متن اولیه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی

متن اولیه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

متن اصلاح شده طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را اینجا ببینید

آخرین وضعیت: اعلام وصول شده در جلسه علنی ۱۳۹۹/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی

عنوان طرح:

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

ماده ۱

بندهای ۲۱ و ۲۲ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق می شود: ۲۱- کسب و کار: به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می شود.

۲۲- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است که پیش نیاز شروع، تمدید، تجدید، توسعه با بهره برداری از کسب و کار بوده و تحت عناوینی مانند مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نشان، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه توسط مراجع صدور مجوز صادر می شود.

۲۳- پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی که شرایط مدارک، مراحل، زمان، هزینه، دوره اعتبار و مرجع صدور به همراه پیوند (لینک) پنجره واحد مربوطه به تفکیک هر یک از حوزه های اقتصادی کشور در آن درج و پس از لازم الاجراشدن این قانون، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی مجوزهای قانونی کسب و کار محسوب می شود.

۲۴- مراجع صدور مجوز: تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند از جمله نهادهای

موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعم از اینکه طبق قانون خاص یا عام اداره می شوند، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، مراکز، نهادها یا کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی، شورا، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه و قوه مقننه با تأیید رییس قوه، نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له.

ماده ۲

متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره های آن می شود:

الف

ظرف ۳ ماه از لازم الاجراشدن این قانون، مراجع صدور مجوز موظفند نوع، شرایط، مدارک و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار خود را به همراه مبانی قانونی با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ارسال کنند تا پس از بررسی و تصویب هیات مزبور، بر روی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار قرار گیرد. همچنین مراجع صدور مجوز موظفند ظرف مدت یکسال از لازم الاجراشدن این قانون، فرایند صدور مجوز کسب و کار را از طریق پنجره واحد به گونه ای ساماندهی نمایند که صدور مجوز به صورت غیرحضوری و با حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد.

ب

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هرماه حداقل یک بار به ریاست یکی از معاونان رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی، دو نماینده ناظر از مجلس شورای اسلامی، روسای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا نمایندگان تام الاختیار آنها، روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون مرکزی ایران و اصناف ایران (جمعاً یک رأی طبق نظر اکثریت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مرجع صدور مجوز بر اساس موضوع مورد بررسی تشکیل جلسه می دهد و جلسات آن با حضور رییس و اکثریت اعضا رسمیت می یابد.

پ

هیات مزبور موظف است با همکاری مراجع صدور مجوز، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری و غیرضرور، اسناد و مدارک فیزیکی و بررسی های کارشناسی در فرایند صدور هر یک از مجوزهای کسب و کار اقدام و حداکثر تسهیل را ایجاد نموده و برای هر مجوز سقف زمانی تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج نماید.

ت

مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در مورد بخشنامه ها، دستورالعملها و آیین نامه ها پس از تأیید رییس هیات و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم الاجراست. در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین و مقررات دیگر نیاز داشته باشد، این هیات موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح آنها تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیات در چارچوب بیان شده برای مراجع صدور، نافذ و لازم الاجراست و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد مغایر با مصوبات این هیات اقدامی انجام دهد که منجر به بلا اثرشدن مصوبات و با ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از مصوبه شود.

ث

هیات مزبور موظف است هر سال برنامه اجرایی ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای بین المللی از جمله شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی را تدوین و اجرای آنها را از دستگاه های اجرایی و نهادها و تشکلهای ذیربط پیگیری نماید. دستگاه های اجرایی، نهادها و تشکلهای ذیربط موظفند نسبت به اجرای برنامه فوق اقدام نموده و گزارش سالانه خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به هیات ارایه نمایند. گزارش وضعیت عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در زمینه بهبود محیط کسب و کار بویژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستمل بر کاهش تعداد، شرایط، مراحل و زمان صدور مجوزها هر سال توسط هیات مزبور به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

ج

صدور مجوزهای کسب و کار خارج از چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ممنوع است. در صورتی که هریک از مراجع صدور مجوز از شرایط، مدارک، مراحل یا سقف زمانی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تخطی کند، متقاضی مجوز کسب و کار می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، موضوع را به هیات مزبور اعلام نماید. هیات موظف است زمینه اطلاع رسانی شرایط و سقف زمانی صدور مجوز به متقاضی و همچنین امکان ثبت شکایت آسان و در دسترس از طریق تلفن همراه را ایجاد و پس از ثبت شکایت و احراز صحت آن، گزارش مستند شکایت را ظرف یک هفته به شعب خاص موضوع ماده ۳۲ این قانون ارجاع نموده و ضمن پیگیری، نتیجه را به شاکی اعلام نماید.

چ

مراجع صدور مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را صرفاً طبق چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کرده و به محض تکمیل مدارک، نسبت به اطلاع رسانی سیستمی شروع فرایند صدور مجوز و همچنین هنگام صدور مجوز کسب و کار نسبت به اطلاع رسانی سیستمی پایان فرایند صدور مجوز به هیات اقدام کنند تا امکان اطلاع و نظارت هیات بر زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و استخراج گزارشهای لازم ایجاد شود. مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه را ارایه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه و مدیران مسئول را به مجازات تعیین شده دربند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند. در موارد خاص در صورتی که به جهت نوع و ماهیت و شرایط کشور، امکان صدور مجوز بیشتر برای یک نوع کسب و کار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صدور مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم گیری به هیات ارایه دهند تا در صورت تصویب، از حکم فوق مستثنا گردد.

ح

مجوزهای کسب و کار قانونی صادرشده پیش از لازم الاجراشدن این قانون به قوت خود باقی است ولی پس از قرارگیری مجوزهای مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در چارچوب مندرج در آن پایگاه چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله در پایگاه مذکور اعمال می شود ولی چنانچه تغییر در جهت تسهیل نباشد، شرایط جدید باید طبق بند الف این ماده مجدد به تصویب هیات برسد. همچنین هرگونه مجوز کسب و کار جدید نیز تابع احکام این ماده است و مراجع صدور مجوز موظفند طبق احکام بندهای این ماده عمل نمایند. مراجع صدور مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی، شرط مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج شده از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

خ

اخذ مجوزهای کسب و کاری که مخاطرات جانی، امنیتی یا زیست محیطی مستقیم ندارند توسط کسب وکارهای نوپا در یک محیط آزمون (حداکثر به مدت دو سال و تا سقف گردش مالی مشخص) نیازی به طی مراحل صدور نداشته و صرفاً ثبت و اعلام اطلاعات به مرجع صدور مجوز توسط متقاضی، به منزله صدور مجوز کسب و کار خواهد بود. مراجع صدور مجوز موظفند امکان ثبت و اعلام اطلاعات مجوزهای اعلامی را به صورت غیرحضوری از طریق پنجره واحد مربوط فراهم نمایند. سقف گردش مجاز برای محیط آزمون هر سال توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و اعلام خواهد شد. بانک مرکزی موظف است با همکاری بانکهای عامل و شبکه پرداخت کشور، سقف گردش مالی مجاز را در حسابهای بانکی و درگاه های پرداخت حقیقی و مجازی) هر شخص طی سال کنترل نموده و از انجام تراکنش بیش از سقف مذکور جلوگیری نماید. آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع این بند به پیشنهاد هیات مزبور و با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت از محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.

د

در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل مدارک و اطلاعات را برعهده خواهد شد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان مندرج در پایگاه اطلاع رسانی ننماید. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

هـ

با اجرای این قانون، طلب مجوز شروع کسب و کار از سوی مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی بیرون از احکام این قانون، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۳. از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.

ماده ۴. متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:

تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون،‌آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳۱ دیدگاه ها

 1. حذف آزمون وکالت موجب تسهیل دسترسی مردم به بهترین مدافعان حقوقشان خواهد شد اول انقلاب باید این قانون تصویب و اجرامی شد

 2. کاملا آیین نامه خوبی است..وکالت به تست نیست بلکه به قدرت تجزیه و تحلیل و تشخیص و سواد حقوقی اون فرده‌‌‌…چه بسا افرادی که با تغییر رشته و صرفا قدرت تست زنی بالا اکنون وکیلند بدون اینکه به این رشته علاقه داشنه باشند یا دفاع را بلد باشند.در عمل و کار و اعتبار است که یک فرد سنجیده می شود.به نظرم بسیار زودتر از اینها باید این طرح اجرایی میشد..

 3. نه اصلا اینطوری که شما میفرمایید نیست من خودم لیسانس حقوق دارم ودارای یک موسسه حقوقی باتوجه به اینکه باتعدادی از آقایان وکلا کار میکنم متاسفانه بعضی از این بزرگوارها هیچ گونه فن بیان واستدلال حقوقی زمان دفاع در دادگاه نداشته وفقط یک مدرک ومجوز دارند مسلما این افراد حتی با داشتن مجوز هیچ کارایی ندارند وبنده خودم با اینکه مجوز ندارم ولی به اکثر وکلای که با هشون کار میکنم راه کار پیشنهاد میدم حال وکیلی که درآژمون شرکت کزده وموفق شده ولی توان دفاع از موکل خود نداشته به چه دردی میخوره درحالی که افرادی هستند که تمام پیچ وخم قانون رو واردهستند وبصرف اینکه نمی توانند مجوژ بگیرند بلا استفاده مانده اند

 4. دوست گرامی
  با درک نگرانی شما باید عرض کنم اصل صدور مجوز فعالیت اشتباه است
  در دنیای مدرن هر کسی هر شغلی رو که دوست داره میتونه تاسیس کنه
  ولی آیا در اون شغل میتونه موفق عمل کنه ؟ سوال اصلی این هست : شما شغلی رو انتخاب کن که در اون علم و تخصص داشته باشی نه اینکه چون رقیب نداری مردم مجبور باشن به اندک افرادی که مجوز گرفتن مراجعه کنن .
  اتفاقا این قانون باعث میشه افرادی که متخصص هستن و در کارشون خبره هستن موفق باشن
  خصوصا در امر وکالت ، چرا اینقدر مردم از وکلاشون ناراضی هستن ؟ چرا مردم در هر شهر مجبور هستن با یک عده خاص بسوزن و بسازن ؟
  اینقدر در شغل وکالت پذیرش کم هست که عملا هیچ دیدگاه و رویکرد جدیدی نمیتونه شکوفا بشه چون تعداد کمی که سالانه اضافه میشن بسرعت همرنگ جماعت میشن .
  به این واقعیت فکر کن که هر انسانی در یک شاخه ای نخبه هست فقط باید استعدادش رو کشف کنه …… همین
  انتخاب صرفا بر اساس درآمد، اشتباه هست . شما در هر شغلی متخصص باشی به درآمد مطلوب و عالی دست پیدا می کنی .

  صد البته به نظر شما احترام میگذارم/موفق باشید

 5. با این طرح اگر اون یک درصد اول هفتاد درصد نمره شون بشه تا تراز چهل درصد میتونن وکیل بشن که در عمل تقریبا میشن نصف آزمون دهنده ها …. فکر کنید اگر در سال اول فقط از ششصد هزار نفر فارغ‌التحصیل حقوق (آمار سال نود و پنج) دویست هزار نفر در آزمون شرکت کنند صد هزار نفر قبولی سال اول خواهد بود که به طور میانگین تو هر شهری صد نفر وکیل بیشتر میشه… خدایی فکر میکنید اونوقت این شغل درآمدی خواهد داشت؟ همین الان بسیاری از وکلای جدید توان دادن حق بیمه و کانون و حق قوه قضاییه رو ندارند … قبلا همین کار رو برای سرداری انجام دادند تا ده سال سردفترها مخصوصا جدیدتر ها نتوانستند درآمد کارمندی رو هم داشته باشند… من خودم سه سال دفتر ازدواج داشتم و حدود دوازده میلیون تو این سه سال درآمد داشتم و ماهیانه سیصد اجاره عملا مجبور به گرفتن وام شدم و استعفا دادم… الان با حدود شش سال وکالت بخاطر اشباع بازار هنوز خانه اجاره‌ای دارم و یه پراید مدل نود… اگر حرف من رو ‌ قبول ندارید حتما حتماً حتما خودتون برید تحقیق کنید… سری به وکلای جدید بزنید و وضعیت اونها رو بسنجید… حالا این وضعیت رو ده برابر کنید با این قانون جدید… کسی به فکر ما نیست این وسط. دولت و قوه قضاییه و کانونها حق عضویت و بیمه و مالیات خودشون رو می‌گیرند…

 6. خواهشن از طرف کسی صحبت نکنید… جوجه رو هم آخر پاییز میشمارند…با این طرح تمام آقا زاده ها و نور چشمی ها وکیل میشن و پرونده های تپل رو می‌گیرند و بقیه شاغلین مجبورند با درآمد حداقلی و هزینه های سنگین بیمه و کانون و مالیات و غیره بسازند… تا ده سال حداقل این شغل نابود میشه… همین الان خدا می‌دونه خیلی از همین وکلا امکان اجاره دفتر و پرداخت هزینه ها رو ندارند با این طرح که دیگه بماند… حتما حتماً حتما برید تحقیق کنید مردم فقط اون دسته وکلای قدیمی که سالها پیش بار خودشون رو بستن میبینن در حالی که وکلای جدید اندازه یه کارمند هم درآمد ندارند… خدا شاهده خودم بعد از شش هفت سال وکالت خونه اجاره ای و یه پراید مدل نود دارم… فکر نکنید اگر راه وکالت و سردفتری باز بشه به نفعتون هست طلا ارزش داره چون کمیابه… وگرنه آهن پاره قیمتی نداره… هیچ چیز اونجوری که از بیرون دیده میشه نیست… وقتی وارد بشید خودتون متوجه میشید

 7. دوست عزیز همین سردفتران اگر کمی اطلاعات داشته باشید بعضی چند صد میلیون کار میکنند و بعضی دو ملیون میانگین دلیل نیست. ضمنا با جذب حداکثری چند سال پیش تا سالها به دلیل زیادی ظریفیان قبولی تراز منفی داشتند و چوب ندانم کاری آقایان رو خوردند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا