نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبارنمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱ که از سوی داوطلبان این آزمون برای پایگاه خبری اختبار ارسال شده،‌ در این پست گردآوری شده است.

این آزمون در ۲۴ آذرماه سال ۱۴۰۱ برگزار و نتایج اولیه آن در بهمن‌ماه اعلام شد. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز را کسب کردند، در مرحله تستی پذیرفته شدند.

این نمره تراز در سال ۱۴۰۱ برای داوطلبان سهمیه آزاد، نمره ۶۶۳۶ و برای داوطلبان سهمیه ایثارگران، نمره ۵۶۸۸ بوده است.

گفتنی‌ست که در آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ هزار نفر شرکت‌ کردند که از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن بودند.

از این تعداد اسامی ۱۸۰۰ نفر به‌عنوان پذیرفته‌شده مرحله کتبی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

مرحله مصاحبه شفاهی پذیرفته‌شدگان در اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز و همچنان ادامه دارد. پس از مصاحبه و طی مراحل بعدی پذیرفته‌شدگان در مسیر دریافت پروانه قرار می گیرند.

لازم به ذکر است که با تصویب آیین نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، حداقل هر دو سال یک‌بار آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق مراجع صلاحیت دار برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

احتمال آغاز فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید تا تیرماه/ زمان برگزاری آزمون بعدی فعلا نامشخص است

۵ مرحله برای دریافت پروانه راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی

آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۴۹۲ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۵۳۳۳
آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۷
آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰
حقوق جزای عمومی ۵۰۰۰
حقوق تجارت ۴۸۳۳
حقوق عمومی ۱ ۱۸۳۳
حقوق عمومی ۲ سفید
ادبیات و آیین نگارش ۵۰۰۰
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۶۷۱۱ ۵۶۸۸ رزمندگان و ایثارگری
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۰۶۶۷
آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۷
آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۷
حقوق جزای عمومی ۵۸۳۳
حقوق تجارت ۲۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۲۸۳۳
حقوق عمومی ۲ سفید
ادبیات و آیین نگارش ۵۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۵۹۲ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۳۳۳۳
آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰
حقوق جزای عمومی ۴۳۳۳
حقوق تجارت ۱۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۴۰۰۰
حقوق عمومی ۲ ۲۶۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۵۰۰۰
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۱۰۳۳۸ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۶۵۰۰
آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰
حقوق جزای عمومی ۷۵۰۰
حقوق تجارت ۶۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۶۰۰۰
حقوق عمومی ۲ ۸۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۵۰۰۰
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۹۴۶ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۳۰۰۰
آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۷
آیین دادرسی کیفری ۶۱۶۷
حقوق جزای عمومی ۵۶۶۷
حقوق تجارت ۱۵۰۰
حقوق عمومی ۱ ۴۳۳۳
حقوق عمومی ۲ ۶۵۰۰
ادبیات و آیین نگارش سفید
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۸۲۱۲ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۶۶۶۷
آیین دادرسی مدنی ۴۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳
حقوق جزای عمومی ۴۱۶۷
حقوق تجارت ۲۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۵۵۰۰
حقوق عمومی ۲ ۰۸۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۱۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۸۱۰۹ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۵۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
آیین دادرسی کیفری ۴۳۳۳
حقوق جزای عمومی ۵۰۰۰
حقوق تجارت ۳۸۳۳
حقوق عمومی ۱ ۳۳۳۳
حقوق عمومی ۲ ۳۱۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۵۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۹۱۴۶ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۷۶۶۷
آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰
حقوق جزای عمومی ۴۰۰۰
حقوق تجارت ۶۱۶۷
حقوق عمومی ۱ ۲۸۳۳
حقوق عمومی ۲ ۳۱۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۵۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۶۹۱۱ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۱۶۶۷
آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳
حقوق جزای عمومی ۵۸۳۳
حقوق تجارت ۲۸۳۳
حقوق عمومی ۱ ۰۵۰۰
حقوق عمومی ۲ ۳۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۰۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۲۵۹ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۳۳۳۳
آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۳۶۶۷
حقوق جزای عمومی ۳۶۶۷
حقوق تجارت ۳۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۳۶۶۷
حقوق عمومی ۲ ۱۶۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۶۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۶۲۱ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۳۵۰۰
آیین دادرسی مدنی ۲۸۳۳
آیین دادرسی کیفری ۳۱۶۷
حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
حقوق تجارت ۴۶۶۷
حقوق عمومی ۱ ۴۰۰۰
حقوق عمومی ۲ ۳۸۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۴۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۹۳۰۱ ۶۶۳۶ رزمندگان و ایثارگران
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۸۳۳
آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۷
حقوق جزای عمومی ۷۳۳۳
حقوق تجارت ۶۸۳۳
حقوق عمومی ۱ ۵۸۳۳
حقوق عمومی ۲ ۴۵۰۰
ادبیات و آیین نگارش ۳۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۶۴۲۴ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۵۵۰۰
آیین دادرسی مدنی ۲۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۰
حقوق جزای عمومی ۳۰۰۰
حقوق تجارت ۶۰۰۰
حقوق عمومی ۱ ۲۶۶۷
حقوق عمومی ۲ ۱۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۲۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۹۲۵۹ ۶۶۳۶ رزمندگان و ایثارگران
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۵۳۳۳
آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰
حقوق جزای عمومی ۶۰۰۰
حقوق تجارت ۲۱۶۷
حقوق عمومی ۱ ۴۸۳۳
حقوق عمومی ۲ ۳۱۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۷۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۹۳۹۹ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۶۶۶۷
آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۷
آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۷
حقوق جزای عمومی ۸۶۶۷
حقوق تجارت ۴۰۰۰
حقوق عمومی ۱ ۳۳۳۳
حقوق عمومی ۲ ۲۰۰۰
ادبیات و آیین نگارش ۴۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۰۲۶ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۲۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳
حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
حقوق تجارت ۱۶۶۷
حقوق عمومی ۱ ۳۰۰۰
حقوق عمومی ۲ ۳۳۳-
ادبیات و آیین نگارش ۳۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۸۹۲۵ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۶۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۵۸۳۳
آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰
حقوق جزای عمومی ۷۰۰۰
حقوق تجارت ۴۱۶۷
حقوق عمومی ۱ ۵۵۰۰
حقوق عمومی ۲ ۴۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۱۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۹۱۷۱ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۰۰۰
آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۷
آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳
حقوق جزای عمومی ۶۱۶۷
حقوق تجارت ۵۶۶۷
حقوق عمومی ۱ ۱۶۶۷
حقوق عمومی ۲ ۸۶۶۷
ادبیات و آیین نگارش ۵۰۰۰
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۱۹۰ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۲۳۳۳
آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۷
آیین دادرسی کیفری ۴۵۰۰
حقوق جزای عمومی ۳۰۰۰
حقوق تجارت ۵۰۰۰
حقوق عمومی ۱ ۱۸۳۳
حقوق عمومی ۲ ۳۰۰۰
ادبیات و آیین نگارش ۵۰۰۰
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۶۹۱۱ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۱۶۷
آیین دادرسی مدنی ۱۶۶۷
آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳
حقوق جزای عمومی ۵۸۳۳
حقوق تجارت ۲۸۳۳
حقوق عمومی ۱ ۰۵۰۰
حقوق عمومی ۲ ۳۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۰۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۰۸۸ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۸۳۳
آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۷
حقوق جزای عمومی ۳۸۳۳
حقوق تجارت ۲۱۶۷
حقوق عمومی ۱ ۲۱۶۷
حقوق عمومی ۲ ۳۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۴۶۶۷
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۸۷۹ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۵۳۳۳
آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳
حقوق جزای عمومی ۵۳۳۳
حقوق تجارت ۳۳۳۳
حقوق عمومی ۱ ۴۱۶۷
حقوق عمومی ۲ ۱۵۰۰
ادبیات و آیین نگارش ۰۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۷۵۵۸ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۴۵۰۰
آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۴۰۰۰
حقوق جزای عمومی ۳۸۳۳
حقوق تجارت ۴۰۰۰
حقوق عمومی ۱ ۱۸۳۳
حقوق عمومی ۲ ۲۳۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۳۳۳۳
نمونه کارنامه آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۱۴۰۱
نمره کل تراز نهایی حد نصاب در سهمیه نوع سهمیه
۸۱۹۴ ۶۶۳۶ آزاد
نام درس نمره خام از صد
حقوق مدنی ۶۰۰۰
آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳
حقوق جزای عمومی ۴۸۳۳
حقوق تجارت ۵۵۰۰
حقوق عمومی ۱ ۲۵۰۰
حقوق عمومی ۲ ۴۸۳۳
ادبیات و آیین نگارش ۱۰۰۰
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا