آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آیین‌نامه نقل و انتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

به منظور هماهنگی وایجاد رویه یکسان درتغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده ٢ و ماده ۶ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده ١

داوطلبان ورود به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی بهرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده ٢

شرط پذیرش درخواست انتقال، وجود واحراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

١-٢- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست (مقصد) براساس مصوبه هیأت مدیره واینکه درشهر محل اشتغال متقاضی (مبدأ) به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط اشتغال داشته باشند.

٢-٢- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال (مبدأ) وتمرکز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

٣-٢- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره١- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبورنیست.

تبصره٢- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

۴-٢- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ١٣٧۶.

تبصره١-  درصورتی که از پایان اجرای حکم قطعی مربوط به محکومیت های درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محکومیت موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ١٣٧۶ برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره٢- وکلایی که درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند ٢-٢، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعد از آن نمی‌توانند تقاضای انتقال کنند.

ماده ٣

 در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذکور درماده ٢ ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهد بود.

١-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

٢-  سابقه اشتغال به وکالت

٣-  نداشتن محکومیت جزائی مؤثر

۴-  همکاری با ارگانها وکمیسیونهای کانون

۵-  سنوات اشتغال درشهرهای محروم

۶-  درج مقالات علمی درمجله کانون های وکلا وسایر مجلات تخصصی

٧-  داشتن تألیفات علمی

٨-  شرکت مؤثر درسمینارهای تخصصی

٩- قبول شدن درآزمونهای علمی وتخصصی (درصورتی که برگزاری چنین آزمونهایی ازطرف کانون های وکلا و یا اتحادیه باشد)

١٠- کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت

١١- فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش کارآموزان وکالت

١٢- برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده ۴

١-۴- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

٢-۴- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت در مقطع دکتری از طریق شرکت در آزمون سراسری و قبولی در آن ، پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر پنج سال از تاریخ شروع به تحصیل برای دوره دکتری تجاوز ننماید.

٣-۴- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده ۵

تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل ودیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده ۶

پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط براینکه:

١-۶- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

٢-۶- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده٧

انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادریا فرزندآنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده ٨

جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده ٩

کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

ماده ١٠

درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ١١

موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره ١ ماده ٢ آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٢-۴ آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده ۵ آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٧ آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده ٨ آئین نامه

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده ١٢

موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

این آئین نامه در ١٢ ماده درجلسه مورخ  ١٣٩۴/٠٧/٠۵ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصویب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل و انتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا