طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص

(متن مصوب مجلس شورای اسلامی)

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی

بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص

(متن تصویب شده در جلسه علنی ۱۴۰۱/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی)

ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف – صندوق بازنشستگی: به کلیه سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر فعال در حوزه بیمه های اجتماعی دولتی و غیردولتی (اعم از عمومی، غیر دولتی، خصوصی و غیره) اطلاق می شود.

ب – بیمه شده: شخصی است که در چهارچوب قوانین و مقررات مورد عمل هر یک از صندوق‌های بازنشستگی، « مشترک » صندوق محسوب می شود و با پرداخت حق بیمه، امکان بهره مندی از حقوق و مزایای قانونی را دارد.

پ- کارفرما: دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقی غیردولتی که بیمه شده نزد آن اشتغال داشته یا دارد.

ت- سوابق بیمه ای: مدت زمانی که بیمه شده، مشترک هر یک از صندوق‌های بازنشستگی بوده و طبق مقررات صندوق مربوط حق بیمه پرداخت نموده است.

ث – مستمری استحقاقی: وجوهی است که برابر ضوابط مورد عمل هر صندوق بازنشستگی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی یا ازکار افتادگی به بیمه شده و در صورت فوت وی به بازماندگان واجد شرایط، متناسب با سنوات بیمه پردازی پرداخت می گردد.

ج – مستمری جمع: وجوهی است که مطابق ضوابط این قانون به بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی بر اساس تجمیع سوابق بیمه ای جهت برقراری مستمری به نسبت مدت زمان بیمه پردازی (سنوات پرداخت حق بیمه) در هریک از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می گردد.

چ – صندوق مبدأ: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده سابقاً به موجب قوانین و مقررات مربوط، مشترک آن صندوق بوده است.

ح- صندوق مقصد: صندوق بازنشستگی است که بیمه شده در زمان ارائه درخواست، مشترک فعال آن محسوب شده و قصد دارد سوابق بیمهای خود را از صندوق مبدأ به این صندوق منتقل نماید.

ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخرید خدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری ها، رابطه استخدامی آنان با کارفرمای متبوع، قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط، خارج شده یا می شوند یا به سبب اشتغال و یا تبدیل وضع استخدامی، مشترک صندوق بازنشستگی جدید شده یا بشوند، امکان پذیر می‌باشد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکار افتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

تبصره ۲- کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت نموده یا بنمایند، انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان، ممنوع می باشد.

ماده ۳- حق بیمه یا کسور بازنشستگی که به هر یک از صندوق‌های بیمه بازنشستگی پرداخت شده است، براساس تقاضای کتبی بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی پس از بروزرسانی از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل می شود.

بیمه شده ذینفع یا سایر بازماندگان قانونی واجد شرایط وی تقاضای انتقال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی را به صورت کتبی به صندوق مقصد ارائه نموده و صندوق مزبور پس از بررسی و انطباق تقاضا با ضوابط مقررات ذی ربط، انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق مبدأ ظرف یک ماه تقاضا می نماید. صندوق مبدأ مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق مقصد، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل کند.

تبصره – در صورتی که صندوق‌های مشمول این ماده طبق مقررات، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کار افتادگی اعم از کلی وجزئی و فوت، مشترکان خود را در برابر بیماریها، کمک هزینه ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری و غرامت نقص عضو، بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق مقصد، سهم درمان به علاوه یک درصد (۱ ٪) بابت مزایای یادشده از جمع وجه قابل انتقال، کسر می شود.

ماده ۴- صندوق مبدأ مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یکساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و بروزرسانی و به صندوق و مقصد، پرداخت کند. مابه التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق مبدأ یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماههای سنوات قابل قبول در صندوق مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبدأ از بیمه شده می شود.

تبصره – اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق‌ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تأمین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

ماده ۵- نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس، در چهارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق مقصد، امکان پذیر بوده و مابه التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی این افراد مطابق ماده (۴) این قانون محاسبه و از متقاضی وصول می گردد.

ماده ۶- آن دسته از مشمولان ماده (۲) این قانون که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می شوند، در چهارچوب شرایط مذکور در بندهای ذیل می توانند درخواست برقراری « مستمری جمع » نمایند.

سوابق بیمه ای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق مبدأ محفوظ می ماند:

الف – نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق مبدأ، صرفاً تابع قوانین و مقررات صندوق مقصد می‌باشد.

ب- شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه شده اصلی)، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط می‌باشد.

پ- چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان، میزان افزایش مستمری سالانه ایشان، نحوه تشخیص ازکارافتادگی، شیوه برخورد با اشتغال بکار مجدد بازنشستگان و سایر موارد؛ تابع قوانین هر یک از صندوق‌های ذی ربط خواهدبود.

ت- میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می گردد:

«مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر سی، ضرب در سنوات بیمه پردازی».

ث- در برقراری مستمری جمع، صندوق مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، با احتساب مجموع ایام بیمه پردازی نزد هر یک از صندوق‌ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید.

سهم هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به تناسب سوابق بیمه ای به طور مجزا و مطابق بند « ت » این ماده با صدور احکام مربوط، محاسبه و توسط صندوق ذی ربط پرداخت می شود.

ج – شرط برقراری مستمری جمع، دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط و همچنین ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرمای ذیربط آخرین صندوق بیمهای فرد می‌باشد.

چ – صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط مکلفند به بیمه شدگان از کارافتاده کلی و یا بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی نمایند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت کنند.

ح – بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوط که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می‌باشند.

خ – صندوق‌های بازنشستگی مکلفند میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان موضوع این ماده را مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق با تصویب هیأت وزیران افزایش دهند.

تبصره ۱- صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرائی ذی ربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات. لازم در این رابطه می‌باشند.

تبصره ۲- سوابق بیمه ای افرادی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون و به موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دائم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت و تسویه کامل نموده اند، مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

تبصره ۳- مشترکان سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- چنانچه سابقه حق بیمه یا کسور بازنشستگی کمتر از ده سال باشد، بیمه شده یا ذی نفع از بیمه می تواند با پرداخت بروز و یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ده سال، از مزایای این قانون استفاده نماید.

ماده ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور پرداخت کامل مستمری بیمه شدگان موضوع ماده (۶) این قانون، زیرساختهای اجرائی لازم را از طریق « پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان » فراهم نماید به نحوی که هر یک از صندوق‌های بیمه گر به تناسب مدت پرداخت حق بیمه، سهم مستمری خود را در وجه متقاضیان مشمول، پرداخت نماید.

تبصره – کلیه صندوق های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، مکلفند اطلاعات مربوط به سوابق بیمه پردازی بیمه شدگان و مشمولین این قانون را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. وزارت مزبور مکلف است زیرساخت لازم را برای اطلاع فرد ذینفع از سوابق خود، فراهم نماید.

ماده ۸– آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۹- قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ نسخ می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن علنی تقدیم شـده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدباقر قالیباف

بیشتر بخوانید:

متن اولیه طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

متن ایرادهای شورای نگهبان به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص (مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۷)

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲۰ دیدگاه ها

 1. سلام و درود دوستان کسی می دونه این قانون کی اجرا میشه وایا اداره ای ویا جایی اجرا شده .ممنون میشم اطلاع بدید

 2. با سلام
  در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ تایید این طرح و تبدیل آن به قانون اعلام شد.

  1. باسلام به شما آقا رضا ودوستان بزرگوار لطفاً به این سوال من پاسخ بدید این قانون طرح نقل و انتقال بیمه شامل نظامیان محترم وجان برکف هم میشه باتشکر وسپاس راهنمایی بفرمایید

 3. با سلام
  تمام طرح هایی که همزمان با طرح نقل و انتقال سوابق بیمه از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت شده بود تقریبا در کمیسیون ها بررسی و در نوبت هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۲برای رای گیری صحن قرار گرفته، جالبه که طرح های مذکور بسیار مفصل تر و دارای ایرادهای متعدد بوده ، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه تقریبا تمام ایراداتش رفع و به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط معطل یک رفع ابهام ماده ۳ میباشد ولی چرا کمیسیون اجتماعی اینقدر تعلل میکند و عجله ای برای نهایی شدن آن ندارد کمی سوال برانگیز و تاسف بار است، هزاران نفر با قانون شدن این طرح مشکلشان حل می شود ولی ظاهرا کمیسیون اجتماعی این مسئله برایش اهمیتی ندارد!؟

 4. سلام باز ایراد وباز ایراد این چه ایراداتی است که وقتی مجلس محترم‌که قانونگذار است ومشکلات مردم را به صورت مستقیم‌درک میکنند تصویب میکند ولی اینجا که نفع مردم است شورای نگهبان پی در پی ایراد می گیرد طرف صندوقها را گرفتند ولی حق الناس بیمه پردازان چه میشود ؟ ادعا میکنید که مردم ولی نعمت هستندما بیمه پردازان هم جزءهمین مردم هستیم اگر مشکل ما با این قانون برطرف نشودما بانیان ایراد گیری را به خدا واگذار خواهیم کرد چون حق بیمه پرداخت کردیم سالهای سال ولی آلان دست ماخالی است وسنوات ما در تامین اجتماعی راکد مانده .حاج آقای جنتی مشکل ما را هم این طرف لطفا ببینید!

  1. با سلام
   متاسفانه لابی گری صندوقها که مدیران بی کفایت دولتی در آن جاخوش کردند مانع از اجرای این طرح مفید و مردمی و احیا کننده حق الناس میشود، مجلس ابهام ماده ۳ را هم به درستی رفع کرده بود که عبارت” حق بیمه و بازنشستگی مشمولین ماده ۲ شامل بروز رسانی شود” را در اصلاحات آن اضافه کرد و افراد عادی و انتقال سوابق اختیاری از ماده ۶ به عنوان مستمری جمع بتوانند استفاده کنند و اختلالی در صندوق های مبدا بوجود نیاید، ولی شورای نگهبان به این نکته توجه نکر و اعلام کرد مجلس برای رفع ابهام ماده اصلاحاتی انجام نداده،ایکاش در هفته پیش رو ابهام ماده ۳ رفع شود و مجدد برای شورای نگهبان ارسال شود تا به سال آینده و اطاله رسیدگی دچار نشود، بنده با کمیسیون اجتماعی تماس گرفتم و پیگیری کردم دوستان دیگر هم اگر امکان دارد این کار را انجام دهند. تشکر

 5. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ سخنگوی شورای نگهبان نظر جدید شورا در مورد طرح نقل و انتقال را اعلام کرد که مجددا از ماده ۳ طرح که مربوط به بروز رسانی مبالغ حق بیمه از صندوق مبدا به صندوق مقصد است ایراد گرفته که در واقع اساس و شاه بیت این طرح میباشد،خدمت ایشان باید عرض کرد: جناب آقای طحان نظیف اگر کمی منصفانه تر به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه نگاه می کردید الان این طرح به قانون تبدیل شده بود و مشکل هزاران نفر بیمه پرداز برای تجمیع سوابقشان حل میشد، دوباره از ماده ۳ طرح به دلیل ضرر و زیان و احتمال اختلال در صندوق مبدا ایراد گرفتید و به مجلس مجدد ارجاع دادید، پس جواب ضرر و عمر رفته افرادی که سالیان زیاد حق بیمه پرداختند و در صندوقها بلاتکلیف مونده و نمیتواند منتقل کنند را چه کسی می دهد؟فقط صندوق ها با مدیریت بی کفایت و ریخت و پاش های بی دلیل نباید ضرر کنند ولی بیمه پرداز زیان دید ایراد ندارد، آیا به حق الناس اعتقاد دارید؟

 6. سلام دوستان کسی می دونه این طرح شامل نظامیان میشود یانه لطفا کسی می دونه اطلاع رسانی کنه

 7. سلام طرح مذکور در جلسه دیروز مجلس روز چهارشنبه باایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود اصلاح شد ومورد تصویب قرار گرفت ولی تغییرات زیادی از طرف شورای نگهبان انجام شد نمیدانم با این تغییرات آیا مشکل ما نیروهای شرکتی شاغل در ادارت که در گذشته کارکردیم حل میشود؟!!!!!

 8. سلام طرح نقل وانتقال سوابق حق بیمه وبازنشستگی امروزچهارشنبه ۲۱دیماه در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت .دوستان ملاحظه بفرمایند متن شورای نگهبان را که ببینید با این مصوبه چه کرده است ؟آیا این طرح مشکل ما نیروهای شرکتی که در دستگاههای دولتی کار کردیم حل خواهد کرد؟؟؟

 9. سلام بزرگواران وذینفعان طرح نقل وانتقال بیمه وبازنشستگی .به اطلاع میرساند این طرح که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود به کمسیون اجتماعی اصلاحاتی انجام وامروز چهارشنبه در صحت علنی تصویب ومجدد به شورای نگهبان ارسال میشود دوستان متن را مطالعه فرموده واعلام نظر فرمایند که آیا پس از این اصلاحات نیروهای شاغل در ادارت که بصورت شرکتی اشتغال داشتند وسوابق ببمه پرداری هم داشته اند ولی حقوق را شرکتهای پیمانکاری پرداخت می کردند آیا این مشکل ما را حل خواهد کرد وچگونه سوابق احتساب میشود؟ بنظرم که شورای نگهبان طرح مجلس را شخم زده وبا خاک یکسان کرده از شفافیت کاملا خارج شده ودایره مشمولین مشخص نیست که چه کسانی را میحواهد مشکلشان را حل کند در حال حاضر مشکل فقط افرادی دارند که از طرف شرکتهای خصوصی در بخش دولتی سالها کارکردند وببمه پردازی داشتند ولی سوابق دولتی وانتقال آن در هیچ مقطعی مشکلی نداشته چه در حال وچه در گذشته وچه در آینده .الان حاکمیت کشور باید مشکل میلونها اشخاصی را حل کند که سالها پیمانکار شرکتهای غیر دولتی واشتغال در ادارات دولتی را داشتند .

 10. با سلام ،متاسفانه کمیسیون اجتماعی یکی از ضعیف ترین کمیسیون های مجلس میباشد طرح نقل و انتقال نزدیک دو ماه است از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت شده ولی خبری از جلسه برای رفع ابهام شورای نگهبان نیست در برنامه اعلامی هفته آینده از تاریخ دهم دیماه تا چهاردهم دیماه نیز خبری از تشکیل جلسه توسط کمیسیون مذکور برای طرح یاد شده نیست، در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت نیز کمیسیون مذکور منفعل و بی تفاوت تا کنون عمل کرده است.

 11. با سلام ،، ممنون که طرح انتقال سوابق بیمه ی را در مجلس به تصویب رسانده اید که کارمندان خدوم و زحمتکشی که طی چند سال متمادی در سازمانها بصورت شرکتی خدمت نموده اند و تمام و کمال بیمه کسر شده و به صندوق تامین اجتماعی واریز شده و با تغییر وضعیت از قراردادی شرکتی رسمی شده اند و بیمه بازنشستگی از تامین اجتماعی به خدمات کشوری تغییر داده شده است وما را دچار سر در گمی کرده بود که چند سالی که بصورت قرارداد شرکتی و تمام وقت خدمت کرده ایم چه میشود که با لطف خداوند بزرگ داره به سر انجام میرسه و ان شالله که شورای نگهبان نیز تصویب و این طرح بسیار بسیار مهم به سرانجام برساند

  1. البته شورای نگهبان چندین ایراد و ابهام به طرح گرفته که حدود ۵۰ روز پیش به مجلس اعلام شده ولی تا این لحظه جلسه یا تصمیمی برای رفع ایرادات از سوی مجلس گرفته نشده.

 12. سلام ایرادات شورا ی نگهبان کلارفع شده یانه؟ کی به شوراارسال میشه؟

  1. باید کمیسیون اجتماعی با تشکیل جلسه یا جلساتی نسبت به رفع ابهام و تامین نظر شورای نگهبان اقدام کند و سپس موارد اصلاحی را برای رای گیری مجدد به صحن علنی بفرستد پس از رای مثبت به آن مجدد به شورای نگهبان ارسال تا شورای مذکور نظر جدید خود را اعلام کند، متاسفانه بیش از یک ماه است که طرح به کمیسیون اجتماعی اعاده شده ولی تا این لحظه خبری از تشکیل جلسه و … نیست تازه بعد از آن باید در نوبت صحن علنی قرار بگیرد در خوشبینانه ترین حالت شاید ۳ ماه زمان ببرد.

 13. من ده سال سابقه تامین اجتماعی دارم که در صندوق کشورزی پذیرفته نمی شود اخ این چه وشوری بایستی ۴۰سال کارکنم تا بلزنشسته شم مگه عمرم کفاف میده چرا اصویب نمیکنیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا