اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط

مصوبه شماره 149955/ ت 57636 ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیات وزیران

اصلاح آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی

وزارت کشور

ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/١٢/١٣ به پیشنھاد شماره ١١٩٠٢ مورخ ١٣٩٩/٢/٢ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط موضوع تصویب نامه شماره ١٧۶۴٧٧/ت٣٧٢٩٢ک مورخ ١٣٨٩/٨/٨ به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ تبصره (١) ماده (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره١ـ چنانچه در سطح یک استان به لحاظ عدم کسب نصاب یادشده، در یک حرفه یا صنعت خاص، انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی قابل تشکیل نباشد، جھت فراگیر نمودن آن، می توان انجمن صنفی حرفه یا صنعت خاص را با توجه به تقاضای کارگران و کارفرمایان شاغل در حرفه یا صنعت مورد تقاضا در استان ھای مورد نظر، با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جغرافیایی فراتر از استان با اولویت استان ھای ھمجوار تشکیل داد. تصویب نامه شماره ١٠۵۵۶٩/ت۵۶٩١۴ھـ مورخ ١٣٩٨/٨/٢٢ مشمول حکم این تبصره نمی باشد.

٢ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴)ه ماده (٣) اضافه می شود:

تبصره۴ـ درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در ده استان، کانون سراسری ھمان حرفه یا صنعت خاص باپیشنھاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون ھای استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن ھای صنفی عضو از استان مربوط بپذیرد و به کانون ھماھنگی کانون ھای استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور تغییر یابد یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون ھای استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند در ابتدا نسبت به تأسیس کانون ھماھنگی مذکور اقدام کنند. انجمن ھای عضو کانون استان ھا، نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.

٣ـ تبصره (٢)ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٢ـ حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل ھستند، برای عضویت در ھیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، به پیشنھاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل ھای حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونھ ای خواھد بود که حداقل دو پنجم (که از چھار نفر کمتر نخواھد بود) از اعضای اصلی ھیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.

۴ـ ماده (۶)و تبصرھ ھای (١)و (٢) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (٣) به ماده مذکور اضافه و تبصره (٣) قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی می شود:

ماده۶ ـ کانون ھای عالی انجمن ھای صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف به علاوه یک کانون ھای استانی انجمن ھای صنفی کارگری و کارفرمایی طبق اساسنامه کانون عالی ذی ربط تأسیس می شود.

تبصره١ـ انجمن ھای صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنھا فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.

تبصره٢ـ تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد انجمن ھای صنفی کارگری و کارفرمایی ھمان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذی ربط، نمایندگان خود را به تعداد ھر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.

تبصره٣ـ در مواردی که کانون کارگری استان تأسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی ھیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رأی ھستند، انجمن ھای صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابقًی می باشند انتخاب و به مجمع عمومی
اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد ھر سه انجمن یک نماینده که دارای حق را کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.

۵ ـ تبصره (١)ماده (١۴) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (٣) به ماده مذکور اضافه و شماره تبصره (٣) قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی می شود:

تبصره١ـ نظارت بر انتخابات تشکل ھای کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عھده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواھد بود و در خصوص تشکل ھای کارگری که حوزه فعالیت آنھا در محدوده یک استان باشد؛ با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است. نظارت بر انتخابات تشکل ھای کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، به طور مشترک برعھده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواھد بود و در سطح استان نیز بر عھده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان ھمان استان است.

تبصره٣ـ ثبت تشکل ھای موضوع این آیین نامه براساس حوزه فعالیت آنھا به شرح تبصره (١)این ماده حسب مورد بر عھده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدھای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذی ربط است.

معاون اول رئیس جمھور ـ اسحاق جھانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا