دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری زنجان

دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری زنجان 

نظر به مذاکرات و هم اندیشی در جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری و در پی ضرورت هماهنگی و ایجاد رویه یکسان در تغییر محل اشتغال وکلای پایه یک دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با لحاظ مقررات موضوعه از جمله بند ب ماده ۶ و قسمت اخیر ماده ۲ لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مقرر می شود هرگونه تغییر و جابجایی محل اشتغال وکلا و کارآموزان بر اساس ضوابط ذیل و پس از طرح و بررسی در هیأت مدیره و تأیید انطباق شرایط متقاضی با مقررات این دستورالعمل در صورت تصویب اقدام خواهد شد.

ماده ۱. داوطلبان ورود به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را با توجه به رتبه قبولی در آزمون ورودی و اختبار طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند.ولی بهر حال تعیین محل اشتغال به وکالت و انجام کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده ۲. پذیرش فرم درخواست انتقال منوط به انطباق با ضوابط و احراز شرایط ذیل است:

۱-۲) وجود ظرفیت لازم در شهر مورد درخواست و اینکه در شهر محل اشتغال متقاضی به تعداد لازم وکلای واجد شرایط به کار وکالت اشتغال داشته باشند.

۲-۲) دایر کردن دفتر وکالت در محل اشتغال و تمرکز فعالیت وکالتی مؤثر در محل پروانه که بر اساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده و یا گزارش مراجع مرتبط احراز می شود.

۳-۲) حداقل سابقه وکالت مورد نیاز برای پذیرش درخواست انتقال دائم به مرکز استان ۵ سال و به سایر شهرستانها حداقل دو سال تمام است.

۴-۲) نداشتن سابقه محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا و نداشتن و هرگونه محکومیت انتظامی از جهت تخلف موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶.

تبصره – چنانچه محکومیت وکیل به جهت تخلف در عدم تمرکز فعالیت وکالتی برای مرتبه اول باشد با گذشت ۲ سال از زمان صدور حکم قطعی پذیرش تقاضای انتقال به تشخیص هیأت مدیره کانون مقدور می باشد.

ماده ۳.  در پذیرش تقاضاهای انتقال وجود هر تعداد از امتیازات ذیل مؤثر در اتخاذ تصمیم می باشد ؛

۱) وجود حسن شهرت و عدم ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت.

۲) مدت سابقه کار و سنوات اشتغال در شهرهای محروم استان.

۳) نداشتن محکومیت انتظامی.

۴) همکاری با ارگانها و کمیسیونهای تخصصی کانون و شرکت در سخنرانی ها.

۵) همکاری و حضور در فعالیت های جمعی کانون و شرکت در انتخابات هیأت مدیره.

۶) نحوه فعالیت در وکالت های معاضدتی و تسخیری، تمدید بموقع پروانه وکالت.

۷) درج مقالات علمی در مجله کانون و داشتن تألیفات معتبر حقوقی.

۸) هرگونه همیاری و پرداخت کمکهای مالی یا غیرمالی در امور کانون وکلای دادگستری.

۹) قبولی و ثبت نام در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.

۱۰) عضویت در هیأت علمی و استخدام رسمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم و فن آوری.

۱۱) ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در امور مرتبط با کارآموزان وکالت.

۱۲) فعالیت مؤثر در امور رفاهی و خدماتی وکلای دادگستری.

۱۳) حضور مؤثر و مستمر و تمرکز فعالیت وکالتی در محل پروانه.

تبصره – ارزش گذاری و تأثیر هریک از امتیازات فوق به تشخیص هیأت مدیره کانون خواهد بود .

ماده ۴ . در موارد ذیل تقاضای انتقال موقت یا دائم عندالاقتضاء خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۱-۴)  چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یا فرزند یا پدر و مادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شود و این بیماری به تأیید پزشکی قانونی مرکز استان رسیده و امکان معالجه در محل اشتغال متقاضی فراهم نبوده یا منوط به حضور در محل درخواست باشد.

۲-۴) چنانچه همسر دائمی وکیل یا کارآموز وکالت از مستخدمین رسمی ادارات و سازمانهای دولتی یا نهادهای عمومی باشد به تبع همسر با ارائه حکم کارگزینی و تأیید مرجع مربوطه ، برای انتقال به محل خدمت همسر  .

۳-۴) جابجایی محل کارآموزان وکالت خانم که مجرد می باشند به محل اقامت دائمی والدین صرفاً برای طی کردن دوره کارآموزی .

۴-۴) انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادر آنها وکیل دادگستری باشد به محل اشتغال والدین.

۵-۴) چنانچه پدر یا مادر یا فرزندان وکلای دادگستری بیمار بوده و تحت نظر پزشکی باشند در صورتی که در محل پروانه وکیل امکان درمان پزشکی فراهم نبوده یا موجب عسر و حرج باشد جهت انتقال به محل درخواست.

ماده ۵. چنانچه زوجین هر دو وکیل دادگستری باشند تغییر محل اشتغال یا کارآموزی یکی از زوجین به محل اشتغال دیگری با رعایت مقررات این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۶. هرگونه نقل و انتقال دائم محل اشتغال وکلای دادگستری بدون طی کردن حداقل یک دوره موقت ۲ ساله با لحاظ بند۳-۲ ماده ۲ این دستورالعمل ممنوع است.

تبصره – مدت هردوره انتقال موقت حداقل یک سال و حداکثر ۳ سال می باشد.

ماده ۷. متقاضیان انتقال از حوزه کانونهای دیگر به حوزه کانون زنجان می بایستی ابتدا موافقت اولیه کانون متبوع خود را به ضمیمه تقاضای خود ارائه نمایند.

ماده ۸. تقاضاهای انتقال می بایستی به ضمیمه مستندات و جهات مندرج در این دستورالعمل با تکمیل کردن فرم انتقال به دبیرخانه کانون وکلای دادگستری ارائه شود که ظرف مهلت دو ماه پس از طی مراحل تحقیق و بررسی در جلسه ماهیانه هیأت مدیره کانون وکلا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود و نسبت به درخواست های ناقص یا تقاضاهایی که فرم انتقال را تکمیل و ارائه ننمایند ترتیب اثر داده نمی شود.

ماده ۹. هیأت مدیره در ردّ یا قبول هر نوع تقاضای انتقال وکلا یا کارآموزان وکالت در حوزه کانون استان زنجان یا خارج از حوزه زنجان بر اساس این دستورالعمل و یا در شرایط خاص مختار بوده و تصمیمات هیأت مدیره قطعی است.

تبصره – درخواست طرح مجدد تقاضای انتقال، صرفاً از سوی وکلا یا کارآموزان حوزه کانون زنجان پس از گذشت مدت ۸ ماه از تاریخ اتخاذ تصمیم قبلی برای مرتبه دوم به همان محل امکانپذیر است و اگر چنانچه مستندات و مدارک جدیدی ارائه شود در اولین جلسه هیأت مدیره مطرح و اتخاذ تصمیم خواهدشد.در هر صورت نظر هیأت مدیره قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ماده ۱۰. رئیس هیأت مدیره و یا بازرس کانون می توانند قبل از طرح موضوع درخواست انتقال در جلسه هیأت مدیره نسبت به انجام هرگونه مکاتبه یا انجام تحقیقات مؤثر از طریق مراجع مختلف و بررسی صحت و اعتبار مدارک ارائه شده اقدام  مقتضی بعمل آورد و لیکن وجود اعتبار و میزان تأثیر مدارک ارائه شده و اتخاذ تصمیم نهایی منوط به نظر اکثریت اعضای هیأت مدیره است.

ماده ۱۱. چنانچه موافقت با تقاضای انتقال مشروط به پرداخت همیاری به کانون وکلا باشد ؛ در صورت عدم انجام شرط توسط وکیل متقاضی و گذشت سه ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره ،موضوع انتقال کان لم یکن تلقی شده و درخواست مجدد انتقال تا یک سال ممنوع است.

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان تصویب شد که مفاد آن نسبت به کلیه تقاضاهای انتقال لازم الاجراست و رسیدگی به هرگونه تقاضای انتقال وکلا یا کارآموزان اعم از دائم یا موقت منوط به حصول شرایط طبق ضوابط این دستورالعمل خواهد بود.

هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری زنجان

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا