اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

مصوبه شماره ۱۰۶۴۰۵/ت۴۹۴۵۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۶ هیأت وزیران

 هیئت وزیران در جلسات ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ و ۱۳۹۴/۶/۱ به پیشنهادبنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد ماده (۳۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران-مصوب ۱۳۹۱- اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

فصل اول- کلیات

ماده ۱- به منظور ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت های شغلی ایثارگران شامل خانواده شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند)، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان، صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که در این اساسنامه به اختصار ‘صندوق’ نامیده می-شود
به عنوان موسسه عمومی غیردولتی وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران با شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

تبصره- خواهر و برادر شهدا در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این اساسنامه می‌باشند. (الحاقی ۱۳۹۹/۴/۱۷)

ماده ۲- مرکز اصلی صندوق در تهران است و در مراکز استان ها با تصویب هیئت امنا می¬تواند شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۳- وظایف و اختیارات صندوق به شرح زیر تعیین می شود:

الف- اعطای تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای ایثارگران.
ب- اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه و کم سود به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای ایثارگران.
ج- کمک به تأمین منابع مالی جهت فعالیت های زیرساخت اشتغال و اجرای برنامه های حمایت از مجریان طرح های خوداشتغالی و کارآفرینی برای ایثارگران.
د- کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح های اشتغال زا و کارآفرینی ایثارگران واجد شرایط.

تبصره- اجرای وظایف و اختیارات فوق با رعایت سیاست های شورای عالی اشتغال صورت خواهد گرفت.

ماده ۴- منابع مالی صندوق عبارت است از:
الف- بودجه عمومی دولت
ب- وجوه برگشتی از محل اقساط وام های اشتغال پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)
ج- سایر منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران (منابع داخلی بنیاد شهید و امور ایثارگران)
د- هدایا و کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی

فصل دوم- ارکان صندوق

ماده ۵- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین می¬شود:

الف- هیئت امنا
ب- هیئت مدیره
ج- مدیر عامل
د- بازرس

ماده ۶- اعضای هیئت امنای صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران (رییس)
ب- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی ربط وی
ج- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط وی
د- وزیر اموراقتصادی و دارایی یا معاون ذی ربط وی
هـ- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی¬ربط وی
و- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا معاون ذی¬ربط وی
ز- یک نفر از ایثارگران متخصص و آشنا به موضوع اشتغال و کارآفرینی به انتخاب مرکز تشکل های ایثارگران

تبصره- یکی از معاونان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به انتخاب ایشان به عنوان دبیر هیئت امنا تعیین می شود.

ماده ۷- جلسات هیئت امنای صندوق حداقل سالی دو بار با دعوت رییس هیئت امنا و یا با تقاضای مدیرعامل تشکیل خواهد شد.

ماده ۸- وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر تعیین می شود:

الف- نظارت بر فعالیتهای صندوق و سیاستگذاری و تعیین خط مشی صندوق.
ب- بررسی و تصویب برنامه های اجرایی سالانه صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.
ج- تصویب بودجه سالانه و متمم و اصلاحیه آن، صورت های مالی و تشکیلات صندوق.
د- تأیید پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه آن به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی تصویب.
هـ- تأیید پیشنهاد انحلال صندوق و ارایه آن به مراجع قانونی.
و- تصویب ایجاد شعبه و نمایندگی و تغییر اقامتگاه قانونی صندوق.
ز- انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای هیئت مدیره.
ح- بررسی گزارش های سالانه هیئت مدیره.
ط- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین¬نامه¬های مورد نیاز صندوق، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ی- بررسی و تصویب سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
ک- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به عهده هیئت امنا می باشد.

ماده ۹- در موارد ضروری جلسات هیئت امنا به طور فوق العاده به پیشنهاد رییس هیئت امنا یا به درخواست هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰- جلسات هیئت امنا با حضور رییس و چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو است که دو نفر آن عضو علی البدل می باشد و از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می شوند. هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می کند.

تبصره ۱- انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره یا دوره¬های بعد بلامانع است.

تبصره ۲- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار با دعوت کتبی رییس هیئت مدیره تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات الزامی است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره و بدون اطلاع قبلی، تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه غیر متوالی (در طول یک سال) در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۴- در صورت فوت، استعفا، عزل، حجر و یا هرگونه ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا مطابق مقررات این اساسنامه تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

الف- پیگیری و اجرای مصوبات و امور محوله از سوی هیئت امنا.
ب- انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل به رییس هیئت امنا به منظور انتصاب.
ج- پیشنهاد آیین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تصویب.
د- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه و خط مشی سالانه صندوق و ارایه به هیئت امنا برای تصویب.
هـ- ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت امنا.
و- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به هیئت امنا.
ز- تصویب گزارش های مربوط به عملکرد و صورت های مالی صندوق که توسط مدیرعامل به صورت سالانه یا فوق العاده ارایه می شود.
ح- ارایه گزارش سالانه به هیئت امنا و گزارش مالی به حسابرس مستقل و بازرس.
ط- اتخاذ تصمیم نسبت به عقد قرارداد با سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی، بانک ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ی- اتخاذ تصمیم و پیگیری در مورد وصول مطالبات صندوق.

ماده ۱۳- مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن برای مدت سه سال از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت به پیشنهاد و انتخاب هیئت مدیره و توسط رییس هیئت امنا منصوب می شود و انتصاب مجدد وی برای دوره¬های بعد بلامانع است.

ماده ۱۴- مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه به وی تفویض می شود نماینده صندوق محسوب شده و دارای وظایف و اختیارات زیر می¬ باشد:
الف- اجرای مصوبات هیئت مدیره و انجام امور اجرایی صندوق.
ب- نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و مراجع قضایی و قانونی و دستگاه های دولتی و غیردولتی و نیز اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم در خصوص حقوق و منافع صندوق با حق توکیل مکرر به غیر.
ج- ارایه پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع دعوا به داوری و استرداد دعوا به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه برای ارایه به هیئت مدیره.
هـ- افتتاح و بستن حساب در بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انجام تشریفات قانونی و رسیدگی به حسابهای مالی و وصول مطالبات با تصویب هیئت مدیره.
و- انعقاد هرگونه قرارداد به نام صندوق با رعایت ماده (۱۶) این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵- هیئت امنا، سازمان حسابرسی و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و یک موسسه دیگر را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

فصل سوم- سایر مقررات

ماده ۱۶- کلیه قراردادها، چک ها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین هیئت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، معتبر است.

ماده ۱۷- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال می باشد. اولین سال مالی از بدو تأسیس تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۷۶/۱۰۲/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا