آیین ­نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور

مصوب:1401/4/26

آیین ­نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲ـ شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.

۳ـ شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران.

۴ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه ‌و بودجه کشور.

۵ ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۶ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

۸ ـ شرکت‌های عملیاتی: شرکت‌های تولیدی تابع/تحت پوشش/تحت مالکیت شرکت نفت.

۹ـ مصوبه شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء (۲) بند (ص) تبصره (۱) قانون برای تعیین   سهم / دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای   اقتصاد می­رسد.

۱۰ـ نفت: نفت‌خام و میعانات‌گازی.

۱۱ـ نفت‌خام: نفت‌خام فراورش شده در خروجی کارخانه‌های بهره‌برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می‌گردد.

۱۲ـ میعانات‌گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C۵+) از منشأ مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته‌گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می‌گردد.

۱۳ ـ گاز: مجموع احجام گاز شامل اجزای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C۵+) در مرحله (فاز) گازی که تحت شرایط عملیاتی امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد.

ماده۲ـ شرکت نفت مکلف است بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین سهم (دستمزد) این شرکت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان / مخزن نفت و گاز، قراردادی را با وزارت نفت به نمایندگی دولت در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و با رعایت شرایط مندرج در این آیین­نامه و مطابق قرارداد پیوست این آیین­نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، منعقد نماید. این قرارداد برای سال ۱۴۰۱ جایگزین قرارداد موجود بین شرکت نفت و وزارت نفت موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳ﻫـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ می­شود.

تبصره۱ـ الگو و ساختار این قرارداد، قرارداد خدمت خواهد بود.

تبصره۲ـ هزینه‌های تأمین و نصب سامانه‌های اندازه‌گیری به‌عنوان بخشی از هزینه‌های بازسازی و نوسازی تجهیزات محسوب می­شود که شورای اقتصاد مکلف است نسبت به پیش­بینی آن در تعیین سهم شرکت نفت اقدام نماید.

ماده۳ـ در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، برای حفظ ارزش تجاری شرکت نفت، درآمد حاصل از فروش تمامی محصولات هیدروکربوری تولیدی شرکت نفت، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان آن شرکت ثبت و پس از کسر سهم /دستمزد خود بابت ارایه انواع خدمات، مطابق مصوبه شورای اقتصاد، باقیمانده به حساب بستانکاری دولت (خزانه) و صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود.

ماده۴ـ ویرایش جدید دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به شرح پیوست این آیین­نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جایگزین دستورالعمل پیوست تصویب­نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ می‌شود.

ماده۵ ـ شرکت نفت مکلف است پس از پایان سال مالی صورت وضعیت­های عملکرد فیزیکی و مالی عملیات خود را بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد، پس از تأیید سازمان حسابرسی، برای تأیید و تسویه به کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید. تأیید صورت وضعیت­های یادشده، حسب مورد به منزله قطعی­شدن بستانکاری شرکت نفت از دولت (خزانه) و نیز بدهکاری شرکت نفت به دولت (خزانه) خواهد بود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ انجام خواهد شد. در صورتی که پس از صورت وضعیت قطعی در پایان سال ۱۴۰۱ بر مبنای این آیین­نامه، شرکت نفت به خزانه بدهکار شود، باید ظرف یک­ماه پس از صورت وضعیت قطعی، بدهی خود را به دولت (خزانه) پرداخت نماید و در صورتی که از دولت (خزانه) بستانکار شود، مجاز است ظرف همین مدت، مبلغ بستانکاری خود را از محل درآمدهای حاصل از فروش هر یک از محصولات تولیدی پس از واریز به خزانه برداشت و با هماهنگی خزانه تسویه نماید.

ماده۶ ـ در مورد میزان تولید نفت و گاز و صادرات آن، نظر وزارت نفت مبنای محاسبات است.

ماده۷ـ تا زمان اجرای رویه مقرر در این آیین­نامه، روال مقرر قانونی جاری، ملاک قانونی در روابط مالی بین شرکت نفت و دولت تا ابتدای سال ۱۴۰۱ (موضوع ماده (۱) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) از جمله واریز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی توسط بانک مرکزی، برداشت درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی، اتان و گاز مایع، واریز سهم شرکت‌ نفت از درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی مطابق ضوابط تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین­نامه اجرایی آن توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کماکان به صورت علی‌الحساب در طول سال۱۴۰۱ برقرار خواهد بود.

ماده۸ ـ شرکت نفت و شرکت­های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین­نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز در خصوص دریافت سهم / دستمزدهای منظور شده در این آیین­نامه، بر اساس جزء (۷ ـ ۲) بند (ص) تبصره (۱) قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد. عملیات تمام شرکت‌های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین­نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات برارزش افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و آیین­نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد.

ماده۹ـ مبالغ دستمزدهایی که طبق مصوبه شورای اقتصاد بر حسب نوع فعالیت‌های شرکت نفت، به این شرکت تعلق می­گیرد، صرفاً برای محاسبه سهم شرکت نفت از تولید نفت و گاز و تعیین درآمد استحقاقی به این شرکت خواهد بود. لیکن نحوه هزینه­کرد و تخصیص منابع حاصله به هزینه­های جاری یا سرمایه­ای شرکت، کماکان تابع ارقام مصوب در بودجه این شرکت و شرکت­های عملیاتی در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده۱۰ـ در سال ۱۴۰۱، سهم شرکت نفت در اجرای این آیین­نامه، در هر صورت نباید از چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) ارزش مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز کند.

ماده۱۱ـ وزارت نفت موظف است ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، متن پیشنهاد مربوط به اصلاح آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۱۲۱/ت۵۲۹۱۲هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن را براساس رابطه مالی جدید تهیه و جهت سیر مراحل تصویب در هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده۱۲ـ شورای اقتصاد مکلف است حداکثر ظرف چهل روز از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، نسبت به اجرای جزء (۲) بند (ص) تبصره (۱) قانون اقدام نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

قرارداد وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) با شرکت ملی نفت ایران

ماده۱ـ تعاریف

۱ـ۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲ـ۱ـ طرف دوم: شرکت ملی نفت ایران

۳ـ۱ـ شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران

۴ـ۱ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور

۵ ـ۱ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور

۶ ـ۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ۱ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ .

۸ ـ۱ـ شرکت‌های عملیاتی: کلیه شرکت‌های فرعی وابسته به طرف دوم

۹ـ۱ـ مصوبه شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء (۲) بند (ص) تبصره (۱) قانون برای تعیین   سهم / دستمزد طرف دوم از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای   اقتصاد می‌رسد.

۱۰ـ۱ـ دولت: دولت جمهوری اسلامی ایران

۱۱ـ۱ـ تولیدات نفت و گاز: نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی، مایعات گازی و کلیه محصولاتی که در تأسیسات تولیدی طرف دوم از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور توسط طرف دوم و شرکت‌های تابعه و وابسته تولید می‌شود و می‌تواند به‌ صورت مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی پالایشگاهی و پتروشیمیایی به محصول نهائی تبدیل شود.

۱۲ـ۱ـ ارزش نفت و گاز تولیدی: مجموع ارزش تولیدات نفت و گاز به قیمت‌های صادراتی اعلامی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن محل عرضه و نحوه فروش

۱۳ـ۱ـ اداره کل نظارت: اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

۱۴ـ۱ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت

۱۵ـ۱ـ نفت تولیدی: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه‌های بهره‌برداری که مطابق مشخصات کیفی طرف دوم جهت صادرات یا مصارف داخلی تولید می­گردد.

ماده۲ـ طرفین قرارداد

این قرارداد بین وزارت نفت (به نمایندگی از دولت) و طرف دوم منعقد می‌گردد.

ماده۳ـ هدف

هدف از این قرارداد اصلاح رابطه مالی دولت با طرف دوم و دریافت تمامی هزینه‌های طرف دوم بابت عملیات توسعه، نگهداشت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز در قالب دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز غنی تولیدی است.

تبصره ـ منظور از عملیات توسعه، نگهداشت و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز، تمامی فعالیت‌هایی است که در مصوبه شورای اقتصاد تعریف و بابت انجام آن‌ها برای طرف دوم دستمزد تعیین گردیده است.

ماده۴ـ موضوع

موضوع قرارداد تعیین و نحوه‌ی دریافت سهم (دستمزد) طرف دوم از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان / مخزن نفت و گاز بر مبنای ضوابط مندرج در مصوبه شورای اقتصاد، روش و مرجع اندازه‌گیری تولیدات نفت و گاز و نیز تعیین روش تسویه حساب درآمدهای ناشی از فروش تولیدات نفت و گاز بین خزانه و طرف دوم است.

تبصره ـ در مواردی که شرایط قرارداد حاضر با قرارداد موجود بین طرف دوم و وزارت نفت موضوع تصویب­نامه شماره ۶۵۰۶۴/ت۵۳۳۴۳هـ مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ اختلاف داشته باشد، مفاد قرارداد حاضر ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که این تصویب­نامه نسبت به تصویب­نامه فوق­الذکر مسکوت باشد، مفاد مصوبه قبلی کماکان معتبر می­باشد.

ماده۵ ـ دامنه کاربرد

این قرارداد در خصوص تمامی میادین مندرج در جداول پیوست شماره­های (۱) و (۲) مصوبه شورای اقتصاد و میادین/مخازن جدیدی که به مدار تولید می‌آیند، بین طرفین حاکم است.

ماده۶ ـ اصول حاکم

در این قرارداد اصول زیر حاکم است:

الف ـ حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت اعمال می‌شود.

ب ـ طرف دوم متعهد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد است.

ج ـ طرف دوم مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت تولیدی بر اساس حجم عملیات هر یک از میادین نفتی طبق مصوبه شورای اقتصاد است. همچنین طرف دوم مکلف است عملیات مربوط به این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق رویه‌های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

د ـ رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها توسط طرف دوم الزامی است.

هـ ـ پرداخت کلیه هزینه­های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه­های تأمین مالی و هزینه‌های بهره­برداری و پرداخت دستمزد از طریق تخصیص بخشی از محصولات تولیدی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول مجاز می­باشد.

ماده۷ ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از یکم فروردین لغایت بیست و نهم اسفند و تمدید آن بر اساس قوانین و مقررات می‌باشد.

ماده۸ ـ اندازه‌گیری احجام و ارزش نفت و گاز تولیدی

الف ـ در خصوص نحوه اندازه‌گیری تولیدات نفت و گاز، «دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت (نفت خام و میعانات گازی)، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی در خصوص اندازه‌گیری احجام تولیدی نفت و گاز و سایر مباحث مطروحه» ملاک عمل خواهد بود.

ب ـ در مورد میزان تولیدات نفت و گاز و صادرات آن‌ها، نظر اداره کل نظارت قطعی و مبنای محاسبات است.

ج ـ اداره کل نظارت مکلف است میزان تولیدات نفت و گاز را به صورت ماهانه و حداکثر تا پنجم ماه بعد به طرف دوم اعلام نماید.

د ـ طرف دوم مکلف است نسبت به تجهیز کلیه مبادی تولیدی، صادراتی، وارداتی و مبادلاتی موضوع این مصوبه در قالب ردیف بودجه مستقل اقدام نماید.

هـ ـ تا زمان نصب تجهیزات اندازه‌گیری موردنیاز در خروجی واحدهای بهره‌برداری و نقاط مبادلاتی، مطابق مواد (۵) و (۶) دستورالعمل نحوه‌ی اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی اقدام خواهد شد.

و ـ محل تحویل نفت خام و میعانات گازی به کلیه خریداران داخلی حسب مورد نقطه‌ی خروجی شرکت‌های تولیدی (واحدهای بهره‌بردار) یا پالایشگاه‌های گازی است. هزینه‌ی حمل نفت خام یا میعانات گازی از نقطه‌ی خروجی شرکت‌های تولیدی (واحدهای بهره‌بردار) یا پالایشگاه‌های گازی به عهده‌ی خریداران است.

ماده ۹ـ دریافت سهم (دستمزد) طرف دوم

نحوه دریافت سهم (دستمزد) طرف دوم به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ طرف دوم قرارداد مکلف است مقادیر ماهانه تولید نفت تولیدی و گاز تولیدی را به تفکیک میادین تا دهم ماه بعد به اداره کل نظارت اعلام نماید. اداره کل نظارت بر اساس دستورالعمل اوزان و احجام موضوع بند (الف) ماده (۸) این قرارداد مقادیر اعلامی را بررسی و پس از تأیید براساس واحد دستمزد هر میدان تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد، سهم (دستمزد) ماهانه طرف دوم را محاسبه و به آن شرکت اعلام نماید.

ب ـ درصورتی‌که طرف دوم تا پایان ماه بعد موفق به برداشت سهم خود از درآمد حاصل از فروش تولیدات نفت و گاز نشود، می­تواند نسبت به برداشت محصولات یا سایر عواید میدان مطابق بند (هـ) از ماده (۶) این قرارداد با تأیید طرف اول اقدام نماید.

ج ـ سهم (دستمزد) طرف دوم از میزان تولید نفت خام و گاز غنی تولیدی از هر میدان/مخزن بر اساس احجام اندازه‌گیری شده و واحدهای تعیین شده دستمزد به ازای هر بشکه نفت خام و هر مترمکعب گاز غنی در مصوبه شورای اقتصاد محاسبه می‌شود و به نحوه مصرف (تحویل داخل یا صادرات)، نوع و قیمت فروش و درآمدهای ناشی از آن بستگی ندارد.

د ـ طرف دوم مکلف است ظرف (۱۵) روز از اعلام اداره نظارت، درخواست خود برای دریافت دستمزد ماهانه خود از مجموع درآمد حاصل از فروش تولیدات نفت و گاز را به خزانه اعلام نماید. خزانه مکلف است پس از دریافت درخواست، نسبت به واریز مبلغ مورد درخواست طرف دوم اقدام نماید. اقلام عمده درآمد حاصل از فروش تولیدات نفت و گاز به شرح تبصره‌های زیر می‌باشد:

تبصره۱ـ در مورد صادرات نفت خام و میعانات گازی، بانک مرکزی مکلف است از منابع وصولی از سیاهه‌های اعلامی فروش، دستمزد ماهانه طرف دوم را به حساب آن شرکت واریز و باقیمانده را بر اساس ضوابط قانون بودجه بین سایر ذینفعان تقسیم کند.

تبصره۲ـ در مورد درآمد ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است اعتبارات ردیف مربوط به طرف دوم در بخش مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون را مطابق آیین‌نامه اجرایی آن تبصره به عنوان بخشی از دستمزد طرف دوم به حساب آن شرکت واریز نماید.

تبصره۳ـ در مورد درآمد ناشی از فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و یا سایر خریداران که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، خزانه‌داری کل کشور مکلف است دستمزد طرف دوم را به حساب آن شرکت واریز نماید.

تبصره۴ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است بر اساس قرارداد فروش نفت خام و میعانات گازی که توسط وزارت نفت ابلاغ می‌شود مابه‌التفاوت ارزش خوراک نفت خام و میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پالایش نفت با فرآورده‌های نفتی تحویلی از آن‌ها را به صورت ماهانه از شرکت‌های پالایش نفت دریافت و به حساب طرف دوم واریز نماید.

تبصره۵ ـ در مورد گاز غنی تحویلی طرف دوم به شرکت گاز، شرکت گاز مکلف است درآمد حاصل از فروش اتان و گاز مایع را بر اساس قرارداد فروش گازغنی و با قیمت گاز غنی که توسط وزارت نفت ابلاغ می‌شود، به حساب طرف دوم واریز نماید.

تبصره۶ ـ درصورتی‌که مجموع درآمد حاصل از فروش تولیدات نفت و گاز در هر ماه کمتر از دستمزد ماهانه طرف دوم شود، آن شرکت اجازه دارد مقادیر کسری را از درآمد ماه‌های آتی جبران نماید.

هـ ـ مبالغ دستمزدهایی که طبق مصوبه شورای اقتصاد بر حسب نوع فعالیت‌های طرف دوم، به این شرکت تعلق می‌گیرد، صرفاً برای محاسبه سهم طرف دوم از تولید نفت و گاز و تعیین درآمد استحقاقی به این شرکت خواهد بود. لیکن نحوه هزینه کرد و تخصیص منابع حاصله به هزینه‌های جاری یا سرمایه‌ای شرکت، کماکان تابع ارقام مصوب در بودجه این شرکت و شرکت‌های عملیاتی خواهد بود.

ماده۱۰ـ ثبت و نگهداری اطلاعات فنی و مالی و تسویه‌حساب

الف ـ در اجرای بند (ح) ماده (۱) قانون الحاق (۲)، برای حفظ ارزش تجاری طرف دوم، درآمد حاصل از فروش تمامی نفت و گاز تولیدی طرف دوم، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان آن شرکت ثبت و پس از کسر سهم دستمزد خود بابت ارائه انواع خدمات، مطابق مصوبه شورای اقتصاد، باقیمانده به حساب بستانکاری خزانه ثبت می‌شود.

ب ـ طرف دوم مکلف است در مقاطع زمانی سه‌ماهه صورت‌وضعیت‌های عملکرد مالی عملیات خود را بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد که به تأیید سازمان حسابرسی نیز می‌رسد، برای تأیید و تسویه به کارگروهی متشکل از سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با دبیری وزارت نفت، ارائه نماید. تأیید صورت‌وضعیت‌های یاد شده، حسب مورد به منزله قطعی شدن دستمزد طرف دوم و میزان بستانکاری/بدهکاری طرف دوم از/به دولت (خزانه) خواهد بود.

تبصره۱ـ مقادیر قطعی تولید نفت خام و گاز غنی و دستمزد طرف دوم اعلامی توسط وزارت نفت (اداره کل نظارت) ملاک تسویه حساب نهایی طرف دوم با دولت (خزانه) می‌باشد.

تبصره۲ـ دستورالعمل حسابداری نحوه ثبت وقایع مالی مرتبط با این قرارداد، توسط معاونت برنامه‌ریزی و با همکاری طرف دوم تهیه و پس از تأیید کارگروه تعریف شده در این بند، ملاک ثبت وقایع مالی طرف دوم و خزانه خواهد بود.

ج ـ تسویه‌حساب نهایی مالی حداکثر تا پایان خردادماه سال آتی انجام خواهد شد. درصورتی‌که برای سال مالی جاری بر مبنای این قرارداد، طرف دوم به خزانه بدهکار شود، باید ظرف (۳) ماه بدهی خود را به خزانه پرداخت نماید و درصورتی‌که از خزانه بستانکار شود، مجاز است ظرف همین مدت، مبلغ بستانکاری خود را از محل درآمدهای حاصل از تولیدات نفت و گاز برداشت نماید.

ماده۱۱ـ مالیات متعلقه و سود سهام

الف ـ طرف دوم و شرکت‌های عملیاتی بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قرارداد و مصوبه شورای اقتصاد در خصوص دریافت سهم (دستمزد) منظور شده به استناد جزء (۷ ـ ۲) بند (ص) تبصره (۱) قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت می‌باشد.

ب ـ مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده نفت و گاز تولیدی توسط طرف دوم و شرکت‌های عملیاتی فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع و بر مبنای ضوابط تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ و آیین‌نامه مربوط محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده۱۲ـ سایر شرایط قراردادی

باتوجه به هدف و موضوع قرارداد، سایر موارد قراردادی و روابط مالی دولت با سایر اشخاص و شرکت‌ها تابع شرایط، مقررات و قوانین قبلی است و در صورت اختلاف مفاد این قرارداد با سایر قراردادها، مفاد این قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

وزارت نفت به نمایندگی از طرف

دولت جمهوری اسلامی ایران

جواد اوجی ـ وزیر نفت

از طرف شرکت ملی نفت ایران

محسن خجسته مهر ـ مدیرعامل

دستورالعمل نحوه اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی

ماده(۱)ـ موضوع و دامنه کاربرد:

اندازه‌گیری احجام و اوزان نفت (نفت‌خام و میعانات‌گازی) و گاز تولیدی، صادراتی، وارداتی و مبادلات داخلی چهار شرکت اصلی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و فرآورده‌های اصلی نفتی و گازی تولیدی آن‌ها جهت خوراک واحدهای صنعتی پایین‌دستی و تحویل به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت توزیع داخلی، صادرات و فروش ‌مرزی مطابق این دستورالعمل انجام خواهد شد.

ماده(۲)ـ تعاریف:

الف ـ اداره‌کل نظارت: اداره‌کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

ب ـ شرکت‌های اصلی: شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

پ ـ شرکت‌های فرعی: کلیه شرکت‌های تابعه زیرمجموعه شرکت‌های اصلی

ت ـ شرکت ملی پخش: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

ث ـ حجم خالص استاندارد (NSV): حجم خالص استاندارد در دمای (۶۰) درجه
فارنهایت (F ° ۶۰) معادل (۵۶/۱۵) درجه سانتی‌گراد (C ° ۵۶/۱۵) و فشار پایه (۱) اتمسفر (۱atm) معادل (۷/۱۴) پی­اس­آی

ج ـ نفت: نفت‌خام و میعانات‌گازی

چ ـ فرآورده‌های اصلی: بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت‌سفید، گازمایع (LPG) و سوخت‌هوایی

ح ـ گاز غنی: گاز شامل اجزای متان، اتان، پروپان و بوتان و اجزای C۵+ در فاز گازی که تحت شرایط عملیاتی امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد.

خ ـ ‌گاز طبیعی: گاز تصفیه‌شده و شیرین‌سازی‌شده در خروجی شرکت‌های پالایش گاز

د ـ STS (Ship to Ship): روش انتقال محموله‌های نفتی بین دو کشتی

ذ ـ GSV (Gross Standard Volume): حجم استاندارد ناخالص براساس شاخص‌های کیفی محموله

ر ـ TCV (Total Calculated Volume): حجم استاندارد ناخالص بعلاوه آب آزاد بر اساس شاخص‌های کیفی محموله

ز ـ Bill of Lading: بارنامه صادره از طرف تحویل‌دهنده در خصوص میزان نفت و فرآورده بارگیری شده در کشتی/ مخزن‌دار در ترمینال نفتی

ژ ـ Out Turn Figure: رقم سند نهایی صادره از طرف تحویل‌گیرنده در خصوص دریافت میزان نفت و فرآورده تخلیه‌شده از کشتی/ مخزن‌دار در ترمینال نفتی

س ـ۴ JP  (۴ـ Jet Propellant): نوعی سوخت‌هوایی با ترکیب بنزین و نفت‌سفید

ش ـ ATK (Aviation Turbine Kerosene): نوعی سوخت‌هوایی مناسب برای موتورهای جت توربینی

ص ـ CUSTODY TRANSFER: نقل و انتقالات حقوقی و تجاری که به واسطه آن مالکیت محموله تبادل‌شده از شرکتی به شرکت دیگر منتقل و اسناد مالی بر اساس آن تنظیم می‌گردد.

ض ـ هدررفتگی: مقادیر نفت‌خام و میعانات‌گازی که در اثر وقوع حوادث در واحدهای بهره‌برداری و خطوط انتقال و مخازن ذخیره هدر رفته و قابل بازیافت نمی‌باشند.

ط ـ تحویل‌دهنده: کلیه شرکت‌های فرعی که به نمایندگی از شرکت‌های اصلی اقدام به تأمین و ارسال خوراک/ سوخت به سایر واحدهای مصرف‌کننده می‌نمایند.

ظ ـ تحویل‌گیرنده: کلیه واحدهای مصرف‌کننده خوراک/ سوخت دریافتی از شرکت‌های فرعی می‌باشند.

ماده(۳)ـ مسئولیت‌های “اداره کل نظارت”:

مسئولیت نظارت و تأیید مقادیر کمی و شاخص‌های کیفی، اعلام روش‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهای سنجش‌های کمی و کیفی و نظارت بر واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات مربوط به آن، تأیید سیستم‌های اندازه‌گیری و هرگونه تغییر، ارتقاء و تجهیز سامانه (سیستم)‌های مذکور در مبادی تحویل و تحول و همچنین مرجعیت رسیدگی به حل‌وفصل اختلافات ناشی از سنجش‌های کمی و کیفی بر عهده “اداره‌کل نظارت” می‌باشد. همچنین تمامی اسناد کمی و کیفی مبادلات مشمول این دستورالعمل پس از تهیه و تأیید (مهر و امضاء) طرفین تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده باید به تأیید “اداره‌کل نظارت” برسد.

تبصره ـ در صورت عدم‌تأیید اسناد مبادلاتی توسط هریک از طرفین تحویل‌دهنده و یا تحویل‌گیرنده، دلایل خود را به‌صورت مکتوب به “اداره کل نظارت” ارائه نمایند. پس از بررسی، نظر “اداره کل نظارت” به عنوان مرجع مرضی‌الطرفین، فصل‌الخطاب بوده و طرفین تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده می‌بایست براساس آن نسبت به تهیه و تأیید (مهر و امضاء) اسناد مربوطه اقدام نمایند.

ماده(۴)ـ متولی انجام عملیات:

انجام عملیات اندازه‌گیری کمی و کیفی، نمونه‌گیری و واسنجی (کالیبراسیون) در مبادی مورد اشاره در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده شرکت‌های ‌اصلی بوده که این امر از طریق واحدهای سازمانی موجود در شرکت‌های فرعی و با نظارت و تأیید “اداره کل نظارت” انجام خواهد شد.

ماده(۵)ـ نحوه اندازه‌گیری نفت‌خام و میعانات گازی تولیدی:

در خصوص میزان تولید نفت‌خام و میعانات‌گازی شرکت ملی نفت ایران تا زمانی که الزامات اندازه‌گیری دقیق (CUSTODY) تحقق نیافته، بر اساس مجموع مقادیر صادرات، تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و سایر خریداران داخلی، تغییرات موجودی مخازن اصلی و ذخایر پایانه‌ها، تغییرات موجودی مخازن عملیاتی خطوط لوله و میزان تغییرات موجودی ذخایر واحدهای بهره‌برداری تولید و پالایشگاه‌های گاز و با تأیید “اداره کل نظارت” انجام گردد.

تبصره ـ با توجه به عدم امکان اندازه‌گیری سیال چند فازی در خروجی میادین نفتی با دقت CUSTODY و دقت پایین سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری در خروجی واحدهای بهره‌برداری و همچنین اختلاط تولید چند میدان نفتی در یک واحد بهره‌برداری، میزان تولید نفت به تفکیک میادین هریک از شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران تا زمان نصب سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری دقیق (CUSTODY) به روش سرشکن توسط شرکت ملی نفت ایران تعیین و اعلام گردد، به‌نحوی‌که مجموع آن از سقف میزان تولید اعلامی “اداره کل نظارت” حسب ماده فوق تجاوز ننماید.

ماده(۶)ـ نحوه اندازه‌گیری گاز غنی تولیدی:

در خصوص میزان گاز خام و گاز غنی تولیدی شرکت ملی نفت ایران تحویلی به پالایشگاه‌های گاز با توجه به چند فازی بودن گاز تولیدی و عدم وجود سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری دقیق (CUSTODY) در مبادی تولیدی و ورودی پالایشگاه‌های گاز، تعیین مقدار خوراک گاز غنی تحویلی از شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌ها و سایر مصرف‌کنندگان، بر مبنای روش‌های محاسباتی (Back Calculation) مشتمل بر احجام گاز خروجی پالایشگاه‌ها، تولید گازمایع، گاز مصرفی و سوزانده‌شده پالایشگاه‌ها، اتان استحصالی… و اندازه‌گیری گاز تحویلی از شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز و کارخانه‌های گاز و گاز مایع که به تأیید “اداره‌کل نظارت” رسیده باشد، تعیین می‌گردد.

تبصره۱ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است نسبت به تجهیز مسیرهای گاز تحویلی به خط سراسری، گاز مایع تولیدی، اتان استحصالی، سوخت مصرفی و گاز سوزانده شده پالایشگاه‌ها به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق (CUSTODY) مطابق با نظر “اداره کل نظارت” اقدام نماید.

تبصره۲ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تجهیز مسیرهای خروجی شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز و کارخانه‌های گاز و گازمایع به سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق (CUSTODY) مطابق با نظر “اداره کل نظارت” اقدام نماید.

تبصره۳ـ با توجه به تعدد نقاط اندازه‌گیری در مصارف عملیاتی، گازهای سوزانده شده و تزریقی در شرکت‌های فرعی، احجام گاز مربوطه توسط شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌گردد.

ماده(۷)ـ مبادی تحویل فرآورده‌های اصلی به شرکت ملی پخش:

فرآورده‌های اصلی در خروجی پالایشگاه‌های نفتی حسب مورد و با درجه‌های کیفی متفاوت، اندازه‌گیری و به شرکت ملی پخش به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل داده می‌شود.

تبصره۱ـ خطوط لوله انتقال فرآورده‌های اصلی از خروجی پالایشگاه‌های نفتی می‌بایست مستقل و واحدهای تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده موظف به بررسی و مسدودسازی کلیه انشعابات می‌باشند.

تبصره۲ـ کمیت و کیفیت مواد افزودنی وارداتی و دریافتی از پتروشیمـی‌ها که به منظور اختلاط با فرآورده‌های موضوع ماده (۸) این دستورالعمل به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پالایشگاه‌ها تحویل می‌گردد، مستتر در حجم فرآورده‌های خروجی از پالایشگاه‌ها می‌باشد.

تبصره۳ـ شرکت ملی پخش موظف است نسبت به توزیع فرآورده‌های نفتی اصلی (دریافتی و اختلاطی) در خروجی انبارهای پخش براساس آخرین مشخصات کیفی فرآورده (SPEC) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اقدام نماید.

ماده(۸)ـ وظایف عملیاتی شرکت ملی پخش:

“شرکت ملی پخش” موظف است مقادیر کمی و کیفی فرآورده‌های اصلی را به تفکیک مقادیر تحویلی از پالایشگاه‌ها، واردات، سوخت­رسانی (بانکرینگ)، صادرات، فروش ارزی و مرزی و موجودی اول و آخر سال را به تأیید “اداره‌کل نظارت” برساند.

تبصره ـ شرکت ملی پخش موظف است صرفاً از انبارهای مجهز به سامانه (سیستم)‌های اندازه‌گیری دقیق کمی و کیفی (CUSTODY) مورد تأیید ” اداره‌کل نظارت” اقدام به صادرات و یا فروش‌مرزی فرآورده‌های اصلی ‌نماید.

ماده(۹)ـ فروش در بورس انرژی و مجریان سوخت­رسانی (بانکرینگ):

مرجع نظارت بر کمیت و کیفیت اوزان و احجام سوخت تحویلی به مجریان سوخت‌رسانی (بانکرینگ) و فروش میعانات‌گازی و نفت‌خام از طریق بورس‌انرژی “اداره‌کل نظارت” می‌باشد . شرکت‌های عامل در اجرای موارد فوق‌الذکر مطابق با الزامات مندرج در مواد این دستورالعمل باید هماهنگی لازم را از قبل با آن اداره کل به عمل آورند.

ماده(۱۰)ـ اولویت سامانه‌های اندازه‌گیری:

اولویت اندازه‌گیری نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی در تمامی مبادی تولیدی، پایانه‌های صادراتی و وارداتی و ارسالی به سایر مبادی داخلی بر مبنای سامانه (سیستم)‌های اندازه‌گیری خودکار دقیق (CUSTODY) (مشتمل بر میتر/ اسکید میترینگ، ادوات صحت‌سنجی شامل انواع پروور و مستر میتر، نمونه‌گیر خودکار و برخط، فلوکامپیوتر، سوپروایزری و دستگاه‌های خودکار سنجش سطح و دمای مخازن ذخیره) که صحت کارکرد آن‌ها مورد تأیید “اداره کل نظارت” قرار گرفته، می‌باشد.

تبصره۱ـ در ارتباط با نفت و فرآورده‌های اصلی در صورت عدم نصب و یا خارج شدن موقت سامانه (سیستم) میترینگ از مدار بهره‌برداری (به دلایل فنی و تعمیراتی یا عدم کارکرد با دقت موردنظر)، عمق‌یابی مخازن ذخیره و در مرحله بعد (به‌جز مواردی که در جداول ۱ تا ۹ این دستورالعمل به سایر روش‌های اندازه‌گیری تصریح شده باشد) روش توزین (استاتیکی و ریلی) و اندازه‌گیری کشتی حسب مورد در هر یک از مبادی بنابر اعلام و تأیید “اداره‌کل نظارت” تا زمان نصب و یا رفع مشکل، در تعیین مقادیر کمی و کیفی مبنای عمل خواهد بود.

تبصره۲ـ در کلیه مبادی مذکور در جداول ۱ تا ۹ این دستورالعمل که روش اندازه‌گیری “سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده در محل‌های اندازه‌گیری” عنوان شده است، اعلام اولویت سامانه و روش اندازه‌گیری توسط “اداره‌کل نظارت” انجام می‌پذیرد.

ماده(۱۱)ـ نقاط فاقد سامانه (سیستم) اندازه‌گیری دقیق:

“اداره کل نظارت” موظف است فهرست آن دسته از مبادی که مجهز به سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری خودکار دقیق (CUSTODY) مورد تأیید آن اداره کل نیستند و یا به‌طور موقت از فعالیت خارج می‌باشند را به مدیران عامل شرکت‌های اصلی اعلام نماید. پیگیری موضوع تا نصب و راه‌اندازی سامانه (سیستم) میترینگ مورد تأیید ” اداره کل نظارت”، بر عهده آن مدیران می‌باشد.

ماده(۱۲)ـ عملیات اندازه‌گیری کشتی به کشتی (STS):

در بارگیری نفت از پایانه‌های مبادی اولیه به کشتی‌های مادر برای انجام عملیات STS ، مقدار بارگیری شده بر اساس احجام حاصل از سامانه (سیستم‌)های میترینگ یا عمق‌یابی مخازن ساحلی به عنوان نفت تولیدی و ذخیره شناور شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌گردد.

تبصره ـ برای نفت‌خام‌های سروش و کوروش، اندازه‌گیری و نمونه‌گیری صرفاً از مخازن کشتی صادراتی/ مبادلاتی قابل انجام می‌باشد.

ماده(۱۳)ـ نحوه محاسبه عملیات اندازه‌گیری کشتی به کشتی (STS):

در انجام عملیات بارگیری نفت و فرآورده‌های نفتی (تمام محموله یا بخشی از آن) از کشتی مادر و به روش STS ، مقدار بارنامه در صورت مغایرت کمتر از ۲/۰ درصد (%۲/۰ ≥) بین TCVDischarged با Loaded TCV   برابر حجم استاندارد حاصل از اندازه‌گیری مخازن کشتی مادر بوده و در غیر این صورت، میانگین احجام استاندارد تحویلی و دریافتی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره۱ـ در مواردی که شرایط استاندارد اندازه‌گیری کمی و کیفی از نفت‌کش صادراتی یا مبادلاتی میسر نباشد، به تشخیص ” اداره‌کل نظارت ” اسناد و بارنامه تنظیم خواهد شد.

تبصره۲ـ در انتخاب و تعیین نفت‌کش‌های مادر، صادراتی و مبادلاتی داخلی که اندازه‌گیری می‌شوند، بایستی الزاماتی نظیر وضعیت مناسب ساختمان بدنه و دیواره مخازن، اتصالات و شیرهای ارتباطی، جداول واسنجی (کالیبراسیون) معتبر مخازن، تجهیزات استاندارد اندازه‌گیری ارتفاع و دما، نمونه‌گیری، مستندات و سوابق معتبر قبلی بارگیری/ تخلیه نفت‌کش و … رعایت گردد. درصورتی‌که نفت‌کش‌های انتخابی فاقد شرایط استاندارد اندازه‌گیری از نظر “اداره کل نظارت” ارزیابی گردند، شرکت‌های اصلی موظف می‌باشند وفق نظر ” اداره کل نظارت ” در بارگیری‌های بعدی نفت‌کش مربوطه را انتخاب ننمایند.

ماده(۱۴)ـ مبادی ثانویه:

شرکت ملی نفت ایران موظف است کلیه تبادلات نفت‌خام، میعانات‌گازی و فرآورده‌های نفتی در مبادی ثانویه (مخازن استیجاری و شناور) را تحت نظر “اداره کل نظارت” به عنوان تنها مرجع رسمی تعیین و اعلام ارقام دقیق صادرات نفت‌خام و میعانات‌گازی انجام دهد.

ماده(۱۵)ـ گواهی واسنجی (کالیبراسیون):

گواهینامه‌های کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، جداول و ضرایب حجمی و وزنی و جـداول کالیبراسیون مخازن ذخیره مرتبط با جداول ۹گانه این دستورالعمل می‌بایست مورد تأیید “اداره‌کل نظارت” باشد.

ماده(۱۶)ـ ارائه آمار توسط شرکت‌های تابعه:

کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف به ارائه گزارش مدارک فنی مربوط به تجهیزات اندازه‌گیری، آمار و اطلاعات کمی و کیفی و ریز محاسبات مورد درخواست نمایندگان “اداره‌کل نظارت” در مناطق عملیاتی می‌باشند.

ماده(۱۷)ـ تأیید صحت و اعتبار اندازه‌گیری:

 “اداره‌کل نظارت” به منظور تأیید صحت و اعتبار اندازه‌گیری‌ها توسط شرکت‌های اصلی در مبادی مذکور در این دستورالعمل، موظف است نظارت مستمر در خصوص اندازه‌گیری‌های جداول شماره ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹ داشته باشد. در خصوص اندازه‌گیری‌های جداول شماره ۳ و ۸، نظارت آن‌ها حسب مورد براساس بازرسی‌های غیرمستمر و صرفاً در چهارچوب انطباق روش‌های اندازه‌گیری با استانداردهای مربوطه می‌باشد.

ماده(۱۸)ـ مشخصات کیفی خوراک و فرآورده‌های اصلی:

شرکت‌های اصلی موظفند به صورت سالانه نسبت به تدوین و ارائه مشخصات کیفی خوراک و یا فرآورده‌های اصلی تحویلی آن شرکت‌ها (SPEC) حسب مورد و با هماهنگی “اداره کل نظارت” اقدام نمایند. هرگونه تغییر در محدوده مشخصات کیفی (SPEC) و روش‌های نمونه‌برداری و اندازه‌گیری کیفیت مواد نفتی مشمول این دستورالعمل، پس از هماهنگی با “اداره‌کل نظارت” مجاز خواهد بود.

 تبصره ـ کلیه شرکت‌های مشمول این دستورالعمل موظفند، در حضور نماینده “اداره کل نظارت” نمونه‌برداری و آزمایش‌های کیفی را به انجام برسانند و برگه گواهی کیفیت در هر تحویل و تحول مورد تأیید نمایندگان شرکت تحویل‌دهنده، شرکت تحویل‌گیرنده و آن اداره کل قرار گیرد.

ماده (۱۹)ـ هدررفتگی:

کلیه شرکت‌های فرعی موظفند مقادیر هرگونه هدررفتگی عملیاتی را به‌محض وقوع به مناطق عملیاتی “اداره کل نظارت” جهت بررسی و تخمین آن اعلام نمایند. همچنین گزارش واحد HSE نیز می‌بایست به “اداره کل نظارت” ارسال گردد.

ماده (۲۰)ـ مبنای استناد در موارد جدید:

در کلیه مواردی که این دستورالعمل، موارد خاص را تصریح ننموده و در مبادی که تولید و نقل و انتقالات پس از ابلاغ این دستورالعمل اضافه می‌گردند، الزامات عمومی مذکور در مواد این دستورالعمل ملاک عمل بوده و اظهارنظر “اداره‌کل نظارت” مبنای استناد خواهد بود.

ماده(۲۱)ـ ارتقاء و تجهیز مبادی تحویل و تحول:

کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند نسبت به ارتقاء و تجهیز کلیه مبادی تحویل و تحول نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی نفتی و گازی به سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری خودکار دقیق (CUSTODY) (مشتمل بر میتر/ اسکید میترینگ، ادوات صحت‌سنجی شامل انواع پروور و مستر میتر، نمونه‌گیر خودکار و برخط، فلوکامپیوتر، سوپروایزری و دستگاه‌های خودکار سنجش سطح و دمای مخازن ذخیره) با تأیید “اداره‌کل نظارت” در مراحل تدوین شرح کار، پیشنهاد‌های فنی منتخب شرکت‌های تأمین‌کننده، مدارک طراحی پایه و تفصیلی مرتبط با سیستم‌های اندازه‌گیری و نظارت بر تست‌های کارخانه‌ای و میدانی، اقدام لازم را به عمل آورند.

تبصره ـ کلیه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف می‌باشند نسبت به اختصاص بودجه لازم جهت تأمین سامانه‌های موضوع ماده فوق و ماده (۱۱) در قالب ردیف بودجه مستقل اقدام نمایند.

ماده(۲۲)ـ انعقاد قرارداد فروش:

کلیه شرکت‌های اصلی موظفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خوراک نفت، گاز و فرآورده‌های اصلی نفتی و گازی با مشتریان خود کلیه ملاحظات مرتبط با سنجش‌های کمی و کیفی را مطابق با نقاط اندازه‌گیری مندرج در جداول این دستورالعمل مدنظر قرار داده و هماهنگی لازم را منطبق با نظر “اداره‌کل نظارت” به عمل آورند.

تبصره ـ در صورت بروز خطا در سامانه (سیستم‌)های اندازه‌گیری موجود که سبب مخدوش شدن اعتبار اندازه‌گیری‌ها گردد، “اداره کل نظارت” مجاز است بنا بر تشخیص خود نسبت به اعلام تغییر و اصلاح نقطه مذکور اقدام نموده و شرکت‌های تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده ملزم به اجرای آن می‌باشند.

ماده(۲۳)ـ وظایف شرکت‌های فرعی:

کلیه شرکت‌های فرعی که حسب قراردادهای منعقده به عنوان تحویل‌دهنده اقدام به ارسال خوراک/ سوخت به سایر واحدهای مصرف‌کننده به عنوان تحویل‌گیرنده می‌نمایند، موظفند نسبت به انجام کلیه امور مربوط به اندازه‌گیری کمی و کیفی مشتمل بر تهیه و تنظیم اسناد کمی و کیفی، عمق‌یابی مخازن، پروو میترها، نمونه‌گیری و تجزیه و تحلیل (آنالیز) نمونه، رفع اشکالات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تعویض، جایگزینی، ارتقاء و تجهیز سیستم‌های اندازه‌گیری، واسنجی (کالیبراسیون) دوره‌ای و سایر موارد را با هماهنگی و تأیید “اداره کل نظارت” به انجام برسانند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده مدیران‌عامل شرکت‌های فرعی و چهار شرکت اصلی می‌باشد.

ماده(۲۴)ـ سازندگان و تجمیع‌کنندگان:

شناسایی و تأیید سازندگان و تجمیع‌کنندگان بومی و بین‌المللی تجهیزات اندازه‌گیری کمی و کیفی با حفظ نگرش حداکثری به بومی‌سازی جهت قرار گرفتن در فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت صرفاً پس از تأیید فنی “اداره‌کل نظارت” مجاز می‌باشد.

ماده(۲۵)ـ امکانات و تسهیلات لازم “اداره کل نظارت”:

 تأمین امکانات لازم برای استقرار کارکنان سازمانی “اداره‌کل نظارت” در تمامی مبادی اندازه‌گیری شامل اسکان، غذا، دفترکار، وسیله نقلیه، ملزومات اداری، خطوط ارتباطی، تردد، ایاب و ذهاب و هزینه‌های مترتب، بلیت هواپیما، اولویت اختصاص منازل سازمانی، البسه ایمنی و اداری و کلیه امکانات رفاهی و سایر تسهیلات رایج و همچنین کلیه هماهنگی‌ها و تمهیدات لازم جهت انجام مأموریت‌های اداری داخلی و خارج از کشور، حسب مورد بر عهده شرکت‌های نظارت‌شونده در حد مدیران/ مدیران‌عامل شرکت‌ها در این دستورالعمل می‌باشد. نظارت کامل بر حسن انجام این ماده بر عهده مدیران‌عامل چهار شرکت اصلی می‌باشد.

ماده(۲۶)ـ به‌روزرسانی دستورالعمل:

مسئولیت به روزرسانی جداول نه گانه این دستورالعمل و ابلاغ آن به شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صورت سالانه  برعهده وزارت نفت می‌باشد.

جدول (۱): اندازه‌گیری حجم نفت صادراتی و وارداتی و طرح معوض از مبادی اولیه

 

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه ‎ گیری حجم نفت‌خام صادراتی از خارگ سامانه اندازه‌گیری توربینی در ساحل آذرپاد و اسکله شرقی پایانه‌نفتی خارگ
۲ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از لنگرگاه خارگ عمق‌یابی مخازن کشتی بر اساس ماده ۱۴ این دستورالعمل
۳ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از لاوان سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت فلات قاره لاوان
۴ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از سیری عمق‌یابی مخازن ذخیره ساحلی
۵ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از بهرگان عمق‌یابی مخازن ذخیره ساحلی
۶ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از پایانه شناور ذخیره‌سازی خلیج‌فارس سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک
۷ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از پایانه شناور فراورشی کوروش سامانه اندازه‌گیری توربینی
۸ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام صادراتی از پایانه جاسک سامانه اندازه‌گیری توربینی در پایانه نفتی جاسک
۹ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام وارداتی، صادراتی و طرح معوض در پایانه نفتی نکا ۱ ـ سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت برای واردات و طرح معوض

۲ ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره ساحلی برای صادرات

۱۰ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی صادراتی از عسلویه ۱ ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت و اولتراسونیک سایت ۱ و سامانه اندازه‌گیری توربینی سایت ۲

۲ ـ میترهای توربینی بازوهای بارگیری شرکت ملی پخش عسلویه جهت بارگیری تانکرهای جاده‌پیما

۱۱ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی صادراتی از بندر سیراف سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت تأسیسات بندر سیراف
۱۲ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی صادراتی از لنگرگاه خارگ و عسلویه عمق‌یابی مخازن کشتی براساس ماده ۱۴ این دستورالعمل
۱۳ اندازه‌گیری حجم مایعات‌گازی صادراتی کارخانه گاز و گازمایع (NGL) سیری سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک

جدول (۲): اندازه‌گیری حجم نفت، مایعات‌گازی و نفتای طبیعی تحویلی به پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، فروش در بورس انرژی و قراردادهای داخلی

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌های امام‌خمینی (ره) شازند و کرمانشاه عمق‌یابی مخازن ذخیره در پالایشگاه
۲ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه بندرعباس ۱ ـ سامانه اندازه‌گیری توربینی خارگ (مبدأ ارسال خارگ)

۲ ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه (مبدأ ارسال نفت‌خام هنگام از قشم)

۳ ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره/ کشتی در مبادی اولیه ارسال (بهرگان، سیری، لاوان، پایانه شناور خلیج‌فارس و کوروش)

۳ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌های آبادان و تهران سامانه‌ اندازه‌گیری جابجایی مثبت نصب شده در ورودی پالایشگاه
۴ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه تبریز و اصفهان سامانه‌ اندازه‌گیری توربینی نصب شده در تأسیسات انتهایی شرکت خطوط‌لوله
۵ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام گچساران و سروستان تحویلی به پالایشگاه شیراز سامانه‌ اندازه‌گیری توربینی نصب شده در تأسیسات انتهایی خطوط‌لوله
۶ اندازه‌گیری حجم نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه لاوان عمق‌یابی مخازن ذخیره شرکت نفت فلات‌قاره لاوان
۷ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی آغار و دالان تحویلی به پالایشگاه شیراز عمق‌یابی مخازن ذخیره در پالایشگاه
۸ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی تحویلی به پالایشگاه‌های بندرعباس و لاوان

 

۱ ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت و اولتراسونیک سایت ۱ و سامانه اندازه‌گیری توربینی سایت ۲ (مبدأ ارسال عسلویه)

۲ ـ سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت (مبدأ ارسال بندر سیراف)

۳ ـ سامانه اندازه‌گیری توربینی نصب شده در ورودی پالایشگاه بندرعباس (مبدأ ارسال پالایشگاه گاز سرخون)

۹ اندازه‌گیری حجم نفتای طبیعی (مارون خامی) تحویلی به پالایشگاه آبادان عمق‌یابی مخازن ذخیره بندر صادراتی ماهشهر
۱۰ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی خروجی از پالایشگاه‌ گاز شهید هاشمی‌نژاد (فروش در بورس‌انرژی و قراردادهای داخلی) توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید
۱۱ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی خروجی از پالایشگاه گاز ایلام تحویلی به پتروشیمی ایلام سامانه اندازه‌گیری کوریولیس پالایشگاه
۱۲ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی خروجی تأسیسات ذخیره‌سازی سراجه قم میترهای جابجایی مثبت بازوهای بارگیری
۱۳ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی تحویلی به پتروشیمی نوری (برزویه) سامانه اندازه‌گیری توربینی نصب شده در ورودی پتروشیمی
۱۴ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی پارس‌جنوبی و پارسیان و کنگان تحویلی به پتروشیمی بوعلی ۱ ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت و اولتراسونیک سایت ۱ و سامانه‌ توربینی سایت ۲ (مبدأ ارسال عسلویه)

۲ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت (مبدأ ارسال بندر سیراف)

۱۵ اندازه‌گیری حجم نفتای طبیعی (پازنان) تحویلی به پتروشیمی بوعلی سامانه اندازه‌گیری توربینی ورودی پتروشیمی
۱۶ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی خروجی تأسیسات نم‌زدایی مسجد سلیمان پتروشیمی رازی توزین نفت‌کش‌های جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید
۱۷ اندازه‌گیری حجم مایعات‌گازی تحویلی به پتروشیمی بندر امام (ره) سامانه اندازه‌گیری توربینی ورودی پتروشیمی
۱۸ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی پارس‌جنوبی فروش در بورس‌انرژی اندازه‌گیری از طریق میترهای توربینی بازوهای بارگیری شرکت ملی پخش عسلویه
۱۹ اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی پارس‌جنوبی تحویلی به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک نصب شده در خروجی مخازن متمرکز عسلویه

عمق‌یابی مخازن ذخیره متمرکز و پالایشگاه‌های گاز در عسلویه

جدول (۳): اندازه‌گیری حجم میعانات‌گازی تثبیت‌شده تولیدی

 

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی خانگیران عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل
۲ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی کنگان عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه گاز فجرجم و تأسیسات بندر سیراف و با رعایت مفاد ماده ۶ این دستورالعمل
۳ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی سرخون عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل
۴ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی آغار و دالان عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل
۵ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی پارسیان عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل
۶ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی سراجه (قم) عمق‌یابی مخازن ذخیره تأسیسات سراجه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل
۷ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی ایلام عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵  این دستورالعمل
۸ اندازه‌گیری تولید میعانات‌گازی پارس‌جنوبی عمق‌یابی مخازن ذخیره پالایشگاه و با رعایت مفاد ماده ۵ این دستورالعمل

جدول (۴): اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی اصلی (به غیر از گازمایع) تحویلی

 از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه‌ تبریز عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه‌
۲ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه‌ امام‌خمینی (ره) شازند ۱ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه‌

۲ـ سامانه اندازه‌گیری توربینی برای فرآورده بنزین

۳ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه‌ آبادان ۱ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه‌ و بندر صادراتی ماهشهر

۲ـ سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت برای فرآورده نفت‌کوره

۴ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی تحویلی بـه شرکت ملــی پخش از پالایشگاه کرمانشاه ۱ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه

۲ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت برای فرآورده نفت‌سفید و نفت‌گاز

۵ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه بندرعباس، اصفهان، تهران و شیراز سامانه اندازه‌گیری توربینی و جابجایی مثبت نصب شده در پالایشگاه
۶ اندازه‌گیری حجــم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه لاوان ۱ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه

۲ـ سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک در اسکله چندمنظوره

۷ اندازه‌گیری حجـم فرآورده‌های نفتی تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سامانه اندازه‌گیری توربینی نصب شده در فنس ورودی انبار پخش شهید رجایی

جدول (۵): اندازه‌گیری وزن گازمایع تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری وزن گازمایع تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه‌های بندرعباس، ستاره خلیج‌فارس، شیراز، تبریز، کرمانشاه، امام‌خمینی (ره) شازند و آبادان توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید
۲ اندازه‌گیری وزن گازمایع تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه تهران سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت
۳ اندازه‌گیری وزن گازمایع تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه اصفهان سامانه اندازه‌گیری کوریولیس
۴ اندازه‌گیری وزن گازمایع تحویلی به شرکت ملی پخش از پالایشگاه لاوان عمق‌یابی مخازن ذخیره کشتی

جدول (۶): اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی اصلی (به غیر از گازمایع) صادراتی، وارداتی و بانکرینگ

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی صادراتی و وارداتی در پخش بندرعباس ۱ ـ سامانه‌های اندازه‌گیری اولتراسونیک نصب شده در اسکله شهید رجایی و سامانه اندازه‌گیری توربینی و جابجایی مثبت اسکله شهید باهنر

۲ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره ساحلی

۳ـ توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید

۲ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی صادراتی و وارداتی و بانکرینگ در بندر صادراتی ماهشهر ۱ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت برای نفت‌کوره

۲ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره برای سایر فرآورده‌ها

۳ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی صادراتی و بانکرینگ در پالایشگاه لاوان عمق‌یابی مخازن ذخیره فرآورده در پالایشگاه
۴ اندازه‌گیری حجم نفت‌کوره و نفت‌گاز صادراتی و بانکرینگ در خارگ ۱ـ سامانه اندازه‌گیری جابجایی مثبت (سوخت کشتی‌های ترددی)

۲ـ عمق‌یابی مخازن کشتی بر اساس ماده ۱۴ این دستورالعمل (ارسال از لنگرگاه)

۵ اندازه‌گیری حجم فرآورده‌های نفتی صادراتی، بانکرینگ و فروش‌مرزی در انبارهای مناطق شرکت ملی پخش ۱ـ سامانه‌های اندازه‌گیری جابجایی مثبت و توربینی بازوهای بارگیری

۲ـ توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید صرفاً برای فرآورده نفت‌کوره

۶ اندازه‌گیری حجم نفت‌کوره بانکرینگ در پخش بندرعباس ۱ـ عمق‌یابی مخازن ذخیره

۲ـ سامانه اندازه‌گیری جابه‌جایی مثبت نصب شده در خروجی انبار پخش شهید رجایی

۷ اندازه‌گیری حجم نفت‌گاز بانکرینگ در پخش بندرعباس عمق‌یابی مخازن ذخیره
۸ صادرات و بانکرینگ نفت‌کوره از شرکت فراسکو عمق‌یابی مخازن ذخیره شرکت فراسکو

جدول (۷): اندازه‌گیری وزن گازمایع صادراتی و تحویلی به پتروشیمی‌ها و فروش

 در بورس‌انرژی

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از پالایشگاه گاز سرخون توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید ‌
۲ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از پخــش بندرعباس توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید ‌
۳ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از پالایشگاه‌های گاز پارس‌جنوبی و تأسیسات پارسافیدار ۱ـ اندازه‌گیری مخازن کشتی

۲ـ توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید

۴ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از کارخانه گاز و گازمایع (NGL) سیری سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک
۵ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از پالایشگاه لاوان اندازه‌گیری مخازن کشتی
۶ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از انبارهای مناطق شرکت ملی پخش توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید
۷ اندازه‌گیری گازمایع صادراتی از پالایشگاه گاز فجرجم توزین تانکرهای جاده‌پیما توسط باسکول‌های مورد تأیید
۸ اندازه‌گیری گازمایع تحویلی از پالایشگاه گاز ایلام به پتروشیمی ایلام سامانه اندازه‌گیری کوریولیس در پالایشگاه

جدول (۸): اندازه‌گیری حجم گاز تولیدی، صادراتی، وارداتی و میزان گازهای تزریقی، سوزانده‌شده و مصرفی

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری حجم گاز صادراتی به ترکیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان و گاز وارداتی از ترکمنستان (چالایوک، سرخس و لطف‌آباد) و آذربایجان سامانه‌های اندازه‌گیری اوریفیس، اولتراسونیک و توربینی نصب شده در محل‌های اندازه‌گیری
۲ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میادین مزدوران، شوریجه B ، شوریجه D و گنبدلی سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۳

 

اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میادین نار و کنگان سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۴ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میدان سرخون سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۵ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میدان هنگام و گورزین سامانه‌های اندازه‌گیری اوریفیسی نصب شده در خروجی نم‌زدایی گورزین و پالایشگاه گاز هنگام براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۶ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میادین آغار و دالان سامانه‌های اندازه‌گیری اوریفیسی نصب شده در خروجی پالایشگاه گاز فراشبند براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۷ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میادین تابناک، هما، شانول و وراوی سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۸ اندازه‌گیری حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز از تأسیسات ذخیره‌سازی سراجه سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۹ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میدان تنگ‌بیجار سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۰ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از میدان پارس‌جنوبی سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۱ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از کارخانه‌های گاز و گاز مایع سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۲ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از کارخانه بهره‌برداری نفت‌سفید (پالایشگاه گاز مسجد سلیمان) سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۳ اندازه‌گیری حجم گاز غنی تحویلی به شرکت ملی گاز از کارخانه گاز و گازمایع ۱۶۰۰ به پالایشگاه گاز بیدبلند سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۴ اندازه‌گیری حجم گاز مصارف عملیاتی، سوزانده شده و تزریقی سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده براساس ماده (۶) این دستورالعمل
۱۵ گاز تحویلی شرکت نفت فلات‌قاره ایران به پالایشگاه لاوان سامانه اندازه‌گیری اوریفیسی نصب شده در شرکت نفت فلات‌قاره
۱۶ گاز تحویلی شرکت نفت فلات قاره ایران به نیروگاه‌های کیش و قشم سامانه‌های اندازه‌گیری اوریفیسی و توربینی نصب شده با رعایت مفاد ماده (۶) این دستورالعمل

جدول (۹): اندازه‌گیری حجم گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی

ردیف موضوع روش اندازه‌گیری
۱ اندازه‌گیری گاز تحویلی از پالایشگاه‌های اول و دوم پارس‌جنوبی به پتروشیمی پارس سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک نصب شده در ورودی و خروجی پالایشگاه اول و دوم پارس‌جنوبی
۲ اندازه‌گیری گاز ژوراسیک مسجدسلیمان تحویلی به پتروشیمی رازی سامانه اندازه‌گیری اوریفیسی نصب شده در خروجی واحد نم‌زدایی مسجدسلیمان رازی
۳ اندازه‌گیری گاز اتان تحویلی به خط اتان از پالایشگاه‌های پارس‌جنوبی سامانه‌های اندازه‌گیری نصب شده در پالایشگا‌ه‌های پارس‌جنوبی
۴ اندازه‌گیری گاز اتان تحویلی به پتروشیمی ایلام از پالایشگاه گاز ایلام سامانه اندازه‌گیری کوریولیس نصب شده در پالایشگاه گاز ایلام
۵ اندازه‌گیری گاز تحویلی به شرکت پالایش گاز پارسیان سپهر از پالایشگاه گاز پارسیان سامانه‌های اندازه‌گیری اولتراسونیک نصب شده در ورودی و خروجی شرکت پالایش گاز پارسیان سپهر
۶ اندازه‌گیری گاز تحویلی به شرکت پتروپالایش کنگان از پالایشگاه گاز نهم پارس‌جنوبی سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک نصب شده در پالایشگاه گاز نهم پارس‌جنوبی
۷ اندازه‌گیری گاز تحویلی به پتروشیمی مارون از کارخانجات گاز و گازمایع ۱ـ سامانه اندازه‌گیری کوریولیس خروجی واحد اتان‌زدایی مارون

۲ـ سامانه اندازه‌گیری اوریفیسی مسیر سوخت مصرفی واحد اتان‌زدایی

۸  

 

اندازه‌گیری گاز تحویلی به پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس

۱ـ سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک در خروجی تأسیسات گاز و گازمایع ۹۰۰، ۱۰۰۰،۱۲۰۰

و ۱۳۰۰

۲ـ سامانه اندازه‌گیری توربینی گاز تحویلی از خط ششم سراسری

۳ـ سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک گاز برگشتی در خروجی پالایشگاه و تحویلی به خط سراسری انتقال گاز

۴ـ سامانه اندازه‌گیری اولتراسونیک گاز سوخت و گازهای اسیدی و تزریقی

۹ اندازه‌گیری گاز غنی تحویلی به شرکت کربنات سدیم کاوه از میدان آغار سامانه اندازه‌گیری کوریولیس نصب شده بر روی خط ۸ اینچ
۱۰ اندازه‌گیری گاز تحویلی به پتروشیمی خارگ از شرکت نفت فلات‌قاره سامانه‌های اندازه‌گیری اوریفیسی خروجی واحدهای بهره‌برداری شرکت نفت فلات‌قاره
۱۱ اندازه‌گیری گاز تحویلی به شرکت کربن ایران از شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب سامانه اندازه‌گیری اوریفیسی خروجی کارخانه بهره‌برداری اهواز ۲
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا