جدول رشته محل های آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

جدول رشته محل های آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

پایگاه خبری اختبار – ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی که از ۱۶ آذر ۱۳۹۴ آغاز شده است به مدت سه هفته و تا ۶ دی ماه ادامه خواهد داشت، علاقمندان به ثبت نام در این آزمون می توانند به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

همچنین دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد را می توانید از اینجا دریافت کنید.

جداول زیر اطلاعات موجود در سایت www.azmoon.org استخراج شده اند و داوطلبان می بایست برای ثبت نام اطلاعات نهایی را از همین سایت کنترل و استفاده کنند.

گرایش حقوق بین الملل

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان شرقی

۱۰۲

واحد تبریز

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان شرقی

۱۴۷

واحد مراغه

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان شرقی

۳۵۱

واحد بستان آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان شرقی

۴۷۰

مرکز تسوج

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان شرقی

۷۶۸

واحد تبریز-پردیس مجتمع بین الملل تبریز

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

آذربایجان غربی

۱۰۳

واحد ارومیه

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

اصفهان

۱۵۰

واحد نجف آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

بوشهر

۱۴۶

واحد بوشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۱۲۳

واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۲۲۸

واحد تهران غرب

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۲۵۰

واحد دماوند

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

تهران

۵۸۳

واحد صفادشت

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

خراسان رضوی

۱۱۱

واحد مشهد

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

خراسان شمالی

۱۶۹

واحد شیروان

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

سمنان

۱۰۴

واحد شاهرود

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

سمنان

۴۷۹

واحد مهدی شهر

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

فارس

۱۶۳

واحد شیراز

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

کرمان

۲۴۰

واحد بم

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

کرمانشاه

۱۹۲

واحد کرمانشاه

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

مازندران

۱۰۷

واحد قائم شهر

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

مازندران

۱۵۸

واحد چالوس

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

مرکزی

۲۶۲

واحد خمین

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

هرمزگان

۷۹۸

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

هرمزگان

۷۹۹

واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

خارج از کشور

۲۲۲

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

خارج از کشور

۲۳۱

واحد لبنان

زن و مرد

۲۰۸۰۴

حقوق بین الملل

خارج از کشور

۸۰۳

واحد آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)

زن و مرد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان شرقی

۱۰۲

واحد تبریز

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان شرقی

۱۴۷

واحد مراغه

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان شرقی

۴۷۰

مرکز تسوج

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان شرقی

۴۷۱

واحد جلفا

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان غربی

۱۰۳

واحد ارومیه

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

آذربایجان غربی

۱۶۶

واحد مهاباد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

اردبیل

۱۱۹

واحد اردبیل

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

اصفهان

۱۵۰

واحد نجف آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

اصفهان

۱۷۵

واحد اصفهان(خوراسگان)

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

البرز

۱۱۵

واحد کرج

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

ایلام

۲۵۴

واحد ایلام

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

بوشهر

۱۴۶

واحد بوشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۱۲۳

واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۲۳۸

واحد اسلامشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۲۵۰

واحد دماوند

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۲۵۲

واحد شهرقدس

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

تهران

۵۸۳

واحد صفادشت

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

چهارمحال وبختیاری

۱۳۳

واحد شهرکرد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خراسان رضوی

۱۱۱

واحد مشهد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خراسان رضوی

۲۱۲

واحد کاشمر

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خراسان رضوی

۷۰۶

واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خوزستان

۱۰۶

واحد اهواز

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خوزستان

۲۳۰

واحد رامهرمز

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خوزستان

۸۰۲

واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

سمنان

۱۰۴

واحد شاهرود

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

سیستان وبلوچستان

۱۰۹

واحد زاهدان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

فارس

۱۶۳

واحد شیراز

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

فارس

۲۹۲

واحد نورآباد ممسنی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

قزوین

۱۷۰

واحد تاکستان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

قزوین

۲۹۹

واحد بوئین زهرا

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

قم

۱۵۴

واحد قم

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

کردستان

۱۱۰

واحد سنندج

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

کرمان

۱۹۴

واحد رفسنجان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

کرمان

۲۰۳

واحد سیرجان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

کرمانشاه

۳۱۲

واحد کنگاور

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

کهگیلویه وبویراحمد

۱۲۰

واحد یاسوج

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

گلستان

۱۷۳

واحد گرگان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

گلستان

۲۷۴

واحد گنبدکاووس

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

گیلان

۲۰۲

واحد لاهیجان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

گیلان

۲۸۶

واحد بندرانزلی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

گیلان

۷۱۲

واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

لرستان

۱۱۲

واحد بروجرد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

لرستان

۱۴۸

واحد خرم آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

لرستان

۲۴۸

واحد دورود

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مازندران

۱۰۷

واحد قائم شهر

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مازندران

۱۵۸

واحد چالوس

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مازندران

۲۰۸

واحد ساری

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مازندران

۲۶۰

واحد آیت ا… آملی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مرکزی

۱۲۱

واحد اراک

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مرکزی

۱۸۵

واحد نراق

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

مرکزی

۲۶۲

واحد خمین

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

هرمزگان

۱۱۴

واحد بندرعباس

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

هرمزگان

۷۹۸

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

هرمزگان

۷۹۹

واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

همدان

۱۷۱

واحد همدان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

یزد

۱۰۵

واحد یزد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

یزد

۲۰۱

واحد تفت

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

یزد

۲۵۹

واحد ابرکوه

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خارج از کشور

۲۲۲

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خارج از کشور

۲۳۱

واحد لبنان

زن و مرد

۲۰۸۰۵

حقوق جزا و جرم شناسی

خارج از کشور

۶۲۱

واحد افغانستان

زن و مرد

گرایش حقوق خصوصی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۱۰۲

واحد تبریز

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۱۴۷

واحد مراغه

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۲۲۰

واحد اهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۳۵۰

واحد اسکو

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۳۹۶

واحد ایلخچی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان شرقی

۴۷۰

مرکز تسوج

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان غربی

۱۰۳

واحد ارومیه

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

آذربایجان غربی

۲۴۱

واحد ماکو

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اردبیل

۱۱۹

واحد اردبیل

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۱۱۶

واحد کاشان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۱۵۰

واحد نجف آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۱۷۵

واحد اصفهان(خوراسگان)

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۱۹۷

واحد شهرضا

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۲۰۵

واحد میمه

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

اصفهان

۲۸۹

واحد نطنز

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

البرز

۱۱۵

واحد کرج

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

ایلام

۲۵۴

واحد ایلام

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

بوشهر

۱۴۶

واحد بوشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۱۲۳

واحد علوم و تحقیقات

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۲۲۸

واحد تهران غرب

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۲۳۸

واحد اسلامشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۲۵۰

واحد دماوند

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۲۵۲

واحد شهرقدس

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۵۵۹

واحد رباط کریم

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۵۶۰

واحد ملارد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

تهران

۵۸۳

واحد صفادشت

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

چهارمحال وبختیاری

۲۴۲

واحد بروجن

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

چهارمحال وبختیاری

۴۰۱

واحد فارسان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان جنوبی

۱۳۱

واحد بیرجند

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان رضوی

۱۱۱

واحد مشهد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان رضوی

۱۲۷

واحد سبزوار

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان رضوی

۱۳۰

واحد نیشابور

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان رضوی

۲۱۲

واحد کاشمر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خراسان رضوی

۷۰۶

واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خوزستان

۱۰۶

واحد اهواز

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خوزستان

۲۱۵

واحد بهبهان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خوزستان

۸۰۲

واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

زنجان

۱۳۸

واحد زنجان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

سمنان

۱۰۴

واحد شاهرود

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

سمنان

۱۲۸

واحد سمنان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

سمنان

۴۷۹

واحد مهدی شهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۱۵۲

واحد کازرون

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۱۵۵

واحد لارستان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۱۶۳

واحد شیراز

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۱۹۸

واحد مرودشت

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۲۹۲

واحد نورآباد ممسنی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

فارس

۳۸۷

واحد صفاشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

قزوین

۱۷۰

واحد تاکستان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

قم

۱۵۴

واحد قم

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کردستان

۱۱۰

واحد سنندج

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کردستان

۲۷۱

واحد سقز

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کرمان

۱۹۴

واحد رفسنجان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کرمان

۲۰۳

واحد سیرجان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کرمانشاه

۱۹۲

واحد کرمانشاه

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

کهگیلویه وبویراحمد

۱۲۰

واحد یاسوج

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

گلستان

۱۷۳

واحد گرگان

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

گلستان

۱۸۶

واحد آزادشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

گیلان

۲۸۶

واحد بندرانزلی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

گیلان

۷۱۲

واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

لرستان

۱۱۲

واحد بروجرد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

لرستان

۱۴۸

واحد خرم آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

لرستان

۲۴۸

واحد دورود

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مازندران

۱۰۷

واحد قائم شهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مازندران

۱۵۸

واحد چالوس

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مازندران

۱۵۹

واحد تنکابن

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مازندران

۲۰۸

واحد ساری

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مازندران

۵۳۹

واحد نوشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مرکزی

۱۲۱

واحد اراک

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مرکزی

۱۸۵

واحد نراق

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

مرکزی

۲۶۲

واحد خمین

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

هرمزگان

۱۱۴

واحد بندرعباس

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

هرمزگان

۷۹۹

واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

یزد

۱۰۵

واحد یزد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

یزد

۲۰۱

واحد تفت

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

یزد

۲۵۹

واحد ابرکوه

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خارج از کشور

۲۲۲

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

۲۰۸۰۷

حقوق خصوصی

خارج از کشور

۲۳۱

واحد لبنان

زن و مرد

گرایش حقوق عمومی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

آذربایجان شرقی

۱۰۲

واحد تبریز

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

آذربایجان شرقی

۲۲۰

واحد اهر

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

آذربایجان غربی

۱۰۳

واحد ارومیه

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

اصفهان

۱۵۰

واحد نجف آباد

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

اصفهان

۱۹۷

واحد شهرضا

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

بوشهر

۲۹۰

واحد دشتستان

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۲۵۰

واحد دماوند

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۵۸۳

واحد صفادشت

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

تهران

۶۸۶

مرکز صباشهر

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

خراسان رضوی

۱۱۱

واحد مشهد

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

خوزستان

۱۶۵

واحد دزفول

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

زنجان

۱۳۸

واحد زنجان

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

فارس

۱۶۳

واحد شیراز

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

فارس

۱۹۸

واحد مرودشت

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

قزوین

۲۹۹

واحد بوئین زهرا

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

کرمان

۱۹۴

واحد رفسنجان

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

کرمان

۲۰۳

واحد سیرجان

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

کرمانشاه

۱۹۲

واحد کرمانشاه

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

گلستان

۱۸۴

واحد علی آبادکتول

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

گیلان

۲۸۶

واحد بندرانزلی

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

مازندران

۱۵۸

واحد چالوس

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

مرکزی

۱۲۱

واحد اراک

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

مرکزی

۲۶۲

واحد خمین

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

هرمزگان

۱۱۴

واحد بندرعباس

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

هرمزگان

۳۸۱

واحد میناب

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

هرمزگان

۷۹۸

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

یزد

۱۰۵

واحد یزد

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

یزد

۲۰۱

واحد تفت

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

خارج از کشور

۲۲۲

واحد امارات متحده عربی

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

خارج از کشور

۲۳۱

واحد لبنان

زن و مرد

۲۰۸۰۸

حقوق عمومی

خارج از کشور

۶۲۱

واحد افغانستان

زن و مرد

گرایش حقوق اقتصادی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۴۶

حقوق اقتصادی

خراسان رضوی

۱۲۷

واحد سبزوار

زن و مرد

گرایش حقوق تجارت بین الملل

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

آذربایجان شرقی

۱۴۷

واحد مراغه

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

آذربایجان شرقی

۴۷۰

مرکز تسوج

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

اصفهان

۱۵۰

واحد نجف آباد

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

لرستان

۱۴۸

واحد خرم آباد

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

مازندران

۱۰۷

واحد قائم شهر

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

مرکزی

۱۸۵

واحد نراق

زن و مرد

۲۰۸۲۳

حقوق تجارت بین الملل

خارج از کشور

۸۰۳

واحد آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)

زن و مرد

گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

آذربایجان شرقی

۲۲۰

واحد اهر

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

تهران

۱۴۳

واحد ورامین

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

خراسان جنوبی

۱۳۱

واحد بیرجند

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

خراسان رضوی

۱۱۱

واحد مشهد

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

سمنان

۱۲۸

واحد سمنان

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

گلستان

۱۸۴

واحد علی آبادکتول

زن و مرد

۲۰۸۳۵

حقوق ثبت اسناد و املاک

مرکزی

۱۸۵

واحد نراق

زن و مرد

گرایش حقوق مالی – اقتصادی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

آذربایجان شرقی

۱۹۵

واحد شبستر

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

تهران

۱۴۱

واحد تهران جنوب

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

خراسان جنوبی

۱۳۱

واحد بیرجند

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

خراسان رضوی

۱۲۷

واحد سبزوار

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

قزوین

۲۹۹

واحد بوئین زهرا

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

مازندران

۱۵۸

واحد چالوس

زن و مرد

۲۰۸۴۰

حقوق مالی – اقتصادی

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

گرایش فقه و حقوق اقتصادی

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۴۵۹

فقه و حقوق اقتصادی

آذربایجان غربی

۱۳۷

واحد خوی

زن و مرد

گرایش فقه و حقوق جزا

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

آذربایجان شرقی

۱۴۷

واحد مراغه

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

تهران

۱۰۱

واحد تهران مرکزی

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

تهران

۱۵۷

واحد تهران شمال

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

تهران

۵۰۳

واحد الکترونیکی

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

چهارمحال وبختیاری

۱۳۳

واحد شهرکرد

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

خراسان جنوبی

۱۳۱

واحد بیرجند

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

خراسان رضوی

۱۲۷

واحد سبزوار

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

سمنان

۱۸۹

واحد گرمسار

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

قزوین

۱۷۰

واحد تاکستان

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

قم

۱۵۴

واحد قم

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

مازندران

۵۳۹

واحد نوشهر

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

مرکزی

۲۶۲

واحد خمین

زن و مرد

۲۰۸۳۸

فقه و حقوق جزا

یزد

۱۷۹

واحد میبد

زن و مرد

گرایش معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

کد رشته

نام رشته

نام استان

کد محل دانشگاهی

نام محل دانشگاهی

جنسیت

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

آذربایجان شرقی

۱۹۵

واحد شبستر

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

آذربایجان غربی

۱۳۷

واحد خوی

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

اصفهان

۲۰۵

واحد میمه

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

خراسان رضوی

۱۲۷

واحد سبزوار

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

خراسان رضوی

۱۴۰

واحد گناباد

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

سمنان

۱۴۲

واحد دامغان

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

کرمان

۱۰۸

واحد کرمان

زن و مرد

۲۰۸۳۷

معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده

مرکزی

۱۸۵

واحد نراق

زن و مرد

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید
    سوال : من قبولی مهر ۹۵ رشته حقوق ثبت اسناد و املاک /واحد دامغان هستم البته چون مسیر دور بود نرفتم.
    خواستم ببینم میتونم برای بهمن ۹۵ رشته حقوق جزا و جرم شناسی اهواز یا رامهرمز ثبت نام کنم.لطفا پاسخ بدهید.ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا