دستور جلسه هفته اول دی ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی

از روز یکشنبه 1401/10/04 الی روز دوشنبه 1401/10/05

دستور جلسه هفتگی مجلس از روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ الی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

فایل pdf دستور جلسه مجلس را از اینجا دانلود کنید

فایل pdf دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس را از اینجا دانلود کنید

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد: طرح اصلاح تبصره (۴) ہند (۳) ماده واحـده قانون برقراری عـدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره هـای تحصیلات تکمیلی و تخصصصی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه (یک اوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ١۴٠١/۵/٢ به تصویب رسید.)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یک فوریتی پروتکل (تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو (یک اوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ١۴٠١/۵/۴ به تصویب رسید)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش این طرح بـا طـرح الحاق تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ثبت (۱۸۹) و طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ثبت (۵٠۵) و طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبت (۵٢٠) و طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش ثبت (۶١٧) با هم ادغام شـاده است.) (دراجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ١۴٠١/۷/۲۷ به تصویب رسید.)

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح مـاده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل تقلیــــه (براساس نامـه شـماره ۸۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ رئـیـس مـحتـرم کـمـیسیون اقتصادی درخواست اولویت نموده اند.)

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مـدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر (در اجرای تبصره (۲) ماده (١۴١) آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت.)

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد: طرح الحاق یک تبصـره بـه مـاده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (دراجرای ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح قانون نحـوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصـلاح مـاده (۱۰۰) قانون شهرداریها (دراجـرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقـدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (دراجرای تبصره (۲) ماده (١۴١) آئین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به مـاده واحـده قـانون سرباز قهرمان (مصوب ۱۳۹۱)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمـران شهرستانی و یا استانی (دراجـرای مـاده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوب ۱۳۹۶)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضـای بـدن و مجـازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور (دراجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس بااولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد: طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین نامـه داخلی مجلس بااولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح قانونی استفسـاریـه مـاده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (دراجرای ماده (۱۰۰) آئین نامه داخلی مجلس یا اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد: طرح تقویت و توسعه علوم وپٰژوهش و نوآوری دفاعی در اجرای ماده (۱۰۰) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در مورد: گزارش طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی (در اجرای ماده (۱۰۰) ایین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی (در اجرای ماده (۱۰۰) ایین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

۱-انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۲- بررسی تقاضای استعفای آقای ابراهیم عزیـزی نماینده محتـرم کرمانشاه (در اجـرای ماده (۱۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

۳.گزارش کمیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاستها و اقدامات ارزی دولت در اجرای تبصـره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس) (از رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای روز یکشنبه ١۴٠١ / ١٠ / ۴ ساعت ۸۰۰ صبح دعوت به عمل آمده است)

۴- گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)

۱- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

۲- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور

۳- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی

۴- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

۵- بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۶- بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا وحمایت از دولت در جهت ساخت مسکن در سال

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام آقایان نماینده سه ساله همش میگین اصلاح قانون مهریه . الان سکه شده ۲۰ میلیون تومن . همش این قانون رو عقب میندازین اصلا براتون مهم نیست چند مرد یا فراری هست یا خودکشی مکنه یا مردی که ده ساله داره سکه میده و زن رو طلاقم داده الان با چهار نفر عائله چطوری باید هم اجاره خونه بده هم زندگی ۴ نفره رو بچرخونه و هم سکه ۲۰ میلیونی بده ؟؟ دقیقا روز مقرر با حکم جلب در محل کار یا خونه من هست . الان هیچ بانکی وام هم نمیده . تا پارسال سکه ارزون بود دادم الان که نمتونم زن و بچه هام چه گناهی کردن . نمیتونم برای بچه هام چیزی که دوست دارند تهیه کنم و اونا همش منو سرکوفت مزنن. مامور در خونه میاد و این زنم هم از استرس مریض شده و الان تقاضاهای عجیبی ازم داره انگار خوش شماها میاد همش خانواده از هم بپاشه . زن قبل با شاسی بلند میاد در خونه من و زندگی من رو بعد ده سال بهم ریخته . چرا سقف سکه رو با این قیمت تا ۱۴ سکه نمکنین که حکم جلب صادر نشه ؟؟؟ چرا مجلس قبل تونست و شماها نمیتونید؟؟ دارین میرین تورو خدا یک کار ماندگار بکنین . ممنونم

  2. سلام و خسته نباشید به نمایندگان محترم
    چرا موضوع مهمی مثل قانون مهریه تو مجلس بهش پرداخته نمیشه این همه زندانی بس نیست این همه گرفتاری و گیر برای اقایون بس نیست اگر خود نمایندگان یا بستگان درجه یک خودشون گرفتار این موضوع بودن باز هم به این قانون رسیدگی نمیکردن بخدا خیلی ظلمه

  3. جالبه کمیسیون اجتماعی سه شنبه که تعطیل رسمی هست جلسه بابت رسیدگی طرح نقل و انتقال سوابق بیمه گذاشته؟!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا