آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (ب)

مصوب 1319/00/00

آیین نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (ب)
مصوب ۱۳۱۹,۰۰,۰۰

نظر بماده (۵۷) قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۸ مواد زیر را مقرر میدارد:

ماده ۱ ـ طبق ماده (۵۴) قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق (ب) عبارت است:

الف ـ از ۲۵% حقوقی که بموجب قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۰ و ماده یازده قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق میگیرد.

ب ـ از مبلغ موضوع اعتراض نامه که بموجب ماده (۲۹۳) قانون تجارت تنظیم میشود از قرار هر ده ریال ۱۰دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر آن متعلق بصندوق (ب) خواهد بود.

ماده ۲ ـ طرز وصول درآمدهای نامبرده بقرار زیر می‌باشد:

الف ـ متصدیان ثبت شرکتها در ضمن وصول حقوق مندرجه در ماده (۱۰) قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۱ر۳ر۳۱۰ باید صدی ۲۵ اضافی را با رعایت ماده (۳) این آئین‏ نامه وصول نمایند.

ب ـ متصدیان مزبور در موقع وصول حقوق مذکور در ماده (۱۱) قانون تجارت و پس از احتساب حقوق مقرر در ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد باید ۲۵درصد مجموع آن را با رعایت ماده ۳ این آئین نامه وصول نمایند.

ج ـ متصدیان دفتر دادگاه ها مکلفند در موقع دریافت اعتراض نامه مذکور در ماده (۲۹۳) قانون تجارت از قرار هر ده ریال ده دینار (یک‌ درصد) دریافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روی اعتراض نامه الصاق و باطل و برای نصف دیگر طبق دستور ماده ۳ این آئین نامه عمل نمایند.

ماده ۳ ـ متصدیان ثبت شرکتها و دفاتر دادگاه ها باید در موقع وصول درآمدهای مقرر رسیدی مطابق نمونه پیوست در دو برک [برگ] صادر و برک [برگ] اول را بدهنده وجه تسلیم و برک [برگ] دوم را بصورت‌ حساب های خود که باداره تصفیه میفرستند پیوست نمایند. قبوض نامبرده از طرف حسابداری اداره کل تصفیه شماره ‌گذاری و مهر خواهد شد.

ماده ۴ ـ متصدیان مذکور در بالا باید منتها تا آخر وقت هر روز صورت‌ حساب درآمد همان روز را طبق رونوشت قبوضی که در دست دارند روی نمونه‌های پیوست ثبت و قبض نامبرده را بدان الصاق نمایند.

ماده ۵ ـ متصدیان دادگاه ها باید کلیه وجوه درآمد روزانه را صبح روز بعد در مرکز بصندوق اداره حسابداری کل تصفیه بانضمام صورت ‌حسابهای مذکور در ماده ۴ این آئین نامه تحویل نموده و قبض رسید دریافت دارند.
در شهرستانها باید وجه را بحساب درآمد صندوق (ب) اداره کل تصفیه در مقابل رسیدی که در دو نسخه اخذ خواهند نمود مستقیماً به ‌بانک ملی پرداخت نموده و صورت ‎حسابهای مذکور در ماده چهار این آئین نامه را بانضمام یک برگ رسید بانک ملی در اول و شانزدهم هر ماه باداره تصفیه محل تسلیم نموده و اداره تصفیه نیز بفاصله سه روز رسیدگی کرده و صورت‌حسابها را بمرکز ارسال خواهد داشت.

تبصره ـ در محل‌هائی که هنوز اداره تصفیه تشکیل نشده است هر دو نسخه صورت‌ حساب با پیوست‌های آن باید هر پانزده روز یکمرتبه از طرف دادگاه ها و ثبت شرکت ها باداره حسابداری کل تصفیـه فرستاده شده و تصدیق صورت ‌حسابها نیز از طرف اداره نامبرده بعمل خواهد آمد.

ماده ۶ ـ متصدیان ثبت شرکتها باید درآمد صندوق (ب) را منتهی تا آخر هر ماه به طرزی که در بالا قید گردیده در مرکز بصندوق حسابداری اداره کل تصفیه و در شهرستانها به بانک ملی تسلیم نمایند.

ماده ۷ـ حسابداری اداره کل تصفیه مکلف است منتهی در ظرف دو روز صورت ‌حسابهائی را که از بابت درآمد نامبرده دریافت میدارد رسیدگی نموده و در صورت صحت یک نسخه آنرا امضاء باداره مربوطه عودت دهد.
در شهرستانها وظیفه بالا را اداره تصفیه محل انجام خواهد داد.

ماده ۸ ـ اداره کل تصفیه در بانک ملی شعبه مرکزی حسابی بنام حساب درآمد صندوق (ب) باز و کلیه وجوه حاصله از این محل را بحساب مزبور واریز خواهد نمود.

ماده ۹ ـ ادارات تصفیه در موقع لزوم میتواننـد صـورت درآمدهـای صندوق (ب) را با سوش‌ها و سایر اسناد و مدارک متصدیان دفاتر مربوطه تطبیق و بازرسی نمایند.

ماده ۱۰ ـ در صورتیکه بین اداره تصفیه و متصدیان دفاتر ثبت شرکتها اختلافی حاصل شود رفع آن با نماینده که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ رسیدگی بحسابهای صندوق (ب) اداره کل تصفیه با بازرسی خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری برای این کار تعیین میشود. بازرس نامبرده در پانزدهم هر ماه کلیه عملیات محاسباتی ماه گذشته را مطابق مندرجات دفاتر رسیدگی نموده و نتیجه را در دفتر آزمایش قید در صورت مشاهده خلاف آنرا بوزارت دادگستری گزارش خواهد داد.

ماده ۱۲ ـ آئین‏ نامه شماره (۱۸۰۷۹) مصوب ۱۵ر۷ر۱۳۱۸ نسخ میشود.

وزیر دادگستری- مجید آهی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا