اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

شماره۸۱۹۰۰، مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱

  • سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی
  • وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ج هاد کشاورزی
  • کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ـ صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌ های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درخصوص «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دبیر شورا و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

فصل اول: کلیات

ماده۱ـ “صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر” به‌عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران) تشکیل و به استناد قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌ های بازنشستگی و بیمه‌ های درمانی (مصوب ۱۳۸۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌نماید، در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود.

ماده۲ـ هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قوانین و مقررات عام تامین‌اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری، بازنشستگی، پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات ‌درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمد های موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه ای و امکان انجام فعالیت‌ های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.

تبصره ـ حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ ها، مؤسسات ‌و صندوق های بیمه ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است‌ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده۳ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به استناد «قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست ن هاد ها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۰۴» به صورت موسسه عمومی غیردولتی و وابسته به وزارت، طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حدود تبصره ۱ ماده ۱۱، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده۴ـ صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می‌نماید. از جمله این موارد عبارتند از:

الف ـ تامین و پرداخت مستمری بازنشستگی،پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی به اعضاء و مستمری‌بگیران.

ب ـ استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌ های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.

پ ـ استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ ها و مؤسسات‌مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ ها و مؤسسات قانونی تامین سرمایه.

تبصره۱ـ صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات، بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (تصویبنامه شماره ۶۵۸۴۶/ت۳۲۱۸۰هـ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ هیات وزیران) و سایر قوانین و مقررات مربوطه عمل نماید و در موارد مسکوت و همچنین تنظیم آیین نامه ها و ضوابط مربوطه، با توجه به حداقل حمایت‌ های مندرج در قانون و مقررات تامین اجتماعی و اصلاحیه‌ های بعدی آن و متناسب با وجود و تامین منابع مالی موردنیاز، نسبت به ارایه خدمات و انجام تعهدات اقدام نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق، در حدود مصوبات هیات وزیران و برمبنای محاسبات بیمه ای، با پیشنهاد هیات مدیره صندوق به تصویب هیات امنا خواهد رسید.

تبصره۲ـ چنانچه بر اساس ضوابط مورد عمل صندوق، ارایه بیمه خدمات درمانی به مشترکین (اعم از اعضای اصلی و تبعی) به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در تعهدات صندوق پیش‌بینی نشده باشد، مشترکین صندوق از لحاظ بهره‌مندی از خدمات مذکور، مشمول ضوابط حاکم بر سازمان بیمه سلامت ایران می‌باشند و صندوق مکلف است در چارچوب ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذیربط را در زمینه بیمه‌ های همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمه‌ های تکمیلی اجتماعی) معمول نماید.

ماده۵ ـ کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌ های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل‌ های جامعه تحت پوشش است و صرفاً در جهت رفاه و تامین مستمری ایام پیری (سالمندی)، ازکارافتادگی، بازماندگان و تامین بیمه درمان اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه صندوق کسب می‌نماید، محروم نمود.

ماده۶ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ ها، براساس تبصره (۱) ماده ‌(۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اقدام می‌نماید.

تبصره ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیات امنا می‌باشد.

فصل دوم: ارکان صندوق

 

ماده۷ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:

  • الف ـ هیات امنا.
  • ب ـ هیات مدیره.
  • پ ـ مدیرعامل.
  • ت ـ هیات‌ نظارت.

تبصره ـ شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده، پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه، توسط رییس هیات امنا و در خصوص مدیر عامل توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود.

ماده۸ ـ هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی، موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ های بازنشستگی و بیمه‌ های درمانی (مصوب ۱۳۸۸)، در حکم هیات امنا صندوق می‌باشد و نحوه تشکیل و اداره جلسات، اتخاذ تصمیمات، تعیین حق‌الزحمه اعضاء و سایر موارد مربوط به آن، تابع ضوابط حاکم بر هیات امنا مذکور است.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیات امنا، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ تصویب راهبرد ها و خط‌ مشی‌ های صندوق، با رعایت سیاست‌ ها و برنامه‌ های کلان شورای‌ عالی رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی.

ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورت‌ های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیات ‌نظارت صندوق نسبت به صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌ شده.

پ ـ انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیات ‌مدیره و هیات ‌نظارت صندوق و همچنین پیشنهاد عزل یا نصب مدیرعامل صندوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت تایید و صدور حکم.

ت ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه ‌اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق.

ث ـ تعیین حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه (حسب مورد) اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ج ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

چ ـ پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای دولت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی.

ح ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیات مدیره.

خ ـ تصویب سایر موارد مقرر، با توجه به قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیات امنا می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس هیات امنا تفویض نماید.

ماده۱۰ـ اعضای هیات مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز، مطابق بند(ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌باشد که از سوی هیات امنا به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن ها بلامانع می‌باشد.

تبصره۱ـ هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود، یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید. مدت ریاست رییس و نایب رییس هیات مدیره، بیش از مدت عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند.

تبصره۲ـ اعضای هیات مدیره پس از اتمام مدت ماموریت خود، تا تعیین هیات مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

تبصره۳ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیات مدیره یا در مواردی‌ که به تشخیص هیات امنا، تغییر آنان ایجاب نماید، هیات امنا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده۱۱ـ وظایف رییس هیات مدیره به شرح زیر است:

الف ـ دعوت از اعضای هیات مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیات مدیره.

ب ـ انعکاس پیشنهاد های هیات مدیره به هیات امنا و ابلاغ مصوبات هیات امنا و هیات مدیره به مدیرعامل.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی و تائید راهبرد ها، خط‌ مشی‌ ها و برنامه‌ های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیات امنا.

ب ـ بررسی و تائید برنامه‌ های عملیاتی صندوق.

پ ـ بررسی و تائید برنامه و بودجه، صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیات امنا.

ت ـ ارائه گزارش مالی میان دوره‌ ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع ۶ ماهه به هیات امنا.

ث ـ بررسی و تائید آیین نامه‌ های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز صندوق و ارائه آن ها به هیات امنا جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط.

ج ـ بررسی و تائید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیات امنا، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب؛

چ ـ تعیین اعضای هیات ‌مدیره و مدیران‌ عامل شرکت ها و مؤسسات تابعه بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکت ها و موسسات مذکور.

ح ـ نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیات امنا.

خ ـ تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیات امنا و هیات مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیات امنا.

د ـ تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

ذ ـ انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره۱ـ هیات مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را جهت اداره مطلوب صندوق و تحقق اهداف آن به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت اعضاء هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره نمی‌تواند وظایف و اختیارات مندرج در بند های (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) را به مدیرعامل یا دیگری واگذار نماید.

تبصره۲ـ جلسات هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با رای موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات مدیره به موجب آیین نام های خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می‌رسد.

ماده۱۳ـ مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی خارج از هیات امنا و هیات مدیره است که مطابق بند (ج) قانون ماده(۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌ های بازنشستگی و بیمه‌ های درمانی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۸)، برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیات‌‌ امنا (حتی‌الامکان با معرفی هیات مدیره) و تایید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

تبصره ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی‌ که به تشخیص هیات امنا، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می‌گردد. همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه به منظور انجام وظایف مدیرعامل صندوق، سرپرست منصوب نماید.

ماده۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات، اساسنامه، راهبرد ها، خط‌ مشی‌ ها، برنامه و بودجه، آیین نامه‌ ها و دستورالعمل‌ های مصوب هیات امنا و هیات مدیره.

ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی(ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیات مدیره.

پ ـ تهیه و تنظیم صورت‌ های مالی میان دوره‌ ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی ۶ ماهه.

ت ـ تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیات مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث ـ نظارت بر عملکرد شرکت‌ ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیات مدیره.

ج ـ صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیات مدیره صندوق.

چ ـ نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.

ح ـ نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع‌عمومی مؤسسات و شرکت‌ هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می‌باشد.

خ ـ پیشنهاد سازوکار های عملیاتی نمودن تصمیمات هیات امنا و هیات مدیره.

د ـ ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیات مدیره.

ذ ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌تواند این اختیار را شخصا یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید؛

ر ـ طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه‌ ها، دادسرا ها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت‌ به سند طرف و استرداد سند، ادعای جعل و تعیین جاعل، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.

ز ـ افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک‌ ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط موردعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

س ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.

ش ـ انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده(۴) این اساسنامه.

ص ـ دریافت تسهیلات و خدمات از بانک‌ ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق‌ های مجاز تامین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر.

تبصره۱ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره۲ـ مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قرارداد ها و اسناد تعهدآور و چک‌ های صادره صندوق، در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه‌ های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره(به انتخاب هیات مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد.

ماده۱۵ـ اعضای هیات‌ نظارت مرکب از سه‌ نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می‌باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) و بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، توسط هیات امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

تبصره۱ـ هیات‌ نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره۲ـ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیات ‌نظارت باشد، در مهلت‌ های قانونی، در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره۳ـ اداره امور داخلی هیات‌ نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مذکور تدوین و به تصویب هیات امنا خواهد رسید.

تبصره۴ـ انتخاب رییس هیات‌ نظارت از بین اعضای هیات‌ نظارت، به‌عهده رییس هیات امنا صندوق می‌باشد.

تبصره۵ ـ وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیات‌ نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.

تبصره۶ ـ در صورت فوت، حجر، استعفاء یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضاء هیات‌ نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیات امنا، تغییر آنان ایجاب نماید، هیات امنا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه، در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه‌ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیات‌ نظارت پس از اتمام مدت ماموریت خود، تا تعیین هیات‌ نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می‌دهند.

ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات هیات‌ نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی.

ب ـ اظهار نظر در خصوص صورت های مالی تنظیمی، قبل از طرح در هیات امنا.

پ ـ اظهار نظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیات‌ نظارت می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه هیات‌ نظارت در اداره امور صندوق، عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیات مدیره رسانده و هیات مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند. هیات‌ نظارت در هر حالت پس از بررسی‌ های لازم، گزارش ن هایی را به اطلاع هیات امنا خواهد رساند.

فصل سوم: مقررات مالی و اداری

ماده۱۷ـ سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده۱۸ـ دارایی‌ ها و درآمد های صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از:

الف ـ حق بیمه‌ های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ب ـ وجوه و دارایی‌ های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ های صندوق.

پ ـ وجوه حاصل از خسارت، جرایم و جزا های نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت ـ هدایا و کمک‌ های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

ث ـ بدهی‌ ها، کمک‌ ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره۱ـ مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتی‌ که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیات امنا اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحد های تابعه، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک ها و موسسات و صندوق‌ های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاه های زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر اتخاذ نماید. تامین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌ های یادشده و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به این که صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره۳ـ ضوابط نظام تامین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین نامه ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده۱۹ـ مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یکبار گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ ای و براساس ضوابط ابلاغی وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیات مدیره صندوق ارائه تا پس از تایید به هیات امنا تقدیم گردد.

ماده۲۰ـ هیات مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیات امنا پیشنهاد نماید. هیات امنا مکلف است حداکثر تا پایان بهمن‌ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیات مدیره ابلاغ نماید.

تبصره۱ـ هیات مدیره موظف است گزارش‌ های مقایسه‌ ای بودجه با عملکرد، صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیات‌ نظارت ارسال نماید.

تبصره۲ـ بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌ های مقایسه‌ ای بودجه با عملکرد، صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیات مدیره را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به هیات‌ نظارت اعلام نماید.

تبصره۳ـ هیات‌ نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیات مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ ها و گزارش‌ های صندوق، اظهار نظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیات مدیره به هیات امنا ارائه نماید. هیات مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف‌نظر با هیات‌ نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیات امنا تقدیم دارد.

تبصره۴ـ هیات امنا مکلف است حداکثر تا ۱۵ آبان‌ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی‌شده و عملکرد سالانه هیات مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره۵ ـ صورت‌ های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استاندارد های حسابداری تهیه و ارائه ‌گردد.

تبصره۶ ـ تصویب صورت‌ های مالی صندوق توسط هیات امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

ماده۲۱ـ اعضای هیات امنا، هیات مدیره، هیات‌ نظارت، مدیرعامل و همچنین موسسات و شرکت‌ هایی که اعضای فوق عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند، نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ ها و موسسات تابعه آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

تبصره ـ پرداخت حق‌بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی‌شود.

ماده۲۲ـ اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و هیات‌ نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیات امنا هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی‌تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره ـ اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضاء هیات امنا از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می‌باشد. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است.

ماده۲۳ـ آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل جلسات هیات امنا، هیات مدیره و هیات‌ نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین نامه های مورد نیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی‌باشد.

تبصره ـ مادامی‌ که آیین نامه‌ های مذکور به تصویب نرسیده‌اند و مفاد آیین نامه های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین نامه‌ های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در تاریخ …… به تایید شورای‌عالی رفاه و تامین اجتماعی و در تاریخ …… به تصویب هیات وزیران رسید.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا