دستورالعمل خوداظهاری مالیات سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد

از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

دستورالعمل خوداظهاری مالیات سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد

از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف.ب.ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این دستورالعمل که از سوی علی عسکری به تمام ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده، آمده است: بنابه اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۲ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است.

بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

شرایط خوداظهاری در این دستورالعمل بدین شرح است:

۱ – ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.

۲ – اظهارنامه مالیاتی شامل ˈترازنامه و حساب سود و زیانˈ برای هر یک از مودیان بند ˈالفˈ،ˈحساب درآمد و هزینهˈبرای هر یک از مودیان بند ˈبˈ و ˈخلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانهˈ برای هریک از مودیان بندˈجˈ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم تکمیل، شده باشد.

۳ – در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل ۴۰ درصد مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

۴ – مودیان مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و درصورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیات مستقیم خواهد بود.

۵ – مودیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوطه قابل بخشودگی نخواهد بود.

۶ – اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۲ آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد، با رعایت بندهای ۱ تا ۳ فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۴ درصد رشد داشته و ۴ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان از ۱۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد، میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۹ درصد رشد داشته و ۵ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

** مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ آنان از مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۱  ریال و بالاتر است میزان مالیات سال ۱۳۹۲ آنان ۱۴ درصد رشد داشته و ۸ درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.

تبصره، مودیانی که پرونده عملکرد سال ۱۳۹۱ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر ۱۳۹۳/۴/۳۱) به قطعیت نرسیده باشد، پیش پرداخت موضوع بند ۳ فوق حداقل به میزان سی درصد مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۱ بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال ۱۳۹۲ حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.

لازم است مودی و اداره امورمالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال ۱۳۹۳ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.

بدیهی است درصورت عدم مراجعه هریک از مودیان برای قطعیت مالیات عملکرد ۹۱ تا پایان شهریورماه سال جاری، مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۱ ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال ۱۳۹۲ خواهد بود. مودیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امورمالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد، مشروط بر اینکه در دوسال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند. اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امورمالیاتی مودیان مالیاتی فهرست مذکور را براساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.

سایر شرایط:

۷ – با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال ۱۳۹۲، مودیانی که ظرف ۵ سال متوالی (عملکرد سال های ۸۷ تا ۱۳۹۱) مالیات آنها براساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال ۱۳۹۲ مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

۸ – مودیان ردیفهای ۱ تا ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

۹ – مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ قانون مالیات مستقیم خواهند بود.

۱۰ – در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

۱۱ – مبنای تشخیص عمده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان ۱۳۹۱ از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امورمالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضا اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال ۱۳۹۱ تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مودی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا