آیین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی

مصوب 1318/00/00 وزیر دادگستری

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

مصوب ۱۳۱۸,۰۰,۰۰

نظر بماده۶۰ قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد:

فصل اول ـ صورت مجلس ها و حسابداری

مبحث اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱ـ اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:

 • ۱ـ دفتر فهرست ورشکستگان.
 • ۲ـ دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه.
 • ۳ـ دفتر روزنامه.
 • ۴ـ دفتر صندوق.
 • ۵ ـ دفتر کل.
 • ۶ ـ دفتر ترازنامه آزمایش.
 • ۷ـ دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.

ماده ۲ـ اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:

 • ۱ـ برک [برگ] صورت مجلس.
 • ۲ـ برک [برگ] صورت دارائی.
 • ۳ـ برک [برگ] صورت ادعای بستانکاری.
 • ۴ـ برک [برگ] دعوت بستانکاران.
 • ۵ ـ برک [برگ] طبقه‌ بندی بستانکاران.
 • ۶ ـ برک [برگ] انتقال دعاوی مشکوک.
 • ۷ـ برک [برگ] مزایده.
 • ۸ ـ برک [برگ] هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
 • ۹ـ برک [برگ] اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
 • ۱۰ـ سند عدم کفایت دارائی.
 • ۱۱ـ آگهی های مربوط بشروع بعمل ورشکستگی و طبقه‌ بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.

ماده ۳ـ اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره ‌گذاری تجدید خواهد شد. ورشکستگی‌هائیکه تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید بطوراختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان بطور الفباء قید گردد.

ماده ۴ـ مأموریتهائیکه از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.

ماده ۵ ـ اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پست فرستاده شود.
هرگاه اقدام اداره تصفیه بوسیله آگهی رسمی بعمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه‌ که شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.

ماده ۶ ـ در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری بعمل آید.
در اینصورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آنرا امضاء مینماید. سپس بحساب های اداره رسیدگی بعمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه بکار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع بکار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت مجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آنرا امضاء نمایند.

مبحث دوم ـ صورت مجلسها

ماده ۷ـ اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا مأموریتهائیکه باداره تصفیه مراجعه شود صورت ‌مجلس تنظیم نماید. برگ صورت مجلس بمحض اعلام ورشکستگی یا وصول مأموریت های مرجوعه باداره شروع شده و بترتیب تاریخ خلاصه عملیات ورشکستگی و اموریکه مؤثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط قسمت مربوط به ‏تصمیم دادگاه بطور خلاصه در آنجا نقل میشود شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه بطور ترتیب قید میگردد.

ماده ۸ ـ صورت مجلس‌ها باید روی برگهای جداگانه که در شماره ‌گذاری شده به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی که بنام ورشکسته است مجلد شود. در موقع خاتمه عمل ورشکستگی زیر آخرین اقدامی که در صورت مجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضاء رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برک [برگ] های صورت دارائی ـ صورت ادعای بستانکاری ـ طبقه‌ بندی بستانکاران ـ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به رئیس اداره تصفیه میدهد باید بان پیوست شده و بطور مجلد نگاهداری شود.

ماده ۹ـ برکهای [برگهای] اساسی را که بترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی میتوان بدادکاههای [بدادگاههای] مربوطه تسلیم نمود که بجهاتی نتوان برونوشت گواهی شده آنها قناعت کرد.

مبحث سوم ـ نگاهداری اسناد ورشکستگی

ماده ۱۰ـ هر برگی که باداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی آن قید کردد [گردد]. کلیه برکهای [برگهای] مربوط بامور تصفیه باید برحسب موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ که بنام ورشکسته تهیه میشود بایگانی گردد اسنادیگه [اسنادیکه] از طرف بستانکاران ارائه میشود باید با قید شماره مندرجه در برک [برگ] صورت ادعای بستانکاری بترتیب حروف الفباء در پوشه مخصوصی بایگانی شود.

ماده ۱۱ـ پرونده غیرمجلدیکه بدستور ماده بالا تنظیم گردید ممکن است ده سال پس از اعلام خاتمه ورشکستگی نابود شده و این نکته در ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید خواهد شد. پرونده که به دستور ماده هشت تشکیل شده باید همیشه نگاهداری شود.

ماده ۱۲ـ اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت بحفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته رعایت نماید:

۱ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.

۲ـ هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار نشده باشد نکات زیر باید رعایت گردد.

الف ـ هرگاه ورشکسـته فرد تاجر باشـد دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته پس از خاتمه ورشکستگی در مقابل رسید باو رد گردیده و این نکته در صورت مجلس ورشکستکی [ورشکستگی] قید خواهد شد. هرگاه ورشکسته شرکت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده بشریکی که از طرف سایر شرکاء معرفی گردیده تحویل داده میشود.
در صورتیکه شرکاء نسبت بشخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده بشخصی که از طرف رئیس اداره تصفیه معیین[معین] میشود سپرده خواهد شد.

ج ـ هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.

۳ـ در صورتیکه اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل دفاتر و اسناد نداشته باشند انها را به دفتر راکد ارسال خواهند داشت.

مبحث چهارم – نگاهداری دفاتر حسابداری

ماده ۱۳ـ اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی و پرداختی بحساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ورشکسته و نام و محل اقامت ‌دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.

ماده ۱۴ـ در دفتر کل باید بنام هر ورشکسته حساب جداگانه‌ باز شده و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام میگیرد پس از ثبت در دفتر روزنامه بدفتر کل نقل گردد.

ماده ۱۵ـ اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود بازنماید. دریافت وجه باید بامضاء رئیس اداره تصفیه و کارمندی که امضاء او مجاز شناخته شده بعمل آید.

ماده ۱۶ـ در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفترکل با قید شماره حساب مربوطه بدفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آنرا امضاء نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی دفتر صندوق و دفتر کل را نشان دهد.

ماده ۱۷ـ کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچگونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.

ماده ۱۸ـ قبض رسیدهای مذکور در ماده۱۳ باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم بترتیب تاریخ در پرونده جداکانه [جداگانه] که بنام ورشکسته تنظیم میشود بایگانی گردد. شماره‏ گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال بطور مجلد نگاهداری میشود.
هرکاه [هرگاه] قسمتی از قبوض هر دسته قبض بمصرف رسیده باشد در آخر هرسال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورت مجلس اداری ذکر مینمایند.

ماده ۱۹ـ اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آنرا بحساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نکاهداری [نگاهداری] نماید.

ماده ۲۰ـ برگهای بهاءدار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده میشود نگاهداری گردد.

ماده ۲۱ـ هرکاه [هرگاه] وجه نقد یا برک [برگ] بهاءدار و اشیاء قیمتی بنابر درخواست اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید بوسیله بانک یا نامه سفارشی باداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.

ماده ۲۲ـ رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
۱ـ دارائی خود را با دارائی اداره مخلوط نمایند.
۲ـ در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیکری [دیگری] را درج کنند.
۳ـ وجوهیکه مخصوص بیک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیکری [دیگری] ولو بطور موقت هم باشد بنمایند.

ماده ۲۳ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع بعملیات حساب تفصیلی برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوط بهزینه باید بترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستکی [ورشکستگی] مجلد شده با سایر اسناد مربوط بورشکسته نکاهداری [نگاهداری] شود.

فصل دوم – اجرای مقررات مربوط بمراحل مختلفه ورشکستگی

مبحث اول – تهیه صورت دارائی

ماده ۲۴ـ در فصول جداگانه برک [برگ] صورت دارائی باید هر یک از اموال منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد بترتیب ذکر شود. جمع ارزیابی که بعمل آمده در آخر برک [برگ] نوشته میشود. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. در برک [برگ] صورت دارائی باید محل وقوع هر مال بخصوص نوشته شود.

ماده ۲۵ـ صورت دارائی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و برطبق نمونه تهیه شود. در صورتیکه مال غیرمنقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌ الاجاره با حق فسخ اجاره در برک [برگ] صورت دارائی قید گردد. منافع غیرمنقولی که در جریان ورشکستگی حاصل میشود بترتیب باید در فصل جداکانه [جداگانه] صورت دارائی نوشته شود.

ماده ۲۶ـ اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکر خواهد شد. در مواردیکه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند نوع حق باید در برک [برگ] صورت دارائی نوشته شود. در برک [برگ] صورت دارائی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتیکه برای تشخیص دارائی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برک [برگ] نامبرده شرکت داشته‌‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمت های مختلفه برک [برگ] صورت دارائی را امضاء نمایند. پس از تهیه برک [برگ] صورت دارائی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفریکه در ماده ۱۴ قانون تصفیه پیش ‌بینی شده متذکر ساخته و باو اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برک [برگ] صورت دارائی مورد قبول او است مطابق دستور ماده۲۰ قانون تصفیه عمل نماید.

ماده ۲۷ـ در صورتیکه ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند بجای او امضاء نموده و گواهی دهند.
در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط تکلیف مذکور در بالا بعهده هر یک از شرکاء مسئول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود.
هرکاه [هرگاه] ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانیکه در حین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسئول انجام تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد. هرکاه [هرگاه] تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برک [برگ] صورت دارائی قید شود.

ماده ۲۸ـ اشیائی را که اداره تصفیه بعنوان مستثنیات دین برای ورشکسته باقی میگذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برک [برگ] صورت دارائی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز باو اعلام گردد.
هرکاه [هرگاه] ورشکسته از حق خود صرف نظر کند این نکته در برک [برگ] صورت دارائی قید شده و بامضاء او میرسد.

ماده ۲۹ـ تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام بمرجع صلاحیت دار شکایت نمایند.
هرگاه شخص ثالثی نسبت بمالی ادعائی داشته باشد نوع ادعاء در برک [برگ] مخصوص بان نوشته شده و در آنجا نام کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکر میشود. بعلاوه در ستون ملاحظات برک [برگ] صورت دارائی این نکته نیز در مقابل شیئی مورد ادعا قید میشود. اظهارات ورشکسته و تصمیمات اداره و دادکاه [دادگاه] نیز بطور خلاصه و بترتیب تاریخ در ستون ملاحظات این برک [برگ] نوشته خواهد شد.

ماده ۳۰ـ هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن بتجارت یا صنعت ورشکسته را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجدداً حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آنکه دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت.

ماده ۳۱ـ در موقع تهیه برک [برگ] صورت دارائی اداره تصفیه پرسش های زیرین را از ورشگسته [ورشکسته] مینماید:
۱ـ نام و محل اقامت بستانکارانی ‌که دفاتر ورشکستـه حکایت از مشخصات آنها نمی‌نماید.
۲ـ دعاوی که نسبت بدارائی ورشکسته در جریان است.
۳ـ بیمه نامه هائیکه ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت باموال دارد.
۴ـ حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه بان.

مبحث دوم – دعوت بستانکاران

ماده ۳۲ـ آگهی مذکور در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه علاوه براینکه برای بستانکاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:

 • ۱ـ قسمت های اجراء حوزه ورشکسته.
 • ۲ـ دادکاههائی [دادگاههائی] که دعاوی مربوط بورشکسته نزد آنها مطرح است.
 • ۳ـ بنکاههای [بنگاههای] بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که مؤثر در امر تجارتی ورشکسته باشد با آنها منعقد نموده است.
 • ۴ـ دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‏نماید.
 • ۵ ـ دفتر املاکیکه ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول میباشد.
  صورت بستانکارانیکه برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت مجلس ورشکستگی یا برک [برگ] جداگانه که بامضاء رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلس میشود قید گردد.

ماده ۳۳ـ اصول اسنادیگه [اسنادیکه] از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی بانها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را باداره تسلیم نمایند.

مبحث سوم – اداره اموال

ماده ۳۴ـ برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانکارانیکه شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذکر میشود. کلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.

ماده ۳۵ـ هرکاه [هرگاه] اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد.

ماده ۳۶ـ همینکه اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع بادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آنرا باشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصاً بکسانیکه ادعاء دارند باید تذکر داده شود که در صورت عدم مراجعه بدادکاه [بدادگاه] صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۷ـ هرکاه [هرگاه] شخصی نسبت به‏ شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن بورشکسته تسلیم خواهد شد.
هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند برعلیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.

مبحث چهارم – رسیدگی بمطالبات

ماده ۳۸ـ اطلاعاتی را که ورشکسته طبق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه راجع بمطالبات میدهد در برک [برگ] صورت ادعای طلب یا برک [برگ] جداگانه وارد شده و بامضاء او میرسد.
مقررات مذکور در ماده ۲۷ آئین نامه راجع بشرکتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیز مراعات میشود.

ماده ۳۹ـ برک [برگ] طبقه بندی بستانکاران به ترتیب زیر تنظیم میگردد:
۱ـ ذکر بستانکارانیکه دارای حق رهن هستند.
۲ـ ذکر بستانکاران مذکور در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه.
هرگاه در بند۱ یا یکی از طبقات بند۲ بستانکاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تذکر داده شود.

ماده ۴۰ـ هرگونه ادعای بستانکاری باید در طبقه و ستون مخصوصی بخود نوشته شود تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذکر خلاصه علت در آنجا قید گردد.
هرگاه ادعای بستانکاری موجه شناخته نشود اداره تصفیه آنرا رد خواهد کرد.رد یا قبول ادعائی بطور مشروط جائز نیست.

ماده ۴۱ـ مطالبات باید بترتیب شماره‌ گذارده شده و جهت بستانکاری در آنجا قید و بشماره برک [برگ] ادعای بستانکاری نیز اشاره شود.
در برک [برگ] طبقه ‌بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود. هرکاه [هرگاه] منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذکر خواهد شد.

ماده ۴۲ـ هرکاه [هرگاه] در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانکاریهای عادی ثبت خواهد شد در صورتیکه مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله بفروش رسیده و بستانکار بحق خود برسد صاحب مال جانشین بستانکار شناخته شده و در سهم ‌بندی بهمان نسبت شرکت خواهد کرد.

ماده ۴۳ـ هرکاه [هرگاه] دعوای مربوط به‏ طلبی در موقع اعلام ورشکستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه ‌بندی بستانکاران ذکر شده ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادکاه [دادگاه] تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت. اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه آگهی شده و باشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.

ماده ۴۴ـ هرکاه [هرگاه] در نتیجه اعتراضی که طبق ماده۳۶ قانون اداره تصفیه بعمل آمده دادکاه [دادگاه] تصمینی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران قید میگردد.

ماده ۴۵ـ آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه که توقف اعلام شده است درج گردد.
در آگهی مندرج در قسمت۲ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص ذینفع در ظرف مدت مقرر در ماده ۳۶ قانون بدادکاه [بدادگاه] مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت.

ماده ۴۶ـ در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه ‌بندی بستانکاران تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ که قابل اعمال است در آنجا نیز رعایت خواهد گردید.

مبحث پنجم ـ تصفیه

ماده ۴۷ـ در مورد ماده۴۲ قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مجلس مخصوصی تنظیم شود. در اینصورت مجلس باید نام اشخاصیکه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بهاء هر شیئی در آن قید شود.
صورت ‌مجلس را رئیس یا کارمند اداره تصفیه امضاء مینماید.

ماده ۴۸ـ هرکاه [هرگاه] موضوع مزایده مال غیرمنقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که (فلان مال غیرمنقول به بهاء فلان مبلغ باقای …. واگذار میشود) باید در صورتمجلس قید گردیده و برنده مزایده نیز آنرا امضاء نماید. هرکاه [هرگاه] به بهاء ارزیابی شده خریداری پیدا نشود باید در صورت مجلس ذکر گردد که مال غیر منقول در مزایده بفروش نرسید.
هرکاه [هرگاه] مزایده تحت شرایطی بعمل آید این نکته نیز در صورت مجلس باید قید کردد [گردد].

ماده ۴۹ـ کسانیکه در مزایده مال غیرمنقول شرکت میکنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به‏ صندوق اداره تصفیه تا روزیکه برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه پیشنهاد دهنده حاضر باجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.

ماده ۵۰ ـ هرکاه [هرگاه] مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریه که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتیکه برنده مزایده غیر از شخص صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانهای اسناد رسمی حضور بهمرسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آنرا بحساب ورشکسته منظور دارند.

ماده ۵۱ ـ هرکاه [هرگاه] اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید در موقع مزایده اعلام گردد.
در صورتیگه [در صورتیکه] اشیاء مذکور یکجا به یکنفر واگذار شود این انتقال باید به ‌بیمه کننده اعلام گردد.

ماده ۵۲ ـ انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه پیش ‌بینی شده باید بوسیله برک [برگ] نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده بعمل آمده و هزینه که بان تعلق میگیرد بعهده انتقال گیرنده خواهد بود.

ماده ۵۳ـ همینکه قرارداد ارفاقی بسته شد ارقام دیگری برای فروش اموال بعمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادکاه [دادگاه] مربوطه خواهد بود.

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله

ماده ۵۴ ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام برطبق ماده ۴۸ قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده خواهد شد. هرکاه [هرگاه] دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده کنار گذارده میشود و همچنین بستانکارانیکه طلب آنها مؤجل است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای برکشت [برگشت] فرعی قانونی از طلب خود رضایت دهند.

ماده ۵۵ ـ صورت تقسیم نهائی وقتی تنظیم میشود که کلیه دعاوی مربوط بدارائی و بدهی ورشکسته قطعی شده باشد برای تنظیم صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه گردید.

ماده ۵۶ ـ صورت تقسیم بترتیب زیر تنظیم میشود. قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست میاید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن بعمل آمده ذکر خواهد شد. اینگونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه ‏دار مازاد آن بحساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هرکاه [هرگاه] وجه حاصل فروش کافی برای تادیه طلب بستان کار وثیقه دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذکور در ماده ۵۸ قانون ذکر خواهد شد.
از حاصل کل دارائی بدواً هزینه‌های ورشگستگی [ورشکستگی] و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذکور در برک [برگ] صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تقسیم خواهد شد.

ماده ۵۷ ـ هرکاه [هرگاه] بموجب ماده ۴۵ قانون دعوائی به بستان کاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا بوسیله ضمیمه جداکانه [جداگانه] آنرا بین بستانگار [بستانکار] انتقال گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.

ماده ۵۸ ـ همینکه صـورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکـاران اعلام گردد که صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نگته [نکته] نیز بطریق فوق اعلام خواهد گردید.

ماده ۵۹ ـ قبل از اقدام بتقسیم اداره باید مطمئن شود که هیچگونه اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت بصورت تقسیم بعمل نیامده است.
در صورتیکه نسبت باین صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم منتظر نتیجه رسیدگی باین اعتراض خواهد بود.

مبحث هفتم – خاتمه ورشکستگی

ماده ۶۰ ـ پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی برئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارائی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هائیکه بموجب فقره ۴ ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه در صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد. سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.

ماده ۶۱ ـ گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستکی [ورشکستگی] هم بموجب آگهی اعلام گردد.
در مورد ماده ۲۲ قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروی نیست.

ماده ۶۲ ـ سند عدم کفایت دارائی باید برطبق نمونه پیوست صادر شود.

مبحث هشتم – تصفیه اختصاری

ماده ۶۳ ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود:

 • ۱ـ بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌شوند مغذلک [معذلک] هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است بوسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
 • ۲ـ در هر موقع بدون هیچگونه شرطی ممکن است خواه از طریق عادی یا بطور مزایده اقدام بفروش اموال ورشکسته بعمل آید. مهلتی که برای پرداخت بهاء مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز کند.
  در صورت نبودن خریدار به ‏بهاء ارزیابی شده اقدام بمزایده مجدد بعمل نیامده و اداره تصفیه بنحو مقتضی اقدام بفروش آن خواهد نمود.
 • ۳ـ تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بعمل آمده و سند عدم کفایت دارائی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز بعمل نخواهد آمد.
مبحث نهم – مقررات مخصوص

ماده ۶۴ ـ در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.

ماده ۶۵ ـ عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آئین‏ نامه ادامه خواهد یافت.

ماده ۶۶ ـ هرکاه [هرگاه] اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشگیل [تشکیل] اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آئین‏ نامه تکمیل خواهد گردید.

ماد [ماده]۶۷ ـ در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه بوسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر بوسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امورتصفیه باید بتشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.

کفیل وزارت دادگستری ـ سروری

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا