پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۴) – معافیت موارد خاص


 پرسش و پاسخ نظام وظیفه (۴) – معافیت موارد خاص

پرسش وپاسخ های مربوط به معافیت فرزندان ایثارگران

معافیت های مربوط به ایثارگران چند دسته هستند ؟

جواب : شهدا، جاویدالاثرها، آزادگان ، جانبازان و رزمندگان

الف ) پرسش و پاسخ های مربوط به خانواده شهدا

۱- برای شهدا چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : کلیه فرزندان شهدا از خدمت معاف می شوند .

۲- آیا برادر شهدا از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : درصورتی که شهید فاقد فرزند پسر باشد یکی از برادران شهید از خدمت معاف می شود .

۳- درخانواده ای که چند شهید وجود داشته باشد چند نفر از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : کلیه فرزندان شهید از خدمت معاف می شوند و درصورت نداشتن فرزند به ازای هر شهید فاقد فرزند پسر صرفا فقط یکی از برادران شهدا از خدمت معاف می شوند .

۴- اگر شهید فاقد فرزند ذکور ، دارای چند برادر تنی یا ناتنی درخانواده باشد حق تقدم استفاده باچه برادری است ؟

جواب : حق تقدم با برادری است که با شهید از یک پدرو مادر باشند .

۵- درصورتی که شهید برادر تنی نداشته باشد حق تقدم با چه برادری است ؟

جواب : تقدم با برادری است که با شهید از مادر یکی باشند .

۶- معرفی و انتخاب یکی از برادران تنی شهید فاقد فرزند برای معافیت به چه صورت است ؟

جواب : انتخاب با پدر درنبود پدر یا مادر ودرنبود پدرو مادر با توافق سایر برادران و هماهنگی بنیاد شهید و ایثارگران انجام می پذیرد .

۷- معرفی و انتخاب یکی از برادران ناتنی شهید فاقد فرزند به چه صورت است ؟

جواب : درصورتی که شهید از مادر دارای چند برادر باشد انتخاب برادر با مادر شهید است و درصورتی که شهید برادر مادری نداشته باشد انتخاب با پدرشهید و درنبود پدر یا مادر شهید و نبود پدر و مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید انتخاب و معرفی می شود .

۸- چنانچه شهید دارای فرزند دختر باشد آیا برادرشهید می تواند از معافیت بهره مند گردد؟

جواب : بله دختر شهید مانع معافیت برادر شهید نمی گردد .

۹- چنانچه شهید دارای فرزند پسر زیر۱۸ سال باشد آیا برادری می تواند از معافیت استفاده نماید ؟

جواب : خیر براساس ماده ۴۵ قانون شهید می بایست فاقد فرزند پسرباشد .

۱۰- چنانچه در گذشته براساس ضوابط ابلاغی آن زمان یکی از برادران شهدا از خدمت معاف شده باشد آیا می توان براساس ضوابط جدید برادردیگری از خدمت معاف شود ؟

جواب : خیر امتیازمعافیت به سبب شهادت فقط برای یک برادرلحاظ شده است .

ب) پرسش و پاسخ های مربوط به خانواده جاوید الاثرها

۱- شرایط بهره مندی معافیت فرزندان جاویدالاثرها و یا برادران آنان به چه صورت است ؟

جواب : همانند تمامی پرسش هاو پاسخهای مربوط به خانواده شهداء(موضوع بند الف )

۲- آیا مدت جاویدالاثری در اعطای معافیت تاثیرگذارمی باشد ؟

جواب : تا زمانی که استمرار جاویدالاثری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگر تایید گردد برای کلیه فرزندان آنان معافیت دائم صادر می گردد .

ت) پرسش و پاسخ های مربوط به خانواده آزادگان

۱- مدت آزادگی برای معافیت یک فرزند یا برادر وی چند ماه است ؟

جواب : مدت ۲۴ ماه تمام می باشد .

۲- یک فرد آزاده چند نفر از فرزندان خود را می تواند از خدمت معاف کند ؟

جواب : به ازای هر۲۴ ماه سابقه آزادگی یکی از فرزندان آزاده از خدمت معاف می شوند .

۳- شرط بهره مندی برادر آزاده از معافیت چه می باشد ؟

جواب : چنانچه آزاده فاقد فرزند پسر باشد یک برادر وی می تواند از خدمت معاف شود .

۴- آیا برای هر۲۴ ماه مدت آزادگی آزاده فاقد فرزند پسر، یک برادر وی هم معاف می شود ؟

جواب : برای آزاده فاقد فرزند پسر به هر میزان مدت آزادگی فقط یکی از برادران وی از خدمت معاف می شود .

۵- چنانچه براساس ضوابط و مقررات سالهای گذشته آزاده ای که مدت آزادگی کمتر از ۳۶ ماه بوده و از امتیاز کسرخدمت برای فرزند یا برادرش استفاده کرده آیا با توجه به ضوابط جدید در نظر گرفتن حد نصاب ۲۴ ماه آزادگی برای معافیت می تواند یک فرزند یا برادر خود را معاف کند ؟

جواب : خیر چون از امتیاز آزادگی استفاده شده ، امتیاز دیگری تعلق نمی گیرد .

۶- چنانچه مدت آزادگی کمتراز ۲۴ ماه باشد آیا امتیازی به فرزند وی تعلق می گیرد ؟

جواب : درصورتی که آزاده دارای سابقه جبهه و یا جانبازی باشد و جمع مدت آزادگی با جبهه و یا جانبازی به عدد ۳۰ برسد یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند .

۷- آیا تلفیق سوابق آزادگی با جبهه یا جانبازی برای برادر آزاده هم لحاظ می گردد ؟

جواب : خیر این امتیاز فقط برای فرزندان آزادگان درنظر گرفته شده است .

۸- آیا برای مازاد سوابق آزادگی بین ( ۲۵ تا ۴۷ ماه ) و ( ۴۹ تا ۷۱ ماه ) و ( ۷۳ تا ۹۵ ماه ) امتیازی تعلق می گیرد به چه علت ؟

جواب : خیر به خاطر اینکه اگر آزاده ای دارای ۴۷ ماه سابقه آزادگی باشد صرفا یک فرزند و اگر دارای ۷۱ ماه سابقه آزادگی باشد فقط ۲ فرزند و اگر دارای ۹۵ ماه سابقه آزادگی باشد صرفا ۳ فرزند وی می تواند از خدمت معاف گردد و به سوابق مازاد امتیازی تعلق نمی گیرد .

۹- آیا جمع مازاد سوابق آزادگی برای معافیت فرزند دیگر آزاده لحاظ می گردد ؟

جواب : خیر قابل جمع نمی باشد فقط به ازای هر ۲۴ ماه سابقه آزادگی یک فرزند آزاده از خدمت معاف می شود .

۱۰ – چنانچه آزاده ای براساس ضوابط و مقررات گذشته و به علت صغیر بودن فرزندش برادرش از امتیازاستفاده کرده باشد آیا فرزند وی براساس ضوابط جدید می تواند از امتیاز آزادگی بهره مند گردد ؟

جواب : بله مشروط برآنکه مدت آزادگی ۴۸ ماه بیشتر باشد .

۱۱- چنانچه سوابق آزادگی ایثارگر فقط درحد یک امتیاز باشد و آزاده چند فرزند واجد شرایط داشته ، انتخاب یک فرزند به چه صورت است ؟

جواب : انتخاب فرزند باآزاده است درصورت فوت آزاده ، انتخاب با مادر فرزندان آزاده درصورت نبود مادر با توافق برادران و با هماهنگی بنیاد شهید صورت می گیرد .

۱۲- اگرفرزند آزاده ای بعد از اخذ معافیت فوت نماید یا به بیماری صعب العلاج مبتلا گردد آیا امتیاز برای فرزند دیگری لحاظ می گردد ؟

جواب : خیر مگر آنکه سابقه مازاد بر ۲۴ماه آزادگی وی برای معافیت فرزند دیگر کفایت نماید .

۱۳- آیا به شخص آزاده از لحاظ خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟

جواب : بله براساس ماده ۲ اصلاحی قانون حمایت از آزادگان چنانچه آزاده رزمنده بوده باشد به ازای ۶ ماه آزادگی از کارت پایان خدمت بهره مند میشود .

۱۲- آیا برای آزادگان غیررزمنده هم امتیازی در نظر گرفته شده است ؟

جواب : بله به ازای حداقل ۶ ماه سابقه آزادگی از خدمت دوره ضرورت معاف می گردند .

۱۳- آیا آزاده ای که به سبب آزادگی از خدمت معاف شده یا کارت پایان خدمت دریافت کرده امتیاز آزادگی وی برای فرزند وی نیز لحاظ می گردد ؟

جواب : بله درصورتی که مدت آزادگی به حد نصاب معافیت برسد فرزند وی نیز می تواند از امتیاز بهره مند گردد .

۱۴- چنانچه مدت آزادگی پدرخانواده به حد نصاب ۲۴ ماه نرسد و همچنین مادر خانواده دارای سابقه آزادگی باشد آیا سابقه والدین برای اعطای امتیاز قابل جمع است ؟

جواب : بله قابل جمع می باشد .

ث) پرسش و پاسخ های مربوط به جانبازان

۱- حد نصاب درصد جانبازی برای امتیاز معافیت یک فرزند چند درصد است ؟

جواب : حداقل ۲۵ درصد جانبازی .

۲- جانبازان چند فرزند خود را می توانند از خدمت معاف کنند ؟

جواب : به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی یکی از فرزندان آنان از خدمت معاف می شوند .

۳- آیا امتیاز جانبازی برای برادران آنان لحاظ می گردد ؟

جواب : درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد امتیاز به برادر جانباز تعلق می گیرد .

۴- درصورتی که جانباز فاقد فرزند پسر باشد چند نفر از برادران وی از خدمت معاف می شوند ؟

جواب : برای جانباز باحداقل ۲۵درصد جانبازی وبالاتر به هر میزان جانبازی فقط یک برادر وی از خدمت معاف می گردد .

۵- نحوه انتخاب ومعرفی یکی از برادران تنی واجد شرایط برای بهره مندی از معافیت جانبازی به چه صورت می باشد ؟

جواب :انتخاب برادر با جانباز می باشد در صورت فوت جانباز با پدر ودر صورت فوت پدر با مادر ودر صورت فوت مادر با توافق برادران و هماهنگی بنیاد شهید می باشد .

۶- در صورتی که جانبازمتوفی فاقد فرزند پسر فاقد برادر تنی باشد انتخاب از برادران ناتنی به چه صورت می باشد ؟

جواب : حق تقدم با برادری است که از مادر با جانباز تنی باشد در صوت نداشتن برادر تنی از مادر حق انتخاب با پدر خانواده ودر صورت فوت پدر انتخاب یکی از برادران با مادر درصورت فوت مادر با توافق برادران وهماهنگی بنیاد شهید انجام می پذیرد .

۷- مرجع معرفی جانباز برای بهره مندی از امتیاز معافیت چه ارگانی است ؟

جواب : در صورتی که صرفا جانباز باشد بنیاد شهید وامور ایثارگران استان محل سکونت جانباز

۸- آیا جانباز نیروهای مسلح با معرفی نیروهای مسلح می توانند از امتیاز جانبازی استفاده نمایند ؟

جواب : خیر مگر آنکه به صورت تلفیق با سابقه حضور در جبهه معرفی شوند .

۹- آیا به مازاد درصد جانبازی بین ۲۶ تا۴۹و۵۱ تا ۷۰ در صد امتیازی تعلق می گیرد یا نه ؟

جواب : خیر برای ۲۵ درصد جانبازی یک فرزند وبرای جانبازان ۵۰ درصد وبالاتر حداکثر ۲ فرزند از خدمت معاف می شوند ومازاد در صد جانبازی قابل جمع نمی باشد .

۱۰- آیا درصد جانبازی پدر ومادر برای رسیدن به حد نصاب معافیت یک فرزند قابل جمع می باشد ؟

جواب : بله در صورتی که در صد جانبازی والدین به تنهایی به حد نصاب معافیت نرسد در صورت جانبازی آنان قابل جمع است .

۱۱- چنانچه بر اساس ضوابط ومقررات سالهای گذشته به سبب نیازمندی جانباز به مراقبت یکی از برادران خدمت از خدمت معاف کرده باشد آیا می توان برابر ضوابط جدید یک فرزند وی را نیز از خدمت معاف کرد ؟

جواب : بله مشروط به اینکه در صد جانبازی وی حداقل ۵۰در صد یا بالاتر باشد .

۱۲- چنانچه در صد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد باشد آیا امتیازی برای فرزند وی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟

جواب : در صو رتی که با سابقه آزادگی یا حضور در جبهه به عدد۳۰ و بالاتر برسد می توان برای فرزند وی امتیازی در نظر گرفت .

۱۳- چنانچه جمع اعداد مربوط به درصد جانبازی ، ماه حضور در چبهه ویا ماه آزادگی به عدد ۶۰ وبالا تر برسد آیا می توان دوفرزد وی را از خدمت معاف نمود؟

جواب : خیر و براساس جمع سوابق جانبازی ، جبهه و یا آزادگی تنها فقط یک فرزند ایثارگر می تواند از خدمت معاف شود .

۱۴- چنانچه جانبازی که درگذشته به سبب بیمار ناشی از جانبازی برای یک فرزند خود را در قالب ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی معافیت کفالت اخذ کرده باشد آیا می تواند فرزند دیگر خود را به سبب جانبازی از خدمت معاف نماید ؟

جواب : بله مشروط براینکه درصد جانبازی حداقل ۲۵ درصد و بالاتر باشد .

۱۵- آیا به خود جانباز هم از نظر خدمت وظیفه عمومی امتیازی تعلق می گیرد ؟

جواب : بله درصورتی که حداقل دارای ۱۰ درصد جانبازی باشد از خدمت دوره ضرورت معاف می شود .

۱۶- چنانچه جانباز از امتیاز خود برای معافیت از خدمت استفاده کرده باشد آیا فرزند وی هم می تواند از امتیاز جانبازی استفاده نماید ؟

جواب : بله با درنظر گرفتن حد نصاب درصد جانبازی ( حداقل ۲۵ درصد )

۱۷- آیا فرزند خوانده قانونی جانباز می تواند از معافیت استفاده نماید ؟

جواب : بله مشروط برآنکه بنابر تایید بنیاد شهید شخص جانباز به سبب ناشی از جانبازی نتواند صاحب فرزند گردد .

۱۸- آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد ؟

جواب : خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند .

۱۹- آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از ۵۰ درصد ، درحد معافیت ۲ نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد ؟

جواب : خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد .

۲۰- فرزند خواندگی جانباز به چه صورت اثبات می گردد ؟

جواب : با تایید مراجع صالح قضایی .

۲۱- آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی درنظر گرفته شده است ؟

جواب : بله هرفرد اناث که با حداقل ۲۵ درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید .

۲۲- معافیت همسرجانبازاناث به چه صورت است ؟

جواب : معافیت بصورت موقت ۵ ساله از تاریخ ازدواج جانباز با همسر محاسبه می گردد درصورت استمرار ازدواج به مدت ۵ سال معافیت موقت به دائم تبدیل می گردد .

۲۳- آیا جانباز اناث بالای ۲۵ درصد که در گذشته برادر یا فرزند خود را از خدمت معاف کرده است می تواند برابر ضوابط جدید برای همسر خود نیز درصورت معافیت نماید ؟

جواب : بله مشروط برآنکه امتیاز استفاده قبلی(معافیت فرزند یا برادر) ، قبل از تصویب قانون مورخه ۲۲/۸/۹۱ بوده باشد .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس Police.ir

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا