متن کامل لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱-

الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه،هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس های نازک بدن نما و یا چسبان در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریم های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت تکرار علاوه بر جریمه، فوق مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو،مرتبه در مرتبه سوم وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار میگیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد.

متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری،کند ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.

 تبصره ۳ – فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

 تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد جرایم پس از قطعیت رای وصول می‌شود.

 تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک‌بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست ها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده می‌شود در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه های پیش بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵نمی باشد.

تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

 تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره – صاحبان مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند چنانچه از انجام این اقدامات غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکـز شـاغل هستند، مراتب از طریـق واحـدهای نظارتی مانند حراستها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده می شـود.

در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسـب مـورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجـع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایـا بـه مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبـه سـوم بـه کسر یک سـوم حقـوق و مزایـا بـه مـدت دو تا شش مـاه و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده محکوم می شود و در مرتبه چهارم حسـب مـورد بـه انفصـال یـا محرومیت از اشتغال بـه مـدت دو تا شش مـاه مـحـکـوم و بـرای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهـد شـد.

حـکـم ایـن مـاده نـافی تبصره (۲) مـاده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عـام خـلاف شرع اسـت یـا عـفـت عمـومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵ نمی باشد.

تبصره ۱- رعایت مقررات ایـن مـاده برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسـب مـورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات ایـن. قانون خواهد بود.

تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه هـای موضـوع ایـن مـاده موظفنـد ضـمن اعمـال نظـارت جهـت اجـرای ایـن قـانون در حـوزه مدیریتی خـود، اقدامات لازم را از قبیـل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجـر بـه اجـرای قانون گردد معمـول دارنـد. عـدم انجـام ایـن تکالیف موجـب محکومیـت مرتکـب در مرتبـه اول بـه تـذکر کتبـی و درج در پرونده و در مرتبههای بعدی به محرومیت از تصـدی در سمت های مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچـه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان حـرف صـنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه ها، رستوران ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون شـونـد عـلاوه بـر جـرایم و مجازات هـای مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نمـوده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یـا واحـد مـربـوط توسـط ضابطین فراجـا و بـا حسـب مقـررات صنفی توسط مرجـع ذی صلاح تعطیـل مـی شـوند و تا یکسال از کلیـه امتیازات تخفیفات و معافیـت هـای اعطایی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائـه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصـره – صـاحبان، مدیران و متصدیان واحـدهای مذکور مکلفنـد بـه منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیـل نصـب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمـول دارند.

چنانچه از انجـام ایـن اقـدامات خودداری کرده و واحدهای مذکور بـه محـل تجمـع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضـوع ایـن مـاده منجـر بـه اصـلاح وضـع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه های صادر کننده پروانـه یـا مجـوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز آنها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمـال مجازات درجـه چـهـار بـه مرجع قضایی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانـه یـا مجـوز فعالیت در صنف و حـوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانون شوند، علاوه بر اعمـال جریمـه مـوضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی، بـا حـکـم مرجـع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. چنانچـه اقـدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشـود، بـا حـکـم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان‌یافته یا با تبانی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانـون شـوند، چنانچـه مشـمول مجـازات شـدیدتری نباشند در همـان مرتبـه نخسـت عـلاوه بـر ممنوعیت خروج از کشـور بـه مـدت دو سال و متناسـب بـا جـرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مـورد از مجـازاتهـای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می شوند.

تبصره – ضابطان دادگستری چنانچه براساس قـرائن و شواهد مرتکب را در ارتبـاط بـا جریانات سازمان یافتـه یـا مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بداننـد، موضوع را همـراه بـا قـرائن و شواهد کسب شده و اخـذ نـظـر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

مـاده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیـه حـجـاب کنند، فراجـا در مرتبه اول عـلاوه بـر حـذف صفحه یا صفحات مجـازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی بـه آنـان تـذکر مـی دهـد.

چنانچه مرتکـب بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد، در مرتبه دوم فراجـا عـلاوه بـر حـذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می کند و در مرتبـه سـوم بـه بعـد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیست مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضایی معرفـی مـی شـود و علاوه بر حـذف صـفحـه یـا صفحات مجـازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات هـای حبس یا جزای نقدی درجـه شـش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحـو مـتعـرض پوشش بانوان محجبـه شـوند و یا با الفاظ و اعمـال مـغـایـر شـئون و حیثیست، در فضـای واقعـی یـا مجـازی بـه حـجـاب یـا افـراد محجبـه (بـه جهـت رعایـت حـجـاب) تـوهین نماینـد عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بـه جـزای نقدی درجـه پنج و یک یا دو مـورد از مجــازات هـای مذکور در ماده (۲۳) قـانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

مـاده ۸ – هیچ کس حق ندارد تحـت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

مـاده ۹- واردات، تولید و توزیـع عمـده لبـاس هـایی که استفاده از آنها در انظار عمـومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنـوع بـوده و فراجـا مـوظـف اسـت ضـمن توقیف لبـاس هـای مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربـوط اقدام و مرتکب را جهـت اعمـال مجـازات موضـوع بندهای (۴) و (۵) مـاده (۲) قانون نحـوه رسیدگی به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عـام خـلاف شرع است یا عفـت عمـومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.

مـاده ۱۰- اقـدامات فراجـا در اجرای مقررات ایـن قـانون، مطابق تبصره (۵) مـاده (۱) ایـن قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان هـای حـوزه قضایی مربـوط موظفند در اجـرای وظایف نظارتی خـود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بـر ضابطان نسبت بـه حسـن اجـرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

مـاده ۱۲- کلیـه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجـا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می باشند.

مـاده ۱۳- بـرای اجرای صحیح ایـن قـانون، فراجـا موظـف اسـت نسـبت بـه آمـوزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجـرب اقـدام و گزارش اقدامات خـود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارایه کند.

تبصره – فراجـا مـوظـف اسـت عـلاوه بـر رعایـت شـرایط موضـوع مـاده (۳۰) قانون آیـین دادرسی کیفری، آموزش های ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضـوع ایـن قـانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.

مـاده ۱۵- آیین نامه اجرایی ایـن قـانون از جملـه چگونگی ارسال اخطـار و تذکر، ابـلاغ توقیـف الکترونیکی، دسترسی افـراد به سامانه، توقیـف حسـاب بـانکی، اعتـراض بـه جـرایم انتظامی و رسیدگی بـه آن، مصـادیق پوشـاک ممنوعـه و عمـده و غیرعمـده آن، نحـوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان ها و تذکر به کارکنان ظـرف مـدت سـه مـاه پس از لازم الاجــرا شــدن ایـن قـانون توسـط وزارت کشـور بـا همکاری وزارت دادگســـــــتری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجـا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصـویب هیئت وزیران میرسد.

تبصره – منابع حاصل از اجـرای ایـن قـانـون بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفا بـر اسـاس قـانون بودجـه سـالانه جهـت رفـع آسیبهای اجتماعی از جملـه طـلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربـوط، اختصاص خواهد یافت.

کتاب قانون مجازات اسلامی با آخرین تغییرات قمار و شرط‌بندی

برای تهیه کتاب قانون مجازات اسلامی با آخرین تغییرات (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱) همراه با آخرین آرای وحدت رویه مرتبط با مواد از لینک زیر اقدام کنید یا با شماره ۰۲۱۶۶۴۱۳۲۸۰ تماس بگیرید:

سفارش قانون مجازات اسلامی با آخرین تغییرات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۶ دیدگاه ها

 1. اینکه ما یک طرفه و حق به جانب با موضوع حجاب برخورد کنیم
  حتی اگر از پشتیبانی فکری و سیاسی و قانونی برخوردار باشیم
  موجبات اقناع و اطاعت بخشی از جامعه که به حجاب معتقد نیست رو فراهم نمی کنه
  اگر واقع بین باشیم میبینیم که دیدگاه دینی و اخلاقی بسیاری از مردم ( دیندار و غیر دیندار، دانشگاهی و بازاری )
  در طول این ۴۳ سال تغییرات بنیادین داشته ، این در جامعه کاملا مشهوده
  تغییرات یک شبه اتفاق نیوفتاده، حاصل تغییر سبک زندگی و آشنایی با دیدگاه های جدید، رسانه ها و عوامل مختلف دیگه بوده
  موافق نبودن با حجاب رو نشانه جهل افراد یا همراهی اونها با دشمن قلمداد کردن، ساده انگارانه است
  ما مایل نیستیم نظرات مخالفین خودمون رو بشنویم
  دیدگاه منتقدین باید شنیده و برسی بشه
  هیچ حوزه ای از نقد مبرا نیست
  ما تنها نظر موافقین خودمون رو می شنویم و اون رو ملاک و معیار تعیین حدود برای کل جامعه قرار می دیم
  این شیوه، منطق و عقلانیت کافی برای برخورد درست با موضوع رو نداره و به شکست منتهی می شه

 2. ماده ۸ کاملا مفتضحانه هست.
  یعنی چی هیچ کس حق نداره به کسی که کشف حجاب کرده امر به معروف و نهی از منکر کنه
  چون حریم خصوصی ایشون به هم میخوره.
  فکر کنم این لایحه توی آمریکا تنظیم شده
  نه توی جمهوری اسلامی
  تو رو خدا چند تا آدم انقلابی و با سواد به داد ما برسن
  این لایحه فقط باعث ترویج بیشتر بد حجابی و ازبین رفتن آیه ی سریح قرآن و حکم الهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر هست.

 3. دقیقا کجا این متن قانون حمایت از عفاف و حجاب ! الان رعایت نکردن حریم خصوصی چه معنی داره هر کسی از زمانی که از در خونش پا می‌زاره و وارد فضای بیرون میشه دیگر شهروند محسوب میشه؛ اگر هم تذکر ی داده بشه در مکان عمومی حالا میخواد اداره باشه فروشگاه و شرکت و …باشه همین جوری اینا درست آدم قورت میدان الان با این لایحه که… طرف تقریبا لخت و با آرایش آنچنان اومد بیرون اشاعه فحشا می‌کنه بعد خیالش راحت نه کسی می‌تونه تذکر بده پلیس هم که کار نیست فقط در حد اخطار پیامکی
  خدا عاقبت هممون را ختم به خیر کنه ان شاالله

 4. ممنون که از حجاب دفاع میکنید اما این لایحه هیچ ربطی به حمایت از حجاب ندارد و تنها در حمایت از برهنگی تنظیم شده

 5. دست دزد که قطع نمیشه ،سنگسار هم که اجرا نمیشه ،سیستم مالیمون هم که بزرگترین سیستم ربوی تو دنیاست!!!(ربا جنگ با خدا و رسول خداست بر اساس صریح قرآن) ،کنسرت های موسیقی هم که در کشور آزادانه و با مجوز حاکمیت در جریان !! با این قانون جدید هم فاتحه همین حجاب آبکی باقی مونده تو کشور هم باید خوند!! طبق این قانون اگر لخت هم بیای بیرون هیچ مشکلی نیست فوقش بعد از چهار با تذکر دو میلیون جریمه میشی و خلاص!! دیگه من نمیدونم اسلامی بودن ما دقیقا کجاست و به چه معنی؟!!! اگر منظور از اسلامی بودن برگزاری نمازهای جماعت و نوحه خوانی این هاست و اجرای حدود الهی و قوانین شریعت ملاک نیست خوب زمان شاه هم که همین چیزها بود پس چرا انقلاب کردیم؟ تازه این همه تحریم هم نمی‌شدیم!! و از نظر مادی و دنیوی هم خیلی جایگاه بهتری داشتیم .

 6. باسلام عرض ادب به نظر بنده اگر ساز و کارهای سخت افزاری لازم جهت اجرای این قانون به صورت کامل پیاده شود و این قانون به درستی اجرا شود بازدارندگی در حد انتظار ایجاد خواهد کرداین ظرفیت باید کاملاً تعریف شده و غیر قابل اغماض باشد به طور مثال اگر در اجرای این کانون به صورت رانتی و گزینه ای عمل شود به مرور زمان هویت این قانون از بین خواهد رفت مثلا در یک مجموعه فروشگاهی در یک نقطه از شهر تهران در خیابان مقدس اردبیلی یا در یک نقطه خاص در فرمانیه خیابان اندرزگو اگر این جرایم با اغماض وتساهل عمل شود ولی در نقاط دیگر تهران باسخت گیری بیشتر انجام شود قطعاً به مرور زمان مردم بدین خواهند شد و هم جامعه متدینین سرخورده خواهند شد و هم کسانی که در انواع بدحجابی توجیهات فرهنگی نشده اند آسیب های بیشتری خواهند دید البته آسیب‌های بیشتری هم خواهند زد

 7. سلام این چ قانونیه که کسی حق نداره امر به معروف کنه بیخود می کنید این قانون رو تصویب کنید معلوم نیست این قضایا از کجا اب میخوره و به نفع چ کسانی هست که دارن دین شون رو به دنیاشون میفروشن

  1. سلام دوستان لطفا لایحه را با دقت بخوانید.
   توجه توجه توجه
   هیچ بازدارندگی که به صراحت بیان شده باشد و قابل اجرا باشد نداشت.
   و برای حمایت از برهنگان بود.
   بروید با دقت بخوانید….

 8. نویسنده انگار کتاب خدا رو نخونده
  خداوند می فرماید حرام است
  نویسنده قانون میگه کشف حجاب کننده پس از آلوده کردن چشمان پاک دهها یا صدها نفر از مردم به حرام پس از ثبت دوربین پلیس و ارسال اخطار اول و دوم و… تازه میتونه متخلف رو جریمه نقدی ناچیزی کنه

 9. سلام فقد کاش اماکن عمومی شامل بیمارستان ها ودرمانگاه نمی شد چون در انجا جان مردم هست که مهم هست ن حجاب البته این نظر شخصی بند.

 10. ایرادات زیادی به این لایحه وارد است.اولا اینکه تا دلتان بخواهد با بی حجاب ها مماشات صورت گرفته و اقدامات تنبیهی بسیار اندک و ناچیز است. دوما به این نکته مهم باید توجه داشت که بیش از نود درصد بی حجابی و رفتارهای زننده مربوط به دختران کم سن و سال و نوجوان است که اقدامات تنبیهی برای آنها باید حساب شده باشد.بطور مثال یک دختر ۱۸ ساله ای که نه شغل اداری دارد و نه امورات اداری و… با پرداخت نکردن جریمه و حتی مسدود شدن حساب بانکی اش چه مشکلی برایش پیش می آید؟نهایتا با کارت بانکی شخص دیگری امور روزمره اش را می‌گذراند!اگر کمی دقت کنیم متوجه می‌شویم که اقدامات و راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بی حجابی و بدحجابی دختران بین ۱۶ تا ۲۶ سال می‌تواند بیش از نود درصد معضل حجاب را حل کند

  1. این قانون بسیار بسیار مفید و کاملی است
   چرا که اولا بی حجابی مال اکثریت مردم نیست ، بلکه یک قشر قلیلی نسبت به کل مردم است و اکثریت مردم مخالف بی حجابی هستند و این قانون بیکباره به همه نمیتازه بلکه با تذکر اولیه شروع تا هفت مرحله تکرار سخت تر و سخت تر میشه
   بنابراین کوثر و بازدارنده است

 11. در صورت تصویب تبدیل به یک قانون متروک دیگه میشه، یا شایدم یه محملی برای سواستفاده خیلی ها از این قانون…”اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب” یعنی چی؟ یعنی بقیه هنجارهای اجتماعی هم شاملشون میشه؟ بعد هنجارهای اجتماعی اساسا یعنی چی؟ و نکته بعد اینکه مگر هنجارهای اجتماعی قابل تغییر نیستند در جوامع؟… چه کسی هنجارهای اجتماعی رو مشخص میکنه؟ اکثریت مردم یک جامعه؟ یا حاکمیت؟ رابطه هنجارهای اجتماعی با قانون چیه اونوقت؟ الان بر این مبنا همه هنجارهای اجتماعی رو میشه قانون حساب کرد و نقض هرکدام از اون هنجارها رو میشه جرم دونست؟ مثلا احترام به پدر و مادر یه هنجار اجتماعی هست؟ یا احترام به معلم؟ یا سیگار نکشیدن در محیط بسته عمومی؟ این لایحه رو قوه قضاییه تنظیم کردند مثلا؟ … خیلی زحمت کشیدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا