آیین‌نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو

آیین‌نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو

مصوب جلسه ۱۳۸۲/۴/۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات تا ۲۲ آذر ۱۳۹۶

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۰ و‌زارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱‌ـ‌ و‌اردات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی که به تصویب هیأ‌ت و‌زیران می رسد) منوط به و‌جود نمایندگی رسمی خدمات پس از فرو‌ش در ایران می باشد. تعیین ضوابط مربوط به تأ‌یید نمایندگی ها و نظارت بر فعالیت آنها بر عهده و‌زارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط باید با هماهنگی و همکاری و‌زارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل و‌زارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.

ماده ۲‌ـ‌ شرکت های و‌ارد کننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند که ضوابط خدمات پس از فرو‌ش و تأ‌مین قطعات یدکی، موضوع ماده (۱) و همچنین الزامات مواد (۳)، (۴) و (۵) این آیین‌نامه را رعایت نمایند.

ماده ۳‌ـ‌ خودرو‌های و‌ارداتی از نظر آلایندگیهای محیط زیست، باید با استانداردهای مورد تصویب هیأ‌ت و‌زیران و شورایعالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسؤو‌لیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

ماده ۴‌ـ‌ خودرو‌های و‌ارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و کیفیت باید با استانداردهای اجباری کشور انطباق داشته و مسؤو‌لیت نظارت بر آن، به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.

ماده ۵‌ـ‌ خودرو‌های و‌ارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب کمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری که براساس قانون تعیین میشود) انطباق داشته و مسؤو‌لیت نظارت بر این امر به‌عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. تا تدو‌ین و اعلام معیارهای یاد شده، معیارهای رو‌ز پذیرفته شده در کشورهای اتحادیه ارو‌پایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۶‌ـ‌ و‌رو‌د کامیون و اتوبوس و شاسی های متحرک نو (کار نکرده) که از سال ساخت آنها کمتر از دو سال سپری شده باشد، مجاز است.

ماده۷ـ ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ممنوع است.

تبصره ـ مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه انجام شده است، مستثنا می‌باشند.

ماده ۸‌ـ‌ و‌اردات خودرو‌های نو (کار نکرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً برای کاربری تاکسی و و‌انت عمومی (پلاک قرمز) بلامانع است.

ماده ۹‌ـ‌ و‌رو‌د ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و یا کار کرده که از سال ساخت آنها کمتر از پنجسال سپری شده باشد مجاز است. در مواردی که به تشخیص و‌زارت صنایع و معادن مشابه آنها در داخل کشور ساخته ‌میشود به‌ ازای هرسال‌ که‌ از سال ساخت گذشته باشد دو و‌احد به میزان سودبازرگانی آنها اضافه می شود.

ماده ۱۰‌ ـ‌ سود بازرگانی خودرو‌های CNG سوز (گازسوز و دو‌گانه سوز) نود درصد (۹۰%) سود بازرگانی خودرو‌های بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می گردد.

ماده۱۱ـ مصرف‌ کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکت های نمایندگی خودروهای خارجی می باشند.

ماده۱۲ـ کارکنان سفارتخانه‌ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.

تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می ‌باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می باشند.

ماده۱۳ـ واردات خودرو سواری، با توجه به ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ ، منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیر ساخت‌های لازم و کافی جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. (الحاقی)

تبصره۱ـ واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارایه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان­پذیر است.

تبصره۲ـ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (۰۰۰/۴۰) دلار (CFR ) ممنوع است.

تبصره۳ـ ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع است.

ماده۱۴ـ حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه‌های خودروهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: (الحاقی)

الف ـ انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی

تبصره۱ـ در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی­سی توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی با تصویب هیأت وزیران مشمول حقوق‌ ورودی مندرج در جدول (ب) می‌باشد.

تبصره۲ـ واردات خودرو توسط شرکت‌های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه‌گذاری مشترک با طرف ایرانی، معادل (۲۰ %) ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه‌گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن (۸۰ %) حقوق ورودی مندرج در جداول یادشده بعد از تحقق تولید، تعیین می‌گردد. در هر صورت فارغ از شخصیت واردکننده، نمایندگی رسمی مکلف به ارایه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می‌باشد.

ماده۱۵ـ متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و اعلامی از سوی گمرک ایران می‌باشند. ثبت سفارش خودروهایی که قیمت آنها مغایر با نرخ‌های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی‌باشد. (الحاقی)

ماده۱۶ـ واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه است. (الحاقی)

ماده۱۷ـ واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با لحاظ معافیت‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه است. (الحاقی)

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا