آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴

آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

مصوب ۶ بهمن ۱۳۹۴ وزیر تعاون

هدف: این آیین‌نامه بمنظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام‌مند نمودن بکارگیری اشخاص دارای صلاحیت در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بموجب ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

دامنه شمول: این آیین ­نامه برای کلیه کارگاه ­های مشمول قانون کار و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم‌الاجرا می­ باشد.

فصل اول ـ تعاریف

در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می­ رود:

مرجع دارای صلاحیت برای صدور پروانه و مجوز فعالیت: در این آیین ­نامه مرجع دارای صلاحیت برای صدور پروانه و مجوز فعالیت، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­ باشد که از این پس در متن با عنوان مرکز ذکر می­ گردد.

شورای عالی حفاظت فنی: شورایی است که به استناد ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و از این پس در این آیین ­نامه با نام شورا عنوان می­ گردد.

شخص دارای صلاحیت: شخص حقیقی یا حقوقی است که پس از احراز شرایط مندرج در این آیین ­نامه و طی مراحل قانونی موفق به کسب پروانه صلاحیت می­ گردد.

موافقت اولیه: موافقتی کتبی است که ابتدا به شخص حقوقی متقاضی برای تاسیس و راه­اندازی فعالیت­های موضوع این آیین ­نامه، برای احراز شرایط مندرج در فصل ششم این آیین ­نامه از طرف مرجع ذی‌صلاح صادر می­ شود.

پروانه صلاحیت: مجوزی است که پس از طی مراحل برابر مقررات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت توسط مرکز صادر می­ گردد.

زمینه­ تخصصی: نوع فعالیتی است که شخص دارای صلاحیت در هر یک از موارد مندرج در ماده ۲ این آیین ­نامه، مجاز به ارائه خدمات در آن می­ باشد.

مسئول فنی: مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی است ﻛﻪ صلاحیت وی برای ارائه خدمات مشمول این آیین ­نامه در حداقل یک زمینه تخصصی مرتبط از سوی مرجع دارای صلاحیت مجاز شناخته شده و امور تخصصی اشخاص حقوقی دارای صلاحیت توسط وی انجام می­ گیرد.

فصل دوم ـ مقررات صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه صلاحیت

ماده۱ـ مرجع صدور، تمدید، ابطال و تعلیق پروانه صلاحیت برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی موضوع این آیین ­نامه، مرکز می­ باشد.

ماده۲ـ پروانه صلاحیت در زمینه ­های تخصصی زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط صادر می­ شود:

الف ـ بررسی و کنترل عوامل زیان­ آور محیط کار (فیزیکی و شیمیایی).

ب ـ ایمنی دیگ­ های بخار و ظروف تحت فشار.

پ ـ ایمنی برق.

ت ـ ایمنی معدن.

ث ـ ایمنی بالابر، جرثقیل، پله­های برقی و آسانسورهای صنعتی.

ج ـ ارائه سیستم­ها و راه حل­های ایمنی در محیط­ کار.

چ ـ بررسی، مشاوره و ارزیابی تهویه صنعتی.

ح ـ بررسی، مشاوره و ارزیابی سیستم­های اعلام و اطفاء حریق.

خ ـ ایمنی ساختمان.

دـ آموزش ایمنی کار به کارفرمایان، کارگران و کارآموزان به استناد آیین ­نامه مربوطه.

تبصره ـ حسب نیاز و مطابق آیین ­نامه، با موافقت شورای سیاست­گذاری نسبت به ایجاد زمینه ­های تخصصی جدید اقدام می­ گردد.

ماده۳ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی مشمول این آیین ­نامه باید نسبت به اخذ پروانه صلاحیت از مرکز اقدام نمایند. پروانه مزبور در دوره اول برای مدت یک سال صادر می‌گردد.

ماده۴ـ پروانه صلاحیت با توجه به نظر کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد، ارائه منظم گزارشات تکلیفی و شرکت در دوره­های بازآموزی اعلام شده از سوی مرکز برای دوره­های سه ساله تمدید می­ شود.

تبصره۱ـ مرکز مکلف است در صورت درخواست شخص دارای صلاحیت و دارا بودن شرایط لازم، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تمدید پروانه اقدام نماید و در صورت رد تقاضا توسط مرکز یا وجود نواقص، مراتب را به صورت کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید.

تبصره۲ـ اشخاص دارای صلاحیت مکلفند ۲ ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخـواست مکتوب همراه با مستندات لازم برای تمدید یا تجدید پروانه به مرکز اقدام نمایند.

ماده۵ ـ در صورت مفقود یا مخدوش شدن پروانه صلاحیت، دارنده پروانه باید در اسرع وقت نسبت به اعلام موضوع به مرکز اقدام نماید. صدور پروانه المثنی یا جایگزین توسط مرکز با ارائه درخواست کتبی وی و اخذ هزینه­ های مربوطه بلامانع است.

ماده۶ ـ هزینه­ های ثبت ­نام، آزمون، صدور، تجدید، تمدید، صدور المثنی و گذراندن دوره ­های آموزشی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می­ شود.

فصل سوم ـ ارکان و تشکیلات

ماده ۷ـ ارکان و تشکیلات شامل: «شورای سیاست­گذاری»، «کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت»، «کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد» و «کمیته  انضباطی» می­ باشد.

ماده۸ ـ شورای سیاست­گذاری با اهداف سیاست­گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت عالیه بر اجرای این آیین ­نامه با اعضای زیر تشکیل می­ شود:

الف ـ معاون روابط کار به عنوان رئیس شورا.

ب ـ رئیس مرکز به عنوان دبیر شورا.

پ ـ مدیر کل بازرسی کار.

ت ـ یکی از اساتید دانشگاه عضو شورای عالی حفاظت فنی با نظر دبیر شورای عالی حفاظت فنی.

ث ـ رئیس کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور (با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار).

ج ـ نماینده کارگران( بارعایت ماده ۱۳۶ قانون کار).

چ ـ رئیس تشکل قانونی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی.

تبصره۱ـ در صورت عدم وجود تشکل قانونی موضوع بند «چ»، یکی از مشاوران واجد شرایط به پیشنهاد دبیر و تائید رئیس شورا به عنوان نماینده انتخاب می­ گردد.

تبصره۲ـ جلسات شورا حداقل سالی یک بار و یا با درخواست هر یک از اعضاء پس از تأیید رئیس شورا و با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می ­یابد و مصوبات آن با اکثریت آرا لازم الاجرا است.

تبصره ۳ـ احکام اعضاء توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدت ۳ سال صادر می­ گردد.

ماده۹ـ کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت با هدف بررسی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان با اعضای زیر تشکیل می­ شود:

الف ـ رئیس گروه برنامه ­ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).

ب ـ کارشناس گروه برنامه ­ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز.

پ ـ کارشناس حفاظت کار مرکز.

ت ـ دو نفر نماینده از اداره کل بازرسی کار.

ث ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار.

ج ـ نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.

ماده۱۰ـ کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط اشخاص دارای پروانه صلاحیت با اعضای زیر تشکیل می­ شود:

الف ـ رئیس گروه برنامه ­ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).

ب ـ کارشناس حفاظت کار مرکز.

پ ـ کارشناس آموزش مرکز.

ت ـ دو نفر نماینده از اداره کل بازرسی کار.

ث ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار.

ج ـ نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.

ماده۱۱ـ کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات اشخاص دارای پروانه صلاحیت با اعضای زیر تشکیل می­ شود:

الف ـ رئیس مرکز (به عنوان رئیس کمیته).

ب ـ معاون مرکز (ترجیحاً معاون اجرایی).

پ ـ معاون اداره کل بازرسی کار.

ت ـ نماینده مرکز حراست وزارت متبوع.

ث ـ رئیس گروه برنامه­ ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز.

ج ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور با رعایت موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار.

چ ـ نماینده کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.

تبصره ـ نماینده تشکل قانونی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (بدون حق رأی) می­ تواند در جلسه شرکت نماید.

ماده۱۲ـ نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و کارگران در کمیته­ های سه گانه موضوع ماده ۷ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته­ های فنی و مهندسی مرتبط باشند.

ماده۱۳ـ احکام اعضای کمیته­های سه­گانه موضوع این آیین ­نامه توسط رئیس شورای سیاست­گذاری صادر می­ گردد.

فصل چهارم ـ رسیدگی به شکایات و تخلفات دارندگان پروانه صلاحیت

ماده۱۴ـ در موارد زیر پروانه صلاحیت حسب نظر کمیته انضباطی تعلیق، فاقد اعتبار و یا ابطال خواهد شد:

الف ـ فوت دارنده پروانه صلاحیت.

ب ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه صلاحیت به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت ازحقوق اجتماعی.

پ ـ عدم رعایت ابلاغیه­ ها و تذکرات قانونی مراجع ذیصلاح، صدور گواهینامه یا گزارش بر خلاف قوانین، مقررات، آیین ­نامه‌ها و دستورالعمل­ های مصوب شورای عالی حفاظت فنی و همچنین دستورالعمل­ های مرکز.

ت ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم درخصوص اشخاص حقوقی.

ث ـ ارائه خدمات با پروانه صلاحیت فاقد اعتبار.

ج ـ عدم رعایت تعرفه­­ های مصوب مورد تأیید شورای سیاست­گذاری پس از دریافت ۲ نوبت اخطار کتبی.

چ ـ واگذاری پروانه صلاحیت به غیر.

ح ـ عدم ارائه گزارش مستمر پس از تذکرات مرکز.

خ ـ هر گونه سوء استفاده از پروانه و ارائه مشاوره در اموری خارج از صلاحیت.

تبصره ـ اخذ تصمیم در سایر موارد و مصادیق دیگر تخلف از این آیین ­نامه، بر عهده کمیته انضباطی می­ باشد.

ماده۱۵ـ عدم رعایت هر یک از مقررات این آیین ­نامه حسب مورد با نظر کمیته انضباطی موجب تذکر کتبی، درج در پرونده مشاور، تعلیق مجوز صلاحیت و ابطال آن می­ گردد و چنانچه هر یک از موارد مذکور واجد جنبه ­قضایی باشد مراتب برابر مقررات از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری خواهد شد. چنانچه تصمیم مراجع صالحه قضایی مبنی بر برائت باشد فعالیت مجدد مشاور بلامانع می­ باشد.

ماده۱۶ـ کمیته انضباطی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت شکایات نسبت به رسیدگی به آن اقدام نماید.

فصل پنجم ـ مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی

ماده۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ داشتن سلامت جسمانی منطبق با زمینه کاری.

ت ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

ث ـ نداشتن سوء سابقه و پیشینه کیفری با ارایه گواهی.

ج ـ عدم اشتغال رسمی یا پیمانی در دستگاه­ ها، سازمان­ ها، نهادها، موسسات و شرکت­ های دولتی برابرمقررات.

تبصره ـ متقاضیان با سن ۶۵ سال و بالاتر و دارندگان معافیت پزشکی باید گواهی سلامت پزشکی را متناسب با زمینه فعالیت از پزشک معتمد مرکز اخذ نمایند.

ماده۱۸ـ اشخاص دارای صلاحیت باید از تجهیزات و محل کار متناسب با زمینه فعالیت برخوردار باشند.

تبصره۱ـ ارائه خدمات منوط به در اختیار داشتن تجهیزات مناسب با نوع خدمات می­ باشد.

تبصره۲ـ متقاضیان باید نشانی و تلفن محل فعالیت خود را زمان ثبت­ نام ارائه نمایند.

ماده ۱۹ـ مسئولیت­ های قانونی پروانه صلاحیت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده آن است و این پروانه قابل انتقال به غیر نمی­ باشد.

ماده۲۰ـ پروانه صلاحیت مشاوران پس از احراز صلاحیت با امضای رئیس مرکز و معاون روابط کار صادر می­ گردد؛ همچنین تمدید و تجدید اعتبار آن منوط به ثبت در سامانه و درج مهر مرکز می­ باشد.

ماده۲۱ـ امضای مجاز اشخاص حقیقی ذیل نامه­ ها، گزارش­ ها و تأییدیه­ های تعهدآور ، همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل مشاور، شماره پروانه صلاحیت و زمینه تخصصی وی به طور مجزا درج شده باشد.

ماده۲۲ـ میزان تعرفه خدمات مشاوران اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد تشکل قانونی مربوطه، تأیید شورای سیاست­گذاری و ابلاغ آن توسط مرکز معین می­ گردد و کلیه اشخاص دارای صلاحیت ملزم به رعایت تعرفه مصوب می­ باشند.

ماده۲۳ـ متقاضی دریافت پروانه صلاحیت باید شرایط اختصاصی زیر را دارا باشد:

الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط به تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته­های مرتبط گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، بهداشت حرفه­ای، حفاظت و بهداشت کار.

ب ـ داشتن سابقه کار مرتبط برای مدارک کارشناسی چهار سال، کارشناسی ارشد سه سال و برای دارندگان مدرک دکتری دو سال است.

پ ـ متقاضیان با مدارک تحصیلی کاردانی مرتبط، مشروط به داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در زمینه­ ی ایمنی و بهداشت کار و مشروط به تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، تنها مجاز به شرکت در آزمون یک زمینه­ ی فعالیت می­ باشند.

ت ـ قبولی در آزمون­های مربوطه که از طرف مرکز برگزار می­ گردد.

ث ـ بازرسان کار و کارشناسان مرتبط مرکز تحقیقات ستاد و گروه­های تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور غیرشاغل (بازنشسته، مستعفی و بازخرید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی به شرط دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط می­توانند در سه زمینه­ ی تخصصی و همچنین افراد شاغل مذکور با حداقل سابقه کار مرتبط چهار ساله فقط در زمینه آموزش ایمنی و بعد از طی دوره آموزشی فنون تدریس ، بدون شرکت در آزمون ورودی، پروانه صلاحیت اخذ نمایند.

ج ـ اعضای هیأت علمی و مدرسین حق­التدریس دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مرتبط با موضوع ماده ۲ این آیین ­نامه از شرکت در آزمون آموزش ایمنی و رشته تخصصی مرتبط (با نظر کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت) معاف می­ باشند.

چ ـ مدرسین مرکز و گروه­های تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با دارا بودن شرایط عمومی، تخصصی و همچنین شرایط ویژه ذیل و تأیید کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت از شرکت در آزمون زمینه تخصصی مرتبط و رشته آموزش معاف می­ باشند:

ـ حداقل ۲۰۰ ساعت زمینه­ ی تدریس مرتبط با زمینه درخواستی به تأیید مرکز با حداقل مدرک کارشناسی ارشد.

ـ حداقل ۴۰۰ ساعت زمینه ­ی تدریس مرتبط با زمینه درخواستی به تأیید مرکز با مدرک کارشناسی.

ـ  رشته تحصیلی مرتبط با زمینه فعالیت درخواستی.

تبصره۱ـ متقاضیان حقیقی در مرحله بدوی حداکثر می­توانند در سه زمینه تخصصی متقاضی ­شوند و چنانچه عملکرد دارنده پروانه در زمان تمدید آن به تشخیص کمیته تأیید صلاحیت مثبت ارزیابی شود، می­توانند تقاضای آزمون برای اخذ دو زمینه تخصصی جدید را نمایند.

تبصره۲ـ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که تا قبل از تصویب این آیین­ نامه نسبت به اخذ صلاحیت در زمینه ­های تخصصی اقدام نموده­اند از شمول تبصره۱ معاف می­ باشند.

ماده۲۴ـ آزمون­های تخصصی پروانه صلاحیت در هر یک از زمینه ­ها به صورت کتبی و در صورت لزوم آزمون عملی یا مصاحبه فنی برگزار می­­گردد و متقاضی باید حداقل ۶۰ درصد نمره آزمون کتبی را کسب کند. در صورت برگزاری آزمون توأم کسب حداقل ۵۰ درصد نمره آزمون عملی یا مصاحبه الزامی است.

فصل ششم ـ شرایط و ضوابط متقاضیان حقوقی

ماده۲۵ـ شرایط و مدارک لازم برای احراز صلاحیت شخصیت حقوقی به شرح زیر می­ باشد:

الف ـ شرکت باید در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت گردد.

ب ـ آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آن.

ت ـ نام، نشانی و تلفن ثابت شرکت ثبتی.

ث ـ موافقت اولیه

ج ـ ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با فعالیت در امور حفاظت فنی و ایمنی کار.

چ ـ معرفی و به کارگیری یک نفر مسئول فنی دارای پروانه صلاحیت در زمینه­ های تخصصی مندرج در این آیین ­نامه.

ح ـ فراهم نمودن فضا و امکانات مورد نیاز متناسب با زمینه فعالیت.

خ ـ ارائه کد اقتصادی برابر مقررات .

تبصره۱ـ اشخاص حقیقی دارای پروانه صلاحیت می­توانند پس از احراز شرایط لازم ، اقدام به تبدیل وضعیت به شخصیت حقوقی نمایند.

تبصره۲ـ مدیرعامل می­ تواند در صورت درخواست و احراز شرایط به عنوان مسئول فنی فعالیت کند.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی دارای پروانه صلاحیت در زمینه آموزش ایمنی، مکلفند مدرسان واجد شرایط و مورد تأیید مرکز را بکار گیرند و بر اساس سرفصل­ های استاندارد آموزشی مصوب مرکز اقدام نمایند.

ماده۲۶ـ مسئول فنی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد و فعالیت وی در قالب شخص حقیقی ممنوع است.

ماده۲۷ـ شخص حقوقی دارای صلاحیت مکلف است هر گونه تغییر در اساسنامه، مدیر عامل و مسئول فنی را حداکثر ظرف مدت یک ماه کتباً به مرکز اعلام نماید.

ماده۲۸ـ کلیه گواهینامه ­ها و گزارش­های فنی و تخصصی اشخاص حقوقی باید علاوه بر امضاء و تأیید مدیر عامل، به امضاء مسئول فنی زمینه­ تخصصی مورد نظر نیز برسد.

فصل هفتم ـ وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌ما‌بین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.

ماده۳۰ـ کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ملزم به رعایت آیین ­نامه­های حفاظت فنی و ایمنی و دستورالعمل­ های مربوطه، تمدید به موقع پروانه صلاحیت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و شرکت در دوره­ های بازآموزی مرکز می­ باشند.

ماده۳۱ـ دارندگان پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی، حق واگذاری پروانه به غیر را ندارند و شخصاً ملزم به انجام خدمات و مشاوره مربوطه هستند.

ماده۳۲ـ دارنده پروانه حقوقی در صورت قطع همکاری مسئول فنی تحت هر شرایط موظف است بلافاصله موضوع را به مرکز اعلام نماید و ارایه خدمات مشاوره­ای از طرف شرکت، منوط به معرفی و جایگزینی مسئول فنی واجد شرایط خواهد بود. در غیر اینصورت از ادامه فعالیت شرکت جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده۳۳ـ دارنده پروانه صلاحیت مکلف است در صورت تغییر نشانی مراتب را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با اعلام نشانی جدید به مرکز گزارش نماید.

ماده۳۴ـ وظایف هر یک از زمینه ­های تخصصی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی محیط کار به شرح زیر می­ باشد :

تبصره ـ ارائه خدمات در موارد غیر مندرج در جدول شرح وظایف توسط اشخاص دارای صلاحیت ممنوع است.

ماده۳۵ـ کلیه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی که قبل از تصویب این آیین ­نامه پروانه صلاحیت اخذ نموده­اند، موظفند تا پایان اعتبار پروانه و یا تمدید بعدی، وضعیت خود را با مفاد این آیین ­نامه تطبیق دهند.

ماده۳۶ـ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی نمی ­توانند در کارگاه ­هایی که شاغل بوده و خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند ارائه خدمات نمایند.

فصل هشتم ـ سایر مقررات

ماده۳۷ـ مرکز موظف است با نظر شورای سیاست­گذاری و اعلام شاخص­ های لازم، نسبت به رتبه بندی دارندگان صلاحیت اقدام می­نماید.

ماده۳۸ـ مرکز نسبت به ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و نظارت بر مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ثبت نام، اطلاع‌رسانی، نظارت بر عملکرد و ساماندهی اشخاص دارای صلاحیت اقدام نماید .

تبصره۱ـ سامانه مذکور باید طوری طراحی گردد که در تمامی استان­ ها امکان نظارت توسط بازرسان کار میسر گردد .

تبصره۲ـ دارندگان پروانه صلاحیت تا زمان ایجاد سامانه مذکور مکلف به ارسال گزارشات به صورت کتبی و به طریق مقتضی به مرکز می­ باشند.

ماده۳۹ـ مرکز موظف است نسبت به تدوین و به روزرسانی دستورالعمل­ های اجرایی هر یک از زمینه ­های موضوع ماده دو آیین ­نامه اقدام و از طریق سامانه، اطلاع‌رسانی نماید و کلیه اشخاص دارای صلاحیت مکلف به رعایت این ضوابط می­ باشند.

ماده۴۰ـ کارفرما مکلف است ازخدمات اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای پروانه صلاحیت در موارد موضوع ماده دو ایـن آیین­نـامه استفاده نماید .

ماده۴۱ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که به استناد این آیین ­نامه موفق به اخذ پروانه صلاحیت می‌شوند در زمینه مرتبط با صلاحیت، مجاز به ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی موضوع ماده ۸۹ قانون کار مطابق با آئین­ نامه­ های مصوب شورای عالی حفاظت فنی می‌باشند.

ماده۴۲ـ پروانه صلاحیت صادره حداکثر تا شش ماه پس از زمان صدور در مرکز نگهداری می­ شود و درصورت عدم مراجعه شخص دارای صلاحیت و یا نماینده وی برای دریافت پروانه، مدرک مذکور ابطال می­ گردد.

ماده۴۳ـ مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این آیین‌نامه برعهده شورای سیاست­گذاری می­ باشد.

این آیین­ نامه در ۸ فصل و ۴۳ ماده و ۱۸ تبصره تدوین و در جلسه مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

٭ این آیین‌نامه جایگزین آیین­ نامه و دستورالعمل اجرایی مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۲/۶/۱۳۸۶ وزیر کار و امور اجتماعی گردید.

 

از قانون کار :

ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار وکارگر ومحیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره – کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت کار می باشند.

ماده ۸۶ – شورای عالی حفاظت فنی مسوول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱ – وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود.

۲ – معاون وزارت صنایع

۳ – معاون وزارت صنایع سنگین

۴ – معاون وزارت کشاورزی

۵ – معاون وزارت نفت

۶ – معاون وزارت معادن وفلزات

۷ – معاون وزارت جهاد سازندگی

۸ – رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ – دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

۱۰ – دو نفر ازمدیران صنایع

۱۱ – دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲- مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دبیرشورا خواهد بود.

تبصره ۱ – پیشنهادات شورا به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲ – آیین نامه داخلی شورا باپیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳ – انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه وبه تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا