رأی وحدت‌رویه شماره ۱۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۲/۱۰   شماره دادنامه: ۱۷۰   شماره پرونده: ۲۶۱/۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علیرضا چاره پو

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: اشخاصی که در اجرای حکم مذکور بازخرید شده و با پرداخت کل حق‌السهم مربوط، مشترک صندوق بازنشستگی بوده‌اند و پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، بازنشسته شده‌اند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری حق عائله‌مندی، اولاد و عیدی را درخواست کرده‌اند که شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست آنها به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۳۵ با موضوع دادخواست آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق عایله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۲۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای علیرضا چاره پو به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته فوق لایحه دفاعیه و با عنایت به محتویات پرونده بالاخص مدارک تقدیمی وسیله شاکی و نبودن دلیلی بر استحقاق و بازخریدی وی که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۷۷۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۴۱۶ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عایله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۳ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای ابوالفضل جعفری مرام به طرفیت سازمان بازنشستگی به‌خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه مزایا مورد درخواست مختص ایام اشتغال بوده و نامبرده فوق با بازخرید کردن خویش عملاً از این مزایا محروم گردیده و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نبوده و به‌همه بازنشستگان می‌بایست تعلق نمی‌گیرد [نمی‌گرفت] ارائـه نـداده است بلکه در فیش حقوقی ارائه‌شده این مزایا در قسمت حقوق و مزایا قید گردیده است و از طرفی وفق ماده۸ مصوبه هیأت وزیران که در راستای اجرایی شدن بند ب مـاده ۱۲۷ قانون بـرنامه سوم توسعه کارکنانی کـه در راستای این مصوبه بازخرید می‌شوند با پرداخت کل حق‌السهم مربوط کماکان و حسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی می‌توانند بهره‌مند شوند بنابراین ضمن رد دفاعیات بلاوجه طرف شکایت حکم به ورود دعوای مطروحه بر اساس مقررات مربوط صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۳۹۷ با موضوع دادخواست آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته احقاق حق و مزایای حقوق (عائله‌مندی ـ اولاد ـ عیدی) به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۸۰۸ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دعوای آقای محمد رزمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه طرف شکایت دلیلی بر اینکه خواسته فوق از مزایای ایام اشتغال می‌باشد و نامبرده با بازخرید کردن خود عملاً از این مزایا محروم می‌گردد و دلیلی هم که اثبات نماید این امور از مزایای بازنشستگی نمی‌باشد ارائه ننموده و از طرفی برخورداری وی از این امتیاز (بازنشستگی) با توجه به بازخرید نمودن خود بر اساس مصوبه شماره ۵۰۸۸/ت۶۸۸۵۸ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیأت وزیران می‌باشد و در موارد مخالف با اصل باید بر موضع نص و تعیین اکتفا نمود که همانا برخورداری از بازنشستگی و پرداخت مزایا است بنابراین دعوای مطروحه دارای وجاهت قانونی و حکم به ورود آن صادر می‌شود. این رأی قطعی است. این رأی مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم بند ۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ که مقرر شده است « به‌دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید .» و با عنایت به اینکه تاریخ بازخرید از خدمت شاکیان حد فاصل سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ و تاریخ بازنشستگی آنها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ بوده است و از طرفی تا تاریخ تصویب و اجرای مقرره قانونی مذکور، تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری از حیث خواسته شاکیان نبوده است، بنابراین رأی شماره ۲۲۳۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ عیناً تأیید شده و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بـرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا