آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۸هیات وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۰۱‌/ د مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشوری و نظرات شماره۵۹۰۱/۰۱۰ مورخ ۱۳۶۸/۴/۲۸ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و شماره ۳۱۲۴/۸۶۸ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲ سازمان بهزیستی کشور آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱/۹/۶۷ را به شرح زیر تصویب نمودند:

۱ ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و شهرداری ها، بانک ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است میتوانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحملی و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص‌کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئیننامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور باستثنای مشمولین قانون کار بازنشسته نمانید.

تبصره ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مدارک نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

۲ ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه های مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

۳ ـ درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص کار و معلولین عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل‌میگردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.

۴ ـ به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه ها ازکارافتاده می شوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه می گردد.

تبصره ـ در صورتیکه سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

۵ ـ مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیائی، کار با مواد‌ رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت ‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب‌ بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاههای مشمول این قانون و تائید شورای امور اداری و استخدامی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ ـ متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای ۲۰ سال خدمت تمام بوده و خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

تبصره ۲ ـ مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظائف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از ۵ سال تجاوز ننماید بشرح زیر تعیین میگردد.
‌الف – انجام وظائف در مشاغل درجه یک بازاء هر یکسال خدمت یکماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو بازاء هر یکسال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یکسال خدمت سه ماه.

تبصره ۳ ـ پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند«خ»ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور‌نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

تبصره ۵ ـ سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده ۴ این آئیننامه بدون پرداخت کسور بازنشستگی اضافه می گردد.

تبصره ۶ ـ هر گونه تغییر در مفاد این آئین نامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

نخست‌وزیر -‌ میرحسین موسوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا