸؍۱۳۹۶ و ۲۰۸۲ تا ۲۰۸۶ مورخ ۰۳؍۱۱؍۱۳۹۷ قابل ابطال است.

چ) خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

 ۱- به موجب بندهای الف وب از ردیف ۳ بند (ب) مصوبات سی و یکمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۹ به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است در آزمون های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می کند برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کروید ۱۹ در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان ها فعالیت می کنند اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کنند.

۲- به موجب بند ۳ دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا مصوب ۲۷؍۵؍۱۳۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به ازای هر ماه فعالیت مستقیم کارکنان مشمول در بازه زمانی تعیین شده، دو درصد امتیاز کل به امتیاز مکتسبه فرد در مرحله آزمون کتبی و حداکثر تا ۲۰ درصد در آزمون های بکارگیری و استخدام وزارت بهداشت و موسسات زیر مجموعه افزوده خواهد شد.

۳- بند ۲ قسمت پ بخش ۴ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا و دستورالعمل یادشده تنظیم و انتشار یافته است فلذا درخواسا ابطال آن فاقد وجاهت می باشد .

* پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی ابطال بند ۳ جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹ به تبعیت از قرارهای شماره ۷۵۹ مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۴۰۰ و قرار شماره ۳۱۹ مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۴۰۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود .

درخصوص بند های ۱ و ۲ قسمت «پ» بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می گردد.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه

اولاً به موجب جزء ۲ بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند،

ثانیاً ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به موجب جزء «الف» بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۱؍۰۵؍۱۳۹۹، به وزارت بهداشت اجازه داده است در آزمون‌‌های استخدامی برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید (۱۹) در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید (۱۹)، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند و در جزء «ب» ماده ۳ مصوبه مذکور مقرر داشته دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی برسد.

ثالثاً شورای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای تصویب نامه لازم الاجرای ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا ، در جلسه مورخ ۲۷؍۰۵؍۱۳۹۹ دستورالعمل نحوه تعیین و اعمال اولویت و امتیازات برای کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کرونا را تصویب کرده است که در ماده ۳ این دستورالعمل آمده است :

«٣- به ازای هر ماه فعالیت مستقیم کارکنان موضوع بند یک در بازه زمانی تعیین شده، دو درصد (۲٪) امتیاز کل به امتیاز مکتسبه فرد در مرحله آزمون کتبی و حداکثر تا (۲۰٪) در آزمون های بکارگیری و استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات زیر مجموعه آن افزوده خواهد شد…»

رابعاً بر اساس ماده ۴۴ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۶؍۰۶؍۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است :

«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود.» و  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۱؍۰۷؍۱۳۹۹ دستورالعمل ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در آزمون‌های استخدامی را تصویب که طی شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۷؍۷؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است و به موجب ماده ۲ بخشنامه مذکور : «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهار دهم» (۴‏‏‏‏‏/۱) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۱۱ مورخ ۱۶؍۰۱؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است،

بنابراین از آنجائیکه بند های ۱ و ۲ قسمت «پ» بخش ۴ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۹ در تبعیت و اجرایی نمودن موازین فوق الذکر وضع و اعمال شده و خارج از حدود اختیارات نمی باشد ، لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا