مصوبات شصت و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مورخ: ۱۴۰۱/۹/۶

فهرست عناوین این صفحه

مصوبات شصت و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

 • شماره۱۸۲۳۱۴/۸۰
 • مورخ: ۱۴۰۱/۹/۶

 

 • وزارت صنعت،معدن و تجارت ـ قوه‌قضاییه
 •  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه تاریخ ۰۹ / ۰۸ /۱۴۰۱ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ پاکسازی شرایط مجوزها

در اجرای تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است فهرست شرایط زاید، دشوار و فاقد مبانی قانونی یا مصوبه هیأت وزیران را که در کاربرگ راهنمای دریافت مجوزهای کسب و کار شناسایی نموده است، برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کند.

دستگاه‌های ذی‌ربط صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار مکلفند با اصلاح مقررات داخلی خود، این موارد را از شرایط مجوزهای خود حذف نمایند. چنانچه این دستگاه‌ها حذف یا اصلاح هریک از این شرایط را مغایر قانون یا مصوبه هیأت وزیران می‌دانند، موظف‌اند ظرف ۲۰ روز کاری مستندات خود را به دبیرخانه هیات ارسال نمایند تا با حضور نمایندگان آنها بررسی و تصمیم‌گیری شود.

دبیرخانه هیات موظف است فهرست نهائی شرایط زاید، دشوار و خلاف قانون فوق‌الذکر موجود در کاربرگهای مصوب را برای تصمیم‌گیری نهایی درباره حذف آنها به جلسه آتی هیات ارائه نماید.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به مصوبه تاریخ ۴/۸/۱۴۰۱ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در خصوص مجوزهای صنفی و بنا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران مقرر شد، اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف مدت ۳ ماه کاربرگهای مذکور را بازنگری و اصلاح کند و همچنین چگونگی اتصال سامانه ایرانیان اصناف به عنوان درگاه تخصصی صدور پروانه‌های صنفی به درگاه ملی مجوزها را تعیین نماید.

در این راستا وزارت صنعت معدن و تجارت (دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور) موظف است از تاریخ این مصوبه، مقررات مرتبط با پروانه‌های صنفی را بر اساس کاربرگهای مصوب در جلسه ۶۷ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح و درگاه تخصصی صدور پروانه‌های صنفی (ایرانیان اصناف) را برای صدور پروانه‌های صنفی تأییدمحور، به درگاه ملی مجوزها متصل نماید.

ج ـ مجوزهای جامانده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱ ) تعداد ۷ عنوان مجوز‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (الف) مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۱۲۲۴۴/۸۰ تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌‌های راهنمای دریافت ۷ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • ۱. گواهی ثبت اشخاص حقوقی
 • ۲. گواهی ثبت تغییرات اشخاص حقوقی
 • ۳. گواهی ثبت دفتر تجارتی
 • ۴. گواهی­نامه ثبت اختراع
 • ۵. گواهی­نامه ثبت طرح صنعتی
 • ۶. گواهی­نامه ثبت نشانه­های جغرافیایی
 • ۷. گواهی­نامه ثبت علامت تجاری

د ـ مجوزهای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

۱) تعداد ۶ عنوان مجوز‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها تصویب شد. (کاربرگ‌های‌ راهنمای دریافت ۶ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۶ عنوان مجوز مربوط به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
 • ۱. پروانه وکالت پایه یک دادگستری
 • ۲. پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
 • ۳. مجوز مشاوره خانواده
 • ۴. مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده
 • ۵. گواهی وکالت تخصصی
 • ۶. مجوز سکوی ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی

هـ ـ مجوز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور تصویب شد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲ ) مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوز مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

و ـ مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه

۱) تعداد ۴ عنوان مجوز‌ مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها تصویب شد. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۴ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۳) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۴ عنوان مجوز مربوط به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه
 • ۱. پروانه داوری
 • ۲. پروانه میانجی‌گری
 • ۳. پروانه موسسه داوری
 • ۴. پروانه موسسه میانجی‌گری

ز ـ دریافت موافقت اصولی دستگاه CBCT برای موسسات تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت در خصوص سطح‌بندی مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴

۱) سطح‌بندی اعمالی برای دریافت موافقت اصولی دستگاه  CBCT، مندرج در ضوابط و قواعد بازنگری سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴ برای موسسات تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت حذف می‌شود.

۲) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، طی ۳۰روز کاری از زمان ابلاغ این مصوبه، با مشارکت اتاق‌ها و تشکل‌های تخصصی ذیربط سند نقشه راه درمان کشور تا سال ۱۴۰۴را بازنگری و هر نوع محدودیت در مسیر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز در فعالیت‌های درمانی، نظیر اشباع بازار، سطح‌بندی، ظرفیت‌گذاری و فاصله جغرافیایی را حذف نماید، به نحوی که سند یادشده با تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴/۱۲/۱۴۰۰، منطبق شود.

تبصره: در صورتی که تا مهلت تعیین شده در این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تکلیف محوله را انجام ندهد، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است در این خصوص راساً اقدام و به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گزارش نماید.

ح ـ حذف امضای طلایی کمیسیون ماده ۲۰ قانون غذا و دارو

متن پیشنهادی اصلاح ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به شرح پیوست مطرح و به تصویب رسید و مقرر شد لایحه لازم از سوی رییس هیأت مقررات‌زدایی برای طی مراحل قانونی ارائه شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا زمان اصلاح قانون مذکور، ظرف مدت یک ماه معیارهای پذیرش یا رد تقاضاها را در کمیسیون مذکور شفاف نموده و به هیات ارائه نماید.

ط ـ مجوز باقی مانده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود. (کاربرگ‌ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۱ عنوان مجوز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت امور هنری  ـ دفتر موسیقی

مجوز انتشار و اجرای آثار موسیقایی(در بخش تأییدیه شعر، ترانه و کلام اثر موسیقایی)

ی ـ حذف پروانه مسئول فنی از عناوین مجوزهای سازمان بهزیستی کشور

  ۹۱ مجوز با عنوان “پروانه مسئول فنی” از فهرست عناوین مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۳۱۶۷۵/۸۰ تاریخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ حذف و شرایط و مدارک مربوط به آن ذیل مدارک و شرایط دریافت “پروانه فعالیت مراکز موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” درج می‌شود.

 ک ـ اصلاح فرم راهنمای دریافت مجوز تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری

۱) راهنمای دریافت مجوز “تأسیس دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل کارگری” مصوب پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۳۱۶۷۵/۸۰ تاریخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۱ در چارچوب کاربرگ راهنمای پیوست اصلاح و جایگزین کاربرگ قبلی در درگاه ملی مجوزهای کشور می‌شود.

۲) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است مصوبات شورای عالی کار و دستورالعمل‌های داخلی خود را در خصوص شرایط دریافت مجوز مذکور در چارچوب این مصوبه اصلاح نماید.

وزیراموراقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ـ احسان خاندوزی

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا