آیین‌ نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

مصوب 1392,02,26 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی

با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌ التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌ سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ ای، آیین‌ نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌ شود:

بخش اول : شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء

ماده ۱ ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌ پذیرد.

فصل اول ـ شیوه عمومی

ماده ۲ ـ جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی.

ماده ۳ ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش ‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش ‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ ها از دانشگاه ‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش ‌آموختگان سطح دو حوزه‌ های علمیه و بالاتر، از حوزه‌ های مورد تأیید شورای عالی حوزه ‌های علمیه صورت می ‌پذیرد. تعیین گروه‌ های مجاز برای شرکت در فرآیند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است.

تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌ توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

ماده ۴ ـ آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌ های دیگر برگزار می‌ شود.

تبصره ـ هزینه ثبت‌ نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می‌ گردد.

ماده ۵ ـ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می‌ شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد.

فصل دوم ـ شیوه اختصاصی

ماده ۶ ـ جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آیین‌ نامه.

ماده ۷ ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام می ‌پذیرد:
۱ . دانش‌ آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ ها از دانشگاه‌ های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.
۲ . دانش‌ آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش ‌ها از دانشگاه‌ های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.
۳ . دانش ‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ‌ها از دانشگاه ‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش ‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
۴. دانش‌ آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش ‌ها از دانشگاه ‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.
۵ . دانش ‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش ‌ها از دانشگاه‌ های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش ‌ها.
۶ . دانش ‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ ها از دانشگاه‌ های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.
۷. دانش ‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
۸ . دانش ‌آموختگان سطح دو از حوزه ‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی.
۹. دانش ‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌ های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.
۱۰. دانش ‌آموختگان سطح سه در گرایش‌ های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه ‌های علمیه گروه اول.
۱۱ . دانش‌ آموختگان سطح چهار در گرایش ‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه ‌های علمیه گروه اول.
۱۲. رتبه‌ های اول تا دهم آزمون وکالت کانون ‌های استانی و رتبه‌ های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط.
۱۳. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.

تبصره ـ گروه‌ بنـدی حوزه ‌های علمیه و دانشگاه ‌ها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوه‌ نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رییس قوه قضائیه می ‌رسد.

ماده ۸ ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می ‌پذیرد:
۱. دانش ‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش ‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش ‌های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش ‌های رشته معارف اسلامی و حقوق.
۲. دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه ‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش ‌های رشته حقوق.

تبصره ـ منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیت‌ های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است.

ماده ۹ ـ مزایای قابل اعطاء به قبول ‌شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:
۱. امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌ های رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزه‌ های علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند.
۲. ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندی ‌های قوه قضائیه.
۳. اشتغال در پست‌ های قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آیین‌ نامه.

ماده ۱۰ ـ معاونت آموزش و تحقیقات می ‌‌تواند مطابق شیوه‌ نامه‌ ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می ‌رسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق یا معارف اسلامی و حقوق در دانشگاه‌ های گروه اول را از مزایای بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی بهره‌ مند کند.

ماده ۱۱ ـ نحوه شنـاسایی اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبـه ‌ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوه ‌نامه ‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می ‌رسد.

ماده ۱۲ ـ کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آیین ‌نامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی یا تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می ‌شوند.

بخش دوم : گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء

ماده ۱۳ ـ شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است:
۱. تابعیت اصلی ایران.
۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ ها و گروه‌ های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ ها، مگر در صورت احراز توبه.
۴. طهارت مولد.
۵ . داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه ‌نامه ‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌رسد.
۶ . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
۸ . حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان ‌گردان.
۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱. ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.
۲. داوطلبان دانش ‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.
۳. داوطلبان دانش ‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.
داوطلبان تنها می ‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی ‌تواند از چهار سال بیش ‌تر باشد.

ماده ۱۴ ـ اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال می ‌کند:
۱. استعلام از مراجع ذی ‌ربط.
۲. تحقیقات محلی.
۳. مصاحبه عقیدتی و سیاسی.
۴. آزمون ‌های روان شناختی.
۵ . تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.

ماده ۱۵ ـ هسته ‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاه‌ های وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند.

ماده ۱۶ ـ اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند:
۱. سازمان ثبت احوال کشور.
۲. مراکز تحصیلات عالی داوطلب.
۳. اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی.
۴. اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۵ . حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.
۶ . اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات.
۷. سازمان پزشکی قانونی.
۸ . سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

تبصره ـ در صورت ضـرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷ ـ تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت می‌ پذیرد.

ماده ۱۸ ـ احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روان‌ گردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت می‌ پذیرد.

ماده ۱۹ ـ اداره کل گزینش قضات موظف است، از طریق آزمون روان‌ شناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.

ماده ۲۰ ـ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأت‌ های سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و یا مسؤولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می‌ شوند.

تبصره ـ مدیر کل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأت‌ ها عهده دار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است.

ماده ۲۱ ـ اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر می‌ کنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ می‌ شود.

تبصره ۱ ـ در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک‌ های تقدم به موجب شیوه ‌نامه‌ ای است که به تصویب قوه قضائیه می ‌رسد.

تبصره ۲ ـ در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده می ‌شود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

ماده ۲۲ ـ چنانچـه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می‌ رسد و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است.

ماده ۲۳ ـ هیأت‌ های تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رییس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می ‌شوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتخاذ می ‌شود، قطعی است.

ماده ۲۴ ـ جهات نقض تصمیمات هیأت‌ های بدوی به قرار زیر است:
۱. وجود ایراد شکلی.
۲. نقص تحقیقات.
۳. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

ماده ۲۵ ـ هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده می ‌کند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
۱. نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.
۲. دستور رفع نقص پرونده و یا ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیم ‌گیرنده.

ماده ۲۶ ـ اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفته ‌شدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال می ‌کند.

بخش سوم : کارآموزی قضایی

فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزی

ماده ۲۷ ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌ شدگان موضوع ماده ۲۶ این آیین ‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند:
۱. تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت ‌های انتخابی کارآموزی.
۲. تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی.

ماده ۲۸ ـ معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده ۲۷ این آیین‌ نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌ شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده ۲۹ ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌ تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌ شدگان آغاز کند.

فصل دوم : نظام آموزشی دوره کارآموزی

ماده ۳۰ ـ نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌ شوند.

ماده ۳۱ ـ محتوای آموزشی موردنیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ ها، عناوین، سرفصل‌ ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌ شود.

ماده ۳۲ ـ مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است.

تبصره ۱ ـ کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌ تواند از دوازده ماه بیش‌ تر باشد.

تبصره ۲ ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌ تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌ های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد.

فصل سوم : مقررات آموزشی

ماده ۳۳ ـ کارآموز قضایی مکلف است طبق زمان ‌بندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی قضایی در مرکز آموزشی ذی ‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می ‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می ‌شود.

ماده ۳۴ ـ ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتـضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آمـوزش و تحقیقات و تأیید رییس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد.

تبصره ـ کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش ‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.

ماده ۳۵ ـ کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است.

ماده ۳۶ ـ کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می ‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رییس قوه قضاییه منعکس می‌ شود.

ماده ۳۷ ـ مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند.

ماده ۳۸ ـ با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می ‌شود.

ماده ۳۹ ـ دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌ شود و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند:
۱. اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی.
۲. انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه.

تبصره ۱ ـ دوره‌ی زمانی تدوین پایان نامه یا رساله از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره ۲ ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست.

ماده ۴۰ ـ در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می آید.

ماده ۴۱ ـ مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید.

ماده ۴۲ ـ نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون یا اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شیوه ‌نامه‌ ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می ‌رسد.

فصل چهارم : تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی

ماده ۴۳ ـ معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می ‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه‌ های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می ‌گردد.

ماده ۴۴ ـ نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه ‌ای باشد که حداقل ۷۰٪ از فارغ‌ التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی ‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه ‌نامه‌ ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌ رسد.

ماده ۴۵ ـ اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌ نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

ماده ۴۶ ـ معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌ اند، مراسم تحلیف برگزار می‌ کند.

بخش چهارم : مقررات متفرقه

ماده ۴۷ ـ کلیه مسؤولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌ های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌ نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شؤون آنان هستند.

ماده ۴۸ ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌ نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌ شود.

تبصره ـ حق ‌الزحمه و حق‌ التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می ‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌ شود.

ماده ۴۹ – معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نماید.در صورت رضایتبخش بودن عملکرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذکور، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام می نماید، در غیر این صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال می نماید تا اقدام مقتضی به عمل آید. کمیسیون فوق عنداللزوم می تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نماید. بدیهی است تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد.

تبصره – دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است.

ماده ۵۰ ـ اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند.

ماده ۵۱ ـ معاونت ‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار موردنیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌ های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌ های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۵۲ ـ مقررات این آیین ‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست.
این آیین‌ نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۲۶ /۲ /۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین ‌نامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و شیوه ‌نامه ‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا