سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۳۹۹

⚠️ این سوالات از مجاری غیررسمی منتشر شده

و هنوز دفترچه رسمی سوالات از سوی سازمان سنجش یا مرکز وکلای قوه قضاییه انتشار نیافته است

همچنین؛

برای دانلود سوالات درس حقوق مدنی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

برای دانلود سوالات درس حقوق جزا آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

برای دانلود سوالات درس متون فقه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۹۹ کلیک کنید

آیین دادرسی کیفری

۸۱- مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه، تا چه زمانی است؟

۱)     قبل از اعلام ختم دادرسی، مگر آنکه دادستان دعوای کیفری را به صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف یک هفته است.

۲)     پایان جلسه اول دادرسی، مگر آنکه دادستان دعوای کیفری را صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف پنج روز است.

۳)     قبل از اعلام ختم دادرسی

۴)     قبل از اعلام ختم دادرسی، مگر آنکه دادستان دعوای کیفری را به صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف پنج روز است.

۸۲- فرماندار شهرستان نجف آباد از استان اصفهان که مقیم اصفهان است. در شهرستان جهرم از استان فارس در اثر تصادف رانندگی، مرتکب قتل غیرعمد عابر پیاده میشود. رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱)     کیفری دو اصفهان

۲)     کیفری یک شیراز

۳)     کیفری دو شیراز

۴)     کیفری دو تهران

۸۳- نوجوانی ۱۶ ساله با فردی ۲۰ ساله برای ارتکاب جرم علیه جمهوری اسلامی ایران تبانی می کنند. رسیدگی به جرائم اشخاص فوق، به ترتیب، در صلاحیت کدام یک از محاکم زیر است؟

۱)     دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه اطفال و نوجوانان

۲)     دادگاه اطفال و نوجوانان – دادگاه انقلاب

۳)     دادگاه انقلاب – دادگاه انقلاب

۴)     دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان – دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

۸۴- در یکی از بخش های شهرستان ورامین از استان تهران، قتل عمدی ارتکاب یافته است. با فرض آنکه در شهرستان ورامین، دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد. ” انجام تحقیقات مقدماتی “، ” حل اختلاف بین دادستان و بازپرس “، و ” رسیدگی ” به ترتیب، توسط کدام یک از مراجع زیر به عمل می آید؟

۱)     بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین – دادگاه کیفری دو ورامین – دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان در استان تهران

۲)     رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس – دادگاه کیفری دو ورامین – دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان در استان تهران

۳)     دادرس علی البدل دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس – دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان در استان تهران – دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان استان تهران

۴)     رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس – دادگاه کیفری دو ورامین – دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان

۸۵- ضابط دادگستری، پیرو دستور مقام قضائی مبنی بر جلب فردی که متهم به حمل مواد مخدر است. در هنگام جلب، مرتکب ضرب و جرح متهم می شود. رسیدگی به جرم ضرب و جرح، در صلاحیت کدام یک از محاکم زیر است؟

۱)     دادگاه انقلاب با تعددّ قاضی

۲)     حسب مورد، دادگاه نظامی یک یا دو

۳)     دادگاه انقلاب با وحدت قاضی

۴)     دادگاه کیفری دو

۸۶- ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود، دارای کدامیک از اختیارات زیر هستند؟

۱)     تمامی تحقیقات مقدماتی را به عمل می آورند و نتایج را ظرف مدت یک ساعت به اطلاع دادستان می رسانند.

۲)     فقط اقدامات لازم را به منظور حفظ ادّله وقوع جرم، جمع آوری آن و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورند و بلافاصله نتایج رابه اطلاع دادستان می رسانند.

۳)     تمام اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات و ادّله وقوع جرم و جلوگیری از فرار با مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج را به اطلاع دادستان می رسانند.

۴)     مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند.

۸۷- در قرار «التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروی مسلح به حضور با تعیین وجه التزام» تعهد سازمان مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

۱)     حاضر نبودن متهم و در صورت عدم تحویل متهم بدون عذر موجه، پرداخت وجه التزام

۲)     پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، در صورت حضور متهم بدون عذر موجه

۳)     صرفاً حاضر نبودن متهم

۴)     حاضر نبودن متهم و در صورت عدم تحویل متهم بدون عذر موجه، پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم

۸۸- چنانچه تفتیش و بازرسی خودروی یکی از مقامات ماده ۳۰۷ قاون آیین دادرسی کیفری، به تشخیص بازپرس ضرورت یابد، مجوز تفتیش و بازرسی به تایید کدام مقام برسد؟

۱)     رئیس کل دادگستری استان تهران

۲)     رئیس حوزه قضائی محل بازرسی خودرو

۳)     رئیس کل دادگستری استان محل بازرسی خودرو

۴)     نیاز به تایید مقام دیگری ندارد

۸۹- صدور کدامیک از قرارهای زیر، منوط به موافقت متهم است؟

۱)     تعلیق تعقیب و ترک تعقیب

۲)     بایگانی پرونده وترک تعقیب

۳)     بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و التزام به حضور با تعیین وجه التزام

۴)     تعلیق تعقیب

۹۰- در صورتی که بازداشت متهم بر اثر اعلام مغرضانه جرم باشد، کدام مورد در خصوص جبران خسارت ناشی از بازداشت صحیح است؟

۱)     از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود

۲)     برعهده دولت است و دولت پس از جبران خسارت، می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند

۳)     بر عهده دولت است ودولت پس از جبران خسارت، مکلف است به مسئول اصلی مراجعه کند

۴)     بر عهده اعلام کننده مغرضانه جرم است

۹۱- بازپرس در جرم تعزیری درجه ۴، به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر می کند و قرار مذکور در دادگاه صالح تایید می شود. قرار صادره چه وضعیتی دارد؟

۱)     در صورتی که خلاف شرع بین تشخیص داده شود، قابل اعاده دادرسی به تجویز رئیس قوه قضائیه است.

۲)     قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۳)     قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۴)     در صورت کشف دلیل جدید، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه صالح، برای یک بار قابل تعقیب مجدد است.

۹۲- پس از صدور کیفر خواست در جرم تعزیری غیر قابل گذشت درجه پنج و قبل از ارسال به دادگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام می دارد. کدام مورد صحیح است؟

۱)     دادستان از کیفر خواست صادره عدول و بازپرس قرار/ تعقیب صادر می کند.

۲)     دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق تعقیب می تواند از کیفر خواست عدول و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

۳)     در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.

۴)     دادستان از کیفرخواست صادره عدول و بازپرس قرار منع تعقیب صادرمی کند.

۹۳- تجدید نظر خواهی به دو عضو از اعضای دادگاه تجدید نظر استان، ایراد ردّ دادرس وارد می کند و هر دو عضو ضمن عدم پذیرش ایراد، قرار رّد ایراد صادر می نمایند. کدام مورد، صحیح است؟

۱)     رسیدگی به ایراد در شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید.

۲)     رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید.

۳)     قرار رّد ایراد صادره، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

۴)     در صورتی که امکان انتخاب اعضای علی البدل برای رسیدگی به ایراد در دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد رسیدگی به ایراددر شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید.

۹۴- رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان، در کدام یک از موارد زیر، غیابی محسوب می‌شود؟

۱)     متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، اعم از آنکه احضار به ابلاغ واقعی یا قانونی باشد.

۲)     متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، مشروط به آنکه احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

۳)     متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تحقیقات مقدماتی دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، مشروط به آنکه احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

۴)     متهم یا وکیل در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، اعم از آنکه احضاریه ابلاغ واقعی یا قانونی باشد.

۹۵- آقای ” الف ” مرتکب جرم زنای به عنف می گردد. کدام مورد در خصوص جرم مذکور، صحیح است؟

۱)     راساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از پایان تحقیقات، به جرم مذکور رسیدگی می کند.

۲)     راساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از تحقیقات، به جرم مذکور رسیدگی می کند.

۳)     پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفر خواست، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.

۴)     راساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از پایان تحقیقات و بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی، به جرم مذکور رسیدگی می نماید.

۹۶- نوجوانی ۱۷ ساله مرتکب جرم تعزیری درجه هفت می شود. در صورت عدم تعیین وکیل برای وی از سوی ولی یا سرپرست قانونی، کدام مورد صحیح است؟

۱)     مرجع قضایی مکلف است برای متهم وکیل تعیین کند، همچنین نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

۲)     مرجع قضایی مکلف است برای متهم وکیل تعیین کند، همچنین ولی یا سرپرست قانونی نوجوان نیز می تواند از وی دفاع کند.

۳)     ولی یا سرپرست قانونی نوجوان می تواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین کند، نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

۴)     تنها ولی یا سرپرست قانونی نوجوان می تواند از وی دفاع یا وکیل تعیین کند.

۹۷- قبل از تشکیل محاکم نظامی زمان جنگ و پس از انحلال این محاکم، محاکم نظامی به جرایم مربوط به جنگ، به ترتیب، مطابق مقررات چه زمانی رسیدگی می کند؟

۱)     جنگ – صلح

۲)     جنگ – جنگ

۳)     صلح – صلح

۴)     صلح – جنگ

۹۸- مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص درراستای جلب منفعت شرکت، مرتکب جرم جعل می شود، بازپرس در مقام انجام تحقیقات، کدام اقدام زیر را انجام دهد؟

۱)     علاوه بر احضار مدیر عامل، به شخص حقوقی اخطار می‌دهد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند که مدیر عامل نیر می تواند به عنوان نماینده قانونی معرفی شود.

۲)     علاوه بر احضار مدیر عامل، به شخص حقوقی اخطار می دهد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند که البته مدیر عامل نمی تواند به عنوان نماینده قانونی معرفی شود.

۳)     علاوه بر احضار مدیر عامل، به شخص حقوقی اخطار دهد تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را معرفی کند که البته  مدیر عامل نمی تواند به عنوان نماینده قانونی معرفی شود.

۴)     فقط مدیر عامل را احضار می کند.

۹۹- چنانچه عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت دیه فوت کند، کدام مورد در خصوص دیه صحیح است؟

۱)     از اموال مرتکب وصول می شود.

۲)     از بیت المال پرداخت می شود.

۳)     از ماترک او تامین می شود.

۴)     در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، از بیت المال پرداخت می شود.

۱۰۰- در محکومیت به نفی بلد، کدام مورد در خصوص محکوم صحیح است؟

۱)     حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد

۲)     حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران، به جز خانواده و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد.

۳)     حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران، به جز خانواده خود را ندارد ولی حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را دارد.

۴)     حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران ونیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را دارد.

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. فکر کنم شما اولین باره آزمون میدین . سوالها یکی میشه ولی دفترچه با دفترچه فرق داره که مربوط به کد دفترچتون میشه و شاید گزینه الف شما تو دفترچه بغل دستستون ب یا ج یا د باشه

  2. دقیقا منم همین مشکل رو داشتم هر چی نگاه کردم دیدم چرا همه گزینه هام غلطه😅مقداری دقت کردم دیدم علتش جابه جایی گزینه ها هست قطعا چون احتمال زیاد شماره دفترچه ای که سوالا ازش به بیرون درز کرده با شماره دفترچه ما (برای من a بود)متفاوته

  3. چرا شماره جواب ها با آنچه در دفترچه سوالات بوده منطبق نیست، اگر اینجوری باشه و کلید سوالات هم به این ترتیب بخواد وارد بشه که کلیه جواب ها ی شرکت کننده ها اشتباه میشه مثلا سوالی که میگه در کدام گزینه رضایت متهم لازم است تو دفترچه سوالات تعلیق تعقیب گزینه یک بود الان چهار و کلی از سوالای دیگه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا