قیمت انواع مشروبات الکلی به منظور محاسبه جرایم ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش آن

بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۹۶۱۷۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران

ناظرین/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرائی

با سلام و احترام،

با توجه به  ممنوعیت شرعی و قانونی ورود، حمل، نگهداری، خرید و فروش مشروبات الکلی و ضرورت در اختیار داشتن قیمت انواع آن به منظور احتساب جرایم متعلقه  در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ مجلس شورای اسلامی مستفاد به نامه شماره ۲۰۲۲۵۴/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز، ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق به استناد بند ح ماده یک قانون پیشگفت مطابق جدول ذیل تعیین و برای ایجاد وحدت رویه و اعلام به مراجع صالحه رسیدگی به پرونده های مشروبات الکلی قاچاق به شرح ذیل اعلام می گردد:

ارزش ریالی مشروبات الکلی قاچاق

ردیف شرح کالا نوع بسته بندی ارزش در اجرای بند ح ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ریال)
۱ آبجو(انواع برند) یک قوطی یا یک بطر تا ۵۰۰cc ۸۱۳/۰۰۰
۲ ودکا آبسلوت یک بطر ۴/۴۳۸/۰۰۰
۳ ودکا اسمیرنوف و نمیرنوف یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۴ ودکا کیل پاپترو یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۵ ودکا ایکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۶ ودکا فایر فلای یک بطر ۴/۵۵۳/۰۰۰
۷ ودکا دو ستاره یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۸ ودکا مارجی (مارجین) یک بطر ۴/۹۳۸/۰۰۰
۹ ودکا مدگرایدل یک بطر ۵/۸۷۵/۰۰۰
۱۰ ودکا گلنز (GLENS) یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۱ ودکا پاکتی یک پاکت ۵/۹۰۷/۰۰۰
۱۲ Hammer caviar ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۳ Triumphal arch ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۴ Ice Kube  ودکا یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۱۵ Red Square ودکا یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۶ Pigalle ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۷ Premium ودکا یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۸

Rusian Shot ودکا

یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۹ Prime ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۰ Finlandia ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۱  French ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۲ Stumbras  ودکا یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۲۳ Lnstant Bull ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۴ Khortytsa ودکا یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۵ ودکا کپل یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۲۶ ودکا سالمون یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۷ ودکا ماجیک کریستال یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۸ ودکا اریستوف یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۲۹ ودکا مانیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۰ ودکا پول یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۱ ودکا توپل یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۲ ودکا یاشا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۳ ودکا آسکسیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۴ ودکا کرال اسکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۵ ودکا دروکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۶ ودکا نفیتس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۷ ودکا آلاسکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۸ ودکا استانوس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۳۹ ودکا کاتوس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۰ ودکا ازو یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۱ ودکا لایدروس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۲ ودکا وایت ماکای یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۳ ودکا توبورک یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۴ ودکا گرند کتس یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۵ ودکا اسکای یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۶ ودکا آلکسیا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۷ ودکا ۱۹۰۶ یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۴۸ ودکا (سایر برندها) یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۴۹ شراب (شامپاین) یک بطر ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۰ شراب پاکتی (انواع) یک پاکت ۱ لیتری ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۱ شراب شیواز یک بطر ۴/۸۱۳/۰۰۰
۵۲ شراب ناپلئونی یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۵۳ شراب(سایر برندها) یک بطر ۴/۵۶۳/۰۰۰
۵۴ انواع کنیاک یک بطر ۵/۹۰۷/۰۰۰
۵۵ انواع جین یک بطر ۳/۴۳۸/۰۰۰
۵۶ ویسکی جانی واکر یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۵۷ ویسکی تکیلا یک بطر ۶/۱۸۸/۰۰۰
۵۸ ویسکی شیواز ریگال یک بطر ۶/۳۹۴/۰۰۰
۵۹ ویسکی کاپیتان بلک یک بطر ۶/۱۸۸/۰۰۰
۶۰ ویسکی گرا نتس یک بطر ۵/۷۷۵/۰۰۰
۶۱ ویسکی هنسی یک بطر ۶/۳۹۴/۰۰۰
۶۲ ویسکی آبسلوت یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۳ ویسکی وایت هورس یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۶۴ ویسکی رویال یک بطر ۶/۹۳۸/۰۰۰
۶۵ ویسکی گریگوری یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۶۶ ویسکی بلک اند وایت یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۶۷ ویسکی بلک ابل یک بطر ۴/۳۳۱/۰۰۰
۶۸ ویسکی بلک بلو یک بطر ۵/۷۱۳/۰۰۰
۶۹ ویسکی استارت یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۰ ویسکی مستر پاوز Ms.Chavez یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۱ ویسکی دیپ بلو Deepblue یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۷۲ Lemontay nes ویسکی یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۳ (Golden Wings) ویسکی یک بطر ۴/۷۴۴/۰۰۰
۷۴ SCOTEH HORSE ویسکی یک بطر ۵/۰۶۳/۰۰۰
۷۵ ویسکی ادواردز یک بطر ۴/۹۵۰/۰۰۰
۷۶ Red Label ویسکی یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۷۷ Lauders ویسکی یک بطر ۴/۳۳۸/۰۰۰
۷۸ Grand Macnish ویسکی یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۷۹ Hankey Bannister ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۸۰ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴۳۸/۰۰۰
۸۱ Green Cans ویسکی یک بطر ۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۲ Francisco Delmoc ویسکی یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۸۳ Tuborg ویسکی یک بطر ۳/۳۰۰/۰۰۰
۸۴ ویسکی دان یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۵ ویسکی دان زا یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۶ ویسکی بالانتین یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۷ ویسکی گلن یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۸ ویسکی کاتیس یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۸۹ ویسکی وایت ماکان یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۰ ویسکی ازو یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۹۱ ویسکی ساوبگان بلانک یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۲ ویسکی کاستل روک یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۳ ویسکی بلاک رام یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۴ ویسکی کاتوس یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۵ ویسکی هایک لاند یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۶ ویسکی اسپیشیال یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۷ ویسکی پاسپورت یک بطر ۴/۶۲۵/۰۰۰
۹۸ ویسکی گلین گرند یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۹۹ ویسکی مزکر یک بطر ۴/۵۳۸/۰۰۰
۱۰۰ ویسکی پیورت یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۰۱ سایر انواع ویسکی (با برندهای مختلف) یک بطر ۴/۷۴۴/۰۰۰
۱۰۲ انواع برندی یک بطر ۴/۸۳۸/۰۰۰
۱۰۳ Belgua ودکا یک بطر ۳/۶۷۵/۰۰۰
۱۰۴ Fivel Lakes ودکا یک بطر ۴/۲۰۰/۰۰۰
۱۰۵ Smirwoff ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۶ Med Off ودکا یک بطر ۴/۰۶۹/۰۰۰
۱۰۷ Belayabe Rvopka ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۰۸ Belen Haya Green  ودکا یک بطر ۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۰۹ Roberto Cavalii ودکا یک بطر ۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۰ Nights ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۱ Ctahaapt Russian Standard ودکا یک بطر ۴/۵۹۴/۰۰۰
۱۱۲ Datron ودکا یک بطر ۵/۲۵۰/۰۰۰
۱۱۳ Citron ودکا یک بطر ۵/۳۷۵/۰۰۰
۱۱۴ Stailnskaya ودکا یک بطر ۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۵ Demeca ودکا یک بطر ۴/۹۸۸/۰۰۰
۱۱۶ Vodka ودکا یک بطر ۳/۸۷۵/۰۰۰
۱۱۷ Absolot ودکا یک بطر ۳/۹۳۸/۰۰۰
۱۱۸ Belvuoere ودکا یک بطر ۴/۷۲۵/۰۰۰
۱۱۹ Gent Leman ودکا یک بطر ۳/۸۱۳/۰۰۰
۱۲۰ ودکا Fly یک بطر ۴/۳۳۲/۰۰۰
۱۲۱ Levonoff ودکا یک بطر ۱/۴۴۴/۰۰۰
۱۲۲ Grand Thomas ویسکی یک بطر ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۲۳ Jack Daniosh ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۴ Gray Goosh ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۵ Herbal ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۶ Lauders ویسکی یک بطر ۴/۱۲۵/۰۰۰
۱۲۷ Clan Mac Gregor ویسکی یک بطر ۴/۴۰۰/۰۰۰
۱۲۸ ویسکی کتوز یک بطر ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۲۹ ویسکی دانزانکو یک بطر ۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۰ ویسکی تیچرز یک بطر ۴/۱۸۲/۰۰۰
۱۳۱ ویسکی جک دانیل یک بطر ۴/۶۸۸/۰۰۰
۱۳۲ ویسکی بلک لیبل یک بطر ۵/۶۲۵/۰۰۰
۱۳۳ ویسکی گلدن یک بطر

۶/۱۸۸/۰۰۰

 

توضیحات:

  • قیمت برای یک واحد مشروبات الکلی مکشوفه (بطر، قوطی، شیشه، پاکت) در نظر گرفته شده و لذا محاسبه جرایم متعلقه در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عهده مراجع صالح و اجرای احکام مربوطه میباشد.
  • بطری انواع مشروبات الکلی(بجز آبجو) تا یک لیتر محاسبه شده و لذا اگر مظروف ۱.۵ لیتر به بالا (نظیر ظروف ۴ یا ۲۰ لیتری)  باشد به عدد یک لیتر تقسیم و تبدیل به بطر یا شیشه می شود.
  • مشروبات تا ۳۰۰cc جیبی محسوب و  سه عدد از آن معادل یک لیتر محسوب می گردد.
  • آبجو در حجم ۵۰۰ سی سی محاسبه شده است و اگر حجم آن بیشتر باشد به همان نسبت به  ارزش آن اضافه گردد.
  • در صورتی که نشان تجاری مشروب الکلی کشف شده در فهرست مذکور قید نگردیده، قیمت (سایر) همان نوع، محاسبه میشود.
  • این بخشنامه از تاریخ ابلاغ تا اطلاع ثانوی مجری خواهد بود و سایر بخشنامه های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغو می گردد.

 بهروز ایمانی
مدیر کل دفتر ارزش

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. اولا قیمت هاتون خیلی بالاست، ساقی تون بد گرونفروشی میکنه، تومان تناسب قیمتها بین برندهای مختلف بسیار دور از واقعیت است، سوما چه نیازی به این جزییات قیمت هست شما با الکل اون مشکل دارید خیلی ساده هر محموله را بر اساس میزان الکل اون جریمه کنید برای شما چه فرقی داره بلک لیبل باشه یا رد لیبل؟ البته یادم نبود باید امضا حماقت تون روی همه تصمیمات باشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا