آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو

تصویبنامه شماره ۱۰۹۷۰۶/ت۶۱۳۹۱هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۳۵۹۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، آیین ­نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی تبصره ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب ـ سازمان: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

پ ـ قانون: قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن.

ت ـ عوارض قانونی: عوارض موضوع تبصره ماده (۳) قانون.

ماده۲ـ مصرف سوخت خودروها بر اساس میزان انتشار دی‌اکسیدکربن (گرم بر کیلومتر) در چرخه (سیکل) شهری، بین شهری و ترکیبی برای هر خودرو مطابق استانداردهای ملی اندازه‌گیری می‌شود.

ماده۳ـ عرضه‌کنندگان خودرو که میزان انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات آنها برای خودروهای سواری (اِم­۱)، خودروی تجاری سبک (اِن­۱) و موتورسیکلت در چرخه (سیکل) ترکیبی از حدود نشان داده شده در جدول شماره (۱) بیشتر باشد موظف به پرداخت عوارض قانونی می‌باشند:

جدول ۱ـ حدود انتشار دی‌اکسیدکربن

نوع خودرو

میزان حد انتشار دی‌اکسیدکربن

(گرم بر کیلومتر)

خودروی سواری (ام­۱)

۱۶۹

خودروی تجاری سبک (ان­۱)

۲۲۸

موتورسیکلت

۵۷

 

تبصره۱ـ حدود انتشار دی‌اکسیدکربن موضوع جدول شماره (۱) برای سبد محصولات خودروی سواری (اِم­۱) و خودروی تجاری سبک (اِن­۱) سالیانه به میزان پنج درصد (۵%) تا پنج سال کاهش خواهد یافت.

تبصره۲ـ حدود انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات موتورسیکلت سالیانه به میزان سه درصد (۳%) تا پنج سال کاهش خواهد یافت.

تبصره۳ـ میزان نرخ کاهش مصرف سوخت برای سال‌های آتی در کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌گردد.

تبصره۴ـ عوارض یادشده به عنوان هزینه تولید محسوب نمی‌شود.

تبصره ۵ ـ میزان انتشار دی اکسیدکربن سبد محصولات یک شرکت، از تقسیم مجموع حاصل ­ضرب میزان انتشار دی‌اکسیدکربن محصول هر گروه خودرویی در تعداد خودروهای تولیدشده از محصول آن گروه در طول یک سال بر تعداد کل خودروهای تولیدشده شرکت در طول یک سال، مطابق الگوی (فرمول) زیر محاسبه می‌شود:

میزان انتشار دی ­اکسید کربن                  جمع پیاپی(میزان انتشار دی­ اکسیدکربن هر محصول در گروه خودرویی × شمار (تیراژ) تولید همان محصول در طول یک سال)

سید محصولات یک شرکت =        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

                                                                                                                                 تعداد کل خودروهای تولید شده همان شرکت در همان گروه خودرویی در طول یک­سال

ماده۴ـ مصرف سوخت خودروهای هر خودروساز به صورت میانگین وزنی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن (گرم بر کیلومتر) در چرخه (سیکل) ترکیبی در سبد محصولات یک شرکت برای هر رده از محصولات موضوع جدول شماره (۱)، بر اساس شمار (تیراژ) تولید توسط وزارت محاسبه می‌شود.

تبصره ـ میزان انتشار دی‌اکسیدکربن هر محصول توسط سازمان ملی استاندارد ایران به وزارت جهت محاسبه عوارض اعلام می‌شود.

ماده۵ ـ برای تعیین عوارض مصرف سوخت، یارانه سوخت بر اساس اختلاف میانگین سالیانه قیمت یک لیتر سوخت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس با میانگین قیمت یک لیتر سوخت آزاد عرضه شده در داخل کشور توسط وزارت به صورت سالیانه محاسبه می‌شود.

ماده ۶ ـ درصورت افزایش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات از حدود جدول شماره (۱)، عرضه‌کننده خودروی سواری (اِم­۱) و خودروی تجاری سبک (اِن­۱) موظف به پرداخت عوارض قانونی مطابق با جدول زیر است:‌

جدول ۲ـ میزان عوارض انتشار دی‌اکسیدکربن خودرو

میزان عوارض

انتشار بیش از حد دی‌اکسیدکربن نسبت به حدود جدول شماره (۱)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۲ × یارانه سوخت)

کمتر یا برابر پنج درصد (۵%)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۴ × یارانه سوخت)

بیشتر از پنج درصد (۵%) و کمتر
یا برابر ده درصد (۱۰%)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۸ × یارانه سوخت)

بیشتر از ده درصد (۱۰%)

 

ماده۷ـ درصورتی که درصد انتشار بیش از حد دی‌اکسیدکربن نسبت به حدود جدول شماره (۱) برای سبد محصولات یک عرضه‌کننده بیشتر از ده درصد (۱۰%) باشد، عرضه‌کننده موظف است نقشه راه کاهش مصرف سوخت محصولات خود را به وزارت ارایه کند.

ماده۸ ـ درصورت افزایش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات از حدود جدول شماره (۱)، عرضه‌کننده موتورسیکلت موظف به پرداخت عوارض قانونی مطابق با جدول زیر است:‌

جدول ۳ـ میزان عوارض انتشار دی‌اکسیدکربن سبد محصولات موتورسیکلت بیش از میزان مجاز

میزان عوارض

انتشار بیش از حد دی‌اکسیدکربن نسبت به حدود جدول شماره (۱)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۰/۲ × یارانه سوخت)

کمتر یا برابر پنج درصد (۵%)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۰/۴ × یارانه سوخت)

بیشتر از پنج درصد (۵%) و کمتر یا برابر ده درصد (۱۰%)

(تعداد محصولات سبد) × (میزان انتشار بیش از حد) × (۰/۸ × یارانه سوخت)

بیشتر از ده درصد (۱۰%)

 

ماده۹ـ عرضه کننده موظف است تا خرداد ماه هر سال عوارض سال قبل موضوع این آیین‌نامه را به جهت صدور مجوزهای شماره‌گذاری به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و اسناد پرداختی را به وزارت ارایه نماید. درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه در قالب قانون بودجه سنواتی به منظور گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) قانون، با اولویت حمل و نقل عمومی شهری و خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) استفاده می‌شود.

تبصره۱ـ عرضه ­کننده خودرو نمی‌تواند هزینه عوارض را به عنوان هزینه شماره­ گذاری به قیمت تمام شده خودرو اضافه کرده و از خریدار خودرو دریافت نماید.

تبصره۲ـ برنامه‌ریزی و پایش این ماده برعهده کارگروهی با مسئولیت وزارت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست می‌باشد.

 معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا