فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری قزوین

فهرست پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری قزوین اعلام شد

به همراه اطلاعیه مربوط به جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی

نتایج قطعی آزمون ورودی کارآموزان وکالت سال ۱۳۹۳ به شرح زیر اعلام میگردد:

رتبه در سهمیه و کانون  دوطلب  نام خانوادگی  نام  نام پدر  شناسنامه
۱ ۶۳۷۴۴ چگینی                               سعید                                درویشعلی        ۴۳۱۰۵۳۱۱۴۸
۲ ۶۳۹۲۱ پناهی                               علی                                 پناهی           ۶۰۸۴
۳ ۶۴۰۶۶ زارعی ایلانی                        غلامعلی                             عباسقلی         ۲
۴ ۶۲۸۲۷ شعبانی                              زهرا                                علی اصغر        ۴۳۱۰۰۵۲۹۹۱
۵ ۶۳۶۶۱ حیدری                               ابوالفضل                            ولی اله         ۷۳
۶ ۶۲۸۵۹ روحنوازاریاتپه                      مریم                                صابر            ۲۳۳۱۵
۷ ۶۳۲۰۴ منشی زاده                           هدی                                 محمدعلی         ۴۱۴۶۹
۸ ۶۳۵۴۳ ربیعی                               شهریار                              عباس            ۳۹۹
۹ ۶۳۰۳۷ فریدی لیلی                          مریم                                علی             ۲۵۴
۱۰ ۶۴۱۵۳ فرهادی                              قاسم                                خدابخش          ۹۲۰۲۷۱۵۶۱
۱۱ ۶۴۱۸۸ سلیم زاده                           سهراب                               شعبان           ۱۱۳۹
۱۲ ۶۳۸۸۳ محمدی                               محمدحسین                            علی             ۳۶۰
۱۳ ۶۳۸۳۸ رودیانی                             علی                                 ضیا             ۹۶۷۸
۱۴ ۶۴۰۴۰ بیات زارعی                          سعید                                حسنعلی          ۱۲۵۱
۱۵ ۶۴۳۰۸ شفایی                               مجید                                قدرت اله        ۴۳۰۶۰
۱۶ ۶۳۱۹۴ قجرزاده                             یلدا                                علی اصغر        ۲۱۳۰۲۰۷۶۶۹
۱۷ ۶۲۹۴۵ حاجی پور                            حدیثه                               حبیب الله       ۲۲۱۰۰۴۱۶۹۴
۱۸ ۶۳۹۷۱ کیهانیان                            میلاد                               علی             ۲۵
۱۹ ۶۴۲۸۴ محمدزاده                            مهدی                                لطیف            ۸۱۲
۲۰ ۶۳۳۵۰ محسنی فرد                           سیده نرگس                           میرعلی اکبر     ۴۸۶۴۰
۲۱ ۶۲۹۵۲ ادیب مرادی                          بهارک                               محسن            ۲۷۰۰۰۳۴۵۹۷
۲۲ ۶۲۹۳۳ مرادخانی                            انیس                                نصرت اله        ۴۳۱۰۲۲۸۳۵۶
۲۳ ۶۴۳۶۲ منتظمی                              کاوه                                مصطفی           ۲۳۱۴۶
۲۴ ۶۴۱۰۱ چلمبری                              محمدرضا                             رجب             ۳۵
۲۵ ۶۴۰۸۰ موسوی                               سیدمهدی                             سیداصغر         ۹۲۰۳۲۳۳۴۰
۲۶ ۶۲۹۸۳ بهارلو                              ریحانه                              هوشنگ           ۶۹۲۰
۲۷ ۶۳۰۴۴ نوری                                راحله                               ناصر            ۳۴۱۴
۲۸ ۶۲۹۷۷ شیرازی حاجی میری ها                 مهناز                               رحیم            ۸۱۸
۲۹ ۶۳۷۷۴ تونی فیروزکلا                       عباس                                بمانعلی         ۲۱۹۰۰۱۳۳۹۹
۳۰ ۶۲۹۲۹ باجلان                              فاطمه                               قدیر            ۴۳۱۰۳۶۷۲۷۵
۳۱ ۶۳۰۹۲ بروشک                               ازاده                               جعفر            ۲۱۳۰۱۴۰۵۱۳
۳۲ ۶۳۹۰۶ ایزانلو                             امید                                برات            ۱۰۵۴
۳۳ ۶۳۴۹۹ ضیاابادی                            مریم                                رضا             ۴۳۱۰۰۰۹۹۶۴
۳۴ ۶۳۲۳۰ رضی کاظمی                           معصومه                              یوسف            ۳۹۸
۳۵ ۶۲۹۵۰ قمری                                سولناز                              حمیدرضا         ۱۱۹۷۶
۳۶ ۶۳۶۰۴ مولایی                              سجاد                                علی             ۵۸۸
۳۷ ۶۳۷۶۰ باجلان                              شاهپور                              جوزعلی          ۲۵
۳۸ ۶۲۸۰۴ ذبیحی                               سمانه                               علی محمد        ۴۳۲
۳۹ ۶۳۴۲۶ نادری                               مهدیه                               محمود           ۱۰۴۶۴
۴۰ ۶۳۸۶۹ صیدی کانی عینعلی                    سعید                                کاکاعلی         ۲۳۳۶
۴۱ ۶۴۲۵۰ میرسعیدقاضی                         سیدمرتضی                            سیدظهیر         ۱۳۶۰۸
۴۲ ۶۳۲۳۸ خانبان                              ستاره                               مجید            ۴۳۱۰۶۱۰۶۱۷
۴۳ ۶۳۷۰۱ حسنی دورودخانی                      شاپور                               روشنعلی         ۲۶۶۰۰۷۸۳۵۱
۴۴ ۶۳۸۱۱ عزیزی                               سعید                                علی عسگر        ۳۷
۴۵ ۶۴۰۹۸ اسکندری                             فرشاد                               محمداسماعیل     ۵
۴۶ ۶۳۶۱۶ بشارتی فر                           میلاد                               فتح الله        ۳۹۲۰۱۳۷۰۸۶
۴۷ ۶۳۷۰۹ خلیلیان                             محمد                                محمود           ۴۸۹۷
۴۸ ۶۲۹۴۳ حسینی پور                           شکوفه السادات                       سیداحمد         ۹۵۹۹
۴۹ ۶۳۷۵۳ پرندوش                              محمدحسین                            قاسم            ۱۰۰۰۰۱۸۶
۵۰ ۶۳۸۲۴ میرزایی                             علی                                 اروجعلی         ۲۶۹۰
۵۱ ۶۴۱۴۰ رستگار                              هوتن                                حسن             ۱۷۲۳۷
۵۲ ۶۳۰۰۹ قاضی میرسعید                        سیده محدثه                          سیداسماعیل      ۱۸۳۶
۵۳ ۶۳۴۹۵ حیدری                               طیبه                                ابوالحسن        ۱۳۰۰۱
۵۴ ۶۳۷۶۸ احمدی                               حسین                                سهرابعلی        ۱۱۶۶۰
۵۴ ۶۴۰۴۹ محسنی ماکلوانی                      علی                                 حسین            ۳۸۳۵
۵۶ ۶۳۱۳۰ معصومی وشمه سرا                     الهام                               صحت اله         ۲۶۲۰۰۱۰۸۸۸
۵۷ ۶۴۰۰۹ دلفان اذری                          حبیب                                مهرزاد          ۴۴۵۰۰۰۳۷۲۱
۵۷ ۶۴۴۰۳ پروین بازاری                        مهدی                                محمد            ۱۳۳
۵۹ ۶۴۱۳۳ احمدی                               حشمت اله                            ذبیح اله        ۱۰۵۶۶
۶۰ ۶۲۸۱۶ موسوی معاف                          سیده اسیه                           سیدعسکر         ۳۷۰۸
۶۱ ۶۳۲۳۱ غفوری                               صغری                                احمد            ۳۲۵
۶۲ ۶۲۹۳۷ محمدی                               تانیا                               کریم            ۴۳۱۱۴۷۸۷۹۸
۶۳ ۶۳۱۱۶ غلامی                               فاطمه                               عزیزاله         ۲۸۶۲۸
۶۴ ۶۳۲۸۲ فانی                                مهسا                                محمدرضا         ۱۶۷۳۴
۶۵ ۶۳۹۹۸ علی نیامقدم                         مصطفی                               علی اصغر        ۴۱۰۴
۶۶ ۶۳۲۷۶ ضابظپورکاری                         زینب                                رحیم            ۳۶۶۳۹
۶۷ ۶۳۷۵۷ عباسی چقاگلانی                      احسان                               رحمان           ۳۲۴۰۲۹۵۰۸۳
۶۸ ۶۳۷۸۱ نبی                                 علی                                 محمد            ۶۵۷
۶۹ ۶۴۱۲۶ عبادی موحد                          صادق                                محمدعلی         ۳۳۱۳۷
۷۰ ۶۲۷۸۰ کیائی                               نرگس                                غلامحسین        ۴۳۱۰۰۵۰۶۵۴
۷۱ ۶۴۲۴۵ یوسفوند                             حجت                                 درویشعلی        ۳۲۹۳
۷۲ ۶۳۶۲۹ مختارزاده                           میثم                                عباسعلی         ۶۱۹۲
۷۳ ۶۳۹۲۴ همتی کچایی                          مرتضی                               حسین            ۵۳
۷۴ ۶۳۲۲۵ خوری                                فرزانه                              حسین اقا        ۱۲۵
۷۵ ۶۳۹۴۷ شهسواری                             مهدی                                خداوردی         ۴۸

معترضین می توانند از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ظرف مدت ۵ روز جهت تکمیل فرم اعتراض به کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قزوین مراجعه نمایند.

آگهی ویژه پذیرفته شدگان

بدینوسیله از پذیرفته شدگان آزمون ورودی وکالت سال ۱۳۹۳ دعوت به عمل می آید از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ بر اساس جدول زیر به ترتیب رتبه جهت ثبت نام به دفتر کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان قزوین به نشانی قزوین، خ خیام جنوبی، کوچه آتشگران، پ۲۵ مراجعه نمایند.

۰۱/۱۱/۱۳۹۳………………..   از رتبه ۱ الی ۴

۰۲/۱۱/۱۳۹۳………………..  از رتبه ۵ الی ۸

۰۴/۱۱/۱۳۹۳…………………  از رتبه ۹ الی ۱۲

۰۵/۱۱/۱۳۹۳………………..  از رتبه ۱۳ الی ۱۶

۰۶/۱۱/۱۳۹۳……………….   از رتبه ۱۷ الی ۲۰

۰۷/۱۱/۱۳۹۳……………….. .از رتبه ۲۱ الی ۲۴

۰۸/۱۱/۱۳۹۳…………………  از رتبه ۲۵ الی ۲۸

۰۹/۱۱/۱۳۹۳………………. .از رتبه ۲۹ الی ۳۲

۱۱/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۳۳ الی ۳۶

۱۲/۱۱/۱۳۹۳………………. رتبه  ۳۷   الی ۴۰

۱۳/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۴۱ الی ۴۴

 ۱۴/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۴۵ الی ۴۸

۱۵/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۴۹ الی ۵۲

۱۶/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۵۳ الی ۵۶

۱۸/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۵۷ الی ۶۰

۱۹/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۶۱ الی ۶۴

۲۰/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۶۵ الی ۶۸

۲۱/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۶۹ الی ۷۲

۲۵/۱۱/۱۳۹۳……………….  از رتبه ۷۳ الی ۷۵

تذکر مهم (۱) : چون حسب ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مدت تکمیل پرونده قبول شدگان و صدور پروانه کارآموزی آنان ، شش ماه از تاریخ برگزاری آزمون تعیین گردیده است (( ۰۷/۰۹/۹۳ لغایت ۰۷/۰۳/۹۴ )) و  اعلام می گردد پذیرفته شدگان مکلف به تکمیل پرونده خود جهت صدور پروانه کارآموزی از جمله  مدارک اولیه ،  ارائه پاسخ استعلامات بوده و پروانه کارآموزی نیز تا تاریخ ۰۷/۰۳/۹۴ از طرف کانون می بایست صادر گردد و کسانی که تا تاریخ معینه اقدام به تکمیل مدارک ننمایند قبولی نامبردگان منتفی اعلام  می گردد .

ب – مدارک لازم جهت ثبت نام:

۱- کپی مصدق از تمام صفحات شناسنامه دو سری

۲- کپی مصدق مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت فراغت از تحصیل دوسری

 ۳-کپی مصدق کارت ملی ۲ سری

۴- کپی مصدق کارت پایان خدمت وظیفه عمومی برای آقایان ۲ سری

۵- عکس پرسنلی اداری تمام رخ ۱۲ قطعه (۴*۳)

۶- ارائه اصل مدرک تأیید شده رزمندگان و ایثار گران از مراجع ذیربط(این قسمت اختصاص به سهمیه رزمندگان و ایثار گران دارد)

۷- واریز مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال صرفاً به منظور تشکیل پرونده به حساب ۰۱۰۶۱۸۱۴۰۱۰۰۹ بانک ملی شعبه چهارراه خیام  قزوین.

تذکر(۲): استعلامات مورد لزوم از طریق دفتر کانون انجام می گردد.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا