رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۱۱      شماره دادنامه: ۲۹۶        کلاسه پرونده: ۳۵۱/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای محمد کاظم طاهری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکیان که از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سال‌های تحصیلی ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره‌وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شده و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کردند. ایشان پس از مراجعه به سازمان متبوعشان، اعمال مدارک ماخوذه را تقاضا کردند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند ولی با خودداری سازمان ذی ربط، با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرک تحصیلی معادل و بهره‌مندی از مزایای آن درخواست کرده اند. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این گونه دادخواستها آرای معارضی صادر کردند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با موضوع دادخواست آقای فردین فخرآور به طرفیت وزارت صنایع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای فردین فخرآور علیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر الزام خوانده به اعمال مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا با عنایت به مفاد مدارک پیوست دادخواست و دفاعیات غیر موثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادرو اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای منوچهر معتمدی آملی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر و عدم دفاع موثر خوانده با توجه به مدارک ابرازی و ارائه مدرک معادل کارشناسی ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ وزیر وقت صنایع که ارزش استخدامی آن را در واحدهای تابعه در سطح کارشناسی ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اعمال مدرک ابرازی فوق الذکر مطابق مقررات قانونی از زمان ارائه به طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

ج: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با موضوع دادخواست آقای محمدکاظم طاهری به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت الزام قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه ایجاد نمی‌کند و موجد حق و امتیاز ویژه‌ای برای مستخدم نمی‌باشد و آرای وحدت رویه شماره ۸۷/۳/۲۶/۱۹۸ و ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات که موجب تضییع حق شاکی باشد میسور نمی‌باشد و شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲  شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها، از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می‌بایست فرآیند تاسیس و برگزاری دوره‌های کاردانی و کارشناسی را انجام می‌داد و سپس اقدام به صدور مدرک می‌کرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد را نداشته است و با توجه به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را کافی برای تغییر پست سازمانی نمی‌داند و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده و تاریخ دریافت مدارک شاکیان پس از مصوبه یاد شده می‌باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا