تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳

به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور

و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴

تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳

دریافت فایل پی دی اف تعرفه خدمات قضائی ۱۳۹۳
(مناسب برای پرینت)

تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳

موضوع قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور

تنظیم: سیاوش هوشیار

ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

عنوان درآمد خدمات قضائی

تعرفه سابق

تعرفه سال ۱۳۹۳

بند ۱

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از ۹۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۲

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۹۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۲-۱

هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۳

در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد

بند ۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر

۵۰.۰۰۰ ریال

۵۰.۰۰۰ ریال

بند ۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

۵۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

۵.۰۰۰ ریال

۱۰.۰۰۰ ریال

بند ۷

درآمد صندوق “‌الف”
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

تا ده میلیون ریال ۹% و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون ریال ۸% و مازاد بر آن ۷%

تا ده میلیون ریال ۹% و نسبت به مازاد آن  تا بیست‌میلیون ریال ۸%  و مازاد بر آن ۷%

بند ۸

درآمد صندوق “ب”
اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی

طبق ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق “ب” عبارت است:

الف ـ از ۲۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.

ب ـ از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ۱۰ ریال۱۰ دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق “ب”خواهد بود.

طبق ماده ۵۴ قانون تصفیه امور ورشکستگی درآمد صندوق “ب” عبارت است:

الف ـ از ۲۵% حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خرداد ماه ۱۳۱۰ و ماده ۱۱ قانون تجارت برای امضاء دفاتر تجاری تعلق می‌گیرد.

ب ـ از مبلغ موضوع اعتراضنامه که به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ۱۰ ریال

۱۰ دینار گرفته خواهد شد که نصف آن جزو درآمد عمومی کشور و نصف دیگر متعلق به صندوق “ب”خواهد بود.

بند ۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

۱۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

۲۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل درهر مورد

۲۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال 

پروانه وکالت درجه (۱)

۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی،‌وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

۸۰۰.۰۰۰ ریال

۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها

۵۰۰.۰۰۰ ریال

۷۵۰.۰۰۰ ریال

پروانه وکالت اتفاقی

۵۰۰.۰۰۰ ریال

۵۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

شعب دیوان

۱۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰۰.۰۰۰ ریال

شعب تجدیدنظر

۲۰۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۲

هزینه دادرسی در دعاوی مالی

در مرحله بدوی
تا ده میلیون ریال ۵/۱٪
و مازاد بر آن ۲٪ ،
تجدیدنظر ۳٪ ،
فرجام‌خواهی تا ده میلیون ریال ۳% و مازاد بر آن ۴٪

در مرحله بدوی
تا ده میلیون ریال ۲
٪
و مازاد بر آن ۳٪ ،
تجدیدنظر ۴٪
و فرجام‌خواهی ۵٪

بند ۱۳

هزینه دادرسی در
دعاوی غیرمالی،
درخواست تأمین دلیل
و تأمین خواسته
در کلیه مراجع قضایی

۵۰.۰۰۰ ریال

بسته به نوع دعوی
از  ۲۰۰،۰۰۰ ریال
تا  ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

بند ۱۴

هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

۱۰۰.۰۰۰ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدورحکم دریافت خواهد شد

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۵

هزینه اجرای موقت احکام
در کلیه مراجع قضایی

۵۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۶

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

۵۰.۰۰۰ ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

۲.۰۰۰ ریال

۵.۰۰۰ ریال

بند ۱۸

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه درهر مورد

۱۰.۰۰۰ ریال

۵۰.۰۰۰ ریال

بند ۱۹

هزینه شکایات کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

تا مبلغ یک میلیون ریال

(۱۵.۰۰۰) ریال

۵۰.۰۰۰ ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال

(۴۰.۰۰۰) ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال

(۱۵۰.۰۰۰) ریال

۲۰۰.۰۰۰ ریال

مازاد بر یکصد میلیون ریال

یک در هزار

بند ۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نسخه اول

۵۰.۰۰۰ ریال

۱۰۰.۰۰۰ ریال

نسخه‌های بعدی

۲۰.۰۰۰ ریال

 ۵۰.۰۰۰ ریال

بند ۲۱

هزینه دادرسی در مرحله
تجدیدنظر از احکام کیفری

۱۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰۰.۰۰۰ ریال

بند ۲۲

هزینه اجرای
احکام تخلیه اعیان مستاجره

۳۰% اجاره بهای یک ماهه

۳۰% اجاره بهای یک ماهه

هزینه اجرای
احکام دعاوی غیرمالی
و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده
و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری

از ۱۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال

به تشخیص دادگاه

از ۲۰۰.۰۰۰ ریال

تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

به تشخیص دادگاه

موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳

درآمد حاصل از طرح پرونده‌های غیرکیفری مالی در محاکم قضائی
(علاوه بر هزینه دادرسی مصوب)

۴۰.۰۰۰ ریال

۱۰۰.۰۰۰ ریال

درآمد خدمات قضائی شوراهای حل اختلاف

طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف

۱۰۰.۰۰۰ ریال

۱۵۰.۰۰۰ ریال

طرح پرونده کیفری در شورای حل اختلاف

۵۰.۰۰۰ ریال

۵۰.۰۰۰ ریال

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا