اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

مصوبه شماره 12062/ت42939هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت وزیران با اصلاحات ۱۳۹۹/۷/۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۵۹۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب ۱۳۸۷- اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

فصل اول- کلیات و تعاریف

ماده ۱- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب ۱۳۸۷-

۲- اعضاء : افراد حقیقی که در اجرای قانون و به موجب این اساسنامه به وسیله هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران و به موجب ماده (۲۸) این اساسنامه تعیین صلاحیت شده و برای آنان کارت عضویت صادر می شود.

۳ـ هیئت تشخیص: هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران، موضوع ماده (۲۷) این اساسنامه.

۴ـ جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران.

ماده۲ـ جامعه به عنوان مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی ایجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده۳ـ حدود وظایف و اختیارات جامعه به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ ارتقاء فرهنگ مالیاتی مؤدیان.

۲ـ ارتقاء دانش حرفه ای اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی.

۳ـ تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی موردنیاز مؤدیان برای ارایه به مراجع مالیاتی.

۴ـ انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه ای.

۵ ـ نظارت بر عملکرد اعضای جامعه به منظور تأمین محیط سالم برای فعالیت حرفه ای آنان.

۶ ـ اطلاع رسانی در خصوص قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا.

۷ـ بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی.

۸ ـ حمایت از حقوق حرفه ای اعضا

۹ـ ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه ای اعضا با یکدیگر

۱۰ـ ارتباط و همـکاری حرفه ای با تشکـل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها

۱۱ـ تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی موضوع این اساسنامه

۱۲ـ صدور پروانه کار حرفه­ای برای اعضا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً به منظور فعالیت در حرفه تخصصی مشاور مالیاتی.

فصل دوم ـ ارکان

ماده۴ـ ارکان جامعه به شرح زیر است:

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ شورای عالی

۳ـ هیئت مدیره

۴ـ هیئت عالی نظارت

۵ ـ هیئت تشخیص

ماده ۵- مجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی

۲ـ تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت

۳ـ تعیین میزان حق حضور در جلسات اعضای شورای عالی

۴ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه در صورت لزوم

۵ ـ تعیین و تصویب خط مشی جامعه

تبصره ۱ـ مسئولیت برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است. چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال خواهد بود، دعوت نکند، رییس هیئت عالی نظارت، مجمع عمومی را دعوت خواهد کرد.

تبصره ۲ـ دستورالعمل نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیئت رییسه، چگونگی اداره جلسه، حدنصاب تشکیل جلسه، شیوه اخذ آراء و نظارت بر برگزاری جلسه مجمع عمومی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد.

تبصره ۳ـ در صورت تقاضای بیش از یک سوم اعضا جهت برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده هیئت مدیره مکلف است نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.

ماده ۶ـ شورای عالی متشکل از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که چهار نفر عضو اصلی آن و دو نفر عضو علی البدل از بین اعضای جامعه و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و سه نفر عضو اصلی دیگر به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد:

۱ـ نماینده منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ـ نماینده منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳ـ نماینده منتخب رییس سازمان حسابرسی

تبصره۱ـ مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره بلامانع است.

تبصره۲ـ صحت انتخابات اعضای شورای عالی براساس گزارش هیئت عالی نظارت پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر می شود.

تبصره۳ـ اعضـای قبلی تا انتـخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستـند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عضویت در جامعه، اعضای علی البدل به ترتیب اولویت تعداد رأی مأخوذه جایگزین چهار عضو اصلی مذکور خواهند شد.

تبصره۴ـ علاوه بر اعضای شورای عالی، رییس هیئت عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیئت یادشده در جلسات شورای عالی شرکت خواهند نمود.

ماده۷ـ شرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر است:

۱ـ داشتن حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی مرتبط

تبصره ـ سنوات خدمت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، عضویت در شورای عالی مالیاتی و عضویت در هیئت های موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سابقه مدیریت پذیرفته خواهد شد.

۲ـ نداشتن محکومیت از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی مذکور در این اساسنامه.

تبصره۱ـ دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب شورای عالی شامل نحوه داوطلب شدن برای عضویت در شورای مذکور، طرق اخذ آراء و شیوه نظارت بر برگزاری انتخابات به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۲ـ تشخیص انطباق صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی و شرایط مذکور در این ماده به عهده رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

ماده ۸- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:

۱ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و دبیر کل جامعه

۲ـ تعیین و تصویب برنامه های جامعه

۳ـ تصویب آیین نامه های مالی، اداری، انضباطی و نظارت حرفه ای و سایر آیین نامه های مورد نیاز جامعه و تعیین حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه که پس از تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور معتبر و قابل اجرا می شوند.

۴ـ تأیید بودجه سالانه جامعه که باید به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور برسد و ارایه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه به مجمع عمومی

۵ ـ تعیین حقوق اعضای موظف هیئت مدیره و میزان حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره

۶ ـ تعیـین حق الزحمه اعضای هیئت های بدوی، تجدیدنظر و عالی و کارگروه های تخصصی جامعه

۷ـ انتخاب یک نفر صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور مالیاتی برای عضویت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و هیئت عالی انتظامی.

۸ ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی

۹ـ تصمیم گیری نسبت به سایر موارد در جهت بهبود امور جامعه با تأیید رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰ـ ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور

ماده۹ـ هیئت مدیره مرکب از سه نفر است که از میان اعضای جامعه توسط شورای عالی برای یک دوره سه  ساله انتخاب و با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره۱ـ ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان توسط اعضای موظف هیئت مدیره ممنوع می باشد.

تبصره۲ـ رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه با حکم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شود و تغییر آن قبل از انقضای دوره سه ساله با پیشنهاد شورای عالی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

تبصره۳ـ رییس هیئت مدیره و دبیر کل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جز در مواردی که بر عهده دیگر ارکان جامعه قرار دارد و همچنین مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره را برعهده خواهد داشت.

تبصره۴ـ ریـیس هیئت مدیره و دبیر کل و سایر اعضای هیئت به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می نمایند.

تبصره۵ ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر است. آیین نامه داخلی هیئت مدیره توسط هیئت یادشده تهیه و به تصویب شورای عالی می رسد.

ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ برگزاری مجامع عمومی و اجرای مصوبات مجمع و شورای عالی.

۲ـ تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه سالانه جامعه در چارچوب خط مشی و برنامه های تعیین شده و ارایه به شورای عالی.

۳ـ تهیه و تنظیم آیین اخلاق و رفتار حرفه ای و آیین نامه انضباطی اعضاء برای ارایه به شورای عالی و نظارت حرفه ای بر کار آنان.

۴ـ تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و اداری جامعه برای ارایه به شورای عالی.

۵ ـ تهیه گزارش صورتهای مالی سالانه و ارایه آن به هیئت عالی نظارت و شورای عالی.

۶ ـ پیشنهاد مبلغ حق عضویت ثابت سالانه و متغیر اعضای جامعه و ارایه آن به شورای عالی.

۷ـ ارایه پیشنهادهای لازم جهت بهبود امور جامعه به شورای عالی.

۸ ـ ترتیب برگزاری دوره های آموزشی لازم جهت اعضاء یا مودیان مالیاتی.

۹ـ ترتیب برگزاری آزمون ورودی اعضاء .

۱۰ـ ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء .

۱۱ـ ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی.

۱۲ـ اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب.

۱۳ـ نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش.

۱۴ـ صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام شده از سوی هیئت تشخیص.

۱۵ـ تأمین نیروی انسانی، امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت.

۱۶ـ تشکیل کارگروههای تخصصی و انتخاب اعضای کارگروههای یادشده پس از تأیید صلاحیت توسط شورای عالی.

ماده۱۱ـ هیئت عالی نظارت مرکب از یک نفر رییس و دو نفر عضو است که براساس شرایط زیر از بین اعضای جامعه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند و به صورت موظف انجام  وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

۱ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ حسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.

۴ـ داشتن حداقل پنج سال سابقه کار مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی.

۵ ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

۶ ـ نداشتن سوابق سوء حرفه ای، مالی و اداری.

ماده۱۲ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و احراز کفایت نظارت حرفه ای، هیئت عالی نظارت دارای وظایف زیر می باشد:

۱ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و ارایه آن به شورای عالی.

۲ـ رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه و تأیید می شود و ارایه آن به شورای عالی.

۳ـ نظارت بر فعالیت جامعه از جمله کارگروه های تخصصی.

۴ـ انجام وظایف نظـارتی بر فعالیت اعضای جامعه و دیگـر وظایف محوله که حسب مورد توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده۱۳ـ هیئت عالی نظارت در صورت لزوم می تواند در اجرای وظایف خود از خدمات حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل و مؤسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهاد هیئت عالی نظارت و تصویب شورای عالی جامعه مشخص می شود.

ماده۱۴ـ حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضاء هیئت مدیره جامعه است.

ماده۱۵ـ دبیرخانه هیئت عالی نظارت زیر نظر رییس آن اداره می شود. تشکیلات دبیـرخانه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت به تصـویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می رسد.

ماده۱۶ـ کلیه هزینه های هیئت عالی نظارت و هزینه های دیگر امور مقرر در این اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمین و پرداخت می شود. هیئت مدیره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظیمی خود، هزینه های هیئت عالی نظارت را با نظر آن هیئت در بودجه جامعه پیش بینی نماید و شورای عالی موظف به تصویب آن است.

ماده۱۷ـ رییس هیئت مدیره و دبیرکل و اعضای جامعه مکلفند امکانات و تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت عالی نظارت فراهم کنند و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار آنان یا نمایندگان آنها قرار دهند.

ماده۱۸ـ هیئت عالی نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعالیتهای خود را حسب مورد به وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی ارسال نماید.

ماده۱۹ـ آیین نامه چگونگی انجام وظایف هیئت عالی نظارت در خصوص مواردی که در مقررات این اساسنامه پیش بینی شده است، توسط آن هیئت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده۲۰ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل و زیر نظر هیئت عالی نظارت انجام وظیفه می نماید.

تبصره ـ هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به تعداد موردنیاز تشکیل می گردند.

ماده۲۱ـ رسیدگی به گزارشهای واصله از هیئت عالی نظارت در مورد تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط به عهده هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی می باشد که هر یک مرکب از سه عضو به شرح زیر می باشد:

۱ـ یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری.

۳ـ یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب شورای عالی.

تبصره۱ـ اعضای هیئت های بدوی نمی توانند همزمان عضو هیئت های تجدیدنظر باشند.

تبصره۲ـ اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۳ـ اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی نباید دارای سابقه محکومیت جزایی مؤثر باشند.

تبصره۴ـ اعضای هیئت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پرونده هایی که منجر به ارایه گزارش هیئت عالی نظارت شده سابقه اظهارنظر داشته باشند. (اعم از حل اختلاف مالیاتی و یا مشاوره مالیاتی)

تبصره۵ ـ اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع بندهای (۱) و (۳) این ماده باید دارای حداقل دو سال سابقه اشتغال به کار در سمت عضو شورای عالی مالیاتی، هیئت عالی انتظامی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، نماینده سازمان در هیئت حل اختلاف مالیاتی و مدیر کل امور مالیاتی بوده باشند.

ماده۲۲ـ جلسات هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور همه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت معتبر است.

ماده۲۳ـ ترتیب رسیدگی هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر می باشد:

آرای هیئت بدوی پس از ابلاغ به محکوم علیه قطعی خواهد بود مگر آنکه ظرف مهلت سی روز محکوم علیه و یا هیئت عالی نظارت اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت تجدیدنظر انتظامی اعلام نماید که در این صورت هیئت تجدیدنظر انتظامی پس از دریافت اعتراض، دلایل و اسناد ارایه شده توسط تجدیدنظرخواه را رسیدگی و مستند به جهات و اسباب و دلایل، حسب مقررات این اساسنامه و آیین نامه انضباطی، رأی مقتضی بر نقض رأی هیئت بدوی انتظامی یا رد شکایت صادر می نماید. رأی صادر شده با اکثریت آراء مناط اعتبار و نظر اقلیت در متن رأی قید می گردد. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۲۴ـ تنبیه های انضباطی اعضای جامعه به شرح زیر است:

۱ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

۲ـ اخطار کتبی با درج در پرونده

۳ـ تعلیق عضویت از یک تا دوازده ماه

۴ـ تعلیق عضویت از یک تا پنج سال

۵ ـ لغو عضویت دائم

تبصره۱ـ تنبیه موضوع این ماده پس از صدور رأی قطعی هیئت های انتظامی از سوی هیئت مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود.

تبصره۲ـ هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت های انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی (مطابق این اساسنامه) و صدور رأی مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیر کل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام نمایند.

ماده۲۵ـ اعضای جامعه می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیئت های تجدیدنظر انتظامی به آنان به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به هیئت عالی انتظامی شکایت کنند و نقض رأی تجدیدنظر را خواستار شوند.

تبصره۱ـ هیئت عالی انتظامی مرکب از سه نفر است که به شرح زیر انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود:

۱ـ یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالی و حسابرسی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته با معرفی وزیر دادگستری

۳ـ یک نفر صاحب نظر و خبره در امور مالیاتی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره۲ـ هیئت عالی انتظامی مکلف است شکایات موضوع این ماده را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعتراض مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر نماید. در صورت نقض رأی تجدیدنظر، موضوع به هیئت تجدیدنظر دیگری احاله می گردد.

تبصره۳ـ اعضای هیئت عالی انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره۴ـ اعضای هیئت عالی انتظامی نباید نسبت به پرونده مورد رسیدگی سابقه هر نوع اظهارنظر داشته باشند.

تبصره۵ ـ اعضای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و عالی انتظامی چنانچه در اجرای ماده (۳۰) این اساسنامه اقدام به تأسیس مؤسسه مشاوره رسمی مالیاتی نموده باشند، نمی توانند نسبت به پرونده مؤسسه یا شرکای خود اظهارنظر نمایند.

ماده۲۶ـ افرادی که کارت صلاحیت آنان باطل و عضویت آنان لغو می گردد، در هیچ یک از ارکان جامعه نیز صلاحیت عضویت نخواهند داشت.

ماده۲۷ـ هیئت تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل ده سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی و یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند. وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنها می باشد.

تبصره۱ـ جلسات هیئت تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آراء معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ هیئت تشخیص در اولین جلسه یک نفر را از میان خود به عنوان رییس هیئت تشخیص انتخاب و متعاقب آن نسبت به تهیه آیین نامه داخلی مربوط به نحوه انجام وظیفه هیئت تشخیص و چگونگی اداره دبیرخانه اقدام خواهد کرد.

ماده۲۸ـ شرایط لازم برای عضویت در جامعه به شرح زیر است:

۱ـ دارا بودن تابعیت ایرانی.

۲ـ اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی.

۴ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ها و حوزه‌­های مالی، مالیاتی، حسابداری،حسابرسی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و سایر رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با تصویب هیأت تشخیص.

۵ ـ نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۶ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور.

۷ـ قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه.

۸ ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.

تبصره ۱ـ رؤسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها، ذیحسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افرادی که دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیئت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیئت های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رؤسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیئت های حسابرسی موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با دارا بودن حداقل ده سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی مـی توانند در صـورت دارا بودن سایـر شرایط مـذکور در این مـاده پـس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت نمایند.

تبصره۲ـ در اجرای مقررات بند (۵) این ماده، تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشتغال محسوب نمی گردد.

تبصره۳ـ افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند (۶)‌این ماده می‌باشند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفه‌ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه پیشنهاد و به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد و از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای و مراکز علمی و آموزشی برگزار خواهد شد مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی‌ایران می­باشند.

فصل سوم ـ مقررات عمومی

ماده۲۹ـ منابع مالی جامعه به شرح زیر است:

۱ـ حق عضویت ثابت و متغیر سالانه

۲ـ درآمد برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی و انتشارات و همایش ها

۳ـ کمک ها و هدایا

ماده۳۰ـ مشاوران رسمی مالیاتی می توانند با رعایت شرایط این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صورت مشترک مؤسسه مشاوره رسمی تشکیل دهند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی‌این ماده توسط هیأت مدیره جامعه تهیه و پس از تأیید شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده۳۱ـ درآمدها و هزینه های جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه انجام می شود.

ماده۳۲ـ دوره مالی جامعه یک سال شمسی می باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده۳۳ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد.

ماده۳۴ـ ارایه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مؤدیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم یا (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده، ممنوع می باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از مؤسسات حسابرسی ارایه دهنده گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (۲۷۲) و (۲۷) یادشده نیز جاری می باشد.

ماده۳۵ـ اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی به عنوان عضو موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم حق حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف مالیاتی را نخواهد داشت.

ماده۳۶ـ استفاده اعضای جامعه از عضویت خود در جامعه به عنوان ابزار در امور سیاسی ممنوع است.

ماده۳۷ـ در صورت انحلال جامعه، مازاد داراییها و بدهی ها، طبق نظر رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مؤسسات فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و پژوهشی غیرانتفاعی واگذار خواهد شد.

ماده۳۸ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۳۴۶۴/ت۴۵۰۲۰ک مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۹ فراهم و در اختیار جامعه قرار خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا