کتاب های حقوقی مفید برای آمادگی آزمون وکالت

انتخاب بهترین منابع آزمون وکالت

فهرست عناوین این صفحه

هرچند در سال‌های اخیر پیچیدگی فراوانی در آزمون‌ وکالت دیده شده است اما همچنان این آزمون از جمله آزمون‌های «قانون‌محور» است و مطالعه  قوانین در کنار جزواتی که این پیچیدگی را برای داوطلبان قابل ‌فهم کند، اهمیت به‌سزایی دارد. به همین دلیل تسلط بر قوانین و آرای وحدت رویه در اولویت مطالعه داوطلبان است. بنابراین یکی از دغدغه های داوطلبان آزمون وکالت انتخاب بهترین منابع آزمون وکالت برای مطالعه هست و اینکه کدام کتاب می‌تواند برای آمادگی آن ها در آزمون وکالت مفید باشد.

کتابی که برای همه داوطلبان، بهترین منبع آزمون وکالت باشد وجود ندارد!

بهترین منبع یا کتاب حقوقی مرتبط با مواد امتحانی آزمون وکالت برای همه طیف داوطلبان وجود ندارد! در واقع کتاب یا منبعی برای آزمون وکالت وجود ندارد که به قطعیت بتوان گفت این کتاب یا جزوه می‌تواند برای همگان مثمر ثمر و نتیجه بخش باشد. داوطلبان آزمون وکالت شرایط و ویژگی یکسانی ندارد که این میتواند در سبک زندگی و استعداد و توان ذهنی تا پایه تحصیلی و پیش زمینه مطالعاتی متنوع باشد. با توجه به حجم کتب و جزوات موجود در حوزه آزمون وکالت مطلوب است ابتدا شرایط و سطح داوطلب ارزیابی شود و هر داوطلب براساس شناخت خود به مطالعه منابع مورد نیاز بپردازد. بر این اساس در ادامه منابع آزمون وکالت برای سطح داوطلب و فرصت و زمان مطالعه ارائه شده است.

منابع آزمون وکالت با پایه ضعیف و زمان مطالعه زیاد

برای داوطلبان با پایه درسی کاملا ضعیف که فرصتشان برای مطالعه یک سال باشد و بخواهند منابع درسی را مطالعه کنند، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه ضعیف و زمان مطالعه کم

برای داوطلبان با پایه درسی ضعیف که فرصتشان برای مطالعه ۶ تا ۸ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه متوسط و زمان مطالعه زیاد

برای داوطلبان با پایه متوسط یا بالاتر که فرصتشان برای مطالعه یک سال باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت با پایه متوسط و زمان مطالعه کم

برای داوطلبان با پایه متوسط یا بالاتر که فرصتشان برای مطالعه ۶ تا ۸ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

منابع آزمون وکالت برای هر سطح آمادگی و زمان مطالعه خیلی کم

برای داوطلبان با هر پایه درسی که فرصتشان برای مطالعه کمتر از ۶ ماه باشد، منابع زیر پیشنهاد می شود:

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق تجارت

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق اساسی

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) درس حقوق اساسی به مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

متون فقهی در حد تحریرالوسیله

مطابق آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورخ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ احتمالا در آزمون وکالت ۱۴۰۰ (هنوز مواد امتحانی آزمون وکالت از جانب اسکودا رسما اعلام نشده است) متون فقه در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) مواد امتحانی آزمون وکالت کانون های وکلای دادگستری اضافه می‌شود.

مجموعه آزمون‌ های وکالت

مجموعه قانون برای آمادگی آزمون وکالت

همانطور که قبلا گفته شد، آزمون وکالت آزمونی قانون محور می باشد و تسلط بر قوانین و قانون خوانی از درجه اهمیت بالایی در آمادگی آزمون وکالت برخوداراهست. مجموعه قوانین سایت حقوقی اختبار مجموعه‌ای کامل و به روز است که به شکل رایگان در اختیار داوطلبان آزمون وکالت قرار دارد. قوانین همچنین توسط برخی از ناشران به صورت کاغذی منتشر می شوند که با توجه به اصلاحات و تغییرات احتمالی در قوانین نیاز به بروزرسانی دارند (بروز کردن کتاب چاپی میتواند هزینه بر باشد)، علاوه بر آن امکان وجود غلط‌های املایی و چاپی وجود دارد.

قوانین خاص و آرای وحدت رویه برای آمادگی آزمون وکالت

آرای وحدت رویه در سال های اخیر بیش از گذشته مورد توجه طراحان سوالات آزمون وکالت قرار گرفته‌اند. برای مطالعه آرای وحدت رویه نیاز به کتاب خاصی نیست و می‌توانید تمامی آرا وحدت رویه را در پایگاه خبری اختبار به صورت رایگان مطالعه کنید. هر چند برخی ناشران این آرا را به صورت مجموعه‌های کاغذی نیز گردآوری و منتشر می‌کنند، ولی از آنجا که مرتباً آرای جدیدی از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود، این کتب نیاز به اصلاح و بروزرسانی پیدا می‌کنند. بنابراین استفاده آرا وحدت رویه به روز شده وبسایت اختبار ساده تر و مفیدتر است.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 اسکودا در آزمون وکالت سال‌های ۹۸ و ۹۹ فهرست قوانین و مقررات خاصی را که منبع احتمالی سوالات آزمون وکالت بودند به شکل مشخص اعلام کرد. در آزمون‌های سال‌های گذشته چنین فهرستی اعلام نمی‌شد که این موضوع باعث سردرگمی داوطلبان بود.

در وب سایت اختبار فهرست قوانین خاص بروز (قوانین و مقررات خاص آزمون وکالت ۹۹) به همراه محتوای این قوانین به صورت رایگان در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

ضمناً فهرست قوانین خاصی که منبع آزمون وکالت ۱۴۰۰ خواهند بود هنوز اعلام نشده است.

قوانین خاص آزمون وکالت اسکودا

تست قوانین خاص آزمون وکالت

برخی مولفین سوالات چهارگزینه ای و تستی مرتبط با قوانین خاص آزمون وکالت را گردآوری یا تالیف کرده اند. کتاب‌های سوالات چهارگزینه و تست قوانین خاص می توانند برای تسلط بهتر به این قوانین برای آزمون وکالت مفید باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا