کلید آزمون وکالت ۹۶ منتشر شد

کلید آزمون وکالت ۹۶ از سوی اسکودا اعلام شد

برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار آزمون وکالت ۹۶

دو نسخه از سؤالات آزمون وکالت ۹۶ همراه با پاسخنامه اسکودا در قالب دو فایل PDF برای دانلود بارگزاری شده است؛

در نسخۀ اول، پاسخنامه بعد از دفترچه سؤالات درج شده و گزینه صحیح در دفترچه مشخص نشده است:

نسخه اول از فایل سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶ را دانلود کنید

 

در نسخه دوم، گزینه صحیح در هر سؤال با رنگ متفاوت مشخص شده است:

نسخه دوم از فایل سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶ را دانلود کنید

پاسخنامه دفترچه A

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۱
۵ ۴
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۳
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۴
۲۰ ۲
۲۱ ۱
۲۲ ۴
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۱
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۴
۲۹ ۳
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۲
۴۷ ۲
۴۸ ۱
۴۹ ۴
۵۰ ۳
۵۱ ۱
۵۲ ۲
۵۳ ۳
۵۴ ۴
۵۵ ۱
۵۶ ۳
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۱
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۳
۶۷ ۳
۶۸ ۱
۶۹ ۲
۷۰ ۴
۷۱ ۳
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۱
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۴
۷۹ ۲
۸۰ ۳
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۴
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۳
۸۸ ۴
۸۹ ۱
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۲
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۱
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

 

پاسخنامه دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۱
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۴
۲۲ ۳
۲۳ ۱
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۳
۲۹ ۲
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۴
۳۹ ۲
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۱
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۳
۵۰ ۲
۵۱ ۴
۵۲ ۱
۵۳ ۲
۵۴ ۳
۵۵ ۴
۵۶ ۲
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۴
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۲
۷۲ ۴
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۴
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۲
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۳
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۲
۸۸ ۳
۸۹ ۴
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۱
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۴
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴

پاسخنامه دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۱
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۴
۲۱ ۳
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۲
۲۹ ۱
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۳
۳۹ ۱
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۴
۴۷ ۴
۴۸ ۳
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۳
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۱
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۳
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۱
۶۷ ۱
۶۸ ۳
۶۹ ۴
۷۰ ۲
۷۱ ۱
۷۲ ۳
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۳
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۲
۷۹ ۴
۸۰ ۱
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۴
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۴
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۳
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

پاسخنامه دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۱
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۳
۲۱ ۲
۲۲ ۱
۲۳ ۳
۲۴ ۱
۲۵ ۲
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۲
۳۹ ۴
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۳
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۱
۵۰ ۴
۵۱ ۲
۵۲ ۳
۵۳ ۴
۵۴ ۱
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۴
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۲
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۴
۶۷ ۴
۶۸ ۲
۶۹ ۳
۷۰ ۱
۷۱ ۴
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۲
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۱
۷۹ ۳
۸۰ ۴
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۱
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۱
۸۹ ۲
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۳
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۲
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵۲۲ دیدگاه ها

  1. این قضیه ضریب بعضی درسها الکی دستاویز کردن،یه عده هم بصورت کورکورانه فقط نظر میدن، فی الواقع اگه کارنامه ادوارقبل نگاه کنی با یه حساب سر انگشتی میفهمی داوطلبی که دروس با ضریب سه که درصد بالا زده ومابقی درصدها هم از ۶۰به بالاست قبولی اون تضمینی است،الکی یه نفر میاد میگه امسال تراز روی جزاست اون یکی میگه روی تجارت هست،اینها اگه اینقد اخباردقیق دارند به ما بگن نتایج کی اعلام میشه!
   ضمنا اینها درصد های منه حقوق مدنی۴۰ دصد
   درس حقوق دادرسی مدنی۸۸_
   درس حقوق تجارت ۸۸ درصد
   درس حقوق دادرسی کیفری۸۶ درصد
   درس جزا۴۸ درصد
   اصول هم سفید
   چون وقتم تقسیم کردم بین مابقی دروس اصول عمدا دیگه سفید گذاشتم

 1. سلام لطفا با اطلاعتی که دارید جواب بدید من کانون مازندران شرکت کردم مدنی ۳۱ ادم ۷۶.۶۷ تجارت ۶۸.۳۲ اصول ۴۰ جزا ۶۰ و کیفری ۱۰۰ ایا احتمال قبولی هست؟

 2. سلام من مازندران شرکت کردم مدنی ۳۱ ادم ۷۶.۶۷ تجارت ۶۸.۲۳ اصول ۴۰ جزا ۶۰ و کیفری ۱۰۰ ابا امسال قبولم؟ سهمیه هم دارم همسر جانباز

 3. آقا شهرام تبریک میگم پیشاپیش قبول شدنتونو .نمره منم ۵۹ هست قعلا.شما از بقیه بچه های استان خبر دارید ؟

  1. سلام،سپاسمندم از اظهار لطفت اما تااعلام پاسخ نهایی هیچ چیزی تثبیت شده نیست،من حدوددوسال تمام کتب خوندم و با امادگی صدرصدی رفتم سرجلسه ، متاسفانه سوالات جزا از پرونده های قطوردیوان عالی گرفته شده بود که ماههابصورت تعدد قاضی باید روش کار میکردی تا به یه پاسخی برسی هرچند هم هنوزم در پاسخ ها تشتت نظر هست،در مورد حقوق مدنی تمام کتب کاتوزیان خوندم اما متاسفانه منبع سوالات قوانین متفرقه و پراکنده بودکه قاطبه دانشجوها حتی در کانون مرکز هم ازپاسخ سوالات مدنی مستاصل ماندن، در مورد سوالتون اینکه از مابقی باخبر نیستم،من با هیچکس ارتباط ندارم،اما تا اونجا که طبق شنیده ها استنباط کردم شاید تو شهر ایلام من بالاترین درصدها درباره تجارت و کیفری ودادرسی مدنی زدم،حالا شهرستانها و حومه نمیدونم،ضمنا میشه درصدهاتون بنویسی_درپایان باید بگم اگه رد بشم یا حتی قبول بشم بازدوباره میخونم واین بار میخام سال دیگه با توکل بخدا زیر ده کانون مرکز بزنم،

   1. درصدهای من
    مدنی۴۵
    ادم۷۶
    تجارت۸۳
    جزا۴۵
    ادک۷۳
    اصول۱۰
    لطفادرصدهای خودتون رابنویسید.سپاس

   2. درصدهای من
    مدنی۴۵ و ادم ۷۶ و تجارت ۸۳ و جزا ۴۵ و ادک ۷۳ و اصول ۱۰…لطفادرصدهای خودرو بنویسید.سپاس

    1. حقوق مدنی۴۰_
     دادرسی مدنی۸۸_
     تجارت۸۸_
     دادرسی کیفری۸۶_
     جزا۴۸_
     اصول سفید
     چون وقتم تقسیم کردم بین مابقی دروس اصول عمدا دیگه سفید گذاشتم

 4. 🔑🔑 سابقه اعلام نتایج آزمون وکالت :

  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۵ روز دوشنبه ۱۵ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۴ روز دوشنبه ۲۱ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۳ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۲ روز چهارشنبه ۱۸ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۱ روز سه شنبه ۵ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۰ روز پنج شنبه ۱۵ دیماه

 5. آقا شهرام از ایلام سلام.سوال دارم.شما نمرتون چنده داداش؟لطفا بگید.و دیگه اینکه شما بومی ایلامی یا غیر بومی؟

 6. سلام انقدر سهمیه سهمیه کردین که منم استرس گرفتم جدی میگم..یعنی مگه میشه این هم سهمیه بخان بگیرن .اخه چرا واقعا ..خوب چرا واسشون امتحان جدا برگذار نکردن..

 7. من شرکت کننده کانون خوزستانم.معدلم شده ۱۲.۸۴ ولی باور کنید نگرانم چرا که با این وضعیت جدید سهمیه ها هیچ حاشیه امنی وجود نداره.همیشه با زندگی جوونا بازی میشه….

 8. دوستان چرا نظرتون نمیگیمن دوس دارم بدونم نظر شما چیه مدنی ۵ ادم ۷۵ نجارت ۶۰ فقه ۰ جزا ۳۷ کیفری ۷۵ کانون بوشهر وسهمیه ایثارگری دوسدارم نظرتون بدونم

 9. آقای امیرضا تلرانس خطا فاضل ۱.۵ هست خوب شما تلرانس پایین رواعلام نمیکنی فقط بالا رو گرفتی تلرانس ۱.۵ یعنی – و+ ۱.۵. شما هم دقت کن برادر گرام

  1. سلام بااین حساب همه خوب زدن وسهمیه هاهم نسبت ب سالهای قبل خوب بودن فلذا بنظرتون کف معدل مرکز چن میشه

 10. آره راست میگه اقا محمد شما معدلت الان تقریبی ۱۲.۵۰ هست دوست عزیز سودا…صدرصد قبولی فارغ از سهمیه…پس سودا جان چودانی و پرسی سوالت خطاست…مگه اینکه دلیل دیگه ای داشته باشی از این سوالت…یاعلی

 11. خیلی ها آمار میدن کف معدل قبولی میدن همشون اشتباهه و بدون توجه به قوانین تصویب شده ی جدیده چون این موسسات و اساتید نمیدونن که امسال سهمیه دارها خیلی زیاد شده و همشونم درس خونن و اکثرا میانگین ۵۰الی ۵۷ زدن اکثریت و بالاتر هم هست پس به آمار ها و میانگین اعلام شده ها توجه نکنید و کارنامه های ساله قبل رو هم با امسال مقایسه نکنید چون امسال ساله استثنایی هست و امسال نتایجش مدرکی و معادلی برایه سال های آینده خواهد بود چون آزمون های سال قبل کارنامه هاش و نتایجش میشه گفت که با اومدن برنامه ششم توسعه تطبیق دادن با اونا کاری اشتباهه

  1. شما خیلی اصرار داری هر ۳۰% رو سهمیه ای ها پر کنند. شما خودت قبول شو، کاری با بقیه سهمیه ای ها نداشته باش. برادر من.

  2. از طرف دیگه، امسال استثناییه اما انشاالله با اصلاح قانون این اتفاق سال بعد نخواهد افتاد.

 12. سلام دوستان کف معدل اصفهان چنده حدستون چیه ایا با معدل ۱۲ امیدی هست فقط جزا پایین زدم بقیه خوبه به نظرتون برای تراز جزا چقدر اهمیت داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا