رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر در ناجا

رای شماره 1129 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱     شماره دادنامه: ۱۱۲۹    شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاپور مهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۰۱/۰۷/۱۶۶۸/۹۹۱۳۹۵۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

گردش کار: شـاکی به موجـب دادخواسـتی ابـطال بخشـنامه شمـاره ۱/۰۱/۰۷/۱۶۶۸/۹۹۱۳۹۵۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام با توجه به اینکه اینجانب سروان شاپور مهری از کارکنان پایور ناجا می ‌باشم و مدت ۲۸ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تایید ناجا شدم برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدارک در پرونده ارشدیت‌ های مدارک تحصیلی ارشدیت‌ های سنواتی موضوع مواد ۷۹ (بند الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی چهارمحال و بختیاری به شماره ۱۸۲۱ـ ۱/۰۱/۰۷/۱۶۶۸ـ ۹۹۱۳۹۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ قید شده (… در صورت دارا بودن شرایط با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌‌مند خواهند شد. لذا با استناد به مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا و اینکه بخشنامه فوق مخالف بند (الف) ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا می ‌باشد تقاضای ابطال بخشنامه‌ های فوق و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه‌‌ های اجرایی را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

از: فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ـ معاونت نیروی انسانی ـ اداره کارگزینی

به: بازرسی

موضوع: درج مدرک تحصیلی کارکنان ناجا

با احترام در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست های متعدد و مکرر کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌مند خواهند شد.

لذا لازم است یگان های تابعه در صورت درخواست هر یک از کارکنان فرد متقاضی را به همراه اصل مدارک تحصیلی در صورتی که کلیه شرایط مذکور را داشته باشند جهت اخذ دستور و سپردن تعهد محضری به این معاونت معرفی نمایند لازم به ذکر می ‌باشد کلیه شرایط ذکر شده می ‌بایستی توسط یگان خدمتی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت واجد شرایط بودن (باتوجه به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا) نسبت به معرفی آنان اقدام گردد.

در ضمن لازم به یادآوری می ‌باشد بعد از ثبت مدارک مذکور، مدارک در سیستم سالک قابل رویت نبوده و هیچ­گونه ارشدیتی به آنان تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل مزایای ریالی می ‌باشد و اخذ تعهد محضری نیز به همین خاطر می ‌باشد که حق هرگونه اعتراض را از کارکنان مربوطه سلب می ‌نماید.

۱ـ بالاترین مقام رده یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.

۲ـ در درجات افسری و کارمندان علمی همطراز باشد.

۳ـ در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارائه شده برابر باشد (کاردانی ـ ستوان سومی ـ کارشناسی ـ ستوان دومی ـ کارشناسی ارشد ـ ستوان یکمی)

۴ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) هم‌خوانی داشته باشد.

۵ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل ننموده باشد.

۶ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (به جزء مقطع تحصیلی مندرج در حکم استخدام قطعی)

۷ ـ حداقل می انگین چهارسال نمره ارزیابی ۸۰ باشد.

۸ ـ سطح سلامتی نداشته باشد.

۹ـ دانشگاه محل تحصیل با دانشگاه‌ های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.

۱۰ ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد.

۱۱ـ تنبیهات موثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه بدون کاری بیش از سه ماه، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع طی چهارسال اخیر نداشته باشد.

۱۲ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد. “

  در پاسـخ به شکایت مـذکور معاون حـقوقی فرمـاندهی انتظامی استـان چهارمـحال و بختیاری به مـوجب لایحه شـماره ۱۸۳۴/۰۹/۱/۹۹ـ ۱۳۹۹/۹/۲۴ توضیح داده است که:

  ” ۱ـ برابر دستورالعمل پیوست به شماره ۱۲/۹/۱۳/۴۵۲ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ صادره از ناجا کارکنانی که بدون مجوز سازمان اقدام به اخذ مدرک تحصیلی می ‌نمایند در صورت تمایل بدون اعمال ارشدیت و امتیازات مربوطه و صرفا به منظور بهره‌مندی از مزایای ریالی آن در دستور ناجا درج می ‌گردند.

 ۲ـ برابر اسناد پیوست نیروی انسانی استان با نیروی انسانی ناجا در خصوص اعمال مدرک تحصیلی نامبرده مکاتبه که برابر اعـلام ناجا، فرم تعهد نامـه عـدم استفاده از ارشدیت برابر مواد ۷۹ و ۸۳ قـانون آ ناجا باید توسط شـاکی تکمیل شود.

 ۳ـ شاکی طی نامه شماره ۹۹۱۸۲۸۴۳ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ارسالی از شهرستان محل خدمت (فا. ا. شهرستان بروجن) حاضر به امضای تعهد نامه نشده است و اعلام داشته از طریق کمیسیون ناجا پیگیری می ‌کنم. در پایان مستدعی است با عنایت به مدارک و مستندات پیوست حکم بر بی‌حقی خواهان صادر فرمایید “

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خدمت در صورتی قابل پذیزش یگان است که مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، مورد نیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود. بنابراین

اولا: پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز یگان اقدام به تحصیل نموده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیا: در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول ناجا قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است و بر همین اساس حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱/۰۱/۰۷/۱۶۶۸/۹۹۱۳۹۵۲۲ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می ‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد مصدق

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا