نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی – منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۸ آبان ۱۳۹۴

نظریه‌ های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۸ آبان ۱۳۹۳

اعلام مغایرت جزء ۱۶ بند ج ماده یک «آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها» با تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با موضوع «کمک شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی(ره)» با مواد ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی

اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با موضوع «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی» با بند د ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ شده در ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم توسعه

شماره۵۷۸۷۹هـ/ب                                                                       ۱۳/۸/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴، موضوع: «آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« طبق تبصره«۱» ماده(۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ـ مصوب۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی ـ وزارت راه و شهرسازی، «مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی است.» جزء«۱۶» بند«ج» ماده(۱) مصوبه، «دفاتر خدمات مسافرتی» را از مصادیق «تأسیسات گردشگری» دانسته و بالتبع در این بند و سایر مواد، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز آنها اعلام کرده است، از این‌رو جزء مذکور و سایر بندها و مواد مصوبه از حیث تغییر مرجع صدور مجوز در مورد دفاتر خدمات مسافرتی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره۵۷۸۸۹هـ/ب                                                                       ۱۳/۸/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۹۳۰۴/ت۵۲۱۶۱هـ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۴، موضوع: «کمک شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی(ره)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ اولاً، طبق مواد (۷۱) و (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ پرداخت وجه توسط شرکت‌های دولتی به افراد و مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان کمک، بدون مجوز قانونی ممنوع است. ثانیاً، مفاد مصوبه صدرالاشاره در پی موافقت‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره ۱۲۹۷۴۲/۳۶۴۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۵ صادر شده که حکم مقرر در آن مبنی بر واگذاری کالا به کمیته امداد امام خمینی (ره) را تنفیذ کرده و آن را به عنوان «کمک» قلمداد کرده است. فارغ از موافقت‌نامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم گردد، مفاد مصوبه‌ی صدرالذکر از حیث کمک از محل بودجه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به کمیته امداد امام خمینی (ره)، به دلیل فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از ایراد فوق، با توجه به احکام متعدد قانونی از جمله ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که تصمیم‌گیری در خصوص اموال منقول و بودجه شرکت‌های دولتی را درصلاحیت مجمع عمومی آنها می‌داند، بنابراین، متن مصوبه از حیث اخلال در اختیارات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره۵۷۸۹۳هـ/ب                                                                       ۱۳/۸/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۵۷/ت۵۰۵۴۹هـ مــورخ ۱۴/۴/۱۳۹۴، موضوع: «امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« بند«د» ماده(۱) قانون برنامه چهارم توسعه که مفاد آن در ماده(۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده، پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را صرفاً به اشخاص غیردولتی مجاز دانسته است. بنابراین، متن مصوبه که با استناد به تصمیم‌نامه شماره ۴۵۵/۲۰ـ رـ س/ت۳۵۷۷۹ن مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۵، علاوه بر پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به دستگاه‌های اجرایی ـ که عمدتاً اشخاص دولتی هستند ـ حکم به امهال بازپرداخت اقساط آن داده است، فارغ از تصمیم‌نامه مذکور که به هیأت تطبیق واصل نشده بود تا در زمان مقرر، مجال اظهارنظر در مورد آن فراهم آید، امّا مفاد مصوبه صدرالذکر از حیث تجویز ارائه‌ی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص دولتی، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا