تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵

تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵

(مشتمل بر ماده واحده و  نُه (۹)  تبصره با اصلاحات بعدی آن)

مصوب جلسه ۲۳۲ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره: ۳۰۱۳۹/۲۱۵۷/۱۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و  اصلاحیه آن مصوب جلسه ۲۴۲ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره: ۳۳۳۵۲/۲۱۷۱/۱۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴

توجه: موارد اصلاحی مطابق مصوبه دویست و چهل و دومین جلسه (دوره چهارم) ـ ابلاغی به شماره ۳۳۳۵۲/۲۱۷۱/۱۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴در متن مصوبه اعمال شده است.

ماده واحده:

در اجرای بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و ماده هفتاد و هفتم (۷۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (۱) ماده پنجاهم (۵۰) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده‌های فوق از طریق بکارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید.

الف ـ مجوز سالانه:

متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظفند هم‌زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان  از یک تا نود روز عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پایه (به شرح جدول شماره یک) با ضریب (۶/۱) در تعداد روزهای درخواستی؛ در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پایه با ضریب (۸/۱) در تعداد روزهای درخواستی؛ و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل‌ضرب نرخ پایه  با ضریب (۲) در تعداد روزهای درخواستی.

ب ـ کارت شناور سالانه خودروهای سواری و کارت کامیون دو ماهه:

نرخ کارت شناور سالانه خودروهای سواری و کارت کامیون دوماهه جهت خودروهای سنگین بالای ۶ تن به شرح جدول شماره دو (۲) می‌باشد:


ج ـ مجوز روزانه و هفتگی:

در راستای مدیریت تقاضای ورود شهروندان به محدوده طرح ترافیک و هدایت خودروهای متقاضی ورود به محدوده طرح به صورت تدریجی، عوارض صدور مجوزهای روزانه بر اساس ساعت ورود به محدوده طرح، به شرح جدول شماره سه (۳) تعیین می‌گردد:

تبصره یکم (۱):

در صورت تصویب صدور مجوز ورود به محدوده اضطرار (محدوده زوج و فرد) برای گروه‌های کاری (مشاغل) خاص وفق ماده هجدهم (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ عوارض ورود به این محدوده به مأخذ هفتاد درصد (۷۰%) نرخ‌های مندرج در جداول فوق محاسبه و از متقاضیان اخذ می‌شود.

تبصره دوم (۲):

نرخ عوارض صدور مجوز المثنی، ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال و نرخ تعویض مجوز، یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)  ریال می‌باشد.

تبصره سوم (۳):

صدور هرگونه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک (اعم از روزانه، هفتگی، سالانه) و همچنین تردد کلیه خودروها در محدوده اضطرار منوط به دارا بودن گواهی معاینه فنی صادره از مـراکز مجاز معاینه فنی تهران می‌باشد. شهرداری تهران موظف است از صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک جهت خودروهای فاقد گواهی از مراکز معاینه فنی تهران خودداری نماید. تا زمان راه اندازی سیستم مکانیزه ملی معاینه فنی (سیمفا)، دارندگان برگه از مراکز معاینه فنی سایر شهرستان‌ها در صورت اخذ تأییدیه از مراکز معاینه فنی تهران مجاز به دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک خواهند بود.

اخذ این تأییدیه در مراکز معاینه فنی تهران، رایگان و در هر صورت مدت اعتبار آن برای خودرو، برابر با مدت زمان اعتبار معاینه فنی صادره از مرکز معاینه فنی شهرستان مربوط می‌باشد.

تبصره چهارم (۴):

شهرداری تهران موظف است از طریق تجهیزات هوشمند نصب شده جهت کنترل محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای فاقد معاینه فنی به شرح تبصره فوق اقدام و مشخصات خودروهای فوق را همراه با خودروهای غیرمجاز جهت صدور قبض جریمه در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار دهد.

تبصره پنجم (۵):

صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای کلیه خودروها با سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (۱) « برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب ۴/۱۰/۱۳۹۰» هیأت‌وزیران و همچنین خودروهایی که مجهز به سامانه سوخت‌ رسانی تزریقی (انژکتور) نمی­باشند، ممنوع است.

تبصره ششم (۶):

در اجرای ماده هفتاد و چهارم (۷۴) قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیرمجاز، از طریق دوربین‌های نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند و یا از طریق مأموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم می‌باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروها که بدون پرداخت عوارض و اخذ مجوزهای موضوع این مصوبه اقدام به ورود و تردد در محدوده‌های ممنوعه نموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت هفتاد و دو (۷۲) ساعت از زمان ورود، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ یک و نیم برابر نرخ روزانه مربوطه (بر حسب ساعت ورود) اقدام نمایند. پس از گذشت هفتاد و دو (۷۲) ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به مأخذ دو برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط مأموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان نزد اداره راهنمایی و رانندگی یا در حین نقل و انتقال خودرو وفق ماده بیست و نهم (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ به عنوان دیون معوق یا حین پرداخت عوارض سالانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه (۳)  ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طرق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجرائیه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرای اسناد لازم‌الاجراء اقدام نماید. در هر حال اخذ عوارض موضوع این تبصره مانع از اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط پلیس از طریق اعمال جریمه مربوطه و جلوگیری از ورود خودروهای غیرمجاز وفق ماده هجدهم (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ نخواهد بود.

تبصره هفتم (۷):

کلیه خودروهای مجهز به تکنولوژی برقی و هیبریدی مشمول عوارض این مصوبه نمی‌باشند. دارندگان خودروهای مذکور موظفند مشخصات خودروی خود را برای درج در بانک اطلاعات خودروهای مجاز از طریق درگاه‌های پیش‌بینی شده، اعلام نمایند.   

تبصره هشتم (۸):

صدور مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک جهت خودروهایی که در زمینه حمل و جابجایی بار و مسافر فعالیت می‌نمایند (نظیر خودروهای آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه، وانت بارها، کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه مسافربری و باربری) منوط به دارا بودن تأییدیه و مجوز لازم  از شهرداری تهران وفق ماده نهم (۹) «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، تبصره یکم ماده نهم (۹) و ماده سی و دوم (۳۲) «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و مواد چهارم (۴) و پنجم (۵) «آیین‌نامه مدیریت حمل بار و مسافر در شهر و حومه‌ «مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۸۸» می‌باشد.

تبصره نهم (۹):

تردد تاکسی‌هایی که نسبت به تمدید مجوز فعالیت خود از طریق «سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران» اقدام ننموده‌اند، همچنین ورود تاکسی‌ها و مینی‌بوس‌هایی که مبدأ و مقصد خطوط تعیین شده آنها خارج از محدوده طرح ترافیک می‌باشد، به این محدوده ممنوع است. متخلفین از این تبصره مشمول جریمه‌های مقرر قانونی و پرداخت عوارض مندرج در تبصره ششم (۶) این مصوبه خواهند شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا