سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۱۳۸۷

آزمون وکالت ۱۳۸۷ همراه با پاسخنامه

برای دانلود فایل PDF آزمون وکالت ۱۳۸۷ همراه با پاسخنامه اینجا کلیک کنید

آزمون وکالت – آذرماه ۱۳۸۷

۱۲۰ سوال – مدت پاسخ گوئی ۱۲۰ دقیقه

حقوق مدنی
۱- اگر وکیل نسبت به مال موکل تعدی نماید ………..
۱) وکالت منفسخ و ید وکیل هم ضمانی می شود
۲) دیگر وکالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وکالتش منتفی می شود .
۳)وکالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود .
۴) برای اجرای وکالت باید اذن مجدد بگیرد.

۲- مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق می دهد کدام گزینه صحیح است ؟
۱) با طلاق مرد مالک کل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود .
۲) مرد مالک نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد .
۳) مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصی به طلبکار خود می گوید به فلان شخص که به من مدیون است مراجعه کن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه کن ، این موضوع با کدام یک از موارد ذیل قابل تطبیق است ؟
۱) انتقال دین
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وکالت در وصول و وکالت در تادیه دین

۴- کدام یک از موارد ذیل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) کلی بودن موضوع دو دین
۲) اتحاد جنس دو دین
۳) اتحاد زمان و مکان تادیه دو دین
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطی است که در صورت تحقق……….
۱) عقد خود به خود منحل می شود
۲) به وسیله حکم دادگاه عقد منفسخ می شود
۳) برای شخص ثالث مورد توافق طرفین حق فسخ ایجاد می شود
۴) برای مشروط له حق فسخ ایجاد می کند

۶- هرگاه کسی خانه خود را به مبلغ معین بفروشد و شرط کند که خریدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعیت حقوقی عقد و شرط چیست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولی عقد صحیح است
۳) شرط و عقد هر دو صحیح است
۴)عقد صحیح است ولی فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درک در کدام یک از موارد ذیل جار ی است ؟
۱) مبیع کلی ما فی الذمه باشد
۲) مبیع کلی در معین باشد
۳) مبیع عین معین باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف دینی که ضمانت می کند ……………….
۱) تاثیری در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) برای ضامن حق فسخ ایجاد می کند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتی است ؟
۱) صرفا استصوابی است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابی یا اطلاعی است
۳) صرفا اطلاعی است
۴) همیشه هم اطلاعی و هم استصوابی است

۱۰- خیار شرطی که به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر ………….
۱) مانند همه خیارات به ورثه منتقل می شود ۲) چون مالی نیست به ورثه منتقل می شود
۳) چون مختص مشروط له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود
۴) چون مالی است به ورثه منتقل می شود

۱۱- معاملات شخص کور ( نا بینا )………..
۱) در صورتی نافذ است که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف کند
۲) در صورتی نافذ است که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله ی کسی دیگر غیر از طرف معامله جهل خود را برطرف کند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ………..
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ می شود
۳) مشروط له می تواند از اموال دیگر مشروط علیه رهن بگیرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مکره پیش از اجازه یا رد فوت کند …………….
۱) عقد باطل می شود
۲) اجازه یا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ می شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پیدا می کنند

۱۴- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و چنانچه رئیس جمهور در خصوص امضاء یا ابلاغ این موارد به مجریان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نکند ………
۱) مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می کند
۲) به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر کند
۳) رئیس قوه قضائیه ضمن تذکر به رئیس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر کند

۱۵- کدام یک از گزینه ها صحیح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفین می توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جایز را از بین ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله
۴) هیچ کدام از گزینه های فوق صحیح است

۱۶- هرگاه وصیت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاکم است
۲) قبول شرط نیست
۳) قبول وصیت با تعدادی از فقرا است
۴) قبول وصیت با تعدادی از فقرای شهر محل وقوع وصیت است

۱۷- کدام یک از گزینه ها صحیح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نیست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نیست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هیچ یک از حالات عقد ضمان قابل اقاله نیست

۱۸- اگر کسی مال دیگری را به اشتباه و با این تصور که ملک خودش است تصرف کند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عین مسئولیتی ندارد
۲) فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است
۳) ضامن نیست چون سوء نیت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عین و منافع است

۱۹- کدام یک از عقود ذیل نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) کفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ی۱۰ قانون مدنی از کلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » چه قانونی می باشد ؟
۱) قوانین تفسیری یا تکمیلی
۲) قانون بیان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امری
۴) کلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی مدنی

۲۱- اگر دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت محل صادر نماید پرونده را باید به …..
۱) دادگاه تجدید نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) دیوان عالی کشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن …………
۱) باید توسط خواهان تقدیم شود
۲) به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام می شود
۳) باید توسط کارشناس تقویم شود
۴) توسط خواهان به قیمت بازار تقویم می شود

۲۳ – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید تا حل اختلاف شود
۲) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر کند و رای قابل تجدید نظر است
۳) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر نماید و رای قطعی است
۴) پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علی که مقیم تهران است خانه ای واقع در شیراز را به شخصی که مقیم قم است بفروشد برای طرح دعوا مطالبه ثمن در کدام یک از دادگاههای عمومی باید اقامه دعوا نماید ؟
۱) تهران
۲) شیراز
۳) قم
۴) هر کدام که دسترسی دارد

۲۵ – تاریخ رسید دادخواست به ………….. تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود
۱) دادگاه
۲) دفترکل ( واحد رایانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع الیه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضیح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و توضیح ندهد خوانده نیز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسی صادر می کند تا او برای ادای توضیح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می کند
۳) دادگاه حکم به محکومیت خوانده صادر می کند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند

۲۷- دعوای ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولین جلسه دادرسی
۲) تا اولین جلسه دادرسی
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی

۲۸- چنانچه خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد دادگاه قرار …………..صادر می نماید
۱) عدم استماع دعوی
۲) سقوط دعوی
۳) عدم توجه دعوی
۴ ) رد دعوی

۲۹-چنانچه در قضیه مطروحه اصلاً قانونی وجود نداشته باشد وظیفه قاضی چیست ؟
۱) باید حکم به رد دعوا صادر نماید
۲) باید با مصالحه فصل خصومت کند
۳) باید به داوری ارجاع دهد
۴) باید به استناد منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم مقتضی صادر کند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوی محل اقامت خود را تغییر دهد :
۱) ابلاغ از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی انجام می گیرد
۲) اخطاریه ها و اوراق قضائی به همان محل سابق برای ابلاغ فرستاده می شود
۳) خواهان باید ظرف یک ماه نشانی جدید خوانده را تعیین کند
۴) ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه محلی صورت می گیرد

۳۱-دادگاه حداکثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسی باید مبادرت به صدور رای نماید ؟
۱) بیست روز
۲ ) پنج روز
۳) یک هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ………..کارشناس غیر رسمی تعیین نماید .
۱ ) می تواند
۲) نمی تواند
۳) با تراضی طرفین دعوا می تواند
۴) به درخواست یکی از طرفین دعوا می تواند

۳۳- احمد وعلی ومحمد به طرفیت حسن و زهرا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده ا ند دادخواست باید در چند نسخه تقدیم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) یک نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجدیدنظر خواهی از کدام حکم مانع اجرا نیست ؟
۱) رفع تصرف عدوانی
۲) الزام به تصمیم مبیع
۳) الزام به تنظیم سند رسمی
۴)خلع ید

۳۵ – آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع چه قانونی است ؟
۱) قانون مجری در زمان صدور آنان ، مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی
۳) قانون زمان اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعوای بازرگانی و دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرادادها ناشی شده باشد در صلاحیت کدام یک از مراجع زیر است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزینه های ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجدیدنظر مسترد شود ……………
۱) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می کند
۲) مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند
۳) دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می کند
۴) دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوی را صادر می کند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن استنکاف نماید.
۱) دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل بداند
۳) دادگاه طرف را مکلف به ارائه می کند
۴) دادگاه سند را از عداد دلایل خارج می کند

۳۹- اعاده دادرسی اصلی به کدام مرجع تقدیم می شود ؟
۱) فقط از طریق رئیس کل ددادگستری استان
۲) فقط به دیوان عالی کشور
۳) فقط به مرجع تجدیدنظر
۴) به دادگاهی که صادر کننده حکمی است که نسبت به آن اعاده دادرسی تقاضا می شود

۴۰- فوت احد از متداعیین موجب ………….
۱) توقیف دادرسی است
۲) زوال دادرسی است
۳) ختم دادرسی است
۴) تجدید جلسه رسیدگی است

*************************************

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱- چنانچه کارمند دولت در مقام رشوه اتومبیل خود را به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت سوقیه به دیگری بفروشد :
۱) عمل مرتکب فاقد وصف کیفری است
۲) عمل کارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل کارمند ارتشاءمحسوب می شود

۴۲- کدام گزینه در مورد گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی در جرم چک بلا محل صحیح است ؟
۱) اجرای حکم موقوف می گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسی است
۳) اجرای حکم موقوف ولی یک دوازدهم وجه چک به نفع دولت وصول می شود
۴) تاثیری به حال محکوم علیه ندارد

۴۳- تحصیل گواهی انحصار وراثتی که علاوه بر کلیه ورثه نام شخص دیکری غیر از وراث نیز در آن ذکر شده است :
۱) در حکم خیانت در امانت است
۲) اخذ گواهی خلاف واقع است
۳) فاقد وصف کیفری است
۴) در حکم کلاهبرداری است

۴۴- فردی که اتومبیل خود را سابقا با سند رسمی فروخته برای بار دوم آن را با سند عادی به فرد دیگری می فروشد عمل مرتکب :
۱)کلاهبرداری است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدوانی است
۴) انتقال مال غیر است

۴۵-مردی بدون ثبت در دفتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج موقت کرده است :
۱) عمل مرتکب فاقد وصف کیفری است
۲) در صورتی که همسر موقت دیگری داشته باشد عمل وی جرم است
۳) حتی اگر همسر دیگری هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر یک همسر دائمی نیز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت یا مفقود شدن پلاک وسیله نقلیه موتوری به نیروی انتظامی :
۱) جرم محسوب می شود
۲) فاقد وصف کیفری است
۳) در صورت احراز سوء نیت جرم است
۴) درصورتی که از پلاک مذکور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری
۲) نسبت دادن زنا به دیگری
۳)نسبت دادن لواط به دیگری
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه ای نا مشروع به دیگری

۴۸- آمر قانونی، ولی امر غیر قانونی است در صورت اجرای دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهی بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات می شوند

۴۹- عکس برداری از مدارک دولتی و عمومی در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود در کدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتی که مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتی که مدارک دو زبانه باشند
۳) در صورتی که عکس رنگی باشد
۴) درصورتی که مهر یا علامتی که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمی به لحاظ تبانی با خریدار حین تنظیم سند می نویسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنکه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادی است
۲) جعل معنوی است
۳) جعل مادی است
۴) گزینه ۱ و ۲ هردو صحیح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد می شود
۲) به همان مجازات سارق محکوم می شود
۳) مجازات ندارد
۴) محکوم به حبس می شود

۵۲- حکم به آزادی مشروط در مورد کسانی صادر می شود که علاوه بر وجود سایر شرایط قانونی ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه کیفری باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمی داده می شود که مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع می شوند
۳) فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این صورت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوین مجرمانه تقسیم می شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو تسبیب دخالت داشته باشند چه کسی ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثیر ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثیر ضامن است
۴) هیچ یک ضامن نیستند

۵۵ – در کدام یک از جرائم ذیل دادگاه علی رغم وجود کیفیات مخففه نمی تواند از حداقل میزان مجازات پایین تر بیاید ؟
۱) رانندگی بدون گواهینامه
۲) سرقت مشمول تعزیر
۳) کلاهبرداری
۴) تمرد نسبت به مامورین دولت

۵۶- در کدام یک از موارد ذیل مرتکب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چک بلامحل قرار نمی گیرد ؟
۱) صدور چک پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چک پرداخت نشده به دلیل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چک پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چک پرداخت نشده به دلیل قلم خوردگی در متن

۵۷ – شخصی به قصد بردن مال دیگری او را فریب داده وبه جای شربت به او نوشیدنی بیهوش کننده می دهد و پس از بیهوشی وی اموال مورد نظر را می برد، عنوان جزائی عمل مرتکب چیست؟
۱) سرقت
۲)کلاهبرداری و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) کلاهبرداری

۵۸-کدام یک از موارد ذیل مصداق جعل نیست ؟
۱) پاک کردن مهر ( باطل شد ) از روی سند
۲) الحاق کلمه یا عبارتی به فتوکپی سند
۳) قید تاریخ غیر واقعی در سند
۴) الصاق تکه ای از یک سند به سند دیگر

۵۹- قرار تعلیق اجرای مجازات ………….
۱) پس از قطعیت حکم محکومیت توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر می شود
۲) پس از قطعیت حکم محکومیت توسط قاضی اجرای احکام صادر می شود
۳) ضمن حکم محکومیت توسط دادگاه صادرکننده حکم صادر می شود
۴) پس از قطعیت حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام توسط دادگاه صادر کننده حکم بدوی صادر می شود

۶۰- فردی به دایر کردن یک قمار خانه به نحوی از انحاء کمک کرده است . مجازات او کدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی کیفری

۶۱- شخصی که در شیراز مقیم است در تهران مرتکب جرم شده و در تبریز دستگیر می شود، مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام او ……………….. است.
۱) تبریز
۲) تهران
۳) شیراز
۴) همه موارد

۶۲- فردی نظامی با همکاری نوجوانی ۱۷ ساله متهمند به ارتکاب قتل عمدی، کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است.
۱) دادگاه کیفری استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامی۱
۴) برای نوجوان دادگاه اطفال و برای نظامی دادگاه نظامی۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، متهم دستگیر شود وجه الکفاله یا وثیقه ………………..
۱) مسترد می شود
۲) مسترد نمی شود
۳) وجه الکفاله مسترد و وثیقه ضبط می شود
۴) وثیقه مسترد و وجه الکفاله ضبط می شود

۶۴- کدامیک از آراء ذیل قابل تجدید نظر نیست؟
۱) محکومیت به پرداخت دیه ی یک انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محکومیت به مصادره اموال به میزان پانصد هزار ریال
۳) محکومیت به قصاص یک انگشت
۴) همه موارد

۶۵- کدامیک از قرارهای ذیل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثیقه ای که منتهی به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسیدگی
۴) منع خروج از کشور

۶۶- تفتیش و بازرسی منازل ……………
۱) همواره در روز به عمل می آید
۲) مطلقاً در شب به عمل می آید
۳) منوط به نظر ضابطین دادگستری است
۴) هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که به تشخیص قاضی ضرورت اقتضا کند

۶۷- مطابق قانون آئین دادرسی کیفری فعلی دادرسی و صدور حکم محکومیت غیابی در کدامیک از جرایم ذیل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزیری
۳) مستوجب قصاص
۴) امنیتی

۶۸- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب کدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومی جزایی
۲) دادگاه تجدید نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب

۶۹- تاسیس دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص کیست؟
۱) وزیر دادگستری
۲) رئیس قوه قضائیه
۳) رئیس حوزه قضایی استان
۴) رئیس دیوان عالی کشور

۷۰- شرکا و معاونین جرم در کدام دادگاه محاکمه می شوند؟
۱) پرونده هر یک از شرکا و معاونین جرم تفکیک و به مرجع ذیصلاح ارسال می گردد.
۲) در دادگاهی محاکمه می شوند که در محل وقوع جرم ارتکابی آنان مستقر می باشد
۳) در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعیت کدامیک از قرارهای زیر می توان پس از کشف دلایل جدید برای یک مرتبه متهم را به اتهام قبلی تعقیب کرد؟ قرار منع تعقیب به …………..
۱) علت عدم کفایت دلیل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دلیل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانونی

۷۲- صدور کدامیک از قرارهای زیر مانع از طرح شکایت مجدد نیست؟
۱) موقوفی تعقیب
۲) منع تعقیب
۳) امتناع از رسیدگی
۴) ترک تعقیب

۷۳- کدامیک از موارد زیر چنانچه مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده حکم الزامی است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد:
۱) بدون ارسال احضاریه جلب می شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب می شوند
۳) پس از آگهی در جراید جلب می شوند
۴) در مورد آنها قرار تعلیق تعقیب صادر می شود

۷۵- اجرای حکم در هر حال با کدام دادگاه است؟
۱) واحد اجرای احکام که مستقلاً حکم را اجرا می کند
۲) دادگاه صادر کننده حکم قطعی
۳) دادگاه تجدید نظر تائید کننده حکم قطعی
۴) دادگاه بدوی صادر کننده حکم

۷۶- کدام دسته از ماموران ذیل ضابط دادگستری نیستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمایت از حقوق خانواده زندانیان
۳) نیروی مقاومت بسیج
۴) ماموران اداره آگاهی

۷۷- شاکی خصوصی چه زمانی مدعی خصوصی می شود؟
۱) وقتی برای طرفش ( مشتکی عنه ) قرار منع تعقیب صادر شده باشد
۲) وقتی در دادگاه حقوقی( مدنی ) دعوا مطرح کرده باشد
۳) وقتی در دعوای کیفری مطالبه ضرر و زیان کند
۴) وقتی که طرف او هم شکایت متقابل مطرح کند

۷۸- درخواست اعاده دادرسی کیفری تا چه زمانی قابل پذیرش است؟
۱) ده روز ۲) بیست روز
۳) برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقید به مدت نیست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور کیفری موجب صدور…………….. می شود.
۱) دستور بایگانی شدن پرونده
۲) قرار موقوفی تعقیب
۳) قرار منع تعقیب
۴) حکم مجدد

۸۰- چنانچه فردی مرتکب جرائم مختلف در مکان های مختلف شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
۱) دادگاهی که مهم ترین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می کند
۲) دادگاهی که متهم در حوزه ی آن دستگیر شده به همه جرائم رسیدگی کند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحیت رسیدگی به همان جرم را دارد
۴) دادگاهی که اولین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می کند

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود کردن اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی در مصوبات هیات مدیره ………..
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
۳) در روابط بین شرکت و مدیرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست
۴) در روابط بین هیات مدیره و مدیرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- کدامیک از از اشخاص ذیل تاجر نیست؟
۱) دلال
۲) حق العمل کار
۳) کسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتی

۸۳- کدام گزینه در مورد چک صحیح است؟
۱) چک سند رسمی است
۲) چک تمام خصوصیات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چک از حیث اجرا مانند سند رسمی است
۴) همه موارد

۸۴- کدام گزینه نادرست است؟
۱) وصول وجه چک از ظهرنویس از طریق اجرای ثبت میسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهی عدم تادیه، ثبت از اجرا امتناع می کند
۳) در اجرای ثبت امکان بازداشت مدیون وجود ندارد
۴) در جرای ثبت مقررات مسثتیات دین در مورد مدیون رعایت می شود

۸۵- هرگاه تاجری در دوران توقف معامله معوض نماید:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحیح است
۳) معامله از سوی مدیر تصفیه قابل ابطال است
۴) معامله غیرنافذ و منوط به تنفیذ مدیر تصفیه است

۸۶- طرح دعوا علیه شرکتهای منحله که عملیات تصفیه آنها خاتمه یافته است:
۱) ممکن نیست

۲) ممکن است
۳) اگر مدیر تصفیه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممکن است
۴) اصولاً ممکن است مگر در موارد استثنایی

۸۷- سود قابل تقسیم در شرکت سهامی به موجب مصوبه ………………… تقسیم می شود
۱) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومی موسس
۳) مجمع عمومی عادی
۴) مجمع عمومی فوق العاده

۸۸- در شرکت های سهامی مسئوولیت صاحبان سهام محدود است به ………………
۱) مبلغ اسمی سهام
۲) مبلغ واقعی سهام
۳) مبلغی که مدیر عامل تعیین می کند
۴) مبلغی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند

۸۹- در اولین مجمع عمومی عادی شرکتهای سهامی رسمیت یافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل …………
۱) بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای
۲) دوسوم صاحبان سهام مذکور
۳) هر تعدادی که باشند
۴) بیست درصد صاحبان سهام مذکور

۹۰- اگر شریک جدیدی به عنوان شریک ضامن وارد شرکت نسبی شود، مسئوولیت وی ………….
۱) مشترک است
۲) تضامنی و نامحدود است
۳) نسبی و تضامنی است
۴) به اندازه سرمایه ای است که به شرکت آورده است

۹۱- قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به ………………… است.
۱) حق العمل کاری
۲) اجاره اشخاص
۳) وکالت
۴) ودیعه

۹۲- در شرکت های سهامی تغییر و تبدیل سهام از بانام به بی نام در صلاحیت کدام رکن است؟
۱) مجمع عمومی عادی
۲) مجمع عمومی فوق العاده
۳) هیات مدیره
۴) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۹۳- در شرکت سهامی معاملات بازرس با شرکت ……………………
۱) بدون اجازه هیات مدیره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع است

۹۴- در شرکت با مسئوولیت محدود شرکاء نسبت به قروض و تعهدات شرکت …………………
۱) مسئوولیت تضامنی دارند
۲) مسئولیت نسبی دارند
۳) مسئوولیت مشترک دارند
۴) هیچکدام

۹۵- در صورتیکه دارنده چک سند مذکور را گم کند …………..
۱) مفقود کننده چک (ذی حق) می تواند پس ازاثبات اینکه چک متعلق به اوست بادادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امرمحکمه مطالبه کند.
۲) باید صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چک اقدام و با مسدودکردن حساب پرداخت چک را غیرممکن کند
۳) پرداخت وچه چک با دادن ضامن صورت می گیرد
۴) صادرکننده وظیفه دارد چک دیگری به همان مبلغ در وجه چنین دارنده ای صادر کند

۹۶- کدام گزینه صحیح است؟
۱) در شرکتهای سهامی عام و خاص نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
۲) در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکتهای سهامی خاص نمی تواند
۳) در شرکتهای سهامی چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد
۴) در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شرکتهای سهامی خاص می تواند

۹۷- در صورتی که متصدی حمل و نقل، حمل و نقل کننده ی دیگری را مامور حمل کالا کرده باشد و در این حالت در نتیجه تقصیر حمل کننده ی مامور به مال التجاره خسارتی وارد آید………
۱) صاحب مال التجاره مخیر است طبق قواعد مربوطه به هر کدام یا هر دو مجتمعاً رجوع کند.
۲) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل کننده ی مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدی حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بایداول به متصدی حمل ونقل وسپس درصورت عدم امکان جبران خسارت توسط اوبه حمل کننده ی مامور، رجوع کند

۹۸- معامله ی بین تاجر با غیرتاجر ……………..
۱) تجارتی نیست
۲) در صورتی که برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجارتی است
۳) تجارتی است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتی است

۹۹- کدام دفتر از جمله دفاتر تجاری نیست؟
۱) درآمد
۲) دارایی
۳)کپیه
۴)کل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد انحلال پیش از موعد شرکت سهامی کدام است؟
۱) مجمع عمومی فوق العاده
۲) مجمع عمومی عادی
۳) دادگاه صلاحیت دار
۴) گزینه های ۱و۳

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ''صالح مرسله''مصالحی هستند که …………..
۱) ادله صریح بر وجوب عدم رعایت آنها وجود دارد
۲) ادله صریح بر وجوب رعایت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسیده است
۴) دلیل خاصی نه بروجوب رعایت آنهارسیده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ''کلام'' علم مطالعه ی موجودات است از طریق …………………….
۱) شرعی صرف
۲) استقرائی
۳) عقلی صرف
۴) شرعی و عقلی (تا جایی که عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگی دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصی آن را برمی دارد و راه را باز می کند. این شخص یک واجب ……………. را به جا آورده است.
۱) مجازی
۲) عینی
۳) کفائی
۴) استحبابی

۱۰۴- مجمل کلامی است که ……………………..
۱) بسیار زیبا و فصیح باشد
۲) بی معنا باشد
۳) معنای آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد وبدانیم گوینده کدام یک را خواسته است.
۴) معنی آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد و ندانیم گوینده کدام یک را خواسته است.

۱۰۵- کدام یک از عبارات ذیل صحیح است؟
۱) قرآن قطعی الصدور و قطعی الدلالت است
۲) قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالت است
۳) قرآن ظنی الصدور و قطعی الدلالت است
۴) قرآن ظنی الصدور و ظنی الدلالت است

۱۰۶- قیاسی که علت حکم در فرع قوی تر از اصل باشد قیاس ……………………… نامیده می شود
۱) قیاس مشکوک العله
۲) قیاس مع الفارق
۳) قیاس خفی
۴) قیاس اولویت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد …………………..
۱) کامل
۲) نادر
۳) اکمل و اجلی
۴) غایب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجیت در صورت تردید در وقوع طلاق، چه نوع استصحابی است؟ از نوع شک در:
۱) مقتضی است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعیت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شی در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود. این معنی ناشی از اصل ……… است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احکام و تعمیم دادن آن را …………گویند.
۱) استقراء
۲) تنقیح مناط
۳) قیاس اولویت
۴) تقلید

۱۱۱- نتیجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط می شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتی المقدور به هردو عمل می شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره را ………….. گویند.
۱) مفهوم صریح
۲) منطوق صریح
۳) مفهوم غیرصریح
۴) منطوق غیرصحیح

۱۱۳- مقدمه واجب به کدام دلیل واجب است؟
۱) اذن شی اذن در لوازم آن است
۲) به حکم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد دیگر وجوبی در کار نیست
۴) وجوب امری،عین وجوب مقدمات و اجزای آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظیه به …………….. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ……….. عبارت از معنایی است که ………. از کلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذکر شده باشد.
۱) منطوق، مستقیماً
۲) مفهوم موافق، صریحاً
۳) مفهوم مخالف، صریحاً
۴) مفهوم، صریحاً

۱۱۶- کدام گزینه نادرست است؟
۱) اگر غایت داخل در مغیا باشد، حکم آن با حکم قضیه موافق است
۲) اگر غایت داخل در مغیا دانسته نشود، حکم آن مسکوت است
۳) اگر غایت داخل در مغیا دانسته شود، مدلل منطوقی است
۴) در مفهوم مخالف، حکم مفهوم با حکم منطوق مخالف است

۱۱۷- کدام یک از مواد قانونی زیر ''مفهوم'' ندارد:
۱) ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدنی )
۲) وقف برمعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدنی )
۳) هر معامله که واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدنی )
۴) اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدنی )

۱۱۸- مقدمه ای را که به تنهایی برای ایجاد ذی المقدمه کافی نیست، اما اگر نباشد آن به وجود نمی آید، ….گویند
۱) سبب
۲) مقتضی
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در ……………… به معنای الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبیات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولی مهم ترین دلیل استنباط ………………. است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴) قرآن

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

* پاسخ نامه آزمون وکالت ۱۳۸۷

شماره سوال– – – – – گزینه صحیح
حقوق مدنی
۱- – – – – ۳
۲- – – – – ۲
۳- – – – – ۴
۴- – – – – ۴
۵- – – – – ۱
۶- – – – – ۱
۷- – – – – ۳
۸- – – – – ۱
۹- – – – – ۲
۱۰- – – – – ۳

۱۱- – – – – ۱
۱۲- – – – – ۴
۱۳- – – – – ۲
۱۴- – – – – ۲
۱۵- – – – – ۳
۱۶- – – – – ۲
۱۷- – – – – ۲
۱۸- – – – – ۴
۱۹- – – – – ۳
۲۰- – – – – ۳

آیین دادرسی مدنی
۲۱- – – – – ۳
۲۲- – – – – ۲
۲۳- – – – – ۴
۲۴- – – – – ۳
۲۵- – – – – ۴ (اصلاحیه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – گزینه ۲ یا ۴ نمره کامل دارد)
۲۶- – – – – ۲
۲۷- – – – – ۳
۲۸- – – – – ۴
۲۹- – – – – ۴
۳۰- – – – – ۲

۳۱- – – – – ۳
۳۲- – – – – ۳
۳۳- – – – – ۱
۳۴- – – – – ۱
۳۵- – – – – ۱
۳۶- – – – – ۴
۳۷- – – – – ۳
۳۸- – – – – ۱
۳۹- – – – – ۴
۴۰- – – – – ۱

حقوق جزا
۴۱- – – – – ۴
۴۲- – – – – ۱
۴۳- – – – – ۳
۴۴- – – – – ۴
۴۵- – – – – ۱
۴۶- – – – – ۱
۴۷- – – – – ۱
۴۸- – – – – ۴
۴۹- – – – – ۴
۵۰- – – – – ۴

۵۱- – – – – ۴
۵۲- – – – – ۳
۵۳- – – – – ۱
۵۴- – – – – ۳
۵۵- – – – – ۳
۵۶- – – – – ۱ (اصلاحیه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ – تقسیم نمره بین کل سوالات)
۵۷- – – – – ۱
۵۸- – – – – ۲
۵۹- – – – – ۳
۶۰- – – – – ۲

آیین دادرسی کیفری
۶۱- – – – – ۲
۶۲- – – – – ۱
۶۳- – – – – ۲
۶۴- – – – – ۱
۶۵- – – – – ۱ (اصلاحیه شماره ۴۴۵۸ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ – گزینه ۱ و گزینه ۴ هر دو قابل قبول است)
۶۶- – – – – ۴
۶۷- – – – – ۱
۶۸- – – – – ۴
۶۹- – – – – ۲
۷۰- – – – – ۳

۷۱- – – – – ۱
۷۲- – – – – ۴
۷۳- – – – – ۴
۷۴- – – – – ۱
۷۵- – – – – ۴
۷۶- – – – – ۲
۷۷- – – – – ۳
۷۸- – – – – ۴
۷۹- – – – – ۲
۸۰- – – – – ۱

حقوق تجارت
۸۱- – – – – ۳
۸۲- – – – – ۴
۸۳- – – – – ۳
۸۴- – – – – ۱
۸۵- – – – – ۲
۸۶- – – – – ۲
۸۷- – – – – ۳
۸۸- – – – – ۱
۸۹- – – – – ۱
۹۰- – – – – ۳

۹۱- – – – – ۳
۹۲- – – – – ۲
۹۳- – – – – ۳
۹۴- – – – – ۴
۹۵- – – – – ۱
۹۶- – – – – ۴
۹۷- – – – – ۱
۹۸- – – – – ۲
۹۹- – – – – ۱
۱۰۰- – – – – ۳ (اصلاحیه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – گزینه ۴ نمره کامل دارد)

اصول استنباط
۱۰۱- – – – – ۴
۱۰۲- – – – – ۴
۱۰۳- – – – – ۳
۱۰۴- – – – – ۴
۱۰۵- – – – – ۲
۱۰۶- – – – – ۴
۱۰۷- – – – – ۳
۱۰۸- – – – – ۴
۱۰۹- – – – – ۴
۱۱۰- – – – – ۲

۱۱۱- – – – – ۳
۱۱۲- – – – – ۴
۱۱۳- – – – – ۲
۱۱۴- – – – – ۲
۱۱۵- – – – – ۱
۱۱۶- – – – – ۳ (اصلاحیه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – بین سایر سوالات تقسیم شود)
۱۱۷- – – – – ۳
۱۱۸- – – – – ۳
۱۱۹- – – – – ۳ (اصلاحیه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ – بین سایر سوالات تقسیم شود)
۱۲۰- – – – – ۴

* اصلاح پاسخ سوالات ۶۵ و ۵۶ – آزمون وکالت ۱۳۸۷

نامه شماره ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ اتحادیه به دفتر آزمون سازمان سنجش

در باره کلید سوآلات آزمون ورودی ۱۳۸۷ کانون های عضو اتحادیه

احتراما لطفا مقرر فرمائید درتصیح پاسخ نامه های آزمون فوق تغییرات ذیل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۶۵ – کدامیک از قرار های ذیل … – گزینه ۱ (اناطه) و گزنیه ۴ (منع خروج از کشور) هر دو صحیح است بناببر این به کسی که هر یک از این دو گزنیه را انتخاب کرده باشد نمره کامل تعلق می گیرد.

۲- نمره سوال ۵۶ – در کدامیک از موارد ذیل … الخ – بین کل سوالات تقسیم شود.

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
رنوشت – سایت اتحادیه جهت اصلاح و درج در سایت

اصلاح پاسخ نامه آزمون سال ۱۳۸۷ وکالت 

سوالات ۲۵ – ۱۰۰ – ۱۱۶ – ۱۱۹ آزمون

نامه شماره ۴۴۹۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷

از: اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
به: ریاست محترم دفتر آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور

در باره: کلید سوالات آزمون ورودی ۱۳۸۷ اسکودا

احتراما، پیرو نامه ۴۴۵۹ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷، با اعلام ابقاء دو مورد اعلام شده در نامه مذکور، خواهشمند است مقرر فرمایند در تصحیح پاسخ نامه های آزمون تغییرات ذیل ملحوظ شود:

۱- در سوال ۲۵ (تاریخ رسید دادخواست به … تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود) به داوطلبانی که گزنیه «۲» یا «۴» را انتخاب کرده باشند، نمره کامل داده شود.

۲- در سوال ۱۰۰ (مرجع اتخاذ تصمیم در مورد انحلال پیش از موعد شرکت سهامی کدام است؟) به داوطلبانی که گزنیه «۴» را انتخاب کرده باشند، نمره کامل داده شود.

۳- نمره سوال ۱۱۶ (کدام گزینه درست است؟) بین سایر سوالات تقسیم شود.

۴- نمره سوال ۱۱۹ (شرط در … به معنی الزام و التزام است) بین سایر سوالات تقسیم شود.

با اعمال این موارد، تصحیح پاسخ نامه ها بلامانع خواهد بود.

با تقدیم احترام
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بهمن کشاورز

سوالات و پاسخ آزمون وکالت ۱۳۸۷

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا