کلید و پاسخنامه آزمون دکتری ۱۴۰۱

پایگاه خبری اختبار:  کلید و پاسخنامه آزمون دکتری ۱۴۰۱ منتشر شد.

دفترچه های آزمون دکتری حقوق را از اینجا دانلود کنید:

دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق جزا و جرم شناسی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق عمومی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق بین الملل عمومی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق نفت و گاز همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق خصوصی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته فقه و مبانی اسلامی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱  زبان و استعداد تحصیلی (به جز عربی) گروه علوم انسانی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱  زبان و ادبیات عربی گروه علوم انسانی همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف
دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱  زبان آلمانی و فرانسه همراه با کلید در قالب یک فایل پی دی اف

 

حقوق نفت و گاز:

رشته حقوق نفت و گاز – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۴
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۲
۷۷ ۳
۷۸ ۱
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۳
۸۲ ۱
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۳
۸۶ ۴
۸۷ ۲
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۲
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۴
۴۰ ۱
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۱
۴۴ ۴
۴۵ ۱
۴۶ ۳
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۱
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۳
۵۸ ۴
۵۹ ۱
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۱
۱۰ ۴
۱۱ ۳
۱۲ ۱
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۴
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳

 

حقوق خصوصی:

رشته حقوق خصوصی – دفترچه D
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۴
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۲
۶۸ ۱
۶۹ ۱
۷۰ ۱
۷۱ ۳
۷۲ ۳
۷۳ ۲
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۲
۷۷ ۱
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۲
۸۱ ۳
۸۲ ۱
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۲
۸۸ ۳
۸۹ ۱
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۱
۳۴ ۱
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۴
۴۳ ۲
۴۴ ۱
۴۵ ۳
۴۶ ۴
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۴
۵۲ ۴
۵۳ ۳
۵۴ ۱
۵۵ ۴
۵۶ ۳
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۴
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۴
۱۶ ۲
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۱
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۴
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۲

حقوق عمومی:

 

رشته حقوق عمومی – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۱
۶۳ ۴
۶۴ ۲
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۳
۶۸ ۴
۶۹ ۳
۷۰ ۱
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۱
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۴
۳۷ ۴
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۴
۴۳ ۴
۴۴ ۲
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ ۲
۴۹ ۳
۵۰ ۲
۵۱ ۲
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۱
۵۷ ۴
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۱
۹ ۱
۱۰ ۳
۱۱ ۱
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۳
۲۱ ۱
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۳
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۳
۲۹ ۳
۳۰ ۱

حقوق بین الملل عمومی:

رشته حقوق بین الملل عمومی – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۲
۶۳ ۴
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۷۴ ۱
۷۵ ۳
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۳
۸۹ ۴
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۲
۳۳ ۳
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۳
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۱
۴۷ ۲
۴۸ ۲
۴۹ ۲
۵۰ ۴
۵۱ ۱
۵۲ ۱
۵۳ ۲
۵۴ ۲
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۱
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۱
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۳
۱۴ ۳
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۲
۲۲ ۳
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۴
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۱

 

 

حقوق جزا و جرم شناسی:

رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دفترچه D
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۲
۶۳ ۱
۶۴ ۱
۶۵ ۴
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۳
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۳
۸۱ ۳
۸۲ ۴
۸۳ ۱
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۱
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۴
۳۴ ۲
۳۵ ۳
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۳
۴۰ ۴
۴۱ ۳
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۱
۴۵ ۲
۴۶ ۳
۴۷ ۴
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۴
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۲
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۴
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۳
۲۲ ۳
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۱

حقوق فقه و منابع اسلامی:

رشته حقوق فقه و منابع اسلامی – دفترچه  F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۲
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۴
۶۶ ۲
۶۷ ۳
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۴
۷۳ ۳
۷۴ ۲
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۴
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۱
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۱
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۱
۳۸ ۴
۳۹ ۳
۴۰ ۲
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۲
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۴
۴۸ ۱
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۴
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۴
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۲
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۱

زبان و استعداد انگلیسی – گروه علوم انسانی

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۴
۱۳۲ ۲
۱۳۳ ۱
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۲
۱۴۲ ۳
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۲
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۴
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۴
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۲
۱۲۱ ۱
۱۲۲ ۳
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۲
۱۲۶ ۴
۱۲۷ ۳
۱۲۸ ۲
۱۲۹ ۳
۱۳۰ ۱

 

 

استعداد و زبان عربی

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۴
۱۳۲ ۲
۱۳۳ ۱
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۲
۱۴۲ ۳
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۲
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۴
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۴
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۲
۱۲۱ ۱
۱۲۲ ۳
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۲
۱۲۶ ۴
۱۲۷ ۳
۱۲۸ ۲
۱۲۹ ۳
۱۳۰ ۱

 

 

زبان فرانسه و آلمانی:

زبان فرانسه   B  زبان آلمانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۳
۱۳۲ ۴
۱۳۳ ۲
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۳
۱۳۹ ۴
۱۴۰ ۱
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۲
۱۴۳ ۲
۱۴۴ ۱
۱۴۵ ۴
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۳
۱۴۹ ۴
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۳
۱۵۲ ۱
۱۵۳ ۲
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۳
۱۵۶ ۴
۱۵۷ ۲
۱۵۸ ۱
۱۵۹ ۴
۱۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۳
۱۳۲ ۱
۱۳۳ ۴
۱۳۴ ۲
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۳
۱۳۹ ۴
۱۴۰ ۱
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۱
۱۴۳ ۲
۱۴۴ ۴
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۳
۱۵۰ ۴
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۲
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۲
۱۵۵ ۳
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۴
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۱

 

 

 

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا