پیوست آیین‌ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

پیوست آیین‌ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی

توضیح ضروری:

آیین‌ نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در روزنامه شماره ۲۲۲۴۱ تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ ویژه قوانین ۱۴۳۴ منتشر شده اما به علت ارسال نشدن پیوست آن از سوی مرجع تصویب پیوست مذکور در این شماره چاپ و به آگاهی می‌رسد.

ضمانت­نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کاربرگ شماره ۱)

نظر به اینکه [‌نام سرمایه‌گذار] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………….. به نشانی ……………… و کد پستی ………… مایل است در فرآیند ارجـاع کار [‌عنوان طرح/پروژه] شرکت نماید، [‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار] در مقابل [‌نام سرمایه‌پذیر [برابر مبلغ …………. ریال/ارز تضمین تعهد می‌نماید، چنانچه [‌نام سرمایه‌پذیر] به این [عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت‌کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد/موافقت‌نامه مربوط یا تسلیم ضمانت­نامه انجام تعهدات (اجرا) استنکاف نموده است، تا میزان …….. ریال/ارز هر مبلغی را که [‌نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [‌نام سرمایه پذیر] بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی‌درنگ در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ …………… تا آخر ساعت اداری روز ………. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنابه درخواست کتبی [‌نام سرمایه‌پذیر] برای یک دوره ….. ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار تواماً متقاضی تمدید ضمانت‌نامه بیش از مهلت تمدید شده باشند، [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] نسبت به تمدید مهلت به مدت ….. ماه اقدام می­نماید.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت‌نامه توسط [‌نام سرمایه‌پذیر]مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره اجرا

(کاربرگ شماره ۲)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………….به‌نشانی: …………….. و کدپستی: ………………. به این [‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌ [اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد [موضوع قرارداد] را دارد، این [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ……… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهـد می‌نماید در صورتی که [نام مقام صلاحیت­دارسرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت­نامه به این [‌عنوان بانک یا مؤسـسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهـد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان ……………. ریال/ارز، هر مبلغی را که [‌نام سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ……………. تا آخر ساعت اداری روز …………… معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره انتقال

(کاربرگ شماره ۳)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …….به‌نشانی: ………… و کدپستی: ……… به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره انتقال پروژه [‌موضوع قرارداد] می‌باشد، این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [‌نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [‌نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت­نامه به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تا میزان ………….. ریال/ارز، هر مبلغی را که [‌نام مقام صلاحیت­دار سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ …………… تا آخر ساعت اداری روز …………….
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی [‌نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه ما به ازای کمک مالی دولت
(تضمین پیش پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک)

(کاربرگ شماره ۴)

نظر به اینکه [‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ………………به نشانی: ………………. و کدپستی …………….. به [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع داده است، قرارداد [عنوان طرح/پروژه] را با [‌نام سرمایه‌پذیر]منعقد نموده است و قرار است مبلغ ……………. ریال/ارز به عنوان پیش پرداخت خرید محصول/ خدمات/کمک به [‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] پرداخت شود، [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز]متعهد است در صورتی که [‌نام سرمایه‌پذیر] کتباً به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ یاد شده از [‌نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] است، هر مبلغی تا میزان متعهد شده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [‌نام مقام صلاحیت­دار سرمایه‌پذیر] بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ……………. تا آخر ساعت اداری روز …………..
معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنابه درخواست کتبی [‌نام سرمایه‌پذیر] قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است. کاهش تضمین تعهد در دوره ضمانت­نامه بنا به درخواست [‌نام سرمایه‌پذیر] توسط [عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز] صورت می‌گیرد.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر]مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط [‌نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

گواهی خالص مطالبات تائید شده قراردادها

(کاربرگ شماره ۵)

نظر به اینکه [‌نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ……………… به نشانی: …………. و کدپستی: ……………. می‌پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانت­نامه [عنوان طرح/پروژه سرمایه‌گذاری] نزد [‌نام سرمایه‌پذیر] از مطالبات تائید شده و پرداخت نشده وی از [نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی] [عنوان طرح/پروژه پیمانکاری]کسر و منظور گردد، لذا ذیحسابی [‌نام دستگاه اجرایی/دستگاه مرکزی] ضمن تعیین مطالبات تایید شده و پرداخت نشده، نسبت به مسدود نمودن مبلغ ………………. ریال/ارز با شرایط زیر موافقت نماید. نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین‌ نامه تضمین مشارکت عمومی ـ خصوصی و شرایط قراردادی است.

  • [‌نام سرمایه‌گذار/یکی از اعضای شرکت پروژه](نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء / امضا های اسناد تعهدآور)
  • [نام سرمایه‌پذیر]
  • [نام دستگاه مرکزی سرمایه‌پذیر]

الف) اطلاعات پروژه/طرح مشارکت عمومی ـ خصوصی:

۱) [‌عنوان طرح/پروژه قرارداد/موافقت‌نامه مشارکت جدید‌]

۲) [‌شماره و تاریخ قرارداد/موافقت‌نامه‌]

ب) اطلاعات پروژه/طرح مرتبط با موضوع مطالبات (پروژه دارای مطالبات قبلی):

۱) [‌عنوان طرح/پروژه‌] مرتبط با موضوع مطالبات:

۲) شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

۳) کل مبلغ کارکرد یا حق­الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:

۳ـ ۱) پرداخت‌ های قبلی به [پیمانکار]:

۳ـ ۲) مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

۴) مانده مطالبات پرداخت پس از کسور پیش­پرداخت و علی­الحساب و صورت وضعیت‌ ها و ….. به عدد و حروف:

۵) میزان مطالبات تایید شده/مسدود شده توسط ذی­حسابی دستگاه اجرایی:

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما
(پروژه دارای مطالبات)

امضاء و تائید ذیحساب:
(پروژه دارای مطالبات)

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده، یک نسخه در ذیحسابی یا مقام مالی (پروژه دارای مطالبات) و یک نسخه در ذی­حسابی یا مقام مالی [‌نام سرمایه‌پذیر] ضمیمه اسناد مربوط می‌گردد تا در اسناد مالی منظور گردد.

 در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط [‌نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

تضمین وثیقه ملکی

(کاربرگ شماره ۶)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………………..به‌نشانی: …………….. و کدپستی: ……………… متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه [‌موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، معادل ۸۵ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی یک باب ملک [‌عنوان ملک‌] دارای پلاک ثبتی …….. مورد ثبت سند مالکیت شماره …………… مورخ ………………. صادره [بنام خود یا غیر] اعم از عرصه و اعیان به موجب سند شماره …………… مورخ …………. ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره …….. را در رهن [‌نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ………….. ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره را نسبت به ملک جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تایید آن از سوی [نام سرمایه‌پذیر]، [نام سرمایه‌پذیر]می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تامین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتیکه دین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به [نام سرمایه‌پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین حال شود، [نام سرمایه‌پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ …………….. تا آخر ساعت اداری روز ………….. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین بنا به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر]و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر]مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه گذار و سرمایه پذیر رسیده و چنانچه ملک مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه­گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

تضمین واگذاری حق انتفاع

(کاربرگ شماره ۷)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی ………..به نشانی: ……………….. و کدپستی: …………….. متعهد‌ به انجام تعهدات قرارداد برای انجام پروژه [موضوع قرارداد جدید] می‌باشد، تمامی حق انتفاع از پروژه در حال بهره‌برداری [‌موضوع پروژه قبلی] که در حال حاضر طی قراردادی با [نام سرمایه‌پذیر] منعقد نموده است، را به عنوان تضمین برای پروژه [موضوع قرارداد جدید] به [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ ………………. ریال/ارز تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچگونه نقل و انتقال حق انتفاع پروژه [‌موضوع پروژه قبلی] را به غیر، جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] و تائید از سوی [‌نام سرمایه‌پذیر]، ‌ [نام سرمایه‌پذیر] می­تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به تغییر بهره­بردار یا ضبط درآمد پروژه یا هر اقدام برای تامین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید.

این تضمین تا انجام تعهدات [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به قوت خود باقی است و پس از انجام تعهدات و تایید [نام سرمایه‌پذیر] خاتمه می‌یابد.

در صورت ضبط تضمین و دریافت درآمد های پروژه در حال بهره‌برداری توسط [‌نام سرمایه‌پذیر]، [‌نام سرمایه‌پذیر] موظف است درآمد های حاصله را به حساب ویژه‌ای که بابت ضبط ضمانت­نامه‌ ها در چهارچوب مقررات مشخص شده است، واریز نماید.

 درآمد های پروژه درحال بهره‌برداری بر اساس مدل مالی پیشنهادی در فراخوان و قرارداد، ابتدا صرف هزینه‌ های پروژه در حال بهره‌برداری شده و مازاد آن به حساب مذکور منظور می‌گردد.

ضمانت­نامه انجام تعهدات دوره بهره‌برداری

(کاربرگ شماره ۸)

نظر به اینکه [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/حقوقی …………….. به‌نشانی: ……… وکدپستی: ……… به این [‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع داده است متعهد به انجام تعهدات قرارداد برای دوره بهره‌برداری پروژه [‌موضوع قرارداد [می‌باشد، این] ‌عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] از [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در مقابل [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………… ریال/ارز به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می‌گیرد، تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که [‌نام سرمایه‌پذیر] کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این [‌عنوان بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز‌] اطلاع دهد که [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است، تامیزان …………..ریال/ارز، هر مبلغی را که [‌نام مقام صلاحیتدار سرمایه‌پذیر] مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی [نام سرمایه‌پذیر] بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضائی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله‌کرد [‌نام سرمایه‌پذیر] بپردازد.

این ضمانت­نامه از تاریخ ………….. تا آخر ساعت اداری روز ………….. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار ضمانت­نامه بنا به درخواست کتبی [‌نام سرمایه‌پذیر] قبـل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این ضمانت­نامه در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر]مطالبه نشود، ضمانت­نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط ضمانت­نامه توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

ضمانت­نامه توثیق کالا، تجهیزات و تاسیسات احداث شده

(کاربرگ شماره ۹)

نظر به اینکه ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/ شرکت پروژه] با شناسه ملی حقیقی/ حقوقی ……………. به نشانی………….. و کد پستی ……… متعهد به انجام تعهدات قرارداد/موافقت‌نامه برای انجام پروژه ‌‍‌[موضوع قرارداد/موافقت‌نامه] می‌باشد، معادل ۸۰ درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناس تاسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات موضوع پروژه را با ارایه برگه سبز و مدارک مالکیت مربوطه در رهن [نام سرمایه‌پذیر] برای مبلغ …………… ریال تضمین و تعهد می‌نماید. همچنین [نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] در طول مدت انجام قرارداد، حق هیچ‌گونه نقل و انتقال ولو بعنوان صلح حقوق و وکالت و غیره نسبت به تاسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات یاد شده را جزئاً و کلاً ندارد.

در صورت عدم انجام تعهدات از طرف ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه[و تایید آن از سوی]نام سرمایه‌پذیر[، [نام سرمایه‌پذیر] می‌تواند از طریق اقدامات قانونی اقدام به فروش یا هر اقدام دیگر برای تامین دین یا منافع درج شده در قرارداد خود نماید و در هر مرحله حق اعتراض دارد.

در صورتی که دین ‌‍‌[نام سرمایه‌گذار/شرکت پروژه] به [نام سرمایه‌پذیر] طبق مفاد قرارداد منعقده فیمابین حال شود، [نام سرمایه‌پذیر] حق دارد برای وصول مطالبات خود و استیفاء دین طبق مقررات اقدام نماید.

این تضمین از تاریخ …….. تا اخر ساعت اداری روز …….. معتبر می‌باشد. مدت اعتبار تضمین تاسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات به درخواست کتبی [نام سرمایه‌پذیر] و یا توافق طرفین، برای مدتی که درخواست شده قابل تمدید است.

چنانچه مبلغ این تضمین در مدت مقرر از سوی [نام سرمایه‌پذیر] مطالبه نشود، ضمانت‌نامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضبط تضمین توسط [نام سرمایه‌پذیر] مراتب به واحد مشارکت عمومی ـ خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع داده شود.

این ضمانت‌نامه باید در دفترخانه رسمی به امضاء و اثر انگشت سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر رسیده و چنانچه تاسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تضمین متعلق به شخصی غیر از سرمایه‌گذار باشد، حضور وی در دفترخانه و امضاء و اثر انگشت وی نیز الزامی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا