رأی شماره ۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۴۷۱۱۲/۹۵/۱۸/پ/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲ 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱     شماره دادنامه: ۱۹۱۷     شماره پرونده: ۱۲۲۹/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ دهقانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال  بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب خواهان صدرالذکر با عنایت به حکم بازنشستگی شماره ۱۰ ـ ۱۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ به افتخار بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نایل گردیدم و با عنایت به اینکه بنا به نیاز واحد مربوطه از بدو خدمت (۱۳۶۶/۷/۱) بیش از ۱۵ روز مرخصی استحقاقی خود را استفاده ننموده‌ام اما علی‌رغم اینکه بر اساس ماده ۳ دستورالعمل موضوع بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه مرخصی استفاده نشده این دسته از کارکنان قراردادی به میزان ۱۵ روز در پایان سال بازخرید می‌گردد و نیز با توجه به بخشنامه شماره ۱۴/۴۰۳۶۵۰ الف ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۳ دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع که اشعار می‌دارد: با توجه به ماده۳ دستورالعمل تبصره۳ ماده۲ آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی افراد مشمول همانند کارکنان پیمانی خواهد بود خوانده از بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده اینجانب و پرداخت آن استنکاف نموده و با طرح موضوع در هیأت رئیسه دانشگاه و تصویب بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۴۷۱۱۲/پ/د [۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د] ریاست دانشگاه موجبات تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

علی‌ایحال با در نظر گرفتن این مهم که اینجانب بنا به ضرورت و نیاز واحد مربوطه از ایام مرخصی استحقاقی خود استفاده ننموده به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور هیأت رئیسه دانشگاه و الزام خوانده  به بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده نظیر کارکنان پیمانی دانشگاه مورد استدعا  می‌باشد. ضمناً شایان ذکر است جمع مرخصی لحاظ شده در طول خدمت برای اینجانب یکصد و ده روز محاسبه گردیده است».

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای  شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره ۱۲۲۹ ـ ۹۶ ـ ۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸  و ۲۵۲۳ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شده، پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیات

احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۲۹/۹۶ مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می‌رسانم همان گونه که مستحضر می‌باشید به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنای خود می‌باشند، همچنین بر اساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره ۳ موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت ۱۵ روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. ولی متأسفانه هیأت رئیسه خوانده به موجب بند ۵ [۱۵] مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی‌هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیأت رئیسه مغایر با بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود. مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیأت امنا خارج از حدود اختیارات هیأت رئیس دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراماً عطف به اخطاریه آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۲۹/۹۶ مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می‌رسانم همان‌گونه که مستحضر می‌باشید به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین‌نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنای خود می‌باشند و به واقع مصوبات هیأت امناء در حکم قانون بوده و برای دانشگاههای علوم پزشکی لازم‌الاجرا می‌باشد. علی‌ایحال با عنایت به این مهم که دستورالعمل انقعاد قرارداد موضوع تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از مصوبات هیأت امناء لازم‌الاجرا می‌باشد و همچنین با مطمع داشتن این حکم که بر اساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره ۳ موضوع آیین‌نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت ۱۵ روز در پایان هر سال قابل ذخیره می‌باشد. از این رو تصدیق خواهید فرمود مصوبه هیأت رئیسه خوانده موضوع بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ موضوع  نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د برخلاف آیین‌نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیرقابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی‌هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیأت رئیسه مغایر با بند۳ ماده۲ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امنای دانشگاه می‌باشد تصدیق خواهید فرمود مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیأت امنا خارج از حدود اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است».

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

با سلام و احترام

کلیه مصوبات صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد: مستدعی است دستورات لازم را در راستای اجرای مصوبات مذکور صادر و نتیجه اقدامات را به دفتر اینجانب اعلام فرمایید.

۱۵ـ نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۲۳۷۸۹/پ/د ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ معاون توسعه مدیریت و منابع در ارتباط با تعیین‌تکلیف مرخصی‌های پرسنل تبصره ۳ ماده ۲ در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده برای هیچ کدام از پرسنل ذخیره مرخصی لحاظ نگردد. ـ رئیس دانشگاه »

طرف شکایت علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون احکام دائمی کشور مصوب بهمن سال ۱۳۹۵ و بند (ب) از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صدور مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است، دانشگاهها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه می‌رسد عمل می‌کنند و در ماده ۷۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده: «… حداکثر نیمی از مرخصی سی روزه کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.» بنابراین هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری خارج از حدود صلاحیت خود مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی را تصویب کرده‌اند و از این روی بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲ مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا