تعرفه خدمات سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳

مصوب رئیس قوه قضاییه

آیین‌نامه تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳

بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

ماده ۱ – سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۳ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین‌نامه‌های قبلی ملغی می‌باشد.

ماده ۲- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌گردد.

ماده ۳- در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

ردیف

شرح

تعرفه

سال ۱۴۰۳

به ریال

توضیحات

حوزه معاینات

۱

صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه :

۲.۰۰۰.۰۰۰

– عمومی

– اختصاصی زنان

– اختصاصی مردان

۲

کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه

۲.۵۰۰.۰۰۰

۳

انجام تست روانشناسی

۷۸۰.۰۰۰

۴

کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر

_

دو و نیم برابر تعرفه بند ۱ اخذ شود.

۵

کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر

_

سه و نیم برابر تعرفه بند ۱ اخذ شود.

۶

صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی

_

در صورتی که از کارافتادگی جسمانی باشد تعرفه ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) اخذ شود و در صورتی که از کارافتادگی روانپزشکی باشد تعرفه ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال (کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) اخذ شود و در صورت کارشناسی جسمانی و روانپزشکی مجموع تعرفه های فوق الذکر اخذ گردد.

۷

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن

_

تعرفه بند ۱ اخذ گردد.

۸

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی

در مورد تعرفه به توضیحات ردیف۹(کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش) مراجعه شود.

۹

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش :

برای مجموع ارش کمتر یا مساوی ۱% دیه کامل انسان

۱.۱۰۵.۰۰۰

١ – در صورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت شود.

٢- تعرفه تعیین شده برای ارش، مستقل از تعرفه‌های تعیین شده برای ردیف‌های١ (کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) و ٢(کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه) است.

۳- چنانچه مقرر گردد که میزان درصد دیه توسط این سازمان کارشناسی و اعلام گردد لازم است طبق بند ۹ اقدام شود.

۴- در صورتی که در کارشناسی انجام شده میزان درصد دیه و ارش وجود داشته باشد لازم است جمع درصد دیه و ارش محاسبه و طبق بند ۹ اقدام شود.

برای مجموع ارش بیش از ۱% و کمتر یا مساوی ۱۰ % دیه کامل انسان

۱.۴۳۰.۰۰۰

برای مجموع ارش بیش از ۱۰% و کمتر یا مساوی ۲۵% دیه کامل انسان

۱.۶۲۰.۰۰۰

برای مجموع ارش بیش از ۲۵% و کمتر یا مساوی ۵۰% دیه کامل انسان

۲.۳۴۰.۰۰۰

برای مجموع ارش بیش از ۵۰% و کمتر یا مساوی ۱۰۰% دیه کامل انسان

۲.۷۹۵.۰۰۰

برای مجموع ارش بیش از ۱۰۰% دیه کامل انسان

۳.۲۵۰.۰۰۰

۱۰

کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی

_

مجموع تعرفه ردیف ۱ و ۲ اخذ شود.

۱۱

بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی

رایگان

۱۲

بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان­ها و ادارات

۶۲۰.۰۰۰

۱۳

کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام

_

مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده اخذ شود.

۱۴

کمیته معاینات بالینی و متوفیات

رایگان

در مواردی که با دستور قضائی، کمیته معاینات بالینی و متوفیات تشکیل می‌شود لازم است حداقل سه پزشک در جلسه حضور داشته باشند و تعرفه۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال اخذ ‌شود.

۱۵

کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

رایگان

۱۶

عکس‌برداری (فتوگرافی ) از افراد جهت تشکیل پرونده

رایگان

۱۷

تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست

رایگان

۱۸

صرف اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص آزمایش‌هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی‌شود.

۱۱۰.۰۰۰

چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهار نظرکارشناسی داشت لازم است فقط «تعرفه کارشناسی معاینات اختصاصی» دریافت شود. در غیر اینصورت تنها باید تعرفه ۱۱۰.۰۰۰ ریال پرداخت شود.

۱۹

تائید اصالت گواهی‌های صادره

۵۰۰.۰۰۰

در غالب عقد تفاهم نامه با بیمه‌ اقدام گردد.

 

ردیف

شرح

تعرفه

سال ۱۴۰۳

به ریال

توضیحات

حوزه تشریح

۲۰

کاور جسد

۱.۱۷۰.۰۰۰

۲۱

معاینه جسد و صدور جواز دفن

۳.۷۰۰.۰۰۰

۲۲

نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز

رایگان

در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد، علی رغم آماده بودن، هرشب ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت ‌گردد.

۲۳

مومیایی کردن جسد

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴

صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی

۱.۶۵۰.۰۰۰

۲۵

صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی

رایگان

۲۶

اعلام نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است

۹۵۰.۰۰۰

در صورت ارجاع به کمیسیون مابه‌التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.

۲۷

گرافی از جسد

بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

حداکثر مبلغ دریافتی ۲.۶۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۲۸

کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیرمسری در فوت

مطابق تعرفه‌های ردیف۹(کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش) دریافت گردد.

حوزه آزمایشگاه

۲۹

آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی

۳۲.۰۰۰

۳۰

بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و ..)

۲۵.۰۰۰

۳۱

اندازه‌گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه

۳۷۰.۰۰۰

۳۲

تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین

۱.۳۰۰.۰۰۰

۳۳

تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین

۱.۶۹۰.۰۰۰

۳۴

اندازه‌گیری الکل در هوای تنفسی

۹۷۵.۰۰۰

۳۵

اندازه‌گیری الکل در نمونه‌های غیر زیستی به ازای هر نمونه و یا در خون (مراجعین سرپایی)

۱.۲۵۰.۰۰۰

۳۶

تعیین نوع مواد مخدر ، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه‌های غیر زیستی به ازای هر نمونه

۱.۴۰۰.۰۰۰

۳۷

جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه‌های اخذ شده‌ازافراد زنده به تفکیک در هرنمونه

۵۵۰.۰۰۰

۳۸

آزمایش کامل سم‌شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هرنمونه

۷۰۰.۰۰۰

۳۹

آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت

۱.۷۰۰.۰۰۰

ردیف

شرح

تعرفه

سال ۱۴۰۳

به ریال

توضیحات

۴۰

آنالیز کربوکسی‌هموگلوبین در خون

۵۰۰.۰۰۰

۴۱

بررسی سم‌شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به ‌آزمایشگاه

۸۰۰.۰۰۰

حداکثر مبلغ دریافتی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۴۲

بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه

۸۰۰.۰۰۰

حداکثر مبلغ دریافتی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۴۳

بررسی میکروسکوپی ظاهری موها

۲۰۰.۰۰۰

۴۴

تعیین منشأ انسانی لکه خون به ازای هر نمونه

۳۲۰.۰۰۰

حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده۲.۵۰۰.۰۰۰ریال تعیین می‌گردد.

۴۵

تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواب‌ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه

۲۵۰.۰۰۰

حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده۳.۰۰۰.۰۰۰ریال تعیین می‌گردد.

۴۶

تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی و لکه‌ها به ازای هر نمونه

۱۱۰.۰۰۰

۴۷

اسپرموگرام

۶۵.۰۰۰

۴۸

RPR

۵۵.۰۰۰

۴۹

β .H CG به روش الایزا

۵۵۰.۰۰۰

۵۰

انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR مولکول DNA به ازای هر نفر

۶.۵۰۰.۰۰۰

۵۱

انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر

۵.۵۰۰.۰۰۰

۵۲

انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر

۶.۳۰۰.۰۰۰

۵۳

انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی XSTR به ازای هر نفر

۶.۳۰۰.۰۰۰

۵۴

تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده

۸۹۰.۰۰۰

۵۵

انجام آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه­های (استخوان،دندان،مو،بافت و…) به ازای هر نمونه

۷.۷۰۰.۰۰۰

۵۶

انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه،اشیاء،سواب و آلات قتاله) به ازای هر نمونه

۶.۰۰۰.۰۰۰

۵۷

انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه

۶.۷۰۰.۰۰۰

۵۸

تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه (محصول PCR)

۱.۹۰۰.۰۰۰

۵۹

انجام سایر آزمایش­های مختلف

بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

 

حوزه کمیسیون

۶۰

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (نوبت اول)

۶.۰۰۰.۰۰۰

۶۱

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (نوبت دوم)

۷.۷۰۰.۰۰۰

۶۲

کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (نوبت سوم)

۹.۶۰۰.۰۰۰

لازم است از کمیسیون نوبت سوم به بعد، به ازای برگزاری هر بار کمیسیون مجدد، به میزان صد در صد به تعرفه نوبت قبلی آن اضافه گردد.

در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت شده و لیکن منجر به اخذ نظریه کارشناسی نشده باشد و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می‌گردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون وتعرفه کارشناسی اولیه اخذ شود

۶۳

حق ثبت نام شرکت در سمینارها

بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

۶۴

خدمات آموزشی و پژوهشی

بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

 

 

 

 

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا