قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن

ماده ­واحده ـ از تاریخ لازم­ الاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست:

ردیف عنوان قانون و تاریخ تصویب آن مواد مرتبط نامعتبر
۱ قانون قرارداد استخراج معدن اکسیددوفر جزیره هرمز مصوب ۰۹/۰۸/۱۲۹۰ مواد ۱ الی ۸ (کل قانون)
۲ قانون امتیاز انحصاری خاک سرخ جزایر هرمز‌، قشم، لارک و هنگام مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۱ ماده‌واحده و مواد ۱ الی ۱۲ (کل قانون)
۳ قانون بودجه مملکتی سنه ۱۳۰۳ شمسی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۰۳ ماده اول جدول (عواید معادن ۷۶۸۹۶)
۴ ‌قانون بودجه سنه ۱۳۰۴ مملکتی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ ماده ۱ جدول ۲ «عوائد خاک سرخ» و عوائد معادن» جدول  ماده ۱
۵ قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تأسیس کارخانه آهن ذوب کنی مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۰۶ مواد ۱ الی ۴ (کل قانون)
۶ قانون بودجه سنه ۱۳۰۶ اداره ذوب آهن مصوب۲۳/۰۸/۱۳۰۶ ماده‌واحده و پیوست قانون
۷ قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه‌برداری نواحی معدنی مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۰۶ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۸ قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی ازساختمان راه آهن و مخارج اعزام محصل باروپا برای فراگرفتن معلومات راجعه براه آهن و معادن وذوب آهن مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۰۷ ماده ۲ و ماده ۴
۹ قانون بودجه یکساله ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۷ قسمت اول عایدات، امتیازات ضمیمه
۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۸ ضمیمه (عواید وزارت اقتصاد ملی معادن)
۱۱ قانون امتیاز انحصاری استخراج معادن ذوغال سنگ اطراف مشهد به آقای ولی خان اسدی مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۰۹ مواد ۱ الی ۱۶ (کل قانون)
۱۲ قانون اجازه استخدام یکنفر مهندس معدن و یک نفر شیمیست معدن از اتباع دولت آلمان مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۰۹ ماده‌واحده
۱۳ قانون بودجه یکساله ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ بند ۷ جدول (قسمت عایدات)
۱۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ مملکتی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۹ ماده ۲۳
۱۵ قانون اجازه استخدام یک نفر نقشه کش معدن از اتباع دولت آلمان برای مدت دو سال مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۰ ماده‌واحده
۱۶ قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۰ بند ۲ فصل ۵، بند ۲ فصل ۷ و بند ۲ الی ۴ فصل ۱۴ جدول ضمیمه
۱۷ قانون اعطای امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به اقای مسعود خان عدل مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۱ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۱۸ قانون امتیاز انحصاری استخراج انتیمون انارک نآیین‌ به شرکت مختلط سهامی شونمان و شرکاء اصفهان مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱ مواد ۱ الی ۱۰ (کل قانون)
۱۹ قانون اجازه انتقال قسمتی از اعتبار عمل معادن قراچه داغ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ مملکتی به بودجه اداره صناعت مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۱۱ ماده‌واحده و جدول
۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۱۲ ردیف‌های  ۱۴، ۲۳، ۲۵ و ۲۸ جدول ضمیمه
۲۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی مصوب ۰۴/۰۳/۱۳۱۲ ماده ۸
۲۲ قانون استخدام شش نفر متخصص خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۱۲ بند ۲ و ۳ ماده‌واحده
۲۳ قانون تعیین طرز مصرف اعتبارات تأسیسات صنعتی و معدنی منظوره در بودجه اداره کل صناعت و فلاحت مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۱۲ ماده‌واحده و تبصره آن
۲۴ قانون بودجه کل سال هزار و سیصد و سیزده مملکتی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲ جزءهای ۱۴، ۲۶، ۲۹ ردیف ۱  جدول درآمدها‌ و جزءهای ۱۸ ،۲۰ و ۲۱ ردیف ۱۷ جدول هزینه
۲۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۲ ماده ۳۶
۲۶ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۳ ردیف ۲۹ عایدات و ردیف‏های ۱۲ و ۲۳ مخارج جدول ضمیمه
۲۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۳ ماده ۲۷
۲۸ قانون اجازه استخدام دکتر ریمون فورن تبعه دولت فرانسه برای مدت ۳ سال مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۱۴ ماده­واحده
۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۴ ردیف‏های ۲۸ و ۲۹ عایدات و ردیف ۱۳مخارج جدول ضمیمه
۳۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۱۴ جزء ۱ ماده ۱۵
۳۱ قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص فنی معدن تابعین آلمان مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۵ مواد ۱ الی ۸ (کل قانون)
۳۲ قانون اجازه استخدام مهندس (هلموت روش) تبعه آلمان بوسیله اداره کل صناعت و معادن مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۳ قانون اجاز ﮤ تجدید قرارداد استخدامی آقای ویلهلم مایر تبعه دولت آلمان مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۴ قانون اجازه تمدید قرارداد استخدامی سه نفر هنر آموز اتباع آلمان مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵ ماده‌واحده
۳۵ قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۱۵ بند و ماده ۸ و بند ج ماده ۱۱
۳۶ قانون بودجه‌کل کشور سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۱۵ ردیف‏ ۲۹ درآمدها و ردیف‏های ۲۸، ۲۹‌، ۳۲ و ۳۳ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۳۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۱۶ بند ج ماده ۱۳
۳۸ قانون اجازه استخدام ژرژدو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب آهن مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۱۶ مواد ۱ الی ۴
۳۹ قانون اجازه استخدام هنرآموزان اتباع آلمان مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۱۶ ماده‌واحده و بندهای ۱ الی ۷
۴۰ تصویب بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۱۶ ماده‌واحده
۴۱ قانون اجازه استخدام مستخدمین بدون رتبه بوزیر صناعت و معادن مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۱۶ ماده‌واحده
۴۲ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۶ ردیف ۲۹ درآمدها و ۳۲ هزینه‌ها ضمیمه
۴۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۶ بند «د» ماده ۱۳ و ماده ۱۶
۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ ردیف ۲۸، ۳۰ و ۶۳ درآمدها و ردیف‌های ۳۹، ۴۰ و۴۱ هزینه‌های جدول ضمیمه
۴۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۷ ماده ۹ (ماده بودجه ‌ای دائمی )
۴۶ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۸ ردیف­های ۱۸، ۱۹ و ۵۹ درآمدها و ۴۰ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۴۷ قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۸ ماده ۱۰ (ماده بودجه ‌ای دائمی )
۴۸ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۹ بندهای ۱۸، ۲۰، ۶۲، ۶۳ درآمدها و ۴۵ هزینه ‌ ها پیوست
۴۹ قانون متمم بودجه  سال ۱۳۲۰ کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹ موضوع ماده ۳۴ (ماده ۹ و ۷  ـ متمم قانون
بودجه ۱۳۱۸)
۵۰ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۱ ردیف ۲۰، ۶۱ و ۶۲ درآمدها و ردیف ۳۹ هزینه‌ها
۵۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۱ مواد ۴ و ۵۱
۵۲ قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۲۲ ردیف ۱۸، ۱۹ درآمدها و بند مربوط به اداره کل معادن و استخراج مس هزینه‌ها جدول ضمیمه
۵۳ تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌‏نامه داخلی مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۲۸ ماده ۵۴
۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۲۳/۰۴/۱۳۲۸ بند ۲۲ و ۶۴ درآمدهای جدول ۱
۵۵ قانون اجازه اجرای برنامه تفصیلی ۲۷ ‌ماهه سازمان برنامه تا آخر سال ۱۳۳۱ مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۹ تبصره ۴ ماده۲ و ماده ۹‌، قسمت هزینه ‌ها:
بند ۱۵ فصل ششم‌، بندهای ۵ الی ۱۱ فصل هفتم جدول ضمیمه
۵۶ طرح قانونی دائر بطرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۳۰ ماده ۷
۵۷ برقرای ماهی یکهزار ریال از تاریخ فوت درباره ورثه مرحوم اسمعیل کاشانی راننده بنگاه اکتشاف و بهره‌برداری تا آخر سال ۱۳۳۲ مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۳۱ متن قانون
۵۸ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه در مورد ترتیب خرج مانده اعتبارات برنامه هفت ‌ساله و اعتبارات اضافی سازمان برنامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۳۲ ماده ۱ (فصل سوم)
۵۹ اجازه استخدام آقای فولز لئون تبعه دولت فرانسه متخصص سنگ شوئی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۳ متن قانون
۶۰ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۳۳ بند ج ماده ۳ و تبصره آن
۶۱ تصمیم قانونی دائر بتعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ بند ۱ مقدمه
۶۲ تصمیم قانونی راجع باجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول ششگانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۳۳ فقره۲، بند (۱) فقره ۱۱ و فقره‌های ۲۱، ۲۳ و ۲۴ ماده‌واحده
۶۳ تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش ‌ گانه برنامه هفت ساله سازمان برنامه (کمیسیون برنامه) مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۳ فقره ‌های ۶، ۱۱، ۲۱، ۲۳ و ۲۴
۶۴ لایحه حفاظت فنی مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۳۴ ماده ۱
۶۵ لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی قانون مربوط به
اجازه اجراء ۲۴ فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۳۴
بند ۱ ماده‌واحده
۶۶ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد اجازه مصرف ۴۵ میلیون ریال جهه برنامه فوری کارخانجات کنسرو خشکبار مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۳۴ بند ۱ جدول
۶۷ قانون بودجه اداری و پرسنلی سال ۱۳۳۴ سازمان برنامه مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۳۴ ماده ۸ و ردیف‌های ۳۱۵ الی۳۲۰ و ردیف‌های ۳۴۵ الی ۳۵۴ جدول ضمیمه
۶۸ قانون راجع به تمدید مدت اجازه اجرای ۲۱ فقره لایحه از ۲۴ فقره لوایح مصوب آقای دکتر مصدق مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۴ بند ۱ ضمیمه قسمت لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملی
۶۹ قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۳۴ ماده ۱ و تبصره آن، (بند ۶ فصل ۲ و بند ۴
فصل ۳ جدول ماده ۲) و (بند ۶ فصل ۲ و بند ۴ فصل ۳ جدول ماده ۳)
۷۰ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد نوزده فقره برنامه تفصیلی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۴ فقره ۶
۷۱ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد بیست و شش فقره برنامه تفصیلی سازمان برنامه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۳۴ فقرهای ۱۱‌، ۱۵، ۲۰  و بند ۵  فقره ۲۵ جدول
۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۳۵ تبصره ۱۷، ردیف­های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۸ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۷۳ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۵ تبصره ۳۲، ردیف­های ۴۰، ۴۱ درآمدها و ۲۹ هزینه‏ها جدول ضمیمه
۷۴ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی مکانیزاسیون معدن نمک هرمز مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۳۶ ماده‌واحده
۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۳۶ ردیف­های ۴۵ الی ۴۷ درآمدها و ۵۱ هزینه‏ها و بند ج جدول ضمیمه قسمت مخارج
۷۶ قانون کار مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مواد ۵ و ۴۷
۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷ ردیف­های ۵۲ الی ۵۴ درآمدها و ۵۳ هزینه‏ها جدول ضمیمه، ردیف۱۰ قسمت دوم فصل چهارم، ردیف ۵ قسمت اول فصل چهارم
۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۳۷ تبصره ۳۶
۷۹ قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۳۸ ماده‌واحده
۸۰ رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۸ متن قانون
۸۱ لایحه قانونی مربوط به تشکیل سازمان ذوب آهن ایران مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۳۸ مواد ۱ الی ۵ (کل قانون)
۸۲ قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ مواد ۱ تا ۷ (کل قانون)
۸۳ آیین‌نامه مقررات اداری، استخدامی و مالی سازمان زمین‌شناسی کشور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۳۸ مواد ۴، ۵ و ۶
۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۸ ماده‌واحده، ردیف­های ۵۶ الی ۵۸ درآمدها و ردیفهای ۷۳ الی ۷۶ هزینه­‌های جدول ضمیمه بند ۵ ضمیمه ۴
۸۵ قانون مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران  مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۳۹ مواد ۱۱، ۱۲، ۱۴، بند ج ماده ۲۱ و ماده ۵۸
۸۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۳۹ جزء ۲ بند الف ماده۳ و بند ۲ ماده ۸۷
۸۷ ‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۹ جزء هـ بند ۱
۸۸ ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت اقتصاد مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۴۱ متن قانون
۸۹ قانون راجع به تقاضای اضافه اعتبار جهت افزایش سرمایه بانک رهنی ایران و تامین هزینه سازمانهای دیگر مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ ماده ۵
۹۰ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست‌ وزیر مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۴۲ بند ۷ و جزء ۱۰ بند ۸ بندهای ۱۰ و ۱۱
۹۱ قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم ‌ مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۳ ضمیمه فصل ۲ و فصل ۹
۹۲ قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند ۱ تبصره ماده ۴ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۴۳ ماده ۲
۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۴۳ تبصره ۲۶، ردیف ۳۶۰۶ جدول بخش ۳، ردیف ۴۴ فرم ۵ (بخش ۴)، ردیف ۷ فرم ۶ و ردیف ۷ فرم ۷ جداول ضمیمه
۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۴۳ ردیف­های ۳۴، ۳۷ درآمدها و ۷۳، ۷۴ هزینه‏ها
۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۴۳ تبصره­های ۲۴، ۲۵ و ضمیمه ۲ و ردیف ۳ جدول درآمد و ردیف ۲ جدول دوم پیوست
۹۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ ‌ مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۴۳ ردیف ۲۹ درآمدها و ۴۲ هزینه‏ها
۹۷ قانون حمایت از صنایع داخلی کشور مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۴۳ تبصره ۲ ماده­واحده
۹۸ رد لایحه مربوط به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۴۳ متن قانون
۹۹ تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ ماده ۲۹
۱۰۰ آیین‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴ ضمیمه
۱۰۱ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال ۱۳۴۱ مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۴۵ فصل سوم ماده ۲
۱۰۲ تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۴۵ ماده­واحده
۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۴۵ تبصره ۸ ماده‌واحده
۱۰۴ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۴۶ جدول ۲ فصل دوم و فصل چهارم
۱۰۵ قانون معافیت گمرکی سیمانمصوب ۰۸/۰۴/۱۳۴۶ ماده‌واحده و تبصره‌های آن
۱۰۶ قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۴۶ ماده ۸
۱۰۷ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۴۶ بند «ث» ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵
۱۰۸ اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۶ بند ۲ متن قانون جدول فصل دوم و فصل چهارم متن قانون
۱۰۹ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۴۶ بندهای ۶، ۷، ۹ و ۱۴ ماده ۹
۱۱۰ ‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۴۶ مبحث ۲
۱۱۱ قانون تأیید عمل دولت در مورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیایی ـ دکتر خانلری ـ دکتر محمد باهری مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۴۶ ماده‌واحده
۱۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶ تبصره ۶ ماده‌واحده
۱۱۳ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۶ جدول فصل دوم و فصل ششم ضمیمه
۱۱۴ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷ ماده ۱، بند (ج) ماده ۱۹ و ماده ۵۵
۱۱۵ قانون سازمان جغرافیایی کشور مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷ مواد ۱ الی ۱۱ (کل قانون)
۱۱۶ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع به اصول و هدف‌های برنامه عمرانی چهارم مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۴۷ ردیف ۳ جدول ۱ و ردیف ۳ جدول الف۱ فصل ۱، ردیف ۲ جدول ۱ و ردیف ۲ جدول ۸ فصل ۲ قسمت ۳ بخش ۸ فصل دوم، قسمت ۵ بخش ۱۲ جدول ۴ فصل دوم، جدول ۲، بند ۱۰ قسمت ۴ فصل سوم‌، بخش ب قسمت ۵ فصل ۳، جدول شماره ۶ بخش پ قسمت ۵ فصل سوم، بندهای ۱ الی ۳ قسمت ۱ فصل ششم، بند ۴ قسمت ۲ فصل ششم، جزءهای ۲ و ۵ جدول شماره ۱ قسمت سوم فصل ششم، بندهای ۱، ۲و ۴ جدول شماره ۲ قسمت سوم فصل ششم، بند ۷ قسمت چهر فصل ششم، جزء الف بند ۸ و بند ۹ و جزء الف و ب بند ۱۰و بندهای ۱۱ الی ۱۴ قسمت ۵ فصل ششم، بند ۱۵ قسمت ۶ فصل ششم، جزء‌های ۲، ۵ و ۸ جدول قسمت ۶ فصل ششم، بند‌های ۱ و ۷ قسمت ۱ فصل دهم، جزء ۷جدول قسمت ۴ فصل دهم، بند ۲۴ قسمت سوم فصل پانزده، قسمت ۲ فصل ۱۹، قسمت ۳ فصل بیستم
۱۱۷ قانون تشکیل هیئت امنای دانشکده صنعتی تهران مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۴۷ جزء ۵ و ۱۱ تبصره ۱ ماده‌واحده
۱۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۴۷ ردیف ۳۳۷ جدول ضمیمه
۱۱۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۰/۰۱/۱۳۴۸ تبصره ۴ موضوع بند ۲ ماده‌واحده
۱۲۰ قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۴۸ ماده‌واحده
۱۲۱ آیین­نامه اجرائی تبصره یک ماده‌واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹  

مواد ۱ الی ۱۵ (کل قانون)

۱۲۲ ‌قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۰ پیوست ۲ فصل دوم، پیوست شماره ۴  بندهای ۲ و ۵ و۸‌ ، پیوست شماره۸  بند ۷
۱۲۳ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به­ دولت جناب آقای امیر عباس هویدا نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۵۰ اصل سوم
۱۲۴ قانون ادغام وزراتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۵۰ ماده‌واحده
۱۲۵ منتفی بودن تصویبنامه شماره ۲۳۴۴۰ ـ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۴۰ هیأت وزیران راجع بنحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۳۸ مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۵۰ ماده ۲
۱۲۶ قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب  ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ جدول ۳ فصل دوم بندهای (۲، ۵ و ۸)‌، جدول ۳ فصل ششم بند ۷
۱۲۷ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۰ مواد ۵ و  ۷
۱۲۸ قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۵۱ جدول ۳ فصل دوم بندهای (۲، ۵، ۸) و جدول فصل ششم بند ۷
۱۲۹ اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۱ مواد ۱ الی ۲۰ (کل قانون)
۱۳۰ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۵۱ ضمیمه جدول ۴
۱۳۱ بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ تبصره­های ۲۴، ۲۶  و ۲۸
۱۳۲ اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۲ مواد ۱ الی ۲۱ (کل قانون)
۱۳۳ خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۵۲ جزء ۳ ـ ۲ بند ۲ فصل اول، جدول ۲ جزء۱ـ ۱ بند ۱ فصل دوم، جدول ۳ جزء ۱ـ ۱ بند ۱ فصل دوم، بند ۷ جدول ۷ جزء۲ ـ ۲ بند ۲ فصل دوم، جزء ۲ ـ ۵ بند ۵ فصل سوم، جدول ۶ بند ۵ فصل سوم، جدول ۷ بند ۶ فصل سوم، بند ۲ فصل چهارم، ردیف ۴ جدول ۲ بند ۳ فصل چهارم، مقدمه و جدول ۱ و پاورقی جدول ۱ و جداول  ۲ الی ۴ مقدمه فصل ششم، جزء ب بند ۱ فصل ششم، بند پ و ث و چ جزء ۲ ـ ۱ بند ۲ فصل نهم، جزء ۵ ـ ۲ بند ۲ فصل نهم، جزء
۶ ـ ۳ بند ۳ فصل نهم، جزء
۷ ـ ۳بند ۳ فصل نهم، بند ۴ جدول ۱   و پاورقی و جداول ۲ تا ۴ فصل نهم، بندهای ۱ الی ۴ فصل دهم و جدول بندهای ۱ تا ۳ فصل دهم، جزء ۱ـ ۳ الی ۵ ـ ۳ و ۸ ـ ۳ بند ۳ فصل چهاردهم،  جدول ۳ بند ۴ فصل چهاردهم، جدول ۴ بند ۴ فصل چهاردهم، بند ۳ فصل ۲۶
۱۳۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۰۷/۱۱/۱۳۵۲ تبصره ­ ۲۵
۱۳۵ قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۵۳ مواد ۱ الی ۴ (کل قانون)
۱۳۶ قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۵۴ مواد ۱ و ۵
۱۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۵۴ ماده ۱۶
۱۳۸ اساسنامه مرکز بررسی قیمتها مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۵۴ بند الف ماده ۳ و بندهای ۴ و ۹ ماده ۵
۱۳۹ برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدید نظر شده) ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۲ مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۵۴ مقدمه قانون، بند ب هدف­های کمکی ،ردیف ۲ بند ج ‌سیاست­ها و خط مشی‌های خاص، ردیف ۵ بند پ ‌سیاست‌ها و راه‌بردها، بند خ ‌سیاست‌ها و خط مشی‌‌های اجرایی، ردیف ۳ بند ت و ردیف ۲ بند چ ‌خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های اجرایی، ردیف ۶ توسعه صنایع، بند ج ‌برنامه‌های مشخص، ردیف ۴ توسعه معادن
۱۴۰ تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر) مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۵۴ بند ۲ و جزء (۱۷) بند ۹ متن قانون
۱۴۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۵۴ تبصره­های ۵۵ (تبصره بودجه ‌ای دائمی ) و ۳۴
۱۴۲ قانون اجازه استفاده از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده ردیف (۵۰۳۰۰۱) قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۵ بند ۲ متن قانون
۱۴۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۶ بند الف ماده ۴ و بند ۴ ماده ۱۷
۱۴۴ اعتبار ردیف ۱۴۴۵۰۱ سرمایه‌گذاری ثابت (وزارت صنایع و معادن) مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۵۶ متن قانون
۱۴۵ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور (تجدیدنظرشده) برحسب فصل ـ برنامه۳۰/۳/۲۵۳۶ مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۵۶ جدول ضمیمه
۱۴۶ تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر متخذه  مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۵۶ جزء ۷ بند ۱ و بند ۹  (وزیر صنایع و معادن) متن قانون
۱۴۷ قانون اضافه اعتبارات سال ۲۵۳۵ کل کشور مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۵۶ جدول فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت وزیران بر حسب دستگاه یا ردیف و برنامه از محل درآمد عمومی
۱۴۸ اساسنامه سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۷ بندهای ۵ و ۷ ماده ۲۰
۱۴۹ آیین‌نامه ترتیب انتخاب ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳/۱۱/۲۵۳۵ شاهنشاهی مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۵۷ مواد ۱ و ۲
۱۵۰ تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۵۷ پیوست
۱۵۱ اصلاح بودجه سال ۱۳۵۷ وزارت صنایع و معادن
مصوب  ۰۵/۰۹/۱۳۵۷
بند الف و ب متن قانون
۱۵۲ قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۵۷ جدول ۱و ۲
۱۵۳ لایحه قانونی انتخاب هیأت­های رئیسه اطاق بازرگانی و صنایع و معادن و اطاق اصناف مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۵۴ لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه­برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب  ۲۴/۰۳/۱۳۵۸ بندهای ۳، ۴ و ۵ ماده­واحده
۱۵۵ لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۵۸ ماده ۱ و تبصره‌های آن و ماده ۷
۱۵۶ لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۵۸ ماده­واحده
۱۵۷ لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۵۸ بند ۸ ماده ۱۰
۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۵۹ آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال فارغ­التحصیلان بیکار مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۵۸ بند ۸ ماده ۵، بند الف ماده ۱۵ و بند ۶ ماده ۲۴
۱۶۰ قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۵۸ بندهای ۱، ۲ و ۸ ماده‌واحده
۱۶۱ لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه وظائف واختیارات شورایعالی ومدیر عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران به هیئت عامل مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۲ لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۳ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۱۳ قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ بمنظور معافیت شرکتها و مؤسسات دولتی از پرداخت حقوق دولتی و بهره مالکانه و یا حق‌الارض معادن تا پایان سال۱۳۵۸ مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۴ لایحه قانونی راجع به امور مدیریت و عزل و نصب مدیران کارخانه‌ها و معادن مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۵۸ ماده‌واحده
۱۶۵ لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۵۹ تبصره ۸، بندهای الف، ب، پ تبصره ۳۳ ماده‌واحده
۱۶۷ لایحه قانونی الحاقی به اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران  مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۵۹ بندهای ۱ و ۲
۱۶۸ لایحه قانونی راجع به واگذاری کلیه تجهیزات و تأسیسات و اسکله و انبارهای مربوط به تخلیه و بارگیری سنگ آهن واقع در بندر خمینی به شرکت ملی فولاد ایران مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۵۹ تبصره ماده‌واحده
۱۶۹ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۷۰ لایحه قانونی راجع به اجازه انتخابات تعدادی از اعضای هیأت نمایندگی اطاقهای بازرگانی و صنایع و معادن به وزراء بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۵۹ ماده‌واحده و تبصره­ آن
۱۷۱ لایحه قانونی راجع به نحوه بهره‌برداری از معادن کشور مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۵۹ ماده‌واحده
۱۷۲ اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه  و بودجه مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۹ تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده­واحده
۱۷۳ لایحه بودجه سال ۱۳۶۰ مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۶۰ بند ب تبصره ۲،  بندهای الف و ب تبصره ۳، بند پ تبصره ۳، تبصره­های ۴۶ ، ۴۷ و تبصره ۶۷ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده­واحده
۱۷۴ قانون تشکیل گروه صنایع وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ تبصره ۱ ماده­واحده
۱۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۰ بند الف تبصره ۲، بند الف تبصره ۳،  بند پ تبصره ۲۱، تبصره­های ۵۴ ، ۵۵ و تبصره ۷۴ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده‌واحده
۱۷۶ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۶۱ تبصره ۴ ماده ۲
۱۷۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۶۱ جدول ۱ شماره طبقه (۱۰۳۵۰۰)
۱۷۸ قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح عمرانی کارخانه فولادسازی مبارکه مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ ماده‌واحده و تبصره ‌های ۱ الی ۳
۱۷۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ بند الف تبصره ۲، بندهای (الف) و (ب) تبصره ۳، بند پ تبصره ۲۷ ماده‌واحده
۱۸۰ قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران ‌قرار می‌گیرند و تبدیل وضع خدمتی می‌یابند مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۶۲ ماده‌واحده و تبصره‌های آن
۱۸۱ قانون تصدی وزارتخانه‌های بی‌وزیر مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ ماده‌واحده
۱۸۲ قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ ماده‌واحده و تبصره آن
۱۸۳ قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۶۲ ماده‌واحده
۱۸۴ ‌قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۲۰‌، تبصره ۳۵ ، بند ۴ تبصره ۴۷ و تبصره ۷۱ (تبصره بودجه‌ای دائمی) ماده‌واحده
۱۸۵ قانون راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها، هیأت­ها و مجامع مختلف به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۶۳ بندهای ۱ تا ۱۷ و تبصره آن (کل قانون)
۱۸۶ قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات  مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۶۳ مواد ۱ الی ۳ (کل قانون)
۱۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور  مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۳ بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۱۸،  بند ج تبصره ۱۹، بند الف تبصره ۳۲ ، تبصره ۳۳ و بند ۴ تبصره ۴۷ (تبصره بودجه‌ای دائمی)
۱۸۸ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۶۴ تبصره ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳، ۱۹، بند ب ماده ۲۳ و ماده ۲۸
۱۸۹ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۶۴ ماده ۱ و تبصره ۲ آن و ماده ۳
۱۹۰ قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۶۴ بند۱۰ تبصره ۳ و تبصره ۱۶ماده‌واحده
۱۹۱ لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ جزء الف بند ۲ تبصره ۹، بند الف  و ب تبصره ۱۴، بند ج تبصره  ۱۸، بند الف تبصره‌ ۲۶، بند ک تبصره ۲۹
۱۹۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ تبصره ۱ ماده ۲، مواد ۱۴ و ۱۹
۱۹۳ قانون اصلاح ماده ۷ آیین‌نامه اجرائی تبصره یک قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۶۵ ماده‌واحده
۱۹۴ قانون اصلاح تاریخ اتمام طرح کارخانه فولادسازی مبارکه در قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح مزبور مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ ماده‌واحده
۱۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ بندهای (الف) و (ج) تبصره ۱۲‌، جزء۳۳ بند الف تبصره ۱۵، بند ج تبصره ۱۸‌، بند ج تبصره۴۰ ماده‌واحده
۱۹۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۶ بندهای ۱ و ۳ تبصره ۱۲، جزءهای ۳۵، ۴۴ بند الف تبصره ۱۵ و بند ج تبصره ۱۸ ماده‌واحده
۱۹۷ قانون  بودجه  سال  ۱۳۶۸ کل ‌کشور مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ بندهای ۱ ،۲ ،۱۲ و ۱۵ تبصره ۳، بندهای ۱، ۳‌، ۱۸، ۲۴ تبصره ۱۲، جزء ۱۵ بند الف تبصره ۱۵، جزء ۲۱ بند ب تبصره ۱۵، جزء ۱۲ بند ج تبصره ۱۵، بند ج تبصره ۱۸ ماده‌واحده
۱۹۸ ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ تبصره‌‌های ۷، ۲۷‌، بندهای ج، ی تبصره ۲۹ ماده‌واحده، بند ۴ مبحث ب، جزء‌های ۱ و ۲ بند ۲ مبحث ج، جزء ۳ بند ۳ مبحث ج، جزء۱ بند ۵ مبحث ج، جزء ۶ بند ۶ مبحث ج
۱۹۹ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۸ مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۶۸ جدول ۱ ردیف  ۴۰۴۰۶۲۱۳
۲۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۹کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۸ بندهای ۱۲ و ۱۹ تبصره ۲۹ ماده‌واحده
۲۰۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۶۹ مواد ۵۴ الی ۵۸ و ۶۵
۲۰۲ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۲۷/۰۹/۱۳۶۹ بند ب تبصره ۹ و جدول شماره ۲ (ردیف تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر)
۲۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل  کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۹ بندهای ۹ و ۱۵ تبصره ۲۹ و جزء الف بند ۳۰ ماده‌واحده
۲۰۴ قانون اصلاح بند ب تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۷۰ تبصره ۳ ماده‌واحده
۲۰۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۷۰ جزء ۴ بند الف تبصره ۶‌، بندهای ۱‌، ۱۲‌، ۲۲ و ۲۸ تبصره ۲۹‌، تبصره ۴۲
۲۰۶ قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۷۱ تبصره ۲ ماده ۱
۲۰۷ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) و تغییر درصدهای مذکور در بندهای «الف» و «ج» ماده (۱۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۱ بند ۱ قانون
۲۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ بند ب تبصره ۳‌، جزء ۴ بند الف تبصره ۶ و بند ج تبصره ۴۸ ماده‌واحده
۲۰۹ قانون تفسیر بندهای ب، ج تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ متن قانون
۲۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ بند ب تبصره ۳ و بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده
۲۱۱ قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب  ۲۲/۰۶/۱۳۷۳ تبصره ۲ ماده‌واحده
۲۱۲ قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۷۳ جزء ۸ بند الف تبصره ۲، بند ب تبصره ۱۵، جزء ۱ و ۲ بند م تبصره ۲۲، جزء ۱ بند الف تبصره ۲۵، بند ب تبصره ۳۵  وجزء ۲ بند الف تبصره ۸۲‌، (بخش دوم بند ۱ـ جزء ۱۴ ـ ردیف ۱۸ ـ شماره ۱۵ ـ زیر جزء۱۴ ـ زیر جزء ۱۸ ـ زیر جزء ۱۸ ـ زیر جزء ۱۲ ـ زیر جزء ۶ ـ زیرجزء ۴) بند ۳ جدول
۲۱۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ماده ۷۱
۲۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بند ب تبصره ۳‌، بند ب تبصره ۶ و تبصره ۶۱
۲۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ جز ۲ بند الف تبصره ۳ و بند ب تبصره ۴۹
۲۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۷۵ جزء۲ بند الف تبصره ۳،  بند ی تبصره ۷، ردیف ۲ ـ ۱ جزء ۱ بند و تبصره ۲۹،  جزء ۴ و ۵ بند و تبصره ۲۹ و بند م تبصره ۲۹ و بند ب تبصره ۴۹ ماده‌واحده
۲۱۷ قانون  بودجه سال ۱۳۷۷ کل  کشور مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۶ بند ک تبصره ۲۹ و بند د تبصره ۳۵، بند ب تبصره ۴۳ ماده‌واحده
۲۱۸ قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به‌ ماده (۲۲) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ بند ۱ ماده‌واحده
۲۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ بند ج تبصره ۱۰، جزء ۵ و ۱۰ بندهای ل، ک، ر تبصره ۲۹، بندهای ج، د تبصره ۳۵، بندهای ب، د تبصره ۴۳ و جزء ۲ بند الف تبصره ۵۸ ماده‌واحده
۲۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ بند ج تبصره ۱۰ و بندهای ب، ف،ک و جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹ و بند الف و ی  تبصره ۳۵ ماده‌واحده
۲۲۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ جزء ۳ بند هـ ماده ۲، بند ۳ ماده ۲۱، مواد ۵۲، ۵۵، بند د ماده ۶۴، مواد ۶۷، ۶۸، بند ح ماده ۸۳، مواد ۹۷، ۱۱۱، ۱۱۷ و بند ب ماده ۱۸۱
۲۲۲ قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۷۹ بند ج  قسمت ۱ ماده‌واحده
۲۲۳ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹ تبصره ماده ۱۳
۲۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۹ بند س تبصره ۲‌،  بند ی تبصره ۵، بند و تبصره ۶‌، بند و تبصره ۸‌، بند ج تبصره ۱۰، جزء ۴ بند ل تبصره ۲۹، بند م تبصره ۲۹، بندهای الف، ط تبصره ۳۵ ماده‌واحده
۲۲۵ قانون استفساریه ماده (۹۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و بند (ط) تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۸۰ متن قانون
۲۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مواد ۴۰ و ۶۳
۲۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ بند ن تبصره ۱، جزء ۳ بند ط تبصره ۱، جزء۲ بند ب تبصره ۴، بندهای س‌، ف  تبصره ۵، بند الف تبصره ۸ بند د تبصره ۱۱، تبصره ۱۹، بند ح تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ بند د تبصره ۱، بند پ تبصره ۴، بند ث تبصره ۸، بند الف تبصره ۱۲،  تبصره ۱۹ و بند ز آن، بندهای م، س تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۱ بند ۵ ماده‌واحده
۲۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۸۲ ماده ۱۵
۲۳۱ قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۲ بند خ تبصره ۱، بند پ تبصره ۴، بند ث تبصره ۸،  بند الف تبصره ۱۲، بندهای ز، ت‌، ذ تبصره ۱۹ و بندهای م، س تبصره ۲۱ ماده‌واحده
۲۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۰۶/۱۳۸۳ بند د ماده ۱، بند و ماده ۱۰،  مواد ۱۱، ۲۱، ۲۴، ۲۶،  بند د ماده ۳۳، بند و ماده ۳۴‌، بند الف ماده ۶۲، ماده ۱۶۰، جدول شماره ۲ شاخص‌های کلان و جدول

شماره ۱ و ۲ تولید ناخالص داخلی ضمیمه

۲۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ جزء ۱ و ۲ بند ب تبصره ۱، بند چ تبصره ۲،
تبصره ۴، بند ث تبصره ۱۱ و بند ۳ تبصره ۱۳
ماده‌واحده
۲۳۴ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۸۴ پیوست ۹ جدول شماره ۲
۲۳۵ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ بند ۷، جزء الف بند ۱۱، بند ۱۶ تبصره ۲، بندهای الف و ج  تبصره ۴ و بند د تبصره ۸
۲۳۶ قانون اصلاح جداول شماره (۴) و (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۸۵ جزء ۹ بند ب ماده‌واحده
۲۳۷ قانون استفساریه ماده (۱۰۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۵ متن قانون
۲۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ جزءهای ۱ بند “هـ” و ۱ بند “ط” تبصره ۲، جزء ۵ بند الف تبصره ۴، بند ب تبصره ۸، جزء ۲ بند و تبصره ۹ و بند ز تبصره ۱۳
۲۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۸۶ بند ۳۳ و ۳۸ ماده‌واحده
۲۴۰ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ بندهای الف، ب، ج، و ماده ۱۰
۲۴۱ اصلاحیه مصوبه مورخه ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۸۷ متن قانون
۲۴۲ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ جزء ۵ بند هـ ماده‌واحده
۲۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ بند ۵۴ ماده‌واحده و بند ۱۳۰۴۰۳ جدول
۲۴۴ قانون اصلاح ماده‌واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۸۸ ردیف ۴ و ۵، ۶۳ الی ۷۲‌، ۱۸۱ الی ۱۹۵، ۲۹۱
الی ۳۰۵ و ۳۵۱ جدول پیوست ۱ و ردیف ۱۲ جدول پیوست ۲
۲۴۵ قانون اصلاح ماده (۱۱۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۸۸ بندهای ۱ و ۲ ماده‌واحده
۲۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ جزءهای ر، د  بند ۳ ،جزء ر بند ۷، جزءهای د، ح، ل بند ۸، بند  ۱۲ ماده‌واحده
۲۴۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ بند ۴ ماده۷۵، ماده ۷۷، بند ج ماده۱۳۵، ماده۱۵۰، بند الف ماده ۱۵۱، مواد ۱۵۲ الی۱۵۴، ۱۵۷ الی ۱۵۹، ماده ۱۸۸، بند ج ماده۱۹۳، تبصره ۲ ماده ۲۳۱
۲۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ بند ۲۸، جزء الف بند۴۰، بندهای ۴۴، ۵۸، جزءب بند ۷۸، جزء ب بند ۱۰۷ و بند ۱۲۷ ماده‌واحده
۲۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ جزء ۲ بند ۵، جزءهای ۱، ۳ و ۸ بند ۷، بند ۱۶، جزءهای ۲، ۱۲ بند ۲۴، بندهای ۲۹، ۳۳و جزء ۲ بند ۴۳ ماده‌واحده
۲۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشورمصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ جزء۲ بند۵‌، بند‌های ۶، ۸، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، بند ۳۴، جزء ۱ بندهای ۳۸ و ۵۵ ماده‌واحده
۲۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ ماده ۴۴ (موضوع الحاق یک تبصره به ماده ۶۲)
۲۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۹۲ بندهای الف‌، ر تبصره ۳، بندهای هـ، ز، ن، س‌، ص تبصره ۵‌، بند الف تبصره ۶، بند الف تبصره ۷، جزء ۱ الی ۴ بند الف تبصره ۱۰، بند ب تبصره ۱۰، بند ز تبصره ۱۹، بند و تبصره ۲۱
۲۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ بندهای الف‌، ل، ف تبصره ۳، بندهای ب، ز تبصره۵، بند الف تبصره ۶، بند ج تبصره ۷، بند م تبصره ۹، بندهای الف الی د تبصره۱۰ و بند ط تبصره ۲۰ از ردیف‏های بودجه:  بخش ۳ (شماره ۱۳۰۴۲۳)، بخش۴ (شماره­ های ۱۵۵۰۰۰ ـ ۱
و۱۳ ـ ۱۵۵۰۰۰)، بـخش ۵ (شمـاره­هـای ۸ ۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۱۲۳ـ۵۳۰۰۰۰)  و بند ۱۶ بخش۹
۲۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ بند الف تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند د تبصره ۱۴ از ردیف‏های بودجه: جدول بخش چهارم (شماره ۶ ـ ۱۵۵۰۰۰)، پنجم (شمارهای ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ ـ ۴۰۳۰۱۰۰۱، ۸۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ و۱۲۰ ـ ۵۳۰۰۰۰)
۲۵۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ جدول شماره ۱ مربوط به تبصره ۳۵
۲۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ بند الف تبصره ۵‌، بند الف، و تبصره ۷، بند د تبصره ۱۱ از ردیف‏های بودجه: بخش سوم (شماره­ های ۱۳۰۴۰۸، ۱۶۰۱۷۲)‌، بخش چهارم (شماره­ های ۲ـ ۱۱۹۰۰۰، ۲ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۶۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۷۷، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۱)، بخـش پنجم (شماره­ های ۱۵ ـ ۱۰۱۰۰۰، ۲ـ ۵۳۰۰۰۰، ۵۳۰۰۰ ـ۷۶، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۰، ۵۳۰۰۰۰ ـ ۸۱)، بندهای ۲، ۴، ۴۰ و ۷۹ بخش دوازدهم
۲۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ بند ۲ تبصره ۴، بند ط تبصره ۵، بندهای ل، ص، ن  تبصره ۶، بندهای هـ، ز، ط، تبصره ۷، بند ط تبصره ۹ و  بند الف تبصره ۱۸

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم  دی ­ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مجموعه قوانین سایت اختبار را از اینجا می توانید دنبال کنید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا