تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰

شماره۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ                                                                ۲۳/۱/۱۴۰۰

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیأت‌ وزیران در جلسه ۱۱/۱/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای­عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی برای پزشکان غیر تمام وقت در این بخش:

ردیف شرح خدمت تعرفه (ریال) در صورت
عدم اجرای
نسخه الکترونیک سلامت

تعرفه (ریال)

در برنامه نسخه الکترونیک سلامت

۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه دار ۰۰۰ر۲۱۷ ۰۰۰ر۲۵۶
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD – PhD ) و پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۳۵۸ ۰۰۰ر۴۲۳
۳ پزشکان متخصص کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۴۳۰ ۶۰۰ر۵۰۷
۴ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی هفت و بالای هفت سال ۰۰۰ر۴۳۳ ۰۰۰ر۵۱۲
۵ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان برای معاینه (ویزیت) گروه سنی زیر هفت سال ۰۰۰ر۵۲۰ ۰۰۰ر۶۱۴
۶ پزشکان متخصص روان‌پزشکی ۰۰۰ر۴۵۵ ۰۰۰ر۵۳۸
۷ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی ۰۰۰ر۵۱۹ ۰۰۰ر۶۱۴
۸ کارشناس ارشد پروانه‌دار ۰۰۰ر۱۸۷ ۰۰۰ر۲۲۱
۹ کارشناس پروانه‌دار ۰۰۰ر۱۶۲ ۰۰۰ر۱۹۱

تبصره۱ـ کلیه ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در بخش عمومی غیردولتی مکلف به نسخه نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک خواهند بود. سازمان نظام پزشکی با همکاری سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت کشور، شرایط لازم جهت استقرار نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم خواهد نمود.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و هجده هزار (۰۰۰ر۳۱۸) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی جزء حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و سی و چهار هزار (۰۰۰ر۲۳۴) ریال محاسبه می‌‌شود.

۳ـ ضریب ریالی جزء حرفه­ای خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و بیست و نه هزار (۰۰۰ر۳۲۹) ریال محاسبه می­شود.

۴ـ ضرایب ریالی جزء فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۳۶۵) ریال محاسبه می‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷ و ۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد و چهار هزار (۰۰۰ر۲۸۴) ریال محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضریب ریالی جزء فنی خدمات دندانپزشکی معادل سیصد و سی و نه هزار (۰۰۰ر۳۳۹) ریال محاسبه می‌شود.

۷ـ ضریب ریالی جزء مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل یکصد و هشتاد و یک هزار (۰۰۰ر۱۸۱) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر است:

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰

تبصره ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارایه ­دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ به منظور تسهیل امکان عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و ارایه­کنندگان در بخش دولتی و عمومی غیردولتی موضوع بند (۳) تصویب­ نامه شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ با مراکز دارای بخش­های منتخب بر اساس استاندارد­های ابلاغی مورد توافق، عقد قرارداد شرکت­های بیمه تکمیلی و مراکز مربوط تا سقف تعرفه های بخش خصوصی در مناطق محروم و غیرمحروم صورت پذیرد.

۴ـ دریافت تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس این تصویب­نامه، صرفاً طبق نوع مالکیت مندرج در پروانه بهره­برداری صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­‌باشد.

۵ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا