آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده۱ـ معامله، در این آیین‌نامه به کلیه روابط حقوقی و مشروط به قصد و تراضی طرفین که بر مبنای ضوابط و موازین قانونی و به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب، بین بنیاد و حداقل یک شخصیت حقیقی یا حقوقی به عنوان متعاملین برقرار و به حصول نوعی از عقود، الزامات و تعهدات لازم الاجرای متقابل بیانجامد، اطلاق گردیده است.

ماده۲ـ کلیه معاملات بنیاد اعم از خرید، فروش، عاملیت، پیمانکاری، معاوضه و تهاتر، مشارکت، خدمات، اجاره، رهن، استیجاره، قرض و نظایر آن، تابع مقررات موضوعه این آیین‌نامه بوده و بر اساس حقوق و اختیارات واگذاری به ارکان و سطوح عامل و نیز روش انجام معاملات به دو گروه عمده معاملات تحت عنوان:

 ـ معاملات خاص

 ـ معاملات عمومی 

تفکیک و متمایز گردیده است.

ماده۳ـ هر یک از انواع معاملات بنیاد بموجب موازین آیین‌نامه مالی و بر اساس تعاریف مندرج در مواد ۲۲ الی ۲۵ آیین‌نامه مذکور پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار (تخصیص)، تعهد، تسجیل و تنفیذ (صدور مجوز نهایی بمنظور ایجاد تعهد و انجام معامله) صورت می‌پذیرد.

ماده۴ـ روش انجام کلیه معاملات، مناقصه و مزایده خواهد بود، مگر موارد مربوط به معاملات خاص یا سایر مستثنیات مذکور در این آیین‌نامه.

فصل دوم ـ مقررات انجام معاملات خاص

ماده۵ ـ آن گروه از معاملات که به تبع نوع و ویژگی های مأموریت و عملکرد بنیاد و نیز برخورداری از اهمیت و کیفیت متمایز با شرایط معاملات عادی و متعارف، قابل انجام به طرق و روش های متداول نباشند. تحت عنوان معاملات خاص تابع مقررات موضوعه این فصل خواهند بود و از طریق ترک مناقصه و مزایده به انجام می‌‌رسند.

موارد بارز و قابل تمیز معاملات خاص با توجه به طبقه‌بندی نوع آنها به ترتیب زیر خواهند بود:

الف ـ خرید:

۱ـ هرگونه خرید از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های تحت پوشش، شهرداری ها و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی در زمینه خدمات یا اقلام و اموال منقول.

۲ـ خرید اموال، خدمات، حق‌الامتیاز و سایر حقوقی که با نظر کمیسیون معاملات، منحصر به فرد تشخیص داده می‌شود.

۳ـ خرید خدمات هنری و خدمات صنعتگران، خدمات فرهنگی، فنی، آموزشی، مشاوره‌ای وتحقیقاتی، کارشناسی (به جز مواردی که تعرفه مبتنی بر قانون داشته باشد)، با توافق واحد درخواست‌کننده با طرف معامله و پس از تأیید معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان ها در مرکز و مدیرکل بنیاد استان در استان.

۴ـ استیجاره یا خرید اموال غیر منقول و حق واگذاری محل که بهای پایه آن با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

۵ ـ خرید کالای انحصاری دولتی یا محصولات تولیدی داخلی و خارجی که بهای آنها از سوی مراجع ذیصلاح تعیین و رسماً اعلام گردیده باشد.

۶ ـ خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت و یا مراجع ذیصلاح برای آن تعیین شده باشد.

۷ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات و وسایط نقلیه موجود و همچنین ادوات و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهـی علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن، به تشخیص معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان ها در مرکز و مدیرکل بنیاد استان در استان.

۸ ـ کرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، زمینی و نظایر آن که بر اساس تعرفه مشخص از طرف مراجع ذیصلاح اعلام گردیده است.

۹ـ تعمیرات ماشین‌آلات ثابت و متحرک که بر اساس تعرفه مشخص از طرف مراجع ذیصلاح اعلام گردیده است.

۱۰ـ در موارد خریدهای اضطراری و فوری با تشخیص کمیسیون معاملات هیأتی مرکب از یکنفر نماینده مالی، حقوقی و مدیریت مربوطه از همان کمیسیون تشکیل و نسبت به انجام معامله اقدام خواهد کرد، تصویب هیأت سه نفره مذکور به منزله مصوبه کمیسیون معاملات خواهد بود.

۱۱ ـ خرید هرگونه کالا و خدمات در هر نصابی از شرکتهای تابعه (که بیش از ۵۰ درصد سهام آن بصورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های مادرمتعلق به بنیاد مسکن باشد) بدون رعایت تشریفات مندرج در این آیین‌نامه قابل انجام می‌باشد.

ب ـ سایر معاملات خاص

۱ـ انعقاد قرارداد اخذ هرگونه وام و اعتبار.

۲ـ عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات، در زمینه مشاوره مالی، مالیاتی، حقوقی، فنی و تحقیقاتی.

۳ـ موارد مشمول مقررات استخدامی که تابع موازین آیین‌نامه استخدامی بنیاد می‌باشد.

۴ـ انعقاد هرگونه قرارداد پیمانکاری که پس از رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانونی و اخذ مجوز از معاونتهای ذیربط نافذ خواهد بود.

۵ ـ فروش یا واگذاری پروژه‌های مسکن شهری و روستائی و مصالح تابع دستورالعمل خاص می‌باشد. که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

۶ ـ انجام معاملات در مناطق سانحه‌دیده و مشمول بازسازی به عنوان معاملات خاص تلقی و به تبع شرایط و مقتضیات مناطق مذکور، تابع دستورالعمل خاص می‌باشد که با تصویب شورای مرکزی توسط ریاست بنیاد ابلاغ خواهدشد.

۷ـ اجرای پروژه‌ها توسط واحد امور ماشین‌آلات تابع دستورالعمل خاص می‌باشد که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

۸ ـ مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای احداث و یا تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها تابع دستورالعمل خاص می‌باشد. که با تأیید ریاست بنیاد ابلاغ خواهد شد.

ماده۶ ـ ارکان معاملات خاص بر اساس مراحل مختلف انجام آنها به ترتیب زیر پیش‌بینی گردیده است:

الف ـ تنفیذ انجام معاملات خاص در حدجزئی و متوسط، در مرکز به عهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان به عهده مدیر کل بنیاد و در حد معاملات عمده پس از تصویب کمیسیون معاملات در استان بعهده مدیر کل بنیاد استان و در مرکز بعهده ریاست بنیاد میباشد.

ب ـ انجام مراحل تشخیص، تأمین اعتبار و تسجیل معاملات خاص و همچنین ایجاد تعهد راجع به آنها پس از تنفیذ، در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان به عهده مدیرکل بنیاد استان می‌باشد.

فصل سوم ـ مقررات انجام معاملات عمومی

ماده۷ـ سایر معاملات بنیاد که تحت عنوان معاملات عمومی، مشمول ضوابط فصل حاضر خواهند بود، به لحاظ نصاب مبالغ  قطعی انجام، یا مبالغ برآورد آنها، به سه گروه متمایز به شرح زیر تفکیک می‌گردد:

الف: معاملات جزئی ـ معاملاتی که مبلغ آن از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.

ب: معاملات متوسط ـ معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و کمتر از  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

ج: معاملات عمده ـ معاملاتی که مبلغ آن  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر باشد.

تبصره۱: کلیه معاملات عمومی بنیاد، در نصاب عمده اعم از مستثنیات موضوع ماده ۵ یا غیر آن، که مبلغ آنها بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال باشد، به عنوان معاملات خاص تلقی گردیده و با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید رئیس بنیاد مرکز نافذ می‌باشد.

تبصره۲: نصابهای مذکور در مورد معاملات مربوط به پروژه‌های ساختمانی و عمرانی بنیاد معادل ۴ برابر نصاب مندرج  «د رتبصره یک» این ماده می‌باشد.

تبصره۳: تغییرات ارقام و نصابهای مذکور در این ماده به منظور ملاحظه تورم و شرایط بازار حسب ضرورت و نیاز با پیشنهاد معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و تصویب ریاست بنیاد قابل اصلاح می‌باشد.

ماده۸ ـ انجام کلیه مراحل تشخیص، تخصیص، تسجیل، تنفیذ و تعهد معاملات عمومی بنیاد در بخشهای کلی خرید و فروش، حسب نوع کالا یا خدمات و نصاب های تعیین شده به ترتیب مذکور به شرح آتی، به مسئولین ذیربط بنیاد واگذار گردیده است.

بخش اول ـ مقررات و ارکان خرید:

ماده۹ـ مسئولیت تأمین اعتبار (تخصیص) و تطبیق با ضوابط در کلیه معاملات خرید بنیاد، در هر نوع و نصابی، در مرکز به عهده مدیرکل امورمالی و در استان به عهده معاون پشتیبانی خواهد بود.

ماده۱۰ـ مسئولیت انجام مرحله تشخیص کلیه معاملات خرید بنیاد، در هر نوع و نصابی، به عهده معاونت یا مدیریت مستقل درخواست‌کننده کالا یا خدمات موضوع معامله خواهد بود.

ماده۱۱ـ مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خرید خدمات مورد نیاز بنیاد، در نصاب های جزیی و متوسط به عهده بالاترین مقام درخواست‌کننده بوده وتنفیذ آن از اختیارات معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و مدیرکل بنیاد استان در هر استان می‌باشد.

ماده۱۲ـ مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خریدکالاهای مورد نیاز بنیاد در نصاب جزئی در مرکز به عهده مدیرکل اداری و پشتیبانی و در استان به عهده معاون پشتیبانی است، که از طریق تأیید نهائی صحت اقدامات انجام شده توسط مأمور خرید در زمینه رعایت صرفه و صلاح بنیاد اعمال خواهد گردید.

تبصره ـ مأمور خرید می‌بایستی ذیل اسناد هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت خود، تاریخ انجام هزینه و ذکر «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است» امضاء نماید.

ماده۱۳ـ مسئولیت تنفیذ کلیه معاملات جزئی خرید کالاهای مورد نیاز بنیاد، در مرکز به عهده مدیرکل امور مالی و در استان به عهده معاون پشتیبانی خواهد بود.

ماده۱۴ـ مسئولیت انجام مراحل تسجیل و تعهد معاملات خرید کالای مورد نیاز بنیاد در نصاب متوسط در مرکز به عهده مدیرکل اداری و پشتیبانی و در استان به عهده معاون پشتیبانی است که از طریق تأیید نهایی صحت معامله توسط مأمور خرید در مراحل زیر صورت خواهد گرفت:

الف ـ اخذ استعلام بهای کتبی و جداگانه از حداقل ۳ منبع عرضه کالا یا خدمت مورد معامله، مگر در مواردی که به تشخیص مدیرکل اداری و پشتیبانی در مرکز و معاون پشتیبانی در هر استان، تعداد منابع فوق‌الذکر در محل، کمتر از حد تعیین شده باشد.

ب ـ بررسی و انتخاب مناسبترین پیشنهاد واصله و ارائه نتیجه جهت صدور مجوز انجام معامله.

ماده۱۵ـ مسئولیت تنفیذ معاملات خرید کالای موردنیاز بنیاد، درنصاب متوسط، در مرکز به عهده  معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان به عهده مدیرکل بنیاد استان خواهد بود.

ماده۱۶ـ تسجیل و تعهد معاملات خریدکالا یا خدمات مورد نیاز بنیاد، در نصاب عمده، از اختیارات کمیسیون معاملات و به ترتیب مقرر در مواد بعدی این بخش خواهد بود.

ماده۱۷ـ تنفیذ معاملات در نصاب عمده پس از تصویب کمیسیون معاملات در مرکز بعهده رئیس بنیاد و در استان بعهده مدیر کل بنیاد استان و در معاملات بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال در هزینه‌های جاری و مبالغ بیش از موضوع تبصره ۲ ماده ۷ این آیین‌نامه پس از تأیید رئیس بنیاد مرکز نافذ خواهد بود.

ماده۱۸ـ ترکیب اعضای کمیسیون معاملات که در اجرای مقررات این آیین‌نامه تشکیل و عهده دار انجام وظایف محوله خواهد شد، به ترتیب زیر تعیین می‌گردد:

۱ـ ریاست بنیاد یا نماینده تام‌الاختیار ایشان در مرکز/ مدیرکل بنیاد هر استان در استان.

۲ـ معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز/ معاون پشتیبانی هر استان در استان

۳ـ معاون یا مدیر مستقل درخواست‌کننده (افراد ذیربط در این بند ممکن است بیش از یکنفر باشند و لذا حضور ایشان الزامی است لکن مجموعاً دارای یک حق رأی میباشند.)

۴ـ مدیرکل دفتر حراست در مرکز/رئیس حراست هر استان در استان

۵ ـ مدیرکل امور حقوقی در مرکز/کارشناس حقوقی در استان

تبصره۱: رسمیت جلسات کمیسیون معاملات، منوط به حضور اکثریت نسبی اعضاء بوده و مصوبات کمیسیون با اکثریت آرا قابل اجرا می‌باشد. حضور اعضاء شخصاً الزامی است.

تبصره۲: معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و معاون پشتیبانی هر استان در استان، به عنوان دبیر کمیسیون معاملات تعیین گردیده و مسئولیت انجام اقدامات اجرایی مرتبط با برگزاری تشریفات قانونی معاملات و سایر امور مربوط به تشکیل و اداره جلسات، اعلام و نگهداری مصوبات، اسناد، سوابق و صورتجلسات کمیسیون و نظایر آن را به عهده خواهد داشت.

ماده۱۹ـ معاملات عمده خرید، پس از اخذ مجوزهای لازم به شرح مفاد ماده ۱۷ این آیین‌نامه، از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به انجام خواهد رسید.

ماده۲۰ـ مسئولیت اتخاذ تصمیمات لازم در مورد چگونگی ذکر مشخصات موضوع معامله و شرایط مترتب بر انجام آن، در آگهی مناقصه و همچنین دفعات درج و انتشار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار،به عهده کمیسیون معاملات بنیاد خواهد بود.

تبصره: در اسناد و اوراق مناقصه محدود و عمومی، شرایط و نکات زیر باید بطور وضوح تعیین و قید گردد:

الف: نوع و مقدار کالا و یا کار با ذکر مشخصات.

ب: مدت و محل تحویل کالا و یا انجام کار و ترتیب حمل و میزان خسارت در صورت تأخیر.

ج: محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها.

د: میزان سپرده و ذکر آنکه به پیشنهادهای فاقد سپرده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ه: محل و تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات.

و: مهلت قبول پیشنهاد از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه،که نمی‌بایستی از ده روز کمتر باشد.

ز: ذکر آنکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.

ح: ذکر آنکه کمیسیون در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ط: میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.

ی: تصریح آنکه مناقصه‌گذار مکلف است هرگونه مالیات و  عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.

ک: میزان پیش پرداخت (در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار، پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد) و ترتیب پرداخت آن در قبال اخذ تضمین لازم مورد قبول.

ل: ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه، مورد قبول بنیاد به شرح ذیل:

۱ـ برای معاملات تا ۱۰۰ میلیون ریال، معادل «۵ درصد».

۲ـ برای معاملات ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد، معادل «۳ دهم درصد». نسبت به مازاد.

۳ـ برای معاملات بیش از یک میلیارد ریال تا هزار میلیارد معادل «۲ دهم درصد» نسبت به مازاد.

۴ـ برای معاملات بیش از هزار میلیارد ریال معادل «یک دهم درصد» نسبت به مازاد.

م: ذکر آنکه در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم مناقصه معامله انجام می‌شود و آنکه سپرده برنده دوم مناقصه نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد.

ن: ترتیب فروش اسناد مناقصه (براساس روشی که در هر مورد از طرف بنیاد تعیین می‌شود).

ث: ذکر آنکه به پیشنهادهای فاقد امضاء، مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ع: در صورتی که شرایط مناقصه مفصل و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد باشد، ممکن است نوع کالا و یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها درآگهی درج و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم دارند.

ماده۲۱ـ مناقصه محدود، بنا به تشخیص و اعلام نظر مستقیم کمیسیون معاملات مرکز یا استان انجام گردیده و به هر صورت مسئولیت تعیین صلاحیت و معرفی اشخاصی که طرف دعوت واقع می‌شوند به عهده کمیسیون معاملات مربوطه خواهد بود.

ماده۲۲ـ درموارد عدم وصول پیشنهاد ظرف مدت مقرر، اتخاذ تصمیم نسبت به تجدید یا ترک مناقصه، از اختیارات کمیسیون معاملات خواهد بود.

ماده۲۳ـ در اجرای اختیارات موضوع ماده ۱۶ مسئولیت بررسی پیشنهادات واصله در تاریخ مقرر و انتخاب و اعلام برنده مناقصه، با توجه به الزام رعایت کامل منافع و مصالح بنیاد، به عهده کمیسیون معاملات خواهد بود.

ماده۲۴ـ در موارد عدم حصول اطمینان نسبت به بهای حداقل یا عدم امکان انتخاب برنده مناقصه به هر دلیل، کمیسیون معاملات می‌تواند تصمیمات متخذه مبنی بر تجدید مناقصه و یا استعلام بها را، از حداقل ۳ منبع عرضه‌کننده کالا یا خدمات موضوع معامله، پیشنهاد نماید.

ماده۲۵ـ در صورت تصویب پیشنهاد استعلام بها، نتیجه امر توسط کمیسیون معاملات بررسی و به ترتیب زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف: با توجه به کیفیت مشابه کالا یا خدمات موضوع معامله، چنانچه مبلغ کمتری نسبت به نتیجه مناقصه پیشنهاد گردیده و پیشنهاددهنده حداقل بها در مناقصه، حاضر به تقلیل قیمت و انجام معامله به مبلغ جدید نباشد، در این صورت پیشنهاددهنده حداقل بها در استعلام به عنوان طرف معامله انتخاب خواهد شد.

ب: در مواردی که حداقل بهای پیشنهادی در استعلام، برابر یا بیشتر از پیشنهاد حداقل در مناقصه بوده و یا عده داوطلب در استعلام بها، کمتر از ۳ نفر باشد، صدور رأی کمیسیون معاملات مبنی بر انتخاب پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه، بلامانع خواهد بود.

ماده۲۶ـ در اجرای ماده ۱۷ فصل حاضر، اجرای نظر کمیسیون معاملات حسب مورد برای مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون ریال و مبلغ «تبصره ۲ ماده ۷» منوط به تنفیذ ریاست  بنیاد  خواهد بود.

ماده۲۷ـ کمیسیون معاملات موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور نظر نهایی و تنفیذ ریاست بنیاد، در موارد موضوع ماده فوق، نتیجه را به برنده مناقصه اعلام و ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به انجام معامله بر طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۲۸ـ چنانچه برنده مناقصه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتیجه (به استثنای ایام تعطیل رسمی) و یا انقضای موعد مشخصه در شرایط مناقصه، از انجام معامله به هر دلیل انصراف نماید، بنیاد نسبت به ضبط سپرده‌های وی اقدام نموده و مراتب بلا فاصله به شخص دوم اعلام خواهد شد.

ماده۲۹ـ در مورد داوطلب دوم نیز برابر شرایط مذکور درماده فوق عمل گردیده و چنانچه معامله به انجام نرسد، اتخاذ تصمیم به موجب ماده ۲۴ این آیین‌نامه معمول خواهد گردید.

ماده۳۰ـ در مواردی که انجام معامله مستلزم عقد قرارداد باشد، مسئولیت حصول اطمینان نسبت به رعایت موازین قانونی و حقوقی، در تهیه و تنظیم متن قرارداد، به عهده مدیرکل امورحقوقی در مرکز و کارشناس حقوقی در استانها خواهد بود.

ماده۳۱ـ تحویل کالا یا خدمات موضوع معاملات عمومی خرید برحسب نوع و تقسیمات نصاب معاملات به ترتیب زیر انجام خواهد شد:

الف: مسئولیت تأیید انجام یا تحویل خدمات موضوع معاملات در هر نصابی، به عهده بالاترین مقام درخواست‌کننده خواهد بود.

ب: مسئولیت تحویل کالای موضوع معامله، در نصاب جزئی و متوسط، پس از کسب اطمینان نسبت به صحت و انطباق شرایط کمی و کیفی آن با مشخصات موردنظر، به عهده مدیر قسمت درخواست‌کننده و مدیرکل اداری و پشتیبانی در مرکز و معاون پشتیبانی در استان خواهد بود.

ج: مسئولیت بند الف و ب فوق، در مورد معاملات عمده خرید کالا، به عهده بالاترین مقام درخواست‌کننده و معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز و مدیرکل بنیاد در استان خواهد بود

تبصره: در موارد بروز اختلاف نظر، بین افراد مذکور در بند ب و ج فوق، نظر و تشخیص کمیسیون معاملات، نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

بخش دوم ـ مقررات و ارکان فروش:

اختیارات مرتبط با فروش اموال منقول و اجاره، فروش اموال غیرمنقول و حق واگذاری محل، حسب نصابهای موضوعه معاملات عمومی، به ترتیب مذکور در مواد زیر تفویض می‌گردد.

ماده۳۲ـ مسئولیت انجام مراحل تشخیص، تعهد و تسجیل معاملات مربوط به عرضه خدمات بنیاد، به عهده بالاترین مقام عرضه‌کننده خدمات خواهد بود.

ماده۳۳ـ مسئولیت انجام مراحل تشخیص و تسجیل معاملات فروش در نصاب عمده، کلا ًبه عهده کمیسیون معاملات مرکز، در نصاب متوسط، در استان بعهده کمیسیون معاملات استان و در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در نصاب جزئی در استان بعهده مدیرکل بنیاد استان و در مرکز بعهده معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها خواهد بود.

ماده۳۴ـ معاملات عمده فروش بنیاد، (اعم از فروش اموال منقول و غیرمنقول، اجاره، حق واگذاری محل) پس از تأیید کمیسیون معاملات مرکز و تنفیذ رئیس بنیاد مرکز قابل انجام خواهد بود که از طریق انتشار آگهی مزایده صورت خواهد گرفت.

تبصره: فروش از مبلغ پانصد میلیون ریال به بالا پس از تصویب کمیسیون معاملات مرکز و تأیید ریاست بنیاد نافذ خواهد بود.

ماده۳۵ـ تنفیذ معاملات فروش بنیاد در نصاب جزئی و متوسط، در مرکز از اختیارات معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و در استان از اختیارات مدیرکل بنیاد استان خواهدبود.

تبصره: بهای فروش اجناسی که بنا به تشخیص کمیسیون معاملات در معرض فساد سریع باشد، از طریق مزایده حضوری بلا مانع است، گرچه در نصاب معاملات عمده باشد.

ماده۳۶ـ اجاره اموال غیرمنقول و حق واگذاری محل در نصاب عمده به طریق مزایده انجام خواهد گرفت و در نصابهای متوسط و جزئی با اخذ نظر کارشناس منتخب بنیاد به گونه‌ای که حداکثرمنافع بنیاد لحاظ شود، انجام می‌گیرد و تنفیذ معاملات مذکور بعهده ریاست بنیاد میباشد.

تبصره: چنانچه پس از انجام سه بار مزایده امکان اجاره اموال یا حق واگذاری محل میسر نگردد، فروش از طریق توافق و حداقل با قیمت اعلام شده از طرف کارشناس رسمی دادگستری و رعایت صرفه و صلاح بنیاد امکانپذیر خواهد بود.

ماده۳۷ـ کلیه مقررات موضوعه این آیین‌نامه بطور اعم و موازین ناظــر بر تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ و اجرای تصمیمات آن، عقد قرارداد و سایر موارد مطروحه در زمینه انجام معاملات عمومی بنیاد، حسب ضرورت و در صورت انطباق با شرایط فروش، در مورد اینگونه معاملات نیز لازم الاتباع می‌باشند.

بخش سوم ـ مقررات عمومی و تکالیف و اختیارات بنیاد در باب معاملات عمومی:

ماده۳۸ـ بنیاد مکلف است نسبت به ضبط سپرده برندگان مناقصه یا مزایده، در موارد انطباق با شرایط مذکور در مواد ۲۸ و ۲۹ این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۳۹ـ اختیارات بنیاد در ارتباط با معاملات عمومی به ترتیب زیر قابل اعمال خواهد بود:

الف: تغییر و تعدیل مقدار و میزان مورد معامله تا میزان ۲۵ درصد.

ب: رد یک پیشنهاد یا تمام پیشنهادهای واصله.

ج: تفکیک مورد معامله در صورت امکان و ارجاع موارد تفکیکی به پیشنهاددهندگان متعدد، مشروط به عدم انتقال معامله به نصاب پایین‌تر.

د: رد و عدم قبول پیشنهادات مبهم، مشروط، بدون سپرده و یا پیشنهادات واصله پس از انقضای مهلت  مقرر.

ماده۴۰ـ موافقت با تجدید و یا عدم انجام مناقصه و مزایده در مورد معاملات عمده، به استناد گزارش توجیهی و مستدل کمیسیون معاملات از اختیارات ریاست بنیاد مرکز خواهد بود.

ماده۴۱ـ پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به ثبت معاملات عمومی بنیاد در مراجع رسمی، به عهده برندگان معاملات مربوط خواهد بود.

ماده۴۲ـ معاملات خارجی فقط از طریق حوزه معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها در مرکز بنیاد و برابر شرایط معاملات عمده انجام خواهدشد.

ماده۴۳ـ انواع ضمانتنامه‌های معتبر و مورد قبول بنیاد برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات یا اجرای قرارداد و یا پیش پرداخت و غیره به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ ضمانتنامه بانکی ۲ـ ضمانتنامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ۳ـ واریز نقدی به حساب تعریف شده بنیاد مسکن ۴ـ چک تضمین شده بانکی ۵ ـ وثیقه ملکی معادل ۸۵% ارزش کارشناسی رسمی آن ۶ ـ مطالبات مورد تأیید امور مالی با فرم تأییدیه ۷ـ اوراق مشارکت
(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب۱۳۷۶) ۸ ـ ضمانتنامه کتبی بالاترین مقام سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.

تبصره۱: در صورتیکـــه پیش پرداخت به حساب مشترک با دو امضاء ثابت نماینده بنیاد و پیمانکار که به همین منظور افتتاح گردیده واریز شود، اخذ سفته به عنوان تضمین پیش‌پرداخت بلامانع است. ضمناً برداشت از این حساب صرفاً جهت انجام هزینه‌های موضوع پیمان مجاز است.

تبصره۲: در انجام معاملات با شرکتهای تابعه (که بیش از ۵۰ درصد سهام آن بصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای مادرمتعلق به بنیاد مسکن باشد) اخذ تضمینات می‌تواند بصورت سفته و یا چک مورد قبول واقع شود.

 ـ مقررات این آیین‌نامه در ۳ فصل، مشتمل بر ۴۳ ماده و۱۳ تبصره در جلسه شورای مرکزی بنیاد مطرح و به تصویب رسید که ازتاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد.

سید هاشم رسولی محلاتی

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن

و ریاست شـورا

عباس احمد آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

و عضو شـورا

علیرضا تابش

رئیس بنیاد مسکن

و عضو شـورا

محمد سعیدی کیا

عضو شـورا

حسینعلی روحانی

عضو شـورا

 

با استناد به ماده ۱۹ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آیین‌نامه فوق مورد تصویب اینجانب است و از تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ لازم‌الاجراست.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا