بخشنامۀ رئیس قوۀ قضائیه برای استفاده از مجازات های جایگزین در جرایم پزشکی

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور:

در جرائم پزشکی از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دورۀ مراقبت
استفاده شود

اختبار- صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوۀ قضائیه هر چند در خصوص جرائم غیر عمد پزشکی انجام شده است، ولی از آن جا که جرائم پزشکی از این جهت  ویژگی ندارند، می توان مفاد این بخشنامه را برای اجرای فصل نهم قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد سایر جرائم به ترتیب مقرر در این فصل از قانون مجری دانست. البته در این بخشنامه بر این نکته تاکید شده است که در حال حاضر فقط مجازات های جایگزین حبس از نوع "جزای نقدی" و "دوره مراقبت" قابل اعمال هستند و مجازات "خدمات عمومی" موضوع مادۀ ۷۹ این قانون تا زمان تهیه و تصویب آیین نامۀ مربوطه قابل اعمال نیست.

با این حال شاید این تفسیر از بخشنامه صادره با توجه به صراحت قانونگذار در انتهای مادۀ ۷۹ که اجرای مقررات فصل نهم را موکول به تهیه و تصویب آیین نامه مربوطه نموده است، با اشکالاتی مواجه باشد.

شاید بهتر بود رئیس قوه قضائیه برای خروج از بن بست فعلی محاکم در بهره گیری از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی جدید در بحث مجازات های جایگزین، تهیه و تصویب آیین نامۀ مورد نیاز را تسریع می نمودند.

بخشنامۀ رئیس قوۀ قضائیه را در ادامه بخوانید:

 


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه
 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا