روند خدمات اجرائیات راهنمایی و رانندگی

روند خدمات اجرائیات راهنمایی و رانندگی

استعلام میزان تخلفات رانندگی

الف – حضوری

مراجعه به یکی از دفاتر پلیس ۱۰+ و ارائه کارت شناسایی وسیله نقلیه جهت دریافت صورت وضعیت جرایم رانندگی

مدارک لازم : کارت شناسایی وسیله نقلیه

ب – غیرحضوری

ارسال (وی آی ان) وسیله نقلیه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰ و در صورت افزودن ستاره به انتهای آن شناسه قبض و پرداخت نیز اعلام می شود که می توان نسبت به پرداخت تخلفات رانندگی مربوطه اقدام نمود

 1. ارسال VIN
 2. ارسال پیامک با فرمت: *۸ رقم کنار بارکد مندرج در پشت کارت وسیله نقلیه# به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰
 3. تماس با شماره تلفن: ۸۸۲۸۸۸۸۸
 4. لینک مربوط به استعلام میزان تخلفات رانندگی موجود در اینجا

تذکر:

VIN شماره ۱۷ رقمی است که بر روی کارت خودرو به صورت عمودی و بر روی سند مالکیت خودرو به صورت افقی درج شده است.

 

فرایند پرداخت و اعتراض به تخلفات رانندگی مربوط به خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ :

در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰ برسد، پلیس راهنمایی ورانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده ۵ این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.

 

نحوه پرداخت تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

الف-حضوری

مالک یامتصرف قانونی وسیله نقلیه بادردست داشتن کارت یاسندمالکیت خودروبه واحدهای اجرائیات یادفاترپلیس +۱۰مراجعه وپس ازاخذصورت وضعیت تخلفات رانندگی مربوطه بااستفاده ازشناسه قبض وشناسه پرداخت درج شده برروی آن ،ازطریق درگاههای الکترونیکی بانک ملی ایران نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید.

ب-غیرحضوری

پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت به یکی ازروش های عنوان شده بالا نسبت به پرداخت آن از طریق درگاه های الکترونیکی بانک ملی ایران اقدام گردد.

 

نحوه اعتراض به تخلفات رانندگی خودروهای دارای جرائم بالای ده میلیون ریال

مراجعه به واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی

آدرس واحدهای مربوطه درتهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه ۱۲ خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری ۱۱۲
منطقه ۲۱ تهرانسر، انتهای بلوار یاس، بعد از مسجد جامع نرسیده به کمربندی آزادگان

در سایر استان ها نیز می توان به واحدهای رسیدگی مرکزاستان مراجعه نمود.

مدارک لازم :

 1. اصل کارت شناسایی و اصل سند مالکیت خودرو
 2. تکمیل فرم درخواست
 3. کارت شناسائی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن

تذکر :

 • واحد رسیدگی حداکثر به مدت یک هفته نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه را توسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید.
 • درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد
 • از پذیرش درخواست شرکتها و سازمانها به صورت فهرستی خودداری می شود.
 • به استناد ماده ۵ قانون مذکور رای صادره توسط واحد رسیدگی قطعی است.

استعلام وضعیت نمره های منفی گواهینامه

ارسال شماره گواهینامه ازطریق پیامک به شماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰

رسیدگی به اعتراض نمره های منفی تخلفات رانندگی

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات درسراسرکشور
 2. تسلیم اعتراض خود با ذکر دلایل
 3. کارشناس واحد اجرائیات پس از انطباق مدارک مثبته معترض نسبت به رسیدگی اعتراض اقدام و نتیجه را در حداقل زمان ممکن به معترض ابلاغ می نماید.

مدارک لازم:

 • اصل گواهینامه رانندگی
 • تکمیل فرم درخواست
 • قولنامه، وکالتنامه یا هر سند قانونی که بیانگر فروش وسیله نقلیه باشد
 • هرگونه سند یا مدرک جهت اثبات دلیل

 

رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی

الف – رسیدگی به قبض جریمه

توضیح : مهلت مقرر عبارت است از شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه ای که به اطلاع متخلف می رسد.

 1. مراجعه معترضین موصوف به واحدهای اجرائیات در سراسر کشور
 2. تسلیم اعتراض خود با ذکر دلایل
 3. در صورتی که شخص دیگری غیر از مالک خودرو مرتکب تخلف شده و معترض می باشد؛ حضور وی الزامی است.
 4. چنانچه معترض پس از دریافت نتیجه رسیدگی اصرار بر رسیدگی مجدد داشته باشد مراتب را به واحد اجرائیات اعلام نماید تا به نزدیکترین واحد رسیدگی معرفی شود
 5. معترض با همراه داشتن معرفی نامه در مهلت مقرر مذکور در بند ۱ به واحد رسیدگی مراجعه نماید
 6. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی به جای معرفی نامه، شماره پیگیری مکفی است
 7. واحد رسیدگی نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای در قالب فرم مربوطه اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه را توسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی واصل سندمالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبرمالک وسیله نقلیه یاوکیل قانونی آن
 • کارت شناسائی راننده متخلف(درصورتی که شخص دیگری غیرازمالک خودروراننده باشد)

ب – رسیدگی به صورت وضعیت جرایم وتخلفات رانندگی

تذکر :
درخواست هایی که قبلا رسیدگی شده است پذیرش نخواهدشد.
صورت وضعیت های شکایت دار پذیرش نشده و می بایست به نزدیکترین واحد اجرائیات مراجعه نمایند.
از پذیرش درخواست شرکت ها و سازمان ها به صورت فهرستی خودداری می شود.

 1. مراجعه مالک وسیله نقلیه به دفاتر پلیس +۱۰، اخذ صورت وضعیت، تکمیل فرم درخواست در صورت اعتراض تحویل آن به کاربر اجرائیات دفاتر، پرداخت هزینه مربوطه مطابق فرم الف
 2. زمان رسیدگی غیرحضوری در هیات ها در ساعت اداری و از ساعت ۷ الی ۱۴ می باشد و بعد از ساعت مقرر سامانه غیرفعال می گردد.
 3. نتیجه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری حداکثر بعد از ۲۴ ساعت و از طریق پیامک با شماره تلفن همراه مندرج در فرم درخواست و توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی به متقاضی ابلاغ می گردد.
 4. در صورتی که متقاضی فاقد تلفن همراه برای دریافت پاسخ باشد می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه و با ارائه شماره پیگیری مندرج در رسید پذیرش، پاسخ خواسته خود را دریافت نماید.
 5. چنانچه معترض پس ازدریافت نتیجه رسیدگی اصرار بر رسیدگی مجدد داشته باشد مراتب را به کاربر دفتر اعلام نماید
 6. کاربر دفتر پلیس +۱۰مراتب اعتراض مجدد را در سامانه رسیدگی ثبت و با ارائه معرفی نامه، معترض را به نزدیکترین واحد رسیدگی معرفی نماید
 7. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی رسیدگی مراتب به صورت سیستمی به کارتابل واحد رسیدگی ارجاع می شود.
 8. معترض با همراه داشتن معرفی نامه در مهلت مقرر مذکور در بند ۱ به واحد رسیدگی مراجعه نماید.
 9. در صورت راه اندازی سامانه الکترونیکی به جای معرفی نامه ارائه شماره پیگیری مکفی است.
 10. واحد رسیدگی نسبت به بررسی اعتراض و صدور رای اقدام و ضمن ابلاغ به معترض نتیجه را توسط نماینده پلیس راهور در سامانه اجرائیات ثبت نماید.

مدارک لازم:

 • اصل کارت شناسائی و اصل سند مالکیت خودرو
 • تکمیل فرم درخواست
 • کارت شناسائی معتبر مالک وسیله نقلیه یا وکیل قانونی آن

 

آدرس واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی مستقر در مناطق مختلف تهران بزرگ

یگان آدرس پستی
منطقه ۱ چهارراه لشکرک،بلواراوشان جنب بیمارستان ۵۰۵ارتش
منطقه ۱۰ نواب،نبش محبوب مجاز
منطقه ۱۲ خیابان شوش نرسیده به میدان شوش پشت بوستان بهاران جنب کلانتری۱۱۲
منطقه ۱۴ شهیدمحلاتی،نبردشمالی،بعدازپاسدارگمنام،ابتدای خیابان قیام،انتهای کوی شهیدابراهیم بیدی
منطقه ۱۶ میدان بهمن،اول تندگویان
منطقه ۲۰ شهرری،خیابان۲۴متری رازی،انتهای کریمی شیرازی یااستخرسابق،بعدازفروشگاه رفاه شهرداری منطقه ۵
منطقه ۲۱ تهرانسر،انتهای بلواریاس،بعدازمسجدجامع نرسیده به کمربندی آزادگان
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

 1. بنده ازنمایشگاه ماشینی خریداری کردم بصورا نقدو وشرایط که بابت باقی بدهی سفته باارزش ۲۰ میلیون تومن دادم.بگذریم.اقساطم داده شده.اماپس رفتم براگرفتن خلافی درپلیس ۱۰+.متوجه شدم که بخاطرمشکل درتعویض اتاق ماشینم ازطرف راهورشاکی داره.اما متاسقانه نه نمایشگاه این مشکل روبه بنده گفتن ونه فروشنده.حال بااین تفاسیر.میشودماشین را تعویض پلاک نمودوسندقطععی زد؟ودرکل برای فروشنده وخریداران بعدی این خودرومشکل مشابابه پیش نیاد؟
  گفته ونه

  گ

  1. دوست عزیز، سایت اختبار یک سایت مستقل و غیر دولتی با رویکرد خبررسانی است. برای حل مشکل خود با راهنمایی و رانندگی تماس بگیرید. سایت اختبار هیچگونه وابستگی ای به سازمان راهنمایی و رانندگی ندارد

 2. با سلام بنده مدتی قبل (۲ ماه پیش)جرایم خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمودم.

  اما یکی از آنها هنوز در سیستم باقی است و پاک نشده.

  تماس با شماره۸۸۸۲۸۸۸۸ گرفتم گفتند باید حضوری به شهرک آزمایش مراجعه کنید.

  این مراجعه برای من چند برابر مبلغ ۴۰۰۰۰ تومانی جریمه هزینه در بر دارد.

  لطفا فکری به حال سیستم بکنید.۱۰۰%

  1. در ضمن حتی دوباره اقدام به پرداخت کردم اما سیستم بانک هشدار میدهد که این قبض قبلا پرداخت شده

   و آن را نمیپذیرد.

   لطفا فکری به حال سیستم بکنید.۱۰۰%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا