کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

بر اساس اعلام از سوی اسکودا توسط سازمان سنجش آموزش کشور

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

دفترچه A

شماره سوال

گزینه صحیح

۱ ۱
۲ ۴
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۳
۱۵ ۱
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳
۲۱ ۴
۲۲ ۲
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۱
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ حذف
۴۹ ۱
۵۰ ۲
۵۱ حذف
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۲
۵۵ ۴
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۴
۶۰ ۲

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۳
۶۷ ۲
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۴
۷۲ ۱
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۴
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۲
۷۹ ۲
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۱
۹۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱ ۴
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۴
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۲
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

 

دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۱
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۳
۱۶ ۳
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۱
۲۱ ۲
۲۲ ۴
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۳
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۳
۴۷ ۲
۴۸ حذف
۴۹ ۳
۵۰ ۴
۵۱ حذف
۵۲ ۳
۵۳ ۱
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۱
۶۷ ۴
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۱
۷۱ ۲
۷۲ ۳
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۴
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۲
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۲
۸۸ ۴
۸۹ ۳
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۲
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۴
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۴
۱۵ ۲
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۳
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۲
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۳
۲۹ ۱
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۲
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۱
۴۸ حذف
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ حذف
۵۲ ۲
۵۳ ۴
۵۴ ۳
۵۵ ۱
۵۶ ۲
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۲
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۳
۶۹ ۱
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۲
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۳
۸۰ ۲
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۱
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۲
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۱
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۳
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴
 
 

دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۳
۳ ۱
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۱
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۱
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۴
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۴
۴۷ ۳
۴۸ حذف
۴۹ ۴
۵۰ ۱
۵۱ حذف
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۱
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۳
۸۸ ۱
۸۹ ۴
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۳
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۱
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۵۶ دیدگاه ها

 1. آقای فراهانی
  نظر آقای ساسان رو بخون برادر.لطفا. کمتر مطالعه کنید…پایدار باشید…

  1. سلام

   با وجود بازیهای اسکودا در طراحی سوال و ارایه کلید بنده هم چنان با معدل۱۵.۴۰ مطمئنا در صدر کانون تهران خواهم بود وحتی با جابجایی چند کلید دیگه جای نگرآنی نخواهم داشت…  ولی شما حتما نیاز به مطالعه اساسی خواهید داشت تا اینچنین درگیر این یک سوال نشوید و تا زمانیکه اینگونه مطالعه بفرمائید نتیجه نخواهید گرفت،.. با آرزوی موفقیت برای همه…

 2. پس کی جوابامیادخسته شدیم ازاسترس معده دردگرفتم عجب وضعیه کاش یه خبری میدادن که جوابای میادتایکم ازاین استرس لعنتیمون،کم بشه

  1. واقعا همه زندگیم گره خورده به نتایج خب دقیقا بگن کی میاد نه اینکه هر لحظه با استرس منتظر نتایج نشستیم …

  2. رویه ی سالهای قبل سنجش اینگونه بوده که دو هفته بعد از ارایه کلید نتایج آزمون اعلام میشد انشالله امسال هم همینگونه باشه تا ما مجبور به تحمل استرس بیشتر نباشیم

 3. در سوال ۵۵ طراح سوال در مورد اقامتگاه خوانده از داوطلب پرسش کرده ، در نتیجه گزینه ی ۱ صحیح است اما ظاهرا تهیه کنندگان کلید منتشر شده ، پاسخ سوال را بر اساس دادگاه صالح به رسیدگی تنظیم کرده و گزینه ی ۴ را به عنوان جواب صحیح اعلام کرده اند .نتیجه ی انتخاب گزینه ی ۴ آنست که خواهان میتواند محل بانک صادر کننده ی دسته چک یا گواهی عدم پرداخت را به عنوان اقامتگاه خواهان معرفی نماید و ابلاغ اوراق قضایی به این محل ها انجام شود !!! که کاملا نادرست و غیر منطقی است . حتی اگر طراح سوال اشتباه کرده باشد مسئولیتی متوجه ما داوطلبان نیست ، وظیفه ی ما پاسخ به پرسش است نه حدس زدن منظور طراح سوال .

 4. مسول محترم سایت 

  لطفا بفرمایید این جدال و تضارب آراء تاثیری در تصمیم اسکودا دارد؟آیا شما فریاد ما را به گوش آقایان می رسانید؟

  1. سلام

   ما در مقام یک رسانه فقط می توانیم منعکس کنه نظرات باشیم، تاثیر این نظرات در تصمیم گیری های مدیران و مسوولان مربوط به خود آن ها و خواست خداوند است

 5. راجع به سوال  64 بحث بر سر نظرچه کسی بودن نیست

  بحث اینه جمله ای مفهوم مخالف داره که  سبب یا شرط منحصر باشه وگرنه مفهوم مخالف نداره

  مثلا

  زن ومرد محرم نمیتوانند باهم ازدواج کنند

  این جمله ظاهرا مفهوم مخالف دارد اما اگر دقت کنیم متوجه میشویم مفهوم مخالفش صحیح نیست زیرا برای اینکه زن ومردی بتوانند باهم ازدواج کنند علاوه بر نامحرم بودن شرایط دیگری نیز لازم است ازجمله اینکه زن در قید زوجیت کسی نباشد ویا از لحاظ دینی کفو هم باشند

  ضمانت.و رجوع ضامن نیز  همین گونه است علاوه قصد عدم تبرع شرایط دیگری نیز لازم دارد

 6. هیچ تفاوتی نداره ولی جرایم حدی ریشه ی اعتقادی واسلامی داره واز جمله احکامی واقعی بوده قابل دخل و تصرف نمی باشدتازه ملاک بلوغ سال قمری است اگر دختر ۸ سال وده ماه شمسی که ازحیث قمری به سن بلوغ رسیده درصورت ارتکاب جرم مشمول حد به مجازات حد حسب مورد محکوم می شود

  1. کی گفته سوال ۶۴ ضمانت به قصد تبرع مفهوم ندارد…مفهوم دارد ولی به دلیل اینکه علت انحصاری حکم نمیباشد فقط حجیت ندارد…

 7. سوال ۶۴

  من بایکی از اساتید اصوال دانشگاه شهید بهشتی صحبت کردم ومن  را قانع کردند که سوال ۶۴وجوابی اعلامیآن صحیح است

  ای کاش سر جلسه دقیقتر سوالات را میخوندم

  1. اثبات شی نفی ماعدی نمیکند.سخن اینجاست که ما معتقدیم طبق نظر مرحوم ابوالحسن محمدی ماده ۷۲۰ ق.م  در باب ضمان مفهوم مخالف دارد.هرچند نمیتوان منکر نظر مرحوم کاتوزیان شد ولی اگر منظور از برگزاری آزمون تستی میزان مطالعه و کوشش داوطلب باشد طرح سوال اختلافی مواجه با اشکال جدی است.زیرا نمیتوان گفت او که ماده ۷۲۰ ق.م را دارای مفهوم مخالف میداند کم از  آن است که نمیداند.این ظلم محض است و اختباری است بر سبیل گتره.

 8. سوال ۶۴

  بنده  با استاد اصول دانشگاه شهید بهشتی صحبت کردم ونظرشان را پرسیدم ایشان گفتند این سوال وجواب اعلامی آن صحیح است  والحق من را قانع کردند.ای کاش سر آزمون سوال را دقیق تر میخوندم

  در کتاب اصول فقه کاربردی نیز  که توسط برخی از اساتید دانشگاه  بهشتی تدریس میشود نیز دقیقا همین جواب اومده

 9. شبیه سوال ۹۴در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد درسال۷۶ مطرح شده که گزینه ی حبس از دو تا شش ماه به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده 

   1. فردی بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی میکند که به دو ماه حبس تعزیری محکوم میشود در صورت تکرار همین جرم دادگاه کدام یک از تصمیماتزیر را اتخاذ خواهد کرد!؟پاسخ: متهم را به دو تا شش ماه حبس محکوم میکند . کارشناسی ارشد آزاد۱۳۷۶

 10. اگر در مورد افراد زیر نه سال در جرایم حدی و قصاص قائل به اقدامات تامینی و تربیتی بشیم یک نفر مستدل به ما بگه چه خصوصیتی در این جرائم هست که افراد زیر نه سال در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی باید گرفته بشه ولی در جرائم تعزیری نه اتفاقا اگر سخت گیری باید صورت بگیره در مورد جرائم تعزیری هست اگر توجه کنیم قانون نسبت به جرائم حدی انعطاف بیشتری نشان میده حال چه میشه که در این مورد خاص قائل به سختگیری میشه؟؟؟!!!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا