نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ موضوع مادۀ ۳ قانون برگزاری مناقصات اعلام شد

به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات

نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ موضوع مادۀ ۳ قانون برگزاری مناقصات اعلام شد

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون ریال باشد، معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تجاوز نکند و معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد

با موافقت دولت و به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات، نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- نصاب معاملات موضوع ماده(۳) این قانون را تعیین کرد.
بر این اساس، نصاب معاملات کوچک معاملاتی که کمتر از یکصد و بیست میلیون ریال باشد، معاملات متوسط معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال تجاوز نکند و معاملات بزرگ معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد.
همچنین نصاب های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجرا خواهند بود.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا