کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

بر اساس اعلام از سوی اسکودا توسط سازمان سنجش آموزش کشور

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

دفترچه A

شماره سوال

گزینه صحیح

۱ ۱
۲ ۴
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۳
۱۵ ۱
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳
۲۱ ۴
۲۲ ۲
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۱
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ حذف
۴۹ ۱
۵۰ ۲
۵۱ حذف
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۲
۵۵ ۴
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۴
۶۰ ۲

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۳
۶۷ ۲
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۴
۷۲ ۱
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۴
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۲
۷۹ ۲
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۱
۹۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱ ۴
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۴
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۲
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

 

دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۱
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۳
۱۶ ۳
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۱
۲۱ ۲
۲۲ ۴
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۳
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۳
۴۷ ۲
۴۸ حذف
۴۹ ۳
۵۰ ۴
۵۱ حذف
۵۲ ۳
۵۳ ۱
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۱
۶۷ ۴
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۱
۷۱ ۲
۷۲ ۳
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۴
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۲
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۲
۸۸ ۴
۸۹ ۳
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۲
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۴
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۴
۱۵ ۲
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۳
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۲
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۳
۲۹ ۱
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۲
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۱
۴۸ حذف
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ حذف
۵۲ ۲
۵۳ ۴
۵۴ ۳
۵۵ ۱
۵۶ ۲
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۲
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۳
۶۹ ۱
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۲
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۳
۸۰ ۲
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۱
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۲
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۱
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۳
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴
 
 

دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۳
۳ ۱
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۱
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۱
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۴
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۴
۴۷ ۳
۴۸ حذف
۴۹ ۴
۵۰ ۱
۵۱ حذف
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۱
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۳
۸۸ ۱
۸۹ ۴
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۳
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۱
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۱۵۶ دیدگاه ها

 1. بنده باجناب آقای حسن کاملا موافق هستم درمردهردوسوال واستدلال ایشان قوی است.درودبرشما 

 2. سلام.

  توروخدا خبری بدیداگه کی جوابامیادبخداخسته شدیم تورواون کسی که میپرستیدانقدرالکی لفتش ندیدبذاریدتکلیف خودمونوبدونیم بخداقسم داره به ماهاظلم میشه مگه میخوایدکوه بکنیدکامپیوترصحیح میکنه دیگه حداقل یه تاریخ مشخص بگیدبدترش کردید که گفتیدهرلحظه ممکنه نتایج بیاد یه تاریخ مشخص بگیدکه انقدرفشارروحی رو تحمل نکنیم این نتیجه خیلی برامون مهمه آقایون مسوول توروبه خدازودتر…

   1. سلام خدمت شما و با سپاس از همراهی شما

    با معدل ۱۳.۳۶ امکان قبولی در خود تهران است

    ممنون

 3. سلام دوستان

  بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ می رساند، کلید آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع در آزمون اعلام می گردد.ضمناً درمورد هرگونه ابهام وسوال درکلید سوالات آزمون مراتب کتباً باقید نشانی فرستنده حداکثر تاتاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ صرفاً از طریق نمابر شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱اعلام شود.

  منبع خبر: http://sanjesh.org//FullStory.aspx?gid=11&id=2403

  دوستان عجله کنید اعتراضاتتون رو درمورد سوالاتی که اختلافی بوده و در آزمون سوال اومده رو بفرستید برای سنجش…شاید این بی عدالتی از بین بره وبه حقمون برسیم از سالهای آینده شاهد چنین رویه اشتباهی از جانب اسکودا نباشیم…به امید موفقیت همه شما

   

 4. سلام.یه شماره نمابر در اطلاعیه جدید درسنجش گذاشته شده که کسانی که درمورد کلید ازمون وکالت ابهامی و اعتراضی دارند تا ۱۴دی به این شماره اعتراضشونو بفرستن

 5. جناب آقای هوشیار با معدل ۱۰/۹۴شانس قبولی تو کانون لرستان رو دارم؟

  تووووروخدا جواب بدید

 6. ثابل توجه دوستان عزیز و گرانقدر

  اطلاعیه سازمان سنجش

  بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ می رساند، کلید آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع در آزمون اعلام می گردد.ضمناً درمورد هرگونه ابهام وسوال درکلید سوالات آزمون مراتب کتباً باقید نشانی فرستنده حداکثر تاتاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ صرفاً از طریق نمابر شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱اعلام شود.

 7. تغییر کلید سوالات ممکنه عده ای رو راضی اما متعاقبا اعتراض عده ای دیگر رو به همراه خواهد داشت و به نظرم کلید سوالات تغییر نخواهد کرد

  1. موسسات میگن ۵۷ تا ۶۰

   من فکر میکردم آزمون نسبت به پارسال سخت تر بوده و نمرات کاهش داره

   اما گویا اینطور نیست

  2. با این اوضاع هم میشه یه عده رو با تک ماده قبول بحساب آورد هم عده ای را با معدل ۱۹ مردود 

   کف و سقف مطرح نیست پیچ دست خودشونه!!  

  1. من بی سواد تا جاییکه میدونم مجمع عمومی از اجتماع سهامداران یا همان شرکا تشکیل شده

   ومعیار تصمیم گیری و لازم الاتباع بودن تصمیمات برای کل شرکا هم معین شده

   بارد شدن معامله توسط مجمع وعدم تصویب ان/شرکااز خود در مقابل ثالث رفع مسیولیت میکنن ومسیولیت متوجه بانی معامله خواهد شد

   مدیران شرکت نماینده شرکتن وواحکام نمایندگی شامل انها خواهد بود.ودرواقع اگر موکل رد کنه وکیل ونماینده مسیول تعهد خواهد بود …..با شاهکار بی بدلیل وبی پایان اسکودا  یادگرفتم حتی اگر موکل واصیل معامله نمایندشو رد کنه/باز مسیولیت داره!!!!!!!!!!!!!!!

 8. باسلام یکی میشه منو راهنمایی کنه 

  تراز چقد موثره و امیال چه درسهایی ترازه

  باتشکر

  1. سلام

   تراز، میانگین وزنی است، یعنی نمره شما بر مبنای عملکرد کلی سایر داوطلبان تاثیر متفاوتی خواهد داشت، در این زمینه می توانید این مطلب را بخوانید :

   https://www.ekhtebar.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7/

   1. تراز مخصوصا تو شهرهایی که ظرفیت کم دارند واقعا تآثیر گذار است مثلا در امتحان وکالت ۹۳ در یکی از کانون ها فردی با معدل ۱۲.۳۵ رتبه ۲۵ و فرد دیگری در همان کانون با معدل ۱۲.۶۹ رتبه ۳۰ را کسب کرده است زیرا تراز فرد اول به دلیل در صد ۵۰ در مدنی ۸۹۱۰ و فرد دوم با درصد ۲۸ در مدنی ترازی در حدود ۸۸۰۰ را به دست آورده است بنابراین ممکن است فردی که معدل بیشتری دارد به دلیل تراز پایین تر از کسی که معدل کمتر و تراز بیشتری دارد قبول نشود

  2. جناب آقای هوشیار با ۱۰/۹۰در کانون لرسسستان امکان قبولی بنده هست؟؟؟توروخدا جواب بدید

   منتظرم

   1. سلام

    با توجه به وضع نمرات سال های گذشته ف در کانون های کوچک معمولا کف نمره آخرین فرد قبولی بالاتر و در محدوده ۱۱ هست، با این حال باید امیدوار باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا