فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خراسان

فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، شمالی و جنوبی اعلام شد

به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی

سهمیه آزاد سال ۱۳۹۳

ردیف

نام خانوادگی              نام

ش شناسنامه

تاریخ تولد

رتبه در کانون

۱.      

صبوری

محمدرضا

۹۲۰۶۳۱۹۰۸

۶۸

۱

۲.    

مولایی

مجتبی

۹۲۰۲۰۳۳۷۱

۶۸

۲

۳.    

جلالی مهر

آتنا

۳۰۸۶

۶۲

۳

۴.    

جلاییان دهقانی

حسام

۱۸۶۸۲

۶۷

۴

۵.    

عباسی 

علی

۹۲۰۹۶۳۷۴۹

۶۹

۵

۶.    

عارفخانی

سوسن

۹۲۰۴۶۵۶۹۲

۶۸

۶

۷.    

مرتضی پور قاین

محمد

۱۴۴۵

۶۵

۷

۸.    

لولو

سیده مهناز

۶۴۰۰۹۹۹۵۵

۶۹

۸

۹.    

موحدی فر

محمد

۹۲۱۵۹۶۴۶۴

۷۰

۹

۱۰.  

فهیمیان

رضا

۴۸۳۷

۶۲

۱۰

۱۱.  

خادم رضوی   

مسعود

 ۷۱۲۶

۶۵

۱۱

۱۲. 

خاندان فخرآبادی

طاهره

۶۲۰۱

۶۵

۱۲

۱۳.

یکه

حامد

۱۵۳۶۷

۶۷

۱۳

۱۴. 

مداح

زهرا

۸۰۷

۶۱

۱۴

۱۵.

رضوی

سیدمحمّد

۲

۶۳

۱۵

۱۶. 

پارسافر

ملیحه

۳۱۲۱

۶۴

۱۶

۱۷.

حدادی

محمدتقی

۲۲۸

۶۶

۱۷

۱۸.

رمضانیان باجگیران

فرزانه

۱۰۶۵۷

۶۷

۱۸

۱۹. 

خدادای

فاطمه

۱۹۸

۶۴

۱۹

۲۰. 

اصغری

پری

۲۹۲۲

۶۵

۲۰

۲۱. 

بحرآبادی

امیر

۱۱۳۴۶

۶۶

۲۰

۲۲.

شفازاده

مریم

۳۶۵

۶۱

۲۲

۲۳.           

عباسی

فاطمه

۱۸۵۸

۵۷

۲۳

۲۴.

محمدزاده دهبار

حسین

۱۹۱

۶۷

۲۴

۲۵.           

کلیدری

مریم

۴۶۸۲

۶۵

۲۵

۲۶.

جمالی

زهره

۸۴۰۰۱۷۷۷۴

۶۸

۲۶

۲۷.           

شاه حسینی تازیک

محسن

۲۰۹۵۵

۶۷

۲۷

۲۸.           

نوری

مریم

۹۲۱۶۴۸۵۹۶

۷۰

۲۸

۲۹.

سپهر عصمتیان

سیدمهدی

۱۷۲۳۰

۶۶

۲۹

۳۰.

نیک بخت

مهدیه

۸۱۰۰۷۰۶۸۵

۷۰

۳۰

۳۱.

شکوه مقامی

نسیم

۹۲۱۴۴۹۶۳۱

۷۰

۳۱

۳۲.           

قائمی

الهام

۷۵۲

۶۱

۳۲

۳۳.          

حدادیان

شهره

۹۲۰۴۸۲۳۵۱

۶۸

۳۳

۳۴.           

رشیدی

مهنام

۱۱۳۸۰۰

۶۷

۳۴

۳۵.          

فخاری

ندا

۱۲۲۲۲

۶۶

۳۵

۳۶.           

اژدری

سینا

۹۲۱۱۲۵۵۳۴

۶۹

۳۶

۳۷.          

تاریک

مژده

۱۳۸۳

۶۱

۳۷

۳۸.          

اسماعیل پور        

سوسن

۹۲۱۰۸۹۷۱۶

۶۹

۳۸

۳۹.           

موسوی

سیدجعفر

۲۱۰۵

۶۷

۳۹

۴۰. 

سالار تلکی

نازنین

۴۷۸۹

۶۴

۴۰

۴۱. 

رمضانی بینا باج

زهرا

۸۸۰۰۴۹۳۹۱

۶۹

۴۱

۴۲.

شهرکی نسب

سمیه

۱۴۵۶

۶۴

۴۲

۴۳.           

حجازی

آزاده

۷۷۰۰۱۲۸۱۷

۶۸

۴۳

۴۴.

خسروی

جواد

۹۲۱۲۸۳۵۹۸

۷۰

۴۴

۴۵.           

عابدین پور

عاطفه

۶۹۰۱۳۲۶۵۴

۶۹

۴۵

۴۶.

فرخ فال طرقی

الهه

۴۲۶۵

۶۶

۴۶

۴۷.           

محمدی

سمیه

۸۴

۶۵

۴۷

۴۸.           

علیزاده

علی

۴۲

۶۵

۴۸

۴۹.

هاشمی نبی

ایمان

۱۵۱۵۹

۶۶

۴۹

۵۰.

رضوانی

سیده طاهره

۱۳۷۸۵

۶۶

۵۰

۵۱.

داورزن

فایزه

۱۷۴۰۹۱۲۹۲۶

۷۰

۵۱

۵۲.           

سمیعی

مریم

۲۳۲۷

۵۸

۵۲

۵۳.          

میامیی

نونا

۴۵۴۵

۶۳

۵۳

۵۴.           

اسمعیل زاده

لیدا

۱۸۴۲۳

۶۷

۵۴

۵۵.          

مقدم رضوی

سیدعباس

۹۲۰۱۶۷۱۳۶

۶۸

۵۵

۵۶.           

عصمتی

طیبه

۴۳۳۴

۵۹

۵۶

۵۷.          

احمدی

زهره

۴۷۹۳

۶۰

۵۷

۵۸.          

نیازی

فاطمه

۷۷۰۰۴۹۳۲۱

۶۹

۵۸

۵۹.           

صادق نیا

محمّد

۲۱۲۸۱

۶۷

۵۹

۶۰. 

کمالی

حسین

۶۷۰۰۲۰۰۶۰

۶۸

۶۰

۶۱. 

اقتداری

سمیرا

۷۸۰۰۰۸۲۰۰

۶۸

۶۱

۶۲.

دشتی داغیانی

سحر

۸۲۰۸

۶۷

۶۱

۶۳.           

علیزاده

سیاوش

۱۰۹۱

۶۶

۶۳

۶۴.

دلیر

محمد

۹۲۰۷۵۸۳۱۲

۶۸

۶۴

۶۵.           

حسینی نژاد

سیدبهروز

۲۰۱۹۴

۶۷

۶۵

۶۶.

همتا

محمدرضا

۱۱۸۹

۶۳

۶۶

۶۷.           

سرچاهی

محمد

۲۷۲

۶۵

۶۷

۶۸.           

خوشخو

کاظم

۱۲۰۰۶

۶۵

۶۸

۶۹.

زراعتگر

جواد

۹۲۱۴۷۳۳۶۲

۷۰

۶۹

۷۰.

توکلی

محمد

۶۹۰۰۶۹۵۵۳

۶۸

۷۰

۷۱.

زارع کاریزک

پریسا

۲۲۲۳

۵۸

۷۱

۷۲.           

جنگی

خدیجه

۳۲۵۸

۶۴

۷۲

۷۳.          

واحدی

زهرا

۴۷۰۵

۶۶

۷۳

۷۴.           

عرفانیان پور

حسین

۱۱۲۶۴

۶۵

۷۴

۷۵.          

خوش همدم

محمدکاظم

۵۹۹۰

۶۵

۷۵

۷۶.           

عیسی

الیاس

۲۷۲۱۰

۶۷

۷۶

۷۷.          

فارسی

دلارام

۹۲۱۱۳۲۲۲۰

۶۹

۷۷

۷۸.          

ارقبایی

عذرا

۵۳۷۹

۶۲

۷۸

۷۹.           

قربانی اول

عباس

۱۰۷۸۹

۶۷

۷۹

۸۰.

فیروزی

سیدمحسن

۹۲۱۱۹۷۷۵۶

۶۹

۸۰

۸۱.

نعمتی

سیده فهیمه

۵۲۴۰۰۱۲۸۶۵

۶۹

۸۱

۸۲.           

جعفرزاده

افسانه

۹۲۱۰۹۷۴۸۴

۶۹

۸۲

۸۳.          

ساغروانیان

سیده سحر

۹۲۰۰۲۷۳۴۲

۶۸

۸۳

۸۴.           

زهرایی

احسان

۵۴۲۷

۶۶

۸۴

۸۵.          

ایزک عباسیان

نسیبه

۴۵

۶۷

۸۵

۸۶.           

دولت آبادی

احمد

۲۳۱۰

۵۶

۸۶

۸۷.          

شیری

سیده عفت

۱۵۲۸۶

۶۷

۸۷

۸۸.          

ارحمی

شهرزاد

۹۲۱۰۵۱۳۳۶

۶۸

۸۸

۸۹.           

احمدی کیان

الهام

۹۲۰۸۴۷۴۹۸

۶۹

۸۹

۹۰. 

محمدزاده

حمید

۷۱۴

۶۴

۹۰

۹۱. 

خدایی

سعید

۳۱۴

۶۵

۹۱

۹۲.

دامن کشان

محدثه

۸۴۹۰

۶۵

۹۲

۹۳.           

سروی

فرزانه

۱۰۳۹

۵۴

۹۳

۹۴.

فیضی علی دولی

مظاهر

۱۶

۶۷

۹۴

۹۵.           

خرم روز

حبیب

۱۸۷

۶۵

۹۵

۹۶.

شیری

اکرم

۱۰۹۲

۶۷

۹۶

۹۷.           

اخرتی شورابی

الهه

۹۲۰۷۸۴۹۹۲

۶۹

۹۷

۹۸.           

مرادی

سکینه

۱۰۶

۵۶

۹۸

۹۹.

معظمی

فاطمه

۳۳۹۲

۶۳

۹۹

۱۰۰.           

گله بان

زهرا

۱۴

۶۲

۱۰۰

۱۰۱.           

شافعی

ملیحه

۲۵۵۶

 ۶۳

۱۰۱

۱۰۲.         

امانیان

فریبا

۹۶۵

۵۴

۱۰۲

۱۰۳.         

امتیاز

لیلا

۱۸

۶۴

۱۰۳

۱۰۴.         

قدیمی

علی

۱۶۲

۶۵

 ۱۰۴

۱۰۵.         

غلامعلی زاده

علی

۲۰۰

۵۴

۱۰۵

۱۰۶.         

سلیمانی خور

زینب

۲۸۸

۶۲

۱۰۶

۱۰۷.         

مهربان امروز

خیرالنسا

۱۹۴۷

۶۳

۱۰۷

۱۰۸.         

مهدویان زاده

رویا

۱۴۶۲۵

۶۶

۱۰۸

۱۰۹.         

نورچناربو

زهرا

۲۴۳۹۹

۶۷

۱۰۹

۱۱۰.           

رضایی مقدم

حسین

۳۳۸۰

۶۳

۱۱۰

۱۱۱.           

حقانی جزی

سمیرا

۵۰۳۷

۶۶

۱۱۱

۱۱۲.         

مرادی کاریز عمر

سمیه

۹۲۰۰۴۹۰۷۹

۶۷

۱۱۲

۱۱۳.         

سالار زاده حشمت آبادی

جواد

۴۴۷۰

۶۱

۱۱۳

۱۱۴.         

شفیقی

میترا

۹۲۱۳۲۰۵۱۵

۷۰

۱۱۴

۱۱۵.         

قاهری

مریم

۵۲۰۰۰۰۴۹۷۷

۶۹

۱۱۵

۱۱۶.         

هنری بجستانی

رضا

۲۰۴۲۲

۶۷

۱۱۶

۱۱۷.         

برآبادی

مریم

۳۹۶۳

۶۳

۱۱۷

۱۱۸.         

حیدری قره سو

رضا

۲۰

۶۷

۱۱۷

 

اسامی داوطلبان آزمون ورودی سال ۹۳ سهمیه ایثارگران :

ردیف

نام خانوادگی             نام

ش شناسنامه

تاریخ تولد

رتبه در سهمیه

۱.

محبوب

زهرا

۴۱۱۴

۶۴

۱

۲.

تشنگر

سیده اکرم

۵۲۷

۵۸

۲

 

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان:

قبول شدگان باید به ترتیب رتبه و جدول زمانبندی شده که با توجه به نمره قبولی تنظیم گردیده ، در روزهای تعیینی و رأس ساعت مقرر برای تشکیل پرونده و انتخاب محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با همراه داشتن مدارک ذیل در کانون وکلای دادگستری خراسان واقع در مشهد، بلوار قاضی طباطبائی، نبش قاضی طباطبائی ۷  حضور به هم رسانند.

مـــدارک لازم :

۱- اصل وکپی برابراصل شده تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .

۲- اصل وکپی برابر اصل شده مدارک کارشناسی حقوق ، حقوق قضائی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح ۲ حوزه .

تبصره : متقاضیان از ارائه گواهی تعداد واحد گذرانده شده خودداری نمایند . مجوز تقاضا و ثبت نام فقط دانشنامه ، گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیل در مورد متقاضی در آن درج شده ، می باشد .

۳- اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم .

۴- ۱۲ قطعه عکس ۴*۳ ( آقایان الزاماً با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی ) که مشخصات کامل متقاضی در پشت آن درج شده باشد.

۵- اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگران ( حضور داوطلبانه درجبهه ، جانبازی ، آزادگی و شاهد ) .

تذّکــرات :

 چنانچه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند نسبت به ثبت نام آنان هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت. حضور پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است .

پذیرفته شدگانی که در تاریخ های مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننمایند درصورت تکمیل ظرفیت محل های اشتغال و کارآموزی ، حق اولویت خود را نسبـت به انتخاب شهر از دست خواهند داد و حق اعتراض در این خصوص را نخواهند داشت .

چنانچه پذیرفته شدگان ظرف ۲ ماه جهت ثبت نام و یا ارائه و تکمیل مدارک خود اقدام ننمایند، ‌قبولی آنها کان لم یکن تلقی شده و نسبت به جایگزینی ایشان از رتبه های ذخیره اقدام خواهد گردید.

نظر به اینکه اسامی قبول شدگان صرفا" براساس رتبه اعلامی توسط سازمان سنجش منتشر می گردد و سازمان مذکور مدارک متقاضیان را بررسی ننموده چنانچه در روز ثبت نام پذیرفته شدگان ذیل فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون سال ۹۳ و این آگهی باشند از ثبت نام آنان خودداری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد .

تمامی شرکت کنندگان برای دسترسی به ریز نمرات خود به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org  مراجعه نمایند.

تأکید می شود از مراجعه به کانون جهت دریافت ریز نمرات خودداری نمائید.

داوطلبانی که در حوزه کانون خراسان شرکت نموده اند اگر نسبت به نمرات خود اعتراض دارند ظرف ۵ روز پس از اعلام نتیجه در روزنامه یا سایت از کارنامه خود پرینت تهیه و به کانون خراسان مراجعه و اعتــراض خود را در فرمی که از طرف کانون به آنان داده میشود تنظیم نمایند .

با توجه به راه اندازی سایت اختصاصی کانون وکلای خراسان اسامی پذیرفته شدگان در این سایت به نشانی ذیل موجود می باشد :  www.khorasanbar.ir

جدول برنامه زمانبندی ثبت نام

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

ردیف سهمیه      آزاد

ردیف سهمیه ایثارگر

۱

شنبه

۴/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۱ تا ۹

۱  

۲

یک شنبه

۵/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۱۰ تا ۱۸

۲

۳

دوشنبه

۶/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۱۹ تا۲۸

۴

سه شنبه

۷/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۲۹ تا ۳۸

۵

چهارشنبه

۸/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۳۹ تا۴۸

۶

پنج شنبه

۹/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۴۹تا۵۸

۷

شنبه

۱۱/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۵۹تا۶۸

۸

یک شنبه

۱۲/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۶۹تا۷۸

۹

دوشنبه

۱۳/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۷۹تا۸۸

۱۰

سه شنبه

۱۴/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۸۹تا۹۸

۱۱

چهارشنبه

۱۵/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۹۹تا۱۰۸

۱۲

پنچ شنبه

۱۶/۱۱/۹۳

۸:۳۰

۱۰۹تا۱۱۸

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا