اساسنامه شرکت­ فرودگاه­ ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)

مصوب 1400/10/29 هیات وزیران

اساسنامه شرکت­ فرودگاه­ ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)

 

هیأت وزیران در جلسات ۹/۴/۱۳۹۸، ۳۰/۶/۱۳۹۹ و ۲۹/۱۰/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان­های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌ و بودجه کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اساسنامه شرکت فرودگاه ­ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) را به ‎ شرح زیر تصویب ‎‎ کرد:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده ۱ـ شرکت فرودگاه ­ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می­شود، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و شهرسازی است که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می­شود.

تبصره ـ شرکت در اجرای بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مشمول ترتیبات مقرر در ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ است.

ماده۲ـ هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی، اداره، نگهداری، توسعه، تکمیل، تجهیز و بهره­ برداری فرودگاه ­های کشوری تحت مالکیت و مدیریت شرکت و ایجاد فرودگاه ­های دارای توجیه فنی و اقتصادی و ارایه خدمات کمک ناوبری، فرودگاهی و سایر فعالیت­های جنبی فرودگاهی، هوانوردی و پروازی است.

ماده۳ـ مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می­‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شعب، نمایندگی‌­ها و شرکت های تابع فرودگاهی تأسیس کند.

ماده۴ـ سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد هزار و هشتاد و شش میلیارد و پانصد و شصت و هشت میلیون (۰۰۰ ر۰۰۰ر۵۶۸ر۰۸۶ر۱۸۰) ریال است که به یکصد و هشتاد میلیون و هشتاد و شش هزار و پانصد و شصت و هشت (۵۶۸/۰۸۶/۱۸۰) سهم یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریالی منقسم شده و تماماً متعلق به دولت است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات شرکت

ماده۵ ـ وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

الف ـ ارایه خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‌­برداری از پایانه‌­های بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه (پارکینگ)، مراجعین به فرودگاه ­ها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، اقامتی و پذیرایی، ورزشی، سوخت رسانی به هواپیما و انجام خدمات وارسی پروازی و خرید هواپیمای وارسی و تجهیزات مربوط و سایر فعالیت­هایی که به موجب قانون به عهده شرکت قرار گرفته یا خواهد گرفت با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ خدمات طراحی، ساخت، تعمیرات و نگهداری پایانه‌­ها، ساختمان­های جنبی، عوامل پروازی، تجهیزات پروازی و لوازم ارتباطی و خدمات هوانوردی و پروازی و هواشناسی هوانوردی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری.

پ ـ سرمایه­‌گذاری یا مشارکت با بانک­ها و اشخاص حقیقی و حقوقی (غیردولتی) واجد شرایط و اخذ تسهیلات از بانک­ها و مؤسسات اعتباری به منظور تحقق اهداف شرکت با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ ایجاد آزمایشگاه­های تحقیقاتی منطبق با اهداف شرکت.

ث ـ صدور و فروش خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و مدیریت تخصصی در محدوده وظایف اصلی شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ عضویت در مجامع و سازمان­های غیردولتی داخلی و بین­‌المللی مرتبط با وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ خرید حق بهره­ برداری از اختراعات، طرح­های صنعتی و دانش فنی در حوزه ­های مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ طراحی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی در داخل و خارج از کشور در قالب استانداردهای مربوط.

خ ـ سایر اقداماتی که به تشخیص و تصویب مجمع عمومی در جهت تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم باشد.

تبصره ـ شرکت می‌­تواند برخی از امور غیرمدیریتی نظیر فعالیت­های فنی و عملیاتی، خدماتی و پشتیبانی مربوط به ایجاد، اداره، نگهداری، توسعه و تجهیز فرودگاه ­ها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و اصلاحات بعدی آن واگذار کند.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده۶ ـ ارکان شرکت عبارتند از:‌

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیئت‌مدیره

پ ـ حسابرس ( بازرس قانونی)

ماده۷ـ مجمع عمومی شرکت از افراد زیر به‌ عنوان نمایندگان سهام دولت تشکیل می‌­شود:‌

  • الف ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت
  • ب ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
  • پ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • ت ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
  • ث ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ماده۸ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

  • الف ـ مجمع عمومی عادی
  • ب ـ مجمع عمومی فوق‌­العاده

ماده۹ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط ‎ ­مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده۱۰ـ مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق­‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع ‎ عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع فوق­‌العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌­العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل (۱۰) روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده۱۱ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تصویب خط‌­ مشی و برنامه عملیاتی شرکت.

ب ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورت­های مالی و بودجه شرکت.

پ ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره شرکت براساس پیشنهاد رییس مجمع ‎ عمومی.

ت ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) شرکت طبق قوانین مربوط.

ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌­ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ بررسی آیین­ نامه ­های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت و ارایه آن به هیئت‌وزیران جهت تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ بررسی و تصویب تعرفه­‌های خدمات و فعالیت­های شرکت به استثنای تعرفه‌­های موضوع ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ـ که پس از تأیید مراجع ذی­‌ربط اجرا خواهد شد.

خ ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق­‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

د ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک­‌ الوصول و غیرقابل وصول که از طرف هیئت‌مدیره پیشنهاد می­شود.

ذ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌­گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ ارجاع دعاوی به داوری، سازش در دعاوی، استرداد دعاوی و ارایه به مراجع ذی­‌صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس یا تحصیل شعبه یا نمایندگی در نقاط داخل کشور و شرکت های تابع فرودگاهی یا انحلال آنها به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ژ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به طرح­های پیشنهادی هیئت‌مدیره در مورد فعالیت­های قابل واگذاری شرکت.

س ـ پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و سازمان­های داخلی و بین­‌المللی طبق قوانین و مقررات مربوط.

ش ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

ص ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال غیرمنقول شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ض ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می­گیرد.

ماده۱۲ـ مجمع عمومی فوق‌­العاده در مواقع لزوم تشکیل می­شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد درخصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می­کند:

  • الف ـ اصلاح یا تغییر در اساسنامه شرکت.
  • ب ـ افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
  • پ ـ انحلال شرکت.

ماده۱۳ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد مسلمان و مؤمن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب­‌نظر در تخصص­های مرتبط با فعالیت­های شرکت با تشخیص مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می­‌شوند و پس از انقضای مدت، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌­های بعد بلامانع است.

تبصره۱ـ هریک از اعضای هیئت‌مدیره موظفند به صورت تمام­‌وقت در شرکت اشتغال داشته باشند و به ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می­‌کند راهبری حوزه‌­هایی از فعالیت شرکت را عهده­‌دار می‌شوند.

تبصره۲ـ حداقل سه نفر از اعضای انتخابی هیئت‌مدیره باید از کارمندان رسمی و با تجربه و دارای حداقل ده سال سابقه کار در شرکت باشند و یک نفر نیز دارای تحصیلات و سوابق مرتبط در رشته مالی و بازرگانی باشد.

تبصره۳ـ هیئت‌مدیره از میان خود یک نفر را به‌ عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می­کند.

ماده۱۴ ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­یابد و تصمیمات با سه رأی موافق اعضا معتبر خواهد بود.

ماده۱۵ ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر ماه یک ‌بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده۱۶ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت‌مدیره با درج نظر مخالفین در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره است.

ماده۱۷ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمت دیگری (موظف یا غیرموظف) در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه آنها و سایر شرکت هایی که پذیرش سمت و شغل در آنها ممنوعیت قانونی دارد را ندارند.

ماده۱۸ـ در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای هیئت‌مدیره را غیرممکن کند، مجمع عمومی عادی به ‌طور فوق‌العاده تشکیل می­شود و جانشین وی را برای مدت باقی­مانده انتخاب خواهد کرد.

ماده۱۹ـ هیئت‌مدیره شرکت مجری مصوبات مجمع عمومی می­‌باشد و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر است:

الف ـ تهیه و تنظیم تشکیلات کلان، آیین­‌نامه‌­های مالی،‌ معاملاتی، اداری و استخدامی و همچنین پیشنهاد اصلاح آنها و اساسنامه شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ب ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت­های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

پ ـ پیشنهاد خط­ مشی‌ و تأیید برنامه ‎ عملیاتی شرکت و ارایه آنها به ‎ مجمع ‎ عمومی.

ت ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب تشکیلات کلان با رعایت

قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ تصویب آیین­‌نامه­‌های داخلی مربوط به روش اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین­‌نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت‌مدیره برسد.

چ ـ نظارت بر اجرای برنامه­‌های جاری براساس خط‌ ­مشی و اهداف شرکت.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول در چهارچوب آیین‌­نامه­ های

مالی و معاملاتی شرکت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجاره اماکن و تأسیسات براساس لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل­ها در فرودگاه ­های کشور ـ مصوب ۱۳۵۸ـ .

خ ـ مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت­های مالی، محاسباتی، استخدامی، مدیریت امور کارکنان، تشکیلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری، مالی، فنی، دفاتر و نمایندگی‌ها.

د ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت.

ذ ـ پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته­‌های شرکت به مجمع عمومی.

ر ـ تعیین حق وکالت یا حق مشاوره وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت.

ز ـ بررسی و پیشنهاد سرمایه­‌گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمع عمومی.

ژ ـ بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک ­‌الوصول و غیرقابل وصول و نیز اندوخته­‌های شرکت به مجمع عمومی.

س ـ تأیید برنامه‌­های آموزشی در راستای تربیت و ارتقای کارکنان و مدیران شرکت که از سوی مدیرعامل پیشنهاد می­‌شود.

ش ـ پیشنهاد تعرفه‌­های خدمات و فعالیت­های شرکت به مجمع عمومی.

ص ـ اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه­ای و بین ­المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی.

ض ـ برنامه ­ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه فعالیت شرکت و طرح­های آموزشی کارکنان.

ط ـ انجام سایر امور لازم برای اداره شرکت در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ماده۲۰ـ هیئت‌مدیره می­‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۲۱ـ هیئت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت­های مالی شرکت و گزارش هیئت‌مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال کند.

ماده۲۲ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی است که با پیشنهاد هیئت ‎ مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن که متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار باشد، انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می­شود و دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت در حدود مصوبات مجمع عمومی و هیأت ‎‎ مدیره و مقررات این اساسنامه و آیین­‌نامه­‌های مربوط است.

تبصره ۱ ـ مدیرعامل می‌­تواند رییس هیئت‌مدیره شرکت نیز باشد.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل می­‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان واجد شرایط یادشده شرکت تفویض کند.

ماده۲۳ـ موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل است:

الف ـ اجرای مصوبات مجامع و هیئت‌مدیره.

ب ـ تهیه بودجه سالانه و صورت­های مالی شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

ت ـ اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

ث ـ پیشنهاد آیین­‌نامه ­های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت به هیئت‌مدیره.

ج ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره.

چ ـ بازکردن حساب ریالی یا ارزی در بانک­های داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت‌مدیره.

ح ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان بر اساس آیین‌­نامه استخدامی شرکت و در چهارچوب اهداف و سیاست­ها و سازمان مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

خ ـ تهیه و تدوین گزارش­های دوره­‌ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام­ شده شرکت برای ارایه به هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

ماده۲۴ـ کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهد‌آور شرکت باید به ‎ امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) یا نمایندگان آنان از بین افراد مسلمان و مؤمن، متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب­نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت­های شرکت برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند می­رسد.

تبصره ـ استفاده از حساب­های بانکی شرکت به امضای مشترک افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذی­حساب نیز خواهد رسید.

ماده۲۵ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی است ‎ و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به ‎ غیر را دارد. مدیرعامل می­‌تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی ‎ جمهوری ‎ اسلامی ایران نسبت به ‎ ارجاع موارد به ‎ داوری اقدام کند.

ماده۲۶ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر و دارای قدرت اجرایی است.

ماده۲۷ـ شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین و‌ی انتخاب نشده است، به و‌ظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات حسابرس (بازرس قانونی) دراجرای وظایف خود نباید مانع جریان امور جاری شرکت شود.

ماده۲۸ـ وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر است:

الف ـ بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و اسناد شرکت و اظهار نظر در مورد آنها.

ب ـ تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

پ ـ حسابرس (بازرس قانونی) حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت، هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌ های شرکت را ملاحظه کند، بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسئولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند.

ت ـ حسابرس (بازرس قانونی) می­‌تواند برای انجام وظایف خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده کند. مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه حسابرس (بازرس قانونی) امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد.

فصل چهارم ـ تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده۲۹ـ منابع مالی شرکت به شرح زیر است:

الف ـ اعتبارات بودجه عمومی.

ب ـ تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادها در چهارچوب قوانین مربوط.

پ ـ درآمدهای ناشی از سرمایه ­گذاری­های مستقیم و غیرمستقیم.

ت ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب “ساخت، بهره ­برداری و واگذاری”

و “ساخت، مالکیت، بهره برداری و واگذاری” و “ساخت، اجاره و واگذاری” با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شرکت از جمله خدمات پروازی و هوانوردی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده۳۰ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز می­شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می­‌پذیرد.

ماده۳۱ـ کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته­ می­شود و صورت­های مالی آن باید حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال پس از تأیید هیئت‌مدیره از طرف مدیرعامل در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار گیرد.

ماده۳۲ـ شرکت از نظر سیاست­ها، برنامه ­ها و فعالیت­های توسعه و بهره­‌برداری، تابع وزارت راه و شهرسازی و از نظر ضوابط بین­‌المللی تابع مقررات سازمان بین‌­المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می‌­شود، است.

ماده۳۳ـ هیئت‌مدیره باید هر سال یک دهم از سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی به صددرصد سرمایه شرکت برسد.

ماده۳۴ـ میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی­های شرکت طبق استانداردهای حسابداری و صنعت هوانوردی به پیشنهاد هیئت‌مدیره تعیین و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک محاسبه و اعمال حساب است.

ماده۳۵ـ سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی­شود. مابه ­التفاوت حاصل از تسعیر دارایی­ها و بدهی­های مذکور باید در حساب “ذخیره تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی” منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. درصورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی­ها و بدهی­های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت­ شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت خواهد بود.

ماده۳۶ـ شرکت می­تواند برای سرمایه­ گذاری و تأمین منابع مالی از روش­ها و ابزارهای مالی و سرمایه­ ای متعارف و تسهیلات بانکی و سایر مؤسسات اعتباری مجاز در قالب بودجه سالیانه شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح استفاده کند.

ماده۳۷ـ در اجرای بند (۳) ماده (۵۳) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ صددرصد درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و دارایی­های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح­ شده توسط خزانه ­داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریت­های شرکت در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی هزینه می­شود.

ماده۳۸ـ اساسنامه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور (سهامی خاص) موضوع تصویب­‌نامه شماره ۵۸۸۱۴/ت۳۱۴۸۱ک مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن لغو می­‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۹۹۳۷/۱۰۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا